GoDaddy

THỎA THUẬN CỦA DOMAINS BY PROXY
THỎA THUẬN ỦY QUYỀN TÊN MIỀN

Sửa đổi lần gần đây nhất: 21/04/2020

Vui lòng đọc kỹ Thỏa thuận về ủy quyền tên miền ("Thỏa thuận"). Bằng việc sử dụng Dịch vụ và/hoặc website của Domains By Proxy, LLC, một công ty trách nhiệm hữu hạn Delaware ("DBP"), Bạn (như định nghĩa dưới đây) đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện được quy định ở đây và trong chính sách quyền riêng tư của DBP, được kết hợp làm tham chiếu và có thể tìm thấy bằng cách nhấp vào đây. Bạn thừa nhận rằng DBP có thể sửa đổi Thỏa thuận này bất cứ lúc nào khi đăng các điều khoản sửa đổi trên website của mình và mọi tính năng mới, khác biệt hoặc bổ sung thay đổi các dịch vụ do DBP cung cấp sẽ tự động tuân theo Thỏa thuận này. Nếu bạn không đồng ý chịu sự ràng buộc bởi hoặc nếu bạn phản đối các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này và bất kỳ sửa đổi nào đi kèm, vui lòng không sử dụng hay truy cập các dịch vụ của DBP. Việc tiếp tục sử dụng các dịch vụ của DBP và website của họ sau khi những thay đổi đối với Thỏa thuận này đã được đăng tải được coi là sự đồng ý của Bạn đối với những thay đổi này.

Thỏa thuận này được lập bởi các bên tham gia là DBP và bạn, người thừa kế, người được chỉ định, đại lý và nhà thầu của bạn ("Bạn") và có hiệu lực từ ngày thực thi ở dạng điện tử. Thỏa thuận này quy định các điều khoản và điều kiện về mối quan hệ của Bạn với DBP và việc Bạn sử dụng các dịch của DBP và thể hiện toàn bộ Thỏa thuận giữa Bạn và DBP. Khi sử dụng các Dịch vụ của DBP, Bạn xác nhận và đồng ý rằng mình đã đọc, hiểu và đồng ý chịu sự ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này. Bạn còn được coi là đồng ý chịu sự ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này về các giao dịch được thực hiện bởi:

  i. Bạn nhân danh bạn;
  ii. Bất kỳ ai đóng vai trò là đại lý của bạn; và
  iii. Bất kỳ ai sử dụng tài khoản mà Bạn thiết lập với DBP cho dù các giao dịch được thực hiện thay mặt Bạn và/hoặc được Bạn ủy quyền hay không.

Bạn đồng ý rằng Bạn sẽ bị ràng buộc bởi các sự đại diện được thực hiện bởi các bên thứ ba thay mặt bạn, mà sử dụng hoặc mua dịch vụ từ DBP. Bạn cũng đồng ý rằng DBP sẽ không bị ràng buộc bởi các tuyên bố có tính chất chung trên website của DBP hoặc tài liệu quảng cáo của DBP. Bạn còn được coi là đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện được phát hành bởi Tập đoàn Internet về cấp số và tên miền ("ICANN") (bao gồm Chính sách giải quyết tranh chấp tên miền thống nhất ("Chính sách giải quyết tranh chấp") và Nhà đăng ký của Bạn (cá nhân hay tập thể được ICANN công nhận mà bạn đăng ký một tên miền thông qua họ).

1 . MÔ TẢ CÁC DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ RIÊNG CỦA DBP

Khi Bạn đăng ký dịch vụ đăng ký riêng của DBP thông qua một Nhà đăng ký liên kết với DBP, DBP sẽ hiển thị thông tin liên hệ của mình trong thư mục công khai "Whois" thay vì thông tin của Bạn. DBP sẽ giữ bí mật tên, địa chỉ bưu chính, địa chỉ email, số điện thoại và số fax của Bạn, theo Mục 4 của Thỏa thuận này. Những thông tin sau (và không phải là thông tin cá nhân của Bạn) sẽ được đăng tải công khai trong thư mục "Whois" như quy định trong chính sách ICANN:

  i. Tên của DBP với tư cách là Người đăng ký proxy của tên miền và một địa chỉ email proxy, số điện thoại và địa chỉ bưu chính được sử dụng làm thông tin liên hệ của Người đăng ký proxy;
  ii. Địa chỉ bưu chính proxy và số điện thoại được sử dụng làm thông tin liên lạc kỹ thuật của đăng ký tên miền;
  iii. Địa chỉ email proxy, địa chỉ bưu chính và số điện thoại được sử dụng làm thông tin liên lạc quản trị của đăng ký tên miền;
  iv. Địa chỉ email proxy, địa chỉ bưu chính và số điện thoại được sử dụng làm thông tin liên lạc thanh toán của đăng ký tên miền;
  v. Máy chủ tên miền sơ cấp và thứ cấp mà Bạn lựa chọn cho tên miền;
  vi. Ngày đăng ký đầu tiên của tên miền và ngày hết hạn đăng ký; và
  vii. Danh tính của Nhà đăng ký.

2 . BẠN VẪN GIỮ ĐẦY ĐỦ LỢI ÍCH CỦA VIỆC ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN

Mặc dù DBP sẽ thể hiện trong danh mục "Whois" là Người đăng ký của mỗi đăng ký tên miền mà Bạn lựa chọn, Bạn vẫn có quyền hưởng toàn bộ lợi ích của việc đăng ký tên miền đối với mỗi đăng ký tên miền mà bạn thực hiện, bao gồm, theo Phần 4 sau đây:

  i. Quyền bán, chuyển nhượng hay chỉ định mỗi đăng ký tên miền, việc này đòi hỏi phải hủy các dịch vụ của DBP liên quan đến mỗi đăng ký tên miền;
  ii. Quyền kiểm soát việc sử dụng mỗi đăng ký tên miền, bao gồm chỉ định máy chủ tên miền sơ cấp và thứ cấp mà mỗi tên miền trỏ tới;
  iii. Quyền hủy đăng ký mỗi tên miền;
  iv. Quyền hủy dịch vụ DBP đi kèm khi đăng ký tên miền và/hoặc dịch vụ riêng tư của Bạn với DBP để thông tin liên lạc của Bạn được liệt kê trong danh bạ "Whois"; và
  v. Quyền gia hạn đăng ký mỗi tên miền khi tên miền hết hạn, chịu sự điều chỉnh của các chính sách và quy định áp dụng của Nhà đăng ký.

3 . THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ CÁC NGHĨA VỤ THÔNG BÁO; ĐẠI DIỆN VÀ ĐẢM BẢO; BẢO MẬT TÀI KHOẢN

Thông tin cá nhân và Nghĩa vụ thông báo của bạn

Bạn đồng ý rằng đối với mỗi tên miền mà bạn sử dụng dịch vụ DBP, Bạn sẽ cung cấp thông tin chính xác và hiện hành về:

  i. Tên, địa chỉ email, địa chỉ bưu điện, số điện thoại và số fax liên lạc của bạn để liên lạc về vấn đề Người đăng ký tên miền;
  ii. Địa chỉ email, địa chỉ bưu điện, số điện thoại và số fax để liên lạc về vấn đề kỹ thuật cho việc đăng ký tên miền;
  iii. Địa chỉ email, địa chỉ bưu điện, số điện thoại và số fax để liên lạc với người quản lý của gói đăng ký tên miền;
  iv. Địa chỉ email, địa chỉ bưu điện, số điện thoại và số fax để liên lạc về vấn đề thanh toán cho việc đăng ký tên miền; và
  v. Bạn đồng ý cung cấp chứng minh thư có ảnh do chính quyền cấp và/hoặc giấy tờ chứng minh doanh nghiệp do chính quyền cấp theo yêu cầu để xác nhận danh tính khi có yêu cầu.

Bạn đồng ý:

  i. Thông báo với DBP trong vòng ba (3) ngày khi thay đổi thông tin cá nhân Bạn đã cung cấp khi đăng ký dịch vụ của DBP;
  ii. Trả lời trong vòng ba (3) ngày làm việc đối với bất cứ câu hỏi nào DBP đưa ra để xác định tính hợp lệ của thông tin cá nhân Bạn đã cung cấp; và
  iii. Nhanh chóng trả lời email DBP gửi cho Bạn liên quan đến những thông tin DBP nhận được, trong đó thông tin này phục vụ hoặc có liên quan đến Bạn và/hoặc việc đăng ký tên miền của Bạn, chi tiết sẽ được nêu đầy đủ ở Mục 5(c) bên dưới.
  iv. Để cho phép DBP làm Đại lý được chỉ định của bạn (theo định nghĩa thuật ngữ bên dưới) trong các trường hợp khi dịch vụ DBP được thêm vào hoặc bị hủy khỏi tên miền của bạn và nhằm mục đích hỗ trợ cho việc yêu cầu thay đổi người đăng ký (như được trình bày chi tiết hơn dưới đây).

Bạn có trách nhiệm duy trì cập nhật và tính chính xác tại mọi thời điểm cho thông tin cá nhân của mình.

Gia hạn

Bạn đồng ý rằng DBP sẽ sắp xếp cho Nhà đăng ký của Bạn tính phí vào thẻ tín dụng có trên hồ sơ của Bạn với Nhà đăng ký, theo mức giá hiện hành tại thời điểm đó của Nhà đăng ký.

Nếu vì bất cứ lý do nào DBP và/hoặc Nhà đăng ký cho tên miền của Bạn không thể thu phí từ thẻ tín dụng của Bạn cho toàn bộ dịch vụ đã cung cấp, hoặc nếu DBP và/hoặc Nhà đăng ký bị tính phí trên bất cứ khoản phí nào trước đó được thu từ thẻ tín dụng Bạn cung cấp, Bạn đồng ý rằng DBP và/hoặc Nhà đăng ký có thể áp dụng tất cả các biện pháp để lấy lại tiền mà không cần thông báo với Bạn, bao gồm không giới hạn, hủy ngay lập tức toàn bộ dịch vụ DBP đang cung cấp cho Bạn.

Đại diện và Đảm bảo

Bạn đảm bảo toàn bộ thông tin Bạn cung cấp cho DBP là đúng sự thật, hoàn chỉnh, cập nhật và chính xác. Bạn cũng đảm bảo rằng Bạn đang sử dụng những dịch vụ đăng ký riêng của DBP một cách trung thực và Bạn không biết về việc tên miền của Bạn đang vi phạm hoặc xung đột với quyền hợp pháp của một bên thứ ba hay nhãn hiệu hoặc tên thương mại của một bên thứ ba. Bạn cũng đảm bảo tên miền được DBP đăng ký thay Bạn sẽ không được sử dụng liên quan đến bất cứ hoạt động nào trái phép hoặc liên quan đến hành động truyền Thư rác, hoặc thư có chứa hoặc cài đặt các loại vi-rút, sâu, lỗi, ngựa Trojan hay các mã, tập tin hoặc chương trình khác được thiết kế để hoặc có khả năng can thiệp, phá hủy hoặc hạn chế hoạt động của bất cứ phần mềm hoặc phần cứng nào.

Bảo mật tài khoản

Bạn đồng ý rằng Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm giữ bí mật về Mã số khách hàng/ID đăng nhập và mật khẩu của bạn ("Thông tin truy cập tài khoản"). Bạn đồng ý thông báo ngay cho DBP về mọi hành vi sử dụng trái phép tài khoản của Bạn hoặc bất kỳ hành vi phá hoại bảo mật nào khác. Bạn đồng ý rằng DBP sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát nào mà Bạn có thể phải chịu, do có người khác sử dụng Thông tin truy cập tài khoản của bạn, bất kể Bạn có biết về việc đó hay không. Bạn cũng đồng ý thêm rằng Bạn có thể chịu trách nhiệm đối với mọi mất mát mà DBP hoặc một bên khác phải chịu do việc có người khác sử dụng Thông tin truy cập tài khoản của bạn. Vì mục đích bảo mật, Bạn nên giữ Thông tin truy cập tài khoản ở nơi an toàn, cũng như triển khai các biện pháp phòng ngừa nhằm ngăn chặn người khác tiếp cận được Thông tin truy cập tài khoản của bạn. Bạn đồng ý rằng Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động trong tài khoản của Bạn, bất kể là do Bạn hay người khác khởi tạo. DBP khước từ rõ ràng mọi trách nhiệm đối với bất kỳ hoạt động nào trong tài khoản của Bạn, bất kể Bạn có phê duyệt hoạt động đó hay không.

Thông tin về Đại lý được chỉ định và Thay đổi người đăng ký

“ĐẠI LÝ ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH" NGHĨA LÀ BẤT KỲ CÁ NHÂN HOẶC THỰC THỂ NÀO MÀ NGƯỜI ĐĂNG KÝ TRƯỚC ĐÓ HOẶC NGƯỜI ĐĂNG KÝ MỚI ỦY QUYỀN MỘT CÁCH RÕ RÀNG ĐỂ PHÊ DUYỆT YÊU CẦU THAY ĐỔI NGƯỜI ĐĂNG KÝ THAY MẶT CHO MÌNH. TRONG TRƯỜNG HỢP CÁC DỊCH VỤ DBP, YÊU CẦU THAY ĐỔI NGƯỜI ĐĂNG KÝ CŨNG CÓ THỂ PHÁT SINH DO CÁC TRƯỜNG HỢP TRONG ĐÓ CÁC DỊCH VỤ DBP ĐƯỢC THÊM VÀO HOẶC LOẠI BỎ KHỎI MỘT TÊN MIỀN. VỚI MỤC ĐÍCH TẠO ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI CHO BẤT KỲ YÊU CẦU THAY ĐỔI NÀO NHƯ VẬY, VÀ TUÂN THEO CHÍNH SÁCH THAY ĐỔI NGƯỜI ĐĂNG KÝ CỦA ICANN, BẠN ĐỒNG Ý CHỈ ĐỊNH DBP LÀ ĐẠI LÝ ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH CỦA BẠN CHO MỤC ĐÍCH DUY NHẤT LÀ ĐỒNG Ý MỘT CÁCH RÕ RÀNG ĐỐI VỚI CÁC THAY ĐỔI QUAN TRỌNG CỦA THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ THAY MẶT CHO BẠN.

4 . DBP CÓ QUYỀN TỪ CHỐI, ĐÌNH CHỈ, CHẤM DỨT DỊCH VỤ VÀ CÔNG KHAI THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

Bạn hiểu và đồng ý rằng DBP có quyền và năng lực tuyệt đối, có quyền đơn phương quyết định mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý nào với Bạn, trong việc:

 1. Hủy dịch vụ bảo mật (nghĩa là thông tin của bạn sẽ được công khai trong danh bạ "Whois") và/hoặc tiết lộ tên và thông tin cá nhân Bạn đã cung cấp cho DBP

  1. Khi pháp luật yêu cầu, dựa trên niềm tin thiện chí rằng hành động như thế là cần thiết nhằm tuân thủ theo quy định của pháp luật hoặc vì lợi ích an toàn công cộng;
  2. Để tuân thủ theo quy trình pháp luật bảo vệ cho DBP hoặc để phản ứng lại nguy cơ tranh chấp hợp lý chống lại DBP (do DBP xác định với toàn quyền quyết định), hoặc
  3. Để tuân thủ các quy trình, chính sách, quy định của ICANN.

 2. Giải quyết bất kỳ và toàn bộ khiếu nại của bên thứ ba dù là bị đe dọa hoặc được đệ trình lên, xuất phát từ việc sử dụng tên miền của bạn trong đó DBP là người đăng ký được niêm yết thay mặt Bạn trong danh bạ "Whois"; hoặc
 3. Thực hiện mọi hành động mà DBP cho là cần thiết:

  1. Trong trường hợp bạn vi phạm bất cứ điều khoản nào trong Thỏa thuận này hoặc Chính sách chống thư rác của DBP;
  2. Để bảo vệ tính thống nhất và ổn định, cũng như để tuân thủ các yêu cầu đăng ký, điều khoản, điều kiện và chính sách của Cơ quan đăng ký tên miền và/hoặc Nhà cung cấp đăng ký;
  3. Để tuân thủ theo bất cứ điều luật, quy định hoặc yêu cầu của chính phủ, trát hầu tòa, lệnh của tòa án hay yêu cầu thi hành luật nào đang áp dụng;
  4. Để tuân thủ Chính sách giải quyết tranh chấp của ICANN, hoặc Chính sách thay đổi người đăng ký của ICANN;
  5. Để tránh bất cứ thiệt hại hoặc trách nhiệm hợp pháp nào (dân sự hoặc hình sự) cho DBP, các công ty mẹ, chi nhánh, đơn vị liên kết, cổ đông, đại lý, cán bộ, giám đốc và nhân viên;
  6. Nếu tên miền có DBP là người đăng ký đại diện cho Bạn vi phạm hoặc xâm phạm đến nhãn hiệu, tên kinh doanh hoặc những quyền hợp pháp khác của một bên thứ ba; và
  7. Nếu DBP biết được rằng Bạn đang sử dụng các dịch vụ của DBP theo cách (như được DBP toàn quyền và tuyệt đối quyết định) mà:
   • là bất hợp pháp hay thúc đẩy hoặc khuyến khích hành động bất hợp pháp;
   • Thúc đẩy hoặc khuyến khích, hay có liên quan đến hình thức bóc lột trẻ em, hay bất kỳ hành động nào có liên quan đến sự phát triển nội dung lạm dụng tình dục trẻ em (CSAM);
   • Thúc đẩy, khuyến khích hay tham gia vào chủ nghĩa khủng bố, bạo lực chống lại con người, động vật hay phá hoại tài sản;
   • Thúc đẩy, khuyến khích hay tham gia vào hoạt động phát tán thư rác hay gửi thư số lượng lớn, xâm nhập bất hợp pháp hay phá hoại máy tính hoặc hệ thống;
   • Vi phạm Đạo luật bảo vệ người tiêu dùng dược phẩm trực tuyến Ryan Haight năm 2008 hay các luật tương tự; thúc đẩy, khuyến khích hoặc tham gia vào việc buôn bán hay phân phối dược phẩm kê đơn mà không có đơn thuốc hợp pháp;
   • Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của Người dùng khác hoặc bất cứ cá nhân hay tổ chức nào khác;
   • Vi phạm quyền riêng tư hay quyền công bố của Người dùng khác hoặc bất cứ cá nhân hay tổ chức nào khác, hay vi phạm bất kỳ nghĩa vụ bảo mật nào mà bạn có trách nhiệm giữ kín với một Người dùng khác hay các cá nhân hoặc tổ chức khác;
   • Can thiệp vào hoạt động của dịch vụ DBP;
   • Chứa hoặc cài đặt vi-rút, sâu, bọ, ngựa Trojan hay các mã, tập tin hoặc chương trình khác được thiết kế để hoặc có khả năng can thiệp, phá hủy hoặc hạn chế hoạt động của bất cứ phần mềm hoặc phần cứng nào; hoặc
   • Chứa ngôn từ sai hoặc lừa đảo hoặc các cáo buộc vô căn cứ hoặc mang tính so sánh, liên quan đến DBP hoặc các dịch vụ của DBP.

Bạn hiểu và đồng ý thêm rằng nếu DBP bị nêu tên là đối tượng chống đối hoặc bị điều tra vì có liên quan đến bất cứ tố tụng hành chính hoặc pháp luật nào bắt nguồn từ việc đăng ký tên miền cho Bạn hoặc do Bạn sử dụng dịch vụ của DBP thì dịch vụ đăng ký riêng của bạn có thể bị hủy bỏ, điều đó có nghĩa là việc đăng ký tên miền sẽ được trả lại cho Bạn và danh tính của Bạn vì thế sẽ bị tiết lộ trong danh bạ Whois với vai trò Người đăng ký.

Trong trường hợp:

 1. DBP tiến hành bất cứ hoạt động nào quy định trong tiểu mục i, ii hoặc iii kể trên hoặc mục 5; và/hoặc
 2. Bạn chọn hủy dịch vụ của DBP vì bất cứ lý do nào

DBP và Nhà đăng ký của bạn sẽ không hoàn tiền bất cứ khoản phí nào bạn đã thanh toán.

5 . CHUYỂN TIẾP THƯ TỪ LIÊN LẠC

a. Chuyển tiếp thư từ

Với điều kiện tên, địa chỉ bưu điện và số điện thoại của DBP được liệt kê trong danh bạ Whois, Bạn đồng ý rằng DBP sẽ xem xét và chuyển tiếp thư từ gửi đến tên miền của Bạn qua email, dịch vụ chuyển thư uy tín hoặc có thể theo dõi (như USP, FedEx hoặc DHL) hoặc thư bưu điện Hoa Kỳ hạng nhất của chúng tôi. Bạn hiểu rõ ràng rằng DBP sẽ không chuyển tiếp đến thư bưu điện hạng nhất của bạn (trừ thông báo pháp lý) các thư "rác" hoặc những liên lạc không mong muốn (dù được chuyển qua email, fax, đường bưu điện hay điện thoại) và Bạn ủy quyền cho DBP hủy những thư từ như vậy hoặc trả lại toàn bộ những thư từ về cho người gửi mà không mở ra. Bạn đồng ý khước từ toàn bộ những khiếu nại phát sinh từ việc Bạn không nhận được thư từ chuyển trực tiếp đến tên miền của Bạn nhưng không được DBP chuyển tiếp cho Bạn.

b. Chuyển tiếp email

Danh bạ Whois yêu cầu một địa chỉ email cho mỗi đăng ký tên miền được mua. Khi Bạn mua một đăng ký miền riêng, DBP sẽ tạo một địa chỉ email riêng cho tên miền đó, "@domainsbyproxy.com". Sau đó, khi thư được gửi đến địa chỉ email riêng đó, DBP sẽ xử lý dựa trên tùy chọn email Bạn đã chọn riêng cho tên miền này. Bạn có ba (3) tùy chọn email để lựa chọn. Bạn có thể chọn:

  i. Chuyển tiếp toàn bộ thư;
  ii. Lọc toàn bộ thư để loại Thư rác sau đó chuyển tiếp; hoặc
  iii. Không chuyển tiếp thư.

Với toàn bộ thư từ, Bạn đồng ý từ chối toàn bộ khiếu nại phát sinh từ việc Bạn không nhận được email chuyển trực tiếp đến tên miền của Bạn nhưng không được DPB chuyển tiếp cho bạn.

c. Thông báo liên quan đến thư từ và nghĩa vụ phản hồi của bạn
Khi DBP nhận được thư từ hoặc thông báo pháp lý đến tên miền của Bạn qua dịch vụ chuyển phát uy tín hoặc có thể theo dõi, trong hầu hết các trường hợp, DBP sẽ cố gắng chuyển đến bạn qua email. Nếu Bạn không trả lời email của DBP và/hoặc thư từ DBP đã nhận liên quan đến việc đăng ký tên miền của Bạn trong đó đề cập đến mâu thuẫn ở bất cứ hình thức nào hoặc yêu cầu xử lý ngay lập tức, DBP có thể lập tức tiết lộ danh tính của bạn và/hoặc hủy dịch vụ đăng ký riêng DBP liên quan đến tất cả các tên miền được đề cập. Điều đó có nghĩa là danh bạ Whois sẽ trở lại hiển thị tên, địa chỉ bưu điện, địa chỉ email và số điện thoại của Bạn mà bạn đã cung cấp cho DBP.

d. Phí quản trị bổ sung

DBP bảo lưu quyền thu của Bạn "phí quản trị" hoặc "phí xử lý" hợp lý cho (i) các công việc mà DBP có thể thực hiện ngoài phạm vi bình thường của Dịch vụ, (ii) thời gian và/hoặc chi phí bổ sung DBP có thể phải gánh chịu trong quá trình cung cấp Dịch vụ và/hoặc (iii) việc Bạn không tuân thủ Thỏa thuận này (theo DBP đơn phương toàn quyền quyết định). Danh mục phí quản trị hoặc phí xử lý bao gồm, nhưng không giới hạn ở, (i) các vấn đề về dịch vụ khách hàng yêu cầu thêm lưu ý và thời gian của cá nhân, (ii) các tranh chấp yêu cầu dịch vụ kế toán hoặc pháp lý, cho dù được thực hiện bởi nhân viên DBP hoặc bởi các công ty bên ngoài do DBP thuê; (iii) bồi thường bất kỳ và toàn bộ chi phí và phí, bao gồm cả chi phí Dịch vụ, mà DBP phải chịu do phải hoàn tiền hoặc những tranh chấp thanh toán khác do Bạn, ngân hàng hay đơn vị xử lý Phương thức thanh toán của Bạn gây nên. Phí quản trị hay phí xử lý này sẽ được gửi hóa đơn đến Phương thức thanh toán của bạn trong hồ sơ với Nhà đăng ký của Bạn.

Bạn đồng ý từ bỏ quyền được xét xử bởi bồi thẩm đoàn trong bất cứ kiện tụng nào diễn ra liên quan đến hoặc phát sinh từ Thỏa thuận này.

6 . GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

TRONG BẤT KỲ HOÀN CẢNH NÀO, DBP SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT CỨ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, DO VÔ TÌNH, TRỪNG PHẠT, ĐẶC BIỆT HAY HỆ QUẢ VÌ BẤT KỲ LÝ DO NÀO LIÊN QUAN ĐẾN THỎA THUẬN NÀY, VIỆC ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN, DỊCH VỤ CỦA DBP, VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG WEBSITE CỦA DBP HOẶC TÀI LIỆU VÀ NỘI DUNG CỦA WEBSITE HOẶC BẤT KỲ WEBSITE NÀO KHÁC LIÊN KẾT VỚI WEBSITE CỦA DBP HOẶC KHI BẠN CUNG CẤP BẤT CỨ THÔNG TIN NHẬN DẠNG CÁ NHÂN NÀO CHO DBP HOẶC MỘT BÊN THỨ BA. GIỚI HẠN NÀY ĐƯỢC ÁP DỤNG BẤT KỂ TRÁCH NHIỆM ĐƯỢC VIỆN RA DỰA TRÊN HỢP ĐỒNG, LỖI LẦM, BẢO ĐẢM, SƠ SUẤT, TRÁCH NHIỆM NGHIÊM NGẶT HAY BẤT KỲ CƠ SỞ NÀO KHÁC, NGAY CẢ KHI DBP ĐÃ ĐƯỢC CHO BIẾT VỀ KHẢ NĂNG CỦA NHỮNG THIỆT HẠI ĐÓ HOẶC NHỮNG THIỆT HẠI ĐÓ ĐÃ CÓ THỂ THẤY TRƯỚC ĐƯỢC MỘT CÁCH HỢP LÝ. DO MỘT SỐ KHU VỰC TÀI PHÁN NHẤT ĐỊNH KHÔNG CHO PHÉP GIỚI HẠN HOẶC LOẠI BỎ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI NHỮNG THIỆT HẠI BẤT NGỜ HOẶC MANG TÍNH HỆ QUẢ NÊN TRÁCH NHIỆM CỦA DBP TẠI NHỮNG KHU VỰC TÀI PHÁN ĐÓ SẼ ĐƯỢC GIỚI HẠN ĐẾN MỨC ĐỘ NHỎ NHẤT MÀ PHÁP LUẬT CHO PHÉP.

BẠN HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RẰNG DBP SẼ KHÔNG NHẬN TRÁCH NHIỆM CHO BẤT CỨ THIỆT HẠI HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO XUẤT PHÁT TỪ:

  i. VÔ TÌNHTIẾT LỘ HOẶC ĐÁNH CẮP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN;
  ii. TRUY CẬP BỊ CHẬM HOẶC LÀM GIÁN ĐOẠN WEBSITE CỦA CHÚNG TÔI HAY WEBSITE CỦA NHÀ ĐĂNG KÝ LIÊN KẾT VỚI CHÚNG TÔI;
  iii. DỮ LIỆU KHÔNG THỂ TRUYỀN ĐI DO VIỆC TRUYỀN TIN GIỮA BẠN VÀ DBP THẤT BẠI ;
  iv. THẤT BẠI KHI TIẾN HÀNH GIA HẠN ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN RIÊNG VÌ BẤT CỨ LÝ DO NÀO;
  v. SỬ DỤNG TRÁI PHÉP TÀI KHOẢN DBP HOẶC BẤT CỨ DỊCH VỤ DBP NÀO KHÁC;
  vi. LỖI, KHUYẾT HOẶC THÔNG BÁO SAI DO DBP;
  vii. XÓA, KHÔNG THỂ LƯU, KHÔNG THỂ XỬ LÝ HOẶC THỰC HIỆN THEO THƯ EMAIL ĐƯỢC CHUYỂN TIẾP CHO BẠN HOẶC ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN RIÊNG CỦA BẠN;
  viii. XỬ LÝ THÔNG TIN ĐÃ CẬP NHẬT LIÊN QUAN ĐẾN TÀI KHOẢN DBP CỦA BẠN; VÀ/HOẶC
  ix. BẤT CỨ HÀNH ĐỘNG HOẶC KHUYẾT THIẾU NÀO DO BẠN HOẶC CƠ QUAN CỦA BẠN GÂY RA (DÙ BẠN CÓ CHO PHÉP HAY KHÔNG).

7 . BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý miễn, bảo vệ, bồi thường và không gây hại đến DBP, cũng như các công ty mẹ, chi nhánh, đơn vị liên kết, cổ đông, đại lý, giám đốc, cán bộ, nhân viên, Nhà đăng ký, khỏi bất kỳ và toàn bộ những khiếu nại, yêu cầu, trách nhiệm pháp lý, tổn thất, hư hỏng hoặc chi phí, bao gồm cả phí luật sư hợp lý, phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này theo bất cứ hình thức nào, dịch vụ do DBP cung cấp, website của DBP, tài khoản của Bạn với DBP, việc bạn sử dụng đăng ký tên miền của mình, và/hoặc mâu thuẫn nảy sinh liên quan đến chính sách tranh chấp.

8 . TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM ĐẢM BẢO DBP

DBP, CÁC CÔNG TY MẸ, CHI NHÁNH, ĐƠN VỊ LIÊN KẾT, CỔ ĐÔNG, ĐẠI LÝ, GIÁM ĐỐC, CÁN BỘ VÀ NHÂN VIÊN TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM ĐẠI DIỆN HAY ĐẢM BẢO THEO BẤT HÌNH THỨC NÀO CÓ LIÊN QUAN ĐẾN THỎA THUẬN NÀY, DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP THEO THỎA THUẬN NÀY, WEBSITE CỦA DBP HAY BẤT CỨ WEBSITE NÀO LIÊN KẾT VỚI WEBSITE CỦA DBP, DÙ LÀ CÔNG KHAI HAY KHÔNG CÔNG KHAI, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG HẠN CHẾ Ở, ĐẢM BẢO NGỤ Ý VỀ TÍNH BÁN ĐƯỢC VÀ TÍNH PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM. TẤT CẢ DỊCH VỤ CỦA DBP, CŨNG NHƯ WEBSITE DBP, ĐƯỢC CUNG CẤP NGUYÊN TRẠNG. BẠN CHẤP NHẬN TOÀN BỘ RỦI RO TỪ VIỆC ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA DBP VÀ WEBSITE CỦA DBP. MỘT SỐ PHẠM VI PHÁP LÝ KHÔNG CHO PHÉP TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI ĐẢM BẢO NGỤ Ý, TRONG TRƯỜNG HỢP ĐÓ BẠN KHÔNG ĐƯỢC TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM TRƯỚC.

9 . BẢN QUYỀN VÀ NHÃN HIỆU

Bạn hiểu và đồng ý rằng tất cả nội dung và tài liệu trong Thỏa thuận, Chính sách về quyền riêng tư và website của DBP tại đây, đều được bảo vệ bằng nhiều bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu, nhãn dịch vụ và luật bí mật thương mại của Hoa Kỳ cũng như những luật và quy định về sở hữu khác có thể áp dụng, và rằng DPB bảo lưu quyền trong và với những nội dung và tài liệu như vậy.

Bạn cũng hiểu và đồng ý thêm rằng Bạn bị cấm sử dụng, theo bất cứ hình thức nào, bất cứ nội dung và tài liệu nào được mô tả trước đó mà không được sự cho phép bằng văn bản của DBP. Không có giấy phép hoặc quyền hạn nào theo bản quyền, bằng sáng chế, nhãn dịch vụ hoặc quyền hay giấy phép sở hữu nào khác được trao cho Bạn hoặc cung cấp cho Bạn theo Thỏa thuận này hay cách nào khác.

10 . CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

a. Tính hiệu lực từng phần; Xây dựng, Toàn bộ thỏa thuận

Nếu bất cứ phần nào trong Thỏa thuận này bị coi là bất hợp pháp, không thể áp dụng hay vô hiệu, toàn bộ hoặc một phần, thì điều khoản đó sẽ được điều chỉnh ở mức tối thiểu cần thiết để điều khoản đó hợp pháp, có thể thực thi và hợp lệ và tính hợp pháp, khả năng thực thi và tính hợp lệ của các điều khoản còn lại trong Thỏa thuận này sẽ không bị ảnh hưởng hay suy giảm. Những đề mục ở đây sẽ không được coi là một phần của Thỏa thuận này. Bạn đồng ý với Thỏa thuận này, bao gồm cả những chính sách Thỏa thuận viện dẫn, tạo nên Thỏa thuận hoàn chỉnh và duy nhất giữa bạn với DBP liên quan đến dịch vụ được xác định trong tài liệu này.

b. Luật điều chỉnh; khu vực xử án; từ chối xét xử bởi bồi thẩm đoàn

Thỏa thuận này chịu sự điều chỉnh về mọi mặt của luật và quyết định pháp lý của Hạt Maricopa, Arizona, ngoại trừ những xung đột quy phạm pháp luật. Ngoại trừ trường hợp được đề cập ngay bên dưới, Bạn đồng ý rằng bất cứ hành động nào liên quan đến hoặc phát sinh từ Thỏa thuận này, sẽ được xử tại tòa án Hạt Maricopa, Arizona. Liên quan đến việc xử lý tranh chấp đăng ký tên miền, bạn đồng ý đệ trình lên khu vực tài phán và địa điểm xử án chuyên biệt của Tòa án địa phương liên bang đối với Khu Arizona nằm ở Phoenix, Arizona. Bạn đồng ý từ bỏ quyền được xét xử bởi bồi thẩm đoàn trong bất cứ kiện tụng nào, không xét đến khu vực xử án, diễn ra có liên quan đến hoặc phát sinh từ Thỏa thuận này.

c. Thông báo

Tất cả thông báo từ DBP gửi cho Bạn sẽ được gửi đến địa chỉ email Bạn cung cấp cho DBP. Những thông báo bằng email sẽ được coi là có hiệu lực hai tư (24) giờ sau khi DBP gửi email, trừ khi DBP nhận được thông báo rằng địa chỉ email không hợp lệ, trong trường hợp đó DBP sẽ thông báo cho Bạn qua thư hạng nhất hoặc thư bảo đảm, yêu cầu gửi lại biên nhận. Tất cả những thông báo Bạn gửi đến DBP phải được gửi bằng thư bảo đảm, yêu cầu gửi lại biên nhận hoặc gửi qua nhà cung cấp dịch vụ chuyển phát có thể theo dõi đến:

     Domains By Proxy, LLC
     Attn: General Counsel
     14455 North Hayden Rd.
     Suite 219
     Scottsdale, AZ 85260

Thông báo được gửi qua thư bảo đảm hoặc nhà cung cấp dịch vụ chuyển phát có thể theo dõi sẽ được coi là có hiệu lực trong vòng năm (5) ngày sau ngày gửi.

d. Bảo hiểm

Trong trường hợp không mong muốn Bạn bị mất đăng ký tên miền vào tay một bên thứ ba do những hành động bất cẩn của DBP (và lỗi sơ suất hoặc thờ ơ hoặc cố ý không thực hiện xuất phát từ bên thứ ba), Bạn sẽ được bảo hiểm đối với những thiệt hại đó thông qua Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm pháp lý chuyên nghiệp của DBP, hiện do Công ty bảo hiểm quốc tế Hoa Kỳ bảo lãnh. Đương nhiên, mỗi yêu cầu bồi thường sẽ chịu sự điều tra của nhà cung cấp dịch vụ chuyển phát khi đó có thể tìm hiểu thực trạng và điều kiện xung quanh yêu cầu bồi thường đó. Trong trường hợp Bạn có lý do để tin rằng tồn tại những điều kiện bảo đảm cho việc nộp yêu cầu bồi thường bảo hiểm, vui lòng gửi thông báo bằng văn bản (nêu cụ thể căn cứ cho yêu cầu bồi thường đó), qua thư bảo đảm, yêu cầu gửi lại biên nhận, tới:

     Domains By Proxy, LLC
     Attn: Insurance Claims
     14455 North Hayden Rd.
     Suite 219
     Scottsdale, AZ 85260

e. Bồi thường

Trong trường hợp không mong muốn Bạn mất đăng ký tên miền cho một bên thứ ba chỉ vì DBP đã cố ý không thực hiện, Nhà đăng ký của Bạn ("Bên bồi thường") sẽ tiến hành bồi thường và không bắt bạn phải chịu bất cứ tổn thất, tổn hại hay chi phí nào (bao gồm cả phí luật sư hợp lý) do khiếu nại, hành động, xử lý, kiện tụng hoặc yêu cầu xuất phát từ hoặc liên quan đến việc Bạn bị mất đăng ký tên miền. Những quy định bồi thường dưới đây ở Mục 10(e) đã được xác định như bên dưới:

  i. Bạn phải nhanh chóng thông báo bằng văn bản cho DBP và Bên bồi thường về khiếu nại, yêu cầu hoặc hành động và có sự hỗ trợ cần thiết cho Bên bồi thường, với mức phí và chi phí liên quan, và
  ii. Bên bồi thường có quyền, theo tùy chọn của họ, kiểm soát và chỉ đạo việc biện hộ hòa giải những khiếu nại, yêu cầu hay hành động này.


Bất cứ thông báo nào liên quan đến việc bồi thường sẽ, liên quan đến DBP, được gửi đi theo quy định tại Mục 10(c) của Thỏa thuận này. Liên quan đến Nhà đăng ký của Bạn, thông báo liên quan đến việc bồi thường phải được gửi đi theo điều khoản thông báo trong Thỏa thuận đăng ký tên miền của Nhà đăng ký.

f. Thời hạn thỏa thuận; Hiệu lực

Các điều khoản của Thỏa thuận này sẽ tiếp tục có hiệu lực và được áp dụng đầy đủ miễn là DBP là Người đăng ký đại diện tên miền cho Bạn. Mục 5 (Chuyển tiếp thư từ), 6 (Hạn chế trách nhiệm pháp lý), 7 (Bồi thường), 8 (Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm đảm bảo) và 10 (Các điều khoản khác) sẽ có hiệu lực trong mọi trường hợp chấm dứt hay hết hạn trong Thỏa thuận này.

Đã chỉnh sửa: 25/10/2017

Bản quyền © 2003-2019 GoDaddy.com, LLC Bảo lưu mọi quyền.