GoDaddy

CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TÊN MIỀN THỐNG NHẤT

Sửa đổi lần gần đây nhất: 24/10/2019

(Do ICANN phê duyệt ngày 24 tháng 10 năm 1999)

1. Mục đích

Chính sách giải quyết tranh chấp tên miền thống nhất ("Chính sách") đã được thông qua bởi Cơ quan Internet quản lý số liệu và tên miền được chuyển nhượng("ICANN"), được kết hợp bằng cách tham khảo trong Thỏa thuận đăng ký cũng như các điều khoản và điều kiện được đặt ra liên quan đến tranh chấp giữa bạn và một bên bất kỳ ngoài chúng tôi (nhà đăng ký) về việc đăng ký và sử dụng tên miền Internet mà bạn đã đăng ký. Vụ kiện, theo Khoản 4 trong Chính sách này, sẽ được tiến hành theo các Quy định về Chính sách giải quyết tranh chấp tên miền thống nhất ("Quy định về thủ tục"), chính sách có sẵn tại đây và các quy định bổ sung của nhà cung cấp dịch vụ giải quyết tranh chấp hành chính được chọn.

2. Các cam đoan của bạn

Bằng việc nộp đơn xin đăng ký tên miền hoặc đề nghị chúng tôi duy trì hay gia hạn đăng ký tên miền, sau đây bạn tuyên bố và bảo đảm với chúng tôi rằng (a) tuyên bố mà bạn đưa ra trong Thỏa thuận đăng ký là đầy đủ và chính xác; (b) trong phạm vi hiểu biết của bạn, việc đăng ký tên miền sẽ không xâm phạm hay vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào; (c) bạn không đăng ký tên miền vì mục đích bất hợp pháp; và (d) bạn không cố ý sử dụng bất kỳ tên miền nào vi phạm điều luật hay quy định hiện hành. Trách nhiệm của bạn là xác định xem đăng ký tên miền của bạn có xâm phạm hay vi phạm đến quyền của cá nhân khác hay không.

3. Hủy, chuyển nhượng và thay đổi

Chúng tôi sẽ hủy, chuyển nhượng hoặc thay đổi việc đăng ký tên miền trong những trường hợp sau đây:

 1. theo các điều khoản tại Khoản 8, chúng tôi nhận được văn bản hay các hướng dẫn điện tử tương ứng từ bạn hoặc đại lý ủy quyền của bạn để thực hiện hoạt động này;
 2. chúng tôi nhận được lệnh từ tòa án hoặc tòa án trọng tài, trong từng trường hợp khu vực tài phán có thẩm quyền, đòi hỏi phải thực hiện hoạt động này; và/hoặc
 3. chúng tôi nhận được quyết định của Ban quản trị yêu cầu phải thực hiện các hoạt động này theo thủ tục hành chính, theo đó bạn chính là bên đương sự và thủ tục hành chính sẽ được tiến hành theo Chính sách này hoặc các phiên bản tiếp theo của Chính sách mà ICANN đã thông qua. (Xem đoạn 4(i) và (k) bên dưới.)
 4. Chúng tôi cũng sẽ hủy, chuyển nhượng hay thực hiện thay đổi về đăng ký tên miền phù hợp với các điều khoản trong Thỏa thuận đăng ký của bạn hay các yêu cầu về luật pháp khác.

4. Thủ tục hành chính bắt buộc

Khoản này đưa ra các dạng tranh chấp mà bạn được yêu cầu đệ trình cho thủ tục hành chính bắt buộc. Các thủ tục hành chính này sẽ được tiến hành trước khi một trong những nhà cung cấp dịch vụ giải quyết tranh chấp hành chính ("Nhà cung cấp") được liệt kê ở đây.

 1. Tranh chấp hiện hành. Bạn được yêu cầu đệ trình thủ tục hành chính bắt buộc trong trường hợp một bên thứ ba ("nguyên đơn") xác nhận với Nhà cung cấp hiện hành, theo quy định về thủ tục, rằng
  • tên miền của bạn giống hoặc tương tự dễ gây nhầm lẫn với nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu dịch vụ mà nguyên đơn có quyền; và
  • bạn không có quyền hay lợi ích hợp pháp liên quan đến tên miền; và
  • tên miền của bạn đã được đăng ký và sử dụng với mục đích xấu.
  Trong thủ tục hành chính, nguyên đơn phải chứng minh sự tồn tại của từng yếu tố trong ba yếu tố sau.
 2. Bằng chứng về việc đăng ký và sử dụng với mục đích xấu. Theo như nội dung của Khoản 4(a)(iii), trong các trường hợp sau đây, cụ thể nhưng không giới hạn, nếu bị phát hiện bởi Ban hội thẩm là có tồn tại, sẽ là bằng chứng về việc đăng ký và sử dụng tên miền với mục đích xấu:
  • các trường hợp trên cho thấy bạn đã đăng ký hoặc bạn đã mua tên miền chủ yếu vì mục đích bán, cho thuê hay chuyển nhượng đăng ký tên miền cho nguyên đơn, người sở hữu nhãn hiệu hay nhãn hiệu dịch vụ hoặc cho đối thủ cạnh tranh của nguyên đơn, để thu được tiền công tương xứng chênh lệch với chi phí thực tế bạn trả có liên quan trực tiếp đến tên miền; hoặc
  • bạn đã đăng ký tên miền để ngăn chặn chủ sở hữu nhãn hiệu hay nhãn hiệu dịch vụ thể hiện dấu ấn với tên miền tương ứng, miễn là bạn đã tham gia vào mẫu hành vi này; hoặc
  • bạn đã đăng ký tên miền chủ yếu vì mục đích làm gián đoạn việc kinh doanh của đối thủ cạnh tranh; hoặc
  • bằng cách sử dụng tên miền, bạn đã nỗ lực thu hút một cách có chủ đích, vì lợi ích thương mại, những người dùng Internet truy cập trang web của bạn hoặc địa điểm trực tuyến khác, bằng cách tạo ra khả năng gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của nguyên đơn về nguồn gốc, tài trợ, chi nhánh hay sự chứng thực của trang web hay địa điểm hoặc chứng thực về sản phẩm hay dịch vụ trên trang web hay tại địa điểm.
 3. Cách thức chứng minh các quyền và lợi ích hợp pháp của bạn đối với tên miền trong phản hồi khiếu nại. Khi nhận được khiếu nại, bạn nên tham khảo Khoản 5 của Quy định về thủ tục trong việc quyết định phương thức phản hồi bạn nên chuẩn bị. Bất kỳ trường hợp nào trong các trường hợp sau, cụ thể nhưng không giới hạn, nếu bị phát hiện bởi Ban hội thẩm và được chứng minh dựa trên việc đánh giá tất cả các bằng chứng được đưa ra, sẽ chứng minh các quyền hay lợi ích hợp pháp của bạn đối với tên miền là theo mục đích ở Khoản 4(a)(ii):
  • trước khi gửi thông báo bất kỳ về tranh chấp tới bạn, việc bạn sử dụng hoặc có xu hướng chuẩn bị sử dụng, tên miền hoặc tên tương ứng với tên miền kết hợp với việc cung cấp hàng hóa hay dịch vụ có thiện ý; hoặc
  • bạn (với tư cách là một cá nhân, doanh nghiệp hay tổ chức khác) đã được biết đến rộng rãi thông qua tên miền, ngay cả khi bạn chưa giành được quyền nhãn hiệu hay nhãn hiệu dịch vụ; hoặc
  • bạn đang sử dụng tên miền hợp lý hoặc phi thương mại một cách hợp pháp, mà không hề vì mục đích đạt được lợi ích thương mại để đánh lừa người tiêu dùng hoặc để làm xấu đi nhãn hiệu hay nhãn hiệu dịch vụ đang bị tranh cãi.
 4. Lựa chọn nhà cung cấp. Nguyên đơn sẽ lựa chọn Nhà cung cấp từ các nhà cung cấp mà ICANN đã phê duyệt bằng cách đệ trình đơn khiếu nại lên Nhà cung cấp đó. Nhà cung cấp được chọn sẽ quản lý vụ kiện, trừ trường hợp hợp nhất như được mô tả tại Khoản 4(f).
 5. Bắt đầu vụ kiện, quy trình và bổ nhiệm Ban quản trị. Các quy định về thủ tục sẽ nêu rõ quy trình bắt đầu và tiến hành một vụ kiện cũng như quy trình bổ nhiệm ban hội thẩm sẽ chịu trách nhiệm quyết định tranh chấp ("Ban quản trị").
 6. Hợp nhất. Trong trường hợp có nhiều tranh chấp giữa bạn và nguyên đơn, bạn hoặc nguyên đơn có thể kiến nghị hợp nhất các tranh chấp trước một Ban quản trị đơn. Kiến nghị này sẽ được thực hiện cho Ban quản trị đầu tiên được bổ nhiệm để điều trần về tranh chấp đang chờ giải quyết giữa các bên. Ban quản trị có thể hợp nhất trước bất kỳ hay tất cả các tranh chấp này, tùy theo quyết định của họ, miễn là các tranh chấp đang được hợp nhất sẽ được điều chỉnh bởi Chính sách này hoặc các phiên bản tiếp theo của chính sách này mà ICANN đã thông qua.
 7. Phí. Tất cả các khoản phí được tính bởi Nhà cung cấp có liên quan đến tranh chấp bất kỳ trước một Ban quản trị theo Chính sách này sẽ được thanh toán bởi nguyên đơn, trừ trường hợp bạn chọn mở rộng Ban quản trị từ một lên ba hội thẩm viên như được nêu tại Khoản 5(b)(iv) của Quy định về thủ tục, trong trường hợp này tất cả các khoản phí sẽ được chia đều cho bạn và nguyên đơn.
 8. Sự tham gia của chúng tôi trong thủ tục hành chính. Chúng tôi hiện không và sẽ không tham gia vào việc quản lý hay tiến hành vụ kiện bất kỳ trước một Ban quản trị. Ngoài ra, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm do kết quả từ quyết định bất kỳ của Ban quản trị.
 9. Biện pháp khắc phục. Các biện pháp khắc phục có sẵn dành cho một khiếu nại theo tiến trình bất kỳ trước một Ban quản trị sẽ bị hạn chế để yêu cầu hủy tên miền của bạn hoặc chuyển nhượng việc đăng ký tên miền của bạn sang cho nguyên đơn.
 10. Thông báo và công khai. Nhà cung cấp sẽ thông báo cho chúng tôi về quyết định bất kỳ được đưa ra bởi Ban quản trị liên quan đến tên miền mà bạn đã đăng ký với chúng tôi. Tất cả các quyết định theo Chính sách này sẽ được công khai đầy đủ trên Internet, trừ khi Ban quản trị, trong trường hợp đặc biệt, quyết định biên tập từng phần trong quyết định của họ.
 11. Tính khả dụng của tiến trình xét xử. Các yêu cầu về thủ tục hành chính bắt buộc được đặt ra tại Khoản 4 sẽ không hạn chế bạn hay nguyên đơn đệ trình tranh chấp lên tòa án của khu vực tài phán có thẩm quyền để giải quyết độc lập trước khi thủ tục hành chính bắt buộc này bắt đầu hay sau khi các thủ tục này được kết luận. Nếu một Ban quản trị quyết định rằng đăng ký tên miền của bạn cần được hủy bỏ hoặc chuyển nhượng, chúng tôi sẽ chờ mười (10) ngày làm việc (tính theo địa điểm văn phòng chính của chúng tôi) sau khi chúng tôi đã được Nhà cung cấp hiện hành thông báo về quyết định của Ban quản trị trước khi triển khai thực hiện quyết định. Sau đó chúng tôi sẽ triển khai thực hiện quyết định trừ khi chúng tôi nhận được tài liệu chính thức từ bạn trong giai đoạn mười (10) ngày làm việc đó (các tài liệu như bản sao đơn khiếu nại, tập tin được đóng dấu của thư ký tòa án) mà bạn đã bắt đầu một vụ kiện chống lại đơn khiếu nại tại khu vực tài phán mà theo đó nguyên đơn đã đệ trình theo Khoản 3(b)(xiii) của Quy định về thủ tục. (Nói chung, khu vực tài phán là địa điểm văn phòng chính hoặc địa chỉ của bạn như được hiển thị trên cơ sở dữ liệu Whois của chúng tôi. Hãy xem Khoản 1 và Khoản 3(b)(xiii) của Quy định về thủ tục để biết chi tiết.) Nếu chúng tôi nhận được thông tin này trong thời giai mười (10) ngày làm việc, chúng tôi sẽ không triển khai quyết định của ban quản trị và chúng tôi sẽ không thực hiện thêm hành động nào nữa, cho đến khi chúng tôi nhận được (i) bằng chứng thỏa đáng về cách giải quyết giữa các bên; (ii) bằng chứng thỏa đáng về việc vụ kiện của bạn đã bị bác bỏ hoặc rút lại; hoặc (iii) bản sao lệnh từ tòa án này bác bỏ vụ kiện của bạn hoặc yêu cầu bạn không có quyền tiếp tục sử dụng tên miền của bạn.

5. Tất cả các tranh chấp, kiện tụng khác

Tất cả các tranh chấp khác giữa bạn và bên bất kỳ ngoài chúng tôi về đăng ký tên miền của bạn không theo các điều khoản về thủ tục hành chính bắt buộc tại Khoản 4 sẽ được giải quyết giữa bạn và bên thứ ba này thông qua tòa án, trọng tài hoặc các tiến trình có sẵn khác.

6. Sự tham gia của chúng tôi trong tranh chấp

Chúng tôi sẽ không tham gia dưới bất kỳ hình thức nào vào tranh chấp bất kỳ giữa bạn và bên thứ ba bất kỳ ngoài chúng tôi về việc đăng ký và sử dụng tên miền của bạn. Bạn sẽ không nêu tên chúng tôi như một bên đương sự hoặc đưa chúng tôi vào các vụ kiện bất kỳ tương tự như thế này. Trong trường hợp chúng tôi bị nêu tên là bên đương sự trong vụ kiện bất kỳ tương tự, chúng tôi sẽ bảo lưu quyền đưa ra bất kỳ cũng như tất cả biện hộ được coi là thích hợp cũng như quyền thực hiện các biện pháp cần thiết bất kỳ khác để biện hộ cho chúng tôi.

7. Duy trì hiện trạng

Chúng tôi sẽ hủy, chuyển nhượng, kích hoạt, vô hiệu hóa hoặc thay đổi hiện trạng của bất kỳ đăng ký tên miền nào theo Chính sách này trừ trường hợp như được nêu tại Khoản 3 ở trên.

8. Chuyển nhượng trong quá trình tranh chấp

Chuyển nhượng tên miền cho một chủ sở hữu mới

Bạn không thể chuyển nhượng đăng ký tên miền của mình cho một chủ sở hữu khác (i) trong quá trình thủ tục hành chính đang chờ được giải quyết theo Khoản 4 hoặc trong giai đoạn mười năm (15) ngày làm việc (tính theo địa điểm trụ sở chính của doanh nghiệp) sau khi vụ kiện này được kết luận; hoặc (ii) trong quá trình thủ tục tòa án hoặc trọng tài đang chờ được giải quyết bắt đầu liên quan đến tên miền của bạn trừ khi đương sự, người được chuyển nhượng đăng ký tên miền đồng ý, bằng văn bản, chịu ràng buộc bởi quyết định của tòa án hoặc trọng tài. Chúng tôi bảo lưu quyền hủy hoạt động chuyển nhượng đăng ký tên miền bất kỳ cho một chủ sở hữu khác nếu việc chuyển nhượng vi phạm tiểu mục này.

Thay đổi Nhà đăng ký

Bạn không thể chuyển nhượng đăng ký tên miền cho một nhà đăng ký bất kỳ trong quá trình thủ tục hành chính đang chờ được giải quyết theo Khoản 4 hoặc trong giai đoạn mười năm (15) ngày làm việc (tính theo địa điểm trụ sở chính của doanh nghiệp) sau khi vụ kiện này được kết luận. Bạn có thể chuyển nhượng quyền quản lý đăng ký tên miền của mình cho một nhà đăng ký khác trong quá trình chờ giải quyết từ tòa án hoặc trọng tài, miễn là tên miền mà bạn đã đăng ký với chúng tôi vẫn tiếp tục là đối tượng của vụ kiện bắt đầu chống lại bạn theo các điều khoản trong Chính sách này. Trong trường hợp bạn chuyển nhượng đăng ký tên miền cho chúng tôi trong quá trình chờ quyết định của tòa án hoặc trọng tài, tranh chấp này sẽ vẫn phụ thuộc vào chính sách tranh chấp tên miền của nhà đăng ký thực hiện chuyển nhượng đăng ký tên miền.

9. Sửa đổi chính sách

Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi Chính sách này bất kỳ lúc nào với sự chấp thuận của ICANN. Chúng tôi sẽ đăng Chính sách sửa đổi của mình tại đây ít nhất ba mươi (30) ngày trước khi chính sách có hiệu lực. Trừ khi Chính sách này đã được viện dẫn bởi việc đệ trình đơn khiếu nại đối với một Nhà cung cấp, trong trường hợp đó phiên bản Chính sách có hiệu lực tại thời điểm đó đã được viện dẫn sẽ được áp dụng cho bạn cho đến khi tranh chấp kết thúc, tất cả các thay đổi này sẽ ràng buộc bạn với bất kỳ tranh chấp đăng ký tên miền nào, dù tranh chấp phát sinh trước, trong hay sau ngày thay đổi của chúng tôi có hiệu lực. Trong trường hợp bạn phản đối một thay đổi trong Chính sách này, biện pháp khắc phục duy nhất của bạn là hủy đăng ký tên miền với chúng tôi, với điều kiện là bạn không được hoàn trả bất kỳ khoản phí nào bạn đã thanh toán cho chúng tôi. Chính sách đã được sửa đổi sẽ được áp dụng cho bạn cho đến khi bạn hủy đăng ký tên miền của mình.