GoDaddy

THỎA THUẬN ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN

Lần sửa đổi gần đây nhất: Ngày 29 tháng 7 năm 2019

VUI LÒNG ĐỌC KỸ THỎA THUẬN NÀY, VÌ THỎA THUẬN CÓ CHỨA THÔNG TIN QUAN TRỌNG VỀ CÁC QUYỀN PHÁP LÝ CỦA BẠN CŨNG NHƯ CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC.


1. TỔNG QUAN

Thỏa thuận đăng ký tên miền này ("Thỏa thuận") được ký kết bởi và giữa GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company ("GoDaddy") và bạn, và có hiệu lực kể từ ngày chấp nhận dưới hình thức điện tử. Thỏa thuận này đặt ra các điều khoản và điều kiện trong việc bạn sử dụng các dịch vụ Đăng ký tên miền của GoDaddy ("Dịch vụ đăng ký tên miền" hay gọi là "Dịch vụ"). Các từ "chúng tôi", "của chúng tôi" sẽ đề cập đến GoDaddy. Các từ "bạn", "của bạn", "Người dùng" hoặc "khách hàng" sẽ đề cập đến bất kỳ cá nhân hoặc thực thể nào chấp nhận Thỏa thuận này. Trừ khi có quy định khác, không điều nào trong Thỏa thuận này được coi là bao gồm bất kỳ quyền hoặc lợi ích nào của bên thứ ba.

Việc bạn chấp thuận Thỏa thuận này ở dạng điện tử có nghĩa rằng bạn đã đọc, hiểu, công nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi Thỏa thuận này, được kết hợp thông qua đề cập đến từng (i) Thỏa thuận điều khoản dịch vụ chung của GoDaddy("UTOS"), (ii) mọi thỏa thuận, nguyên tắc, chính sách, thông lệ, thủ tục, yêu cầu đng ký hoặc tiêu chuẩn hoạt động của các tên miền cấp cao ("TLD") trong đó bạn đăng ký bất kỳ tên miền nào (“Chính sách của cơ quan đăng ký”), và (Iii) bất kỳ giới hạn nào của gói, tuyên bố miễn trừ trách nhiệm về sản phẩm hoặc hạn chế khác được hiển thị cho bạn trên trang đích của Dịch vụ đăng ký tên miền của website GoDaddy (“Trang này”).

**ĐỂ LIÊN KẾT TỚI VÀ XEM LẠI CHÍNH SÁCH CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐỐI VỚI TLD MÀ BẠN MUỐN ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN, HÃY NHẤP VÀO ** ĐÂY.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng (i) GoDaddy, có toàn quyền và tuyệt đối, có thể thay đổi hoặc sửa đổi Thỏa thuận này và mọi chính sách hoặc thỏa thuận được đưa vào đây bất cứ lúc nào và những thay đổi hoặc sửa đổi đó sẽ có hiệu lực ngay khi đăng lên Trang này và (ii) việc bạn sử dụng Trang này hoặc Dịch vụ được tìm thấy trên Trang này sau khi những thay đổi hoặc sửa đổi đó được thực hiện sẽ cấu thành sự chấp nhận của bạn đối với Thỏa thuận này như được sửa đổi lần cuối. Nếu bạn không đồng ý bị ràng buộc bởi phiên bản sửa đổi lần cuối của thỏa thuận này, vui lòng không sử dụng (hoặc tiếp tục sử dụng) Trang này hoặc các Dịch vụ tại Trang này. Ngoài ra, GoDaddy đôi khi có thể thông báo cho bạn về các thay đổi hoặc sửa đổi đối với Thỏa thuận này qua email. Do đó, việc bạn đảm bảo cập nhật thông tin tài khoản người mua hàng của bạn (“Tài khoản người mua hàng”), bao gồm cả địa chỉ email của bạn, là rất quan trọng. GoDaddy không chịu trách nhiệm cho việc bạn không nhận được thông báo qua email nếu việc không nhận được thông báo đó là do địa chỉ email không chính xác hoặc không cập nhật. GoDaddy là một Công ty Internet dành cho nhà đăng ký Số và Tên miền được ("ICANN") công nhận. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng với tư cách là nhà đăng ký được ICANN công nhận, GoDaddy bị ràng buộc bởi một thỏa thuận với ICANN. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng GoDaddy có thể sửa đổi Thỏa thuận này để tuân thủ thỏa thuận của mình với ICANN, cũng như mọi điều khoản và điều kiện khác được quy định bởi (i) ICANN và/hoặc (ii) cơ quan đăng ký áp dụng cho TLD hoặc miền cấp cao nhất theo mã quốc gia ("ccTLD") được đề cập. Như được sử dụng trong tài liệu này, thuật ngữ "cơ quan đăng ký" sẽ đề cập đến cơ quan đăng ký áp dụng đối với TLD hoặc ccTLD được đề cập. Để xác định nhà đăng ký tài trợ, hãy nhấp vào đây.


2. CÁC ĐIỀU KHOẢN DÀNH CHO TẤT CẢ CÁC ĐĂNG KÝ


Trừ khi có ghi chú khác, các quy định dưới đây trong Phần 2 này thường được áp dụng cho tất cả các TLD mà chúng tôi cung cấp. Các điều khoản đặc biệt dành riêng cho bất kỳ TLD hoặc ccTLD nào (ngoài các Chính sách của cơ quan đăng ký đã đăng) được xác định ở những nơi khác bên dưới trong Thỏa thuận này.

 1. Chính sách của cơ quan đăng ký. Bạn đồng ý bị ràng buộc bởi tất cả Chính sách của cơ quan đăng ký (được định nghĩa bên trên trong Thỏa thuận này) áp dụng cho việc đăng ký tên miền của bạn (ở bất kỳ cấp độ nào). BẠN CÓ TRÁCH NHIỆM TRUY CẬP TRANG TLD ÁP DỤNG VÀ ĐỌC VÀ XEM XÉT TẤT CẢ CÁC CHÍNH SÁCH CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐỐI VỚI VIỆC ĐĂNG KÝ CỦA BẠN TRONG TLD ĐÓ. BẠN CÓ THỂ XEM CÁC CHÍNH SÁCH CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ CHO MỖI TLD BẰNG CÁCH TRUY CẬP ĐƯỜNG DẪN LIÊN KẾT TLD TƯƠNG ỨNG NÊU TẠI ĐÂY. Bất kể điều gì trái ngược trong Thỏa thuận này, Nhà điều hành cơ quan đăng ký của TLD mà việc đăng ký tên miền được thực hiện là và sẽ là người thụ hưởng bên thứ ba được chỉ định của Thỏa thuận này. Theo đó, các bên tham gia vào thỏa thuận này công nhận và đồng ý rằng các quyền của người thụ hưởng bên thứ ba đã được trao cho Nhà điều hành cơ quan đăng ký và rằng Nhà điều hành cơ quan đăng ký đã dựa vào các quyền của người thụ hưởng bên thứ ba theo Thỏa thuận này đồng ý để GoDaddy làm nhà đăng ký TLD tương ứng. Quyền của người thụ hưởng bên thứ ba của Nhà điều hành cơ quan đăng ký sẽ vẫn có hiệu lực ngay cả khi Thỏa thuận này chấm dứt.
 2. Các yêu cầu về đăng ký. Trong phạm vi bất kỳ TLD hoặc ccTLD nào đòi hỏi bạn đáp ứng yêu cầu đủ điều kiện (ví dụ như cư trú đối với .JP, .EU, v.v.), xác thực (ví dụ như xác thực DNS) hoặc các yêu cầu xác thực khác như một điều kiện để đăng ký tên miền trong TLD, bạn đồng ý rằng bằng cách gửi đơn đăng ký hoặc gia hạn tên miền, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng: (a) mọi thông tin được cung cấp để đăng ký hoặc gia hạn tên miền (bao gồm tất cả các chứng từ hỗ trợ, nếu có) đều đúng, đầy đủ và chính xác và không gây hiểu lầm theo bất cứ cách nào và đơn đăng ký được thực hiện một cách có thiện chí; (b) bạn đáp ứng và sẽ tiếp tục đáp ứng, các tiêu chí đủ điều kiện được quy định trong các Chính sách của cơ quan đăng ký cho TLD hiện hành trong thời hạn đăng ký tên miền; (c) bạn trước đó chưa gửi đơn đăng ký tên miền cho một nhà đăng ký khác với cùng một tiêu chí đủ điều kiện và nhà đăng ký đó đã từ chối đơn đăng ký (nếu áp dụng); (d) bạn công nhận và đồng ý rằng ngay cả nếu tên miền được chấp nhận cho đăng ký, quyền đăng ký tên miền của bạn có thể không được những người khác, những người tuyên bố có quyền đối với tên miền, thừa nhận; và (e) bạn công nhận và đồng ý rằng Cơ quan đăng ký hay nhà đăng ký có thể hủy đăng ký của tên miền nếu phát hiện thấy bất kỳ đảm bảo nào được quy định là không đúng, không đầy đủ, không chính xác hoặc gây hiểu lầm.
 3. Quyền sở hữu. Bạn công nhận và đồng ý rằng việc đăng ký tên miền không tạo cho bạn, nhà đăng ký hoặc bất cứ người nào khác có trong tên được sử dụng làm tên miền hoặc có trong đăng ký tên miền bất kỳ quyền sở hữu nào và rằng việc nhập một tên miền vào cơ sở dữ liệu của Cơ quan đăng ký sẽ không được cho là bằng chứng về quyền sở hữu tên miền đã được đăng ký làm tên miền. Bạn không được chuyển nhượng hay ngụ ý chuyển nhượng dưới mọi hình thức quyền sở hữu trong bất kỳ đăng ký tên miền nào hoặc cấp hay ngụ ý cấp đăng ký tên miền dưới dạng vật bảo đảm hoặc dưới bất cứ hình thức thế chấp hay ngụ ý thế chấp nào khác.
 4. Yêu cầu của ICANN. Bạn đồng ý tuân thủ các yêu cầu, tiêu chuẩn, chính sách, thủ tục cũng như thông lệ của ICANN, theo đó mỗi Nhà điều hành cơ quan đăng ký áp dụng có trách nhiệm giám sát theo Thỏa thuận đăng ký giữa ICANN và nhà điều hành hoặc bất kỳ thỏa thuận nào khác với ICANN. Để biết thêm thông tin hữu ích liên quan đến ICANN, vui lòng xem Tài liệu đào tạo ICANNCác lợi ích và trách nhiệm của ICANN.
 5. Bồi thường của cơ quan đăng ký. Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và tránh cho (trong vòng 30 ngày yêu cầu) đến Nhà điều hành cơ quan đăng ký và Nhà cung cấp dịch vụ cho cơ quan đăng ký cũng như các nhà thầu phụ, công ty con, chi nhánh, bộ phận, cổ đông, giám đốc, viên chức, nhân viên, kế toán, luật sư, công ty bảo hiểm, đại lý, người tiền nhiệm, người kế nhiệm và người được nhượng quyền của họ khỏi và trước mọi khiếu nại, yêu cầu, thiệt hại, mất mát, chi phí, phí tổn, nguyên nhân tố tụng hoặc các trách nhiệm pháp lý khác dưới bất kỳ hình thức nào, cho dù xác định hay không xác định, bao gồm cả chi phí và phí pháp lý, luật sư hợp lý, dưới mọi hình thức, phát sinh, liên quan hay nói cách khác là có mối quan hệ với việc đăng ký tên miền của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn việc sử dụng, đăng ký, mở rộng, gia hạn, xóa, và/hoặc chuyển nhượng liên quan và/hoặc vi phạm bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào điều chỉnh đăng ký được áp dụng. Bạn không được tham gia vào bất kỳ thỏa thuận hoặc thỏa hiệp nào về bất kỳ khiếu nại bồi thường nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Nhà đăng ký hoặc Nhà điều hành đăng ký, mà sự đồng ý đó sẽ không bị thu hồi một cách vô lý, và bạn đồng ý rằng các nghĩa vụ bồi thường này sẽ tồn tại khi chấm dứt hoặc hết hạn Thỏa thuận vì bất kỳ lý do nào. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, NHÀ ĐIỀU HÀNH CƠ QUAN ĐĂNG KÝ SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẠN HAY BẤT KỲ CÁ NHÂN NÀO KHÁC CHO MỌI THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, DO HẬU QUẢ, ĐẶC BIỆT, ĐIỂN HÌNH HOẶC ĐỂ CẢNH CÁO HAY TRỪNG PHẠT, BAO GỒM CẢ THIỆT HẠI VỀ LỢI NHUẬN HOẶC SỰ TÍN NHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG, DO BẤT KỲ VẤN ĐỀ GÌ GÂY RA, CHO DÙ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀY ĐƯỢC YÊU CẦU DỰA TRÊN HỢP ĐỒNG, SAI LẦM CÁ NHÂN (BAO GỒM CẢ SỰ BẤT CẨN), VIỆC VI PHẠM CÁC ĐIỀU KHOẢN THỨ YẾU, DÙ ĐƯỢC DIỄN ĐẠT RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, VIỆC VI PHẠM THỎA THUẬN NÀY HAY CÁC THỎA THUẬN VÀ CHÍNH SÁCH ĐƯỢC BAO GỒM TRONG THỎA THUẬN NÀY, VIỆC BẠN KHÔNG THỂ SỬ DỤNG ĐƯỢC TÊN MIỀN, MẤT DỮ LIỆU HOẶC TẬP TIN HOẶC CÁC TRƯỜNG HỢP KHÁC, NGAY CẢ KHI NHÀ ĐIỀU HÀNH CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CÁC THIỆT HẠI NÀY.
 6. TLD được quản lý. Để đăng ký tên miền trong bất kỳ TLD "Được quản lý" nào, bạn công nhận và đồng ý việc đăng ký của bạn tuân thủ các yêu cầu bổ sung sau: (a) tuân thủ tất cả các luật hiện hành, bao gồm cả các luật về quyền riêng tư, thu thập dữ liệu, bảo vệ người tiêu dùng (kể cả các luật liên quan tới hành vi lừa đảo và gây hiểu lầm), cho vay công bằng, thu nợ, canh tác hữu cơ, tiết lộ dữ liệu và tiết lộ tài chính; (b) nếu bạn thu thập và lưu giữ các dữ liệu nhạy cảm liên quan tới tài chính và sức khỏe, bạn phải triển khai các biện pháp bảo mật phù hợp và hợp lý cùng với việc cung cấp các dịch vụ đó, như được định nghĩa bởi luật hiện hành. TLD theo quy định bao gồm: .games, .juegos, .school, .schule, .toys, .eco, .care, .diet, .fitness, .health, .clinic, .dental, .healthcare, .capital, .cash, .broker, .claims, .exchange, .finance, .financial, .fund, .investments, .lease, .loans, .market, .money, .trading, .credit, .insure, .tax, .mortgage, .degree, .mba, .audio, .book, .broadway, .movie, .music, .software, .fashion, .video, .app, .art, .band, .cloud, .data, .digital, .fan, .free, .gratis, .discount, .sale, .media, .news, .online, .pictures, .radio, .show, .theater, .tours, .accountants, .architect, .associates, .broker, .legal, .realty, .vet, .engineering, .law, .limited, .show; .theater; .town, .city, .reise .reisen
 7. TLD được quản lý nghiêm ngặt. Ngoài yêu cầu dành cho các TLD được quy định, việc đăng ký tên miền trong TLD được quy định cao phải tuân thủ các quy định sau: (a) bạn sẽ cung cấp thông tin liên hệ của Người quản lý tên miền, thông tin này phải được cập nhật, để gửi thông báo về các khiếu nại hoặc báo cáo về việc lạm dụng đăng ký cũng như thông tin liên hệ của người lãnh đạo có liên quan hoặc người lãnh đạo ngành, những người có vị trí chủ chốt trong hoạt động của doanh nghiệp; (b) bạn tuyên bố rằng bạn sở hữu mọi quyền, đặc quyền, giấy phép và/hoặc các loại chứng nhận có liên quan khác cần có để tham gia vào lĩnh vực được liên kết với TLD được quy định nghiêm ngặt này; và (c) bạn sẽ báo cáo bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với giá trị pháp lý của các quyền, đặc quyền, giấy phép và/hoặc các loại chứng nhận có liên quan khác cần có để tham gia vào lĩnh vực được liên kết với TLD được quy định nghiêm ngặt nhằm đảm bảo bạn tiếp tục tuân thủ với các quy định tương ứng, các yêu cầu về giấy phép và nói chung là tiến hành các hoạt động của bạn trong mối quan tâm tới quyền lợi của khách hàng. TLD được quản lý nghiêm ngặt bao gồm: .abogado, .attorney, .bank, .bet, .bingo, .casino .charity (and IDN equivalent), .cpa, .corp, creditcard, .creditunion .dds, .dentist, .doctor, .fail, .gmbh, .gripe, .hospital, .inc, .insurance, .lawyer, .lifeinsurance, .llc, .llp, .ltda, .medical, .mutuelle, .pharmacy, .poker, .university, .sarl, .spreadbetting, .srl, .sucks, .surgery .university, .vermogensberater, .vesicherung,.wtf. Đối với miền .doctor, những người đăng ký coi mình là người hành nghề y có giấy phép phải có thể chứng minh cho Nhà đăng ký và Cơ quan đăng ký, theo yêu cầu, rằng họ giữ giấy phép áp dụng.
 8. TLD bảo vệ đặc biệt. Ngoại trừ các yêu cầu đối với TLD được quy định và TLD được quy định cao, bằng cách đăng ký tên miền trong bất kỳ TLD "bảo vệ đặc biệt", bạn đồng ý thực hiện các bước hợp lý để tránh làm sai hoặc ngụ ý sai rằng bạn hoặc doanh nghiệp của bạn được liên kết với, được tài trợ hoặc chứng thực bởi một hoặc nhiều lực lượng quân sự của quốc gia hay chính phủ nếu liên kết, tài trợ hoặc chứng thực đó không tồn tại. TLD bảo vệ đặc biệt bao gồm: .army, .navy, .airforce
 9. Người thụ hưởng bên thứ ba. Bất kể điều gì trái ngược trong Thỏa thuận này, Nhà điều hành cơ quan đăng ký của bất kỳ TLD nào tại đó bạn đăng ký tên miền hiện và sẽ là người thụ hưởng bên thứ ba được chỉ định của Thỏa thuận này. Theo đó, các bên tham gia vào thỏa thuận này công nhận và đồng ý rằng các quyền của người thụ hưởng bên thứ ba đã được trao cho Nhà điều hành cơ quan đăng ký và rằng Nhà điều hành cơ quan đăng ký đã dựa vào các quyền của người thụ hưởng bên thứ ba theo Thỏa thuận này đồng ý để GoDaddy là nhà đăng ký TLD. Quyền của người thụ hưởng bên thứ ba của Nhà điều hành cơ quan đăng ký sẽ vẫn có hiệu lực ngay cả khi Thỏa thuận này chấm dứt.
 10. Giá biến thiên và không đồng nhất. Bạn công nhận, hiểu và đồng ý rằng các tên miền nhất định trong các TLD nhất định được thành lập bởi Chính sách của cơ quan đăng ký sẽ được định giá biến thiên (tức là tên thông thường và tên đặc biệt) và/hoặc có thể có giá đăng ký gia hạn không đồng nhất (sao cho Phí gia hạn đăng ký tên miền có thể khác với các tiên miền khác trong cùng một TLD, ví dụ, đăng ký gia hạn cho một tên miền có thể là 100,00 $ và 33,00 $ cho một tên miền khác).
 11. Hạn chế về khả năng áp dụng quyền riêng tư hay Proxy. Bạn xác nhận và đồng ý rằng, bạn không được phép mua đăng ký TLD riêng tư hoặc proxy ở một số thị trường, quốc gia và vùng lãnh thổ hoặc đối với các TLD nhất định. Trong trường hợp đó, bạn phải đăng ký bất kỳ và tất cả TLD bằng thông tin cá nhân của mình. Bạn tuyên bố và đảm bảo các thông tin này là cập nhật, chính xác và đầy đủ.


3. CÁC KHOẢN PHÍ VÀ THANH TOÁN

(A) CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG, BAO GỒM CẢ ĐIỀU KHOẢN TỰ ĐỘNG GIA HẠN

Bạn đồng ý thanh toán bất kỳ và tất cả giá và phí cho Dịch vụ đã mua hoặc thu được tại Trang này tại thời điểm bạn đặt hàng Dịch vụ. GoDaddy có quyền một cách rõ ràng thay đổi hoặc sửa đổi giá và phí của nó bất cứ lúc nào và những thay đổi hoặc sửa đổi đó sẽ được đăng trực tuyến tại Trang này và có hiệu lực ngay lập tức mà không cần thông báo thêm cho bạn. Nếu bạn đã mua hoặc có được Dịch vụ trong một vài tháng hoặc năm, các thay đổi hoặc sửa đổi về giá và phí sẽ có hiệu lực khi Dịch vụ được đề cập đến thời gian gia hạn như được mô tả dưới đây.

Trừ khi có ghi chú cụ thể khác (vì những lý do như được nêu trong Phần 2(x) ở trên), giá gia hạn cho bất kỳ tên miền nào trong bất kỳ TLD nào cũng sẽ giống như giá niêm yết (không bán) được hiển thị khi bạn tìm kiếm và chọn một tên miền, và một lần nữa trong giỏ hàng trước khi mua. Ví dụ: nếu giá niêm yết là 2.379 ₫ và giá gia hạn khác không được xác định cụ thể, thì giá gia hạn cũng là 2.379 ₫. Tương tự, nếu một tên miền có giá bán là 2.141 ₫, với giá niêm yết (không bán) được hiển thị (dưới dạng gạch ngang) là 2.379 ₫, thì giá gia hạn sẽ là 2.379 ₫*.

Giá gia hạn có thể thay đổi trước ngày gia hạn thực tế.

Để biết tất cả các điều khoản và điều kiện khác liên quan đến phí, thanh toán, hoàn tiền và ghi hóa đơn, v.v. áp dụng cho Dịch vụ được cung cấp trong phạm vi của Thỏa thuận này, vui lòng tham khảo phần "Phí và thanh toán" của UTOS của chúng tôi.

(B) ĐIỀU KHOẢN GIA HẠN TÊN MIỀN

Khi đăng ký tên miền, bạn sẽ có ba tùy chọn gia hạn: (i) "Gia hạn tự động", (ii) "Gia hạn tự động mở rộng" và (iii) "Gia hạn thủ công":

 1. Gia hạn tự động. Gia hạn tự động là cài đặt mặc định. Do đó, trừ khi bạn chọn Gia hạn tự động mở rộng, GoDaddy sẽ đăng ký bạn vào phần Gia hạn tự động Tên miền sẽ tự động gia hạn thêm một khoảng thời gian bằng thời gian đăng ký tên miền ban đầu đối với bất kỳ tên miền nào đến hạn gia hạn và sẽ thu phí từ Phương thức thanh toán trên hồ sơ của bạn với GoDaddy, theo mức giá hiện hành tại thời điểm đó của GoDaddy. Vì vậy, nếu bạn đã chọn đăng ký tên miền trong một (1) năm, GoDaddy sẽ tự động gia hạn tên miền thêm một (1) năm nữa. Nếu bạn chọn đăng ký tên miền trong hai (2) năm, GoDaddy sẽ tự động gia hạn tên miền thêm hai (2) năm nữa và tương tự.
 2. Gia hạn tự động mở rộng. Nếu bạn đăng ký gói Gia hạn tự động mở rộng, GoDaddy sẽ tự động gia hạn bất kỳ tên miền nào được gia hạn thêm một năm cho mỗi ngày kỷ niệm đăng ký tên miền của bạn, vì vậy thời gian đăng ký ban đầu sẽ luôn còn nguyên. Do đó, nếu bạn đã chọn đăng ký tên miền của mình trong hai (2) năm, GoDaddy sẽ tự động gia hạn thêm một (1) năm cho mỗi và mỗi ngày kỷ niệm đăng ký tên miền của bạn để thời gian đăng ký hai (2) năm của bạn sẽ luôn được giữ nguyên. Nếu bạn chọn đăng ký tên miền trong năm (5) năm, GoDaddy sẽ tự động gia hạn tên miền thêm một (1) năm nữa vào ngày đăng ký tên miền mỗi năm của bạn, do đó thời gian đăng ký năm (5) năm của bạn vẫn giữ nguyên và tương tự. GoDaddy sẽ nhận thanh toán từ Phương thức thanh toán trên hồ sơ của bạn với GoDaddy, theo mức giá đăng ký tên miền một năm hiện hành tại thời điểm đó của GoDaddy.
 3. Gia hạn thủ công.

Nếu bạn chọn tắt gói gia hạn tự động và hủy sản phẩm (tức là hủy đăng ký tên miền) có hiệu lực vào thời điểm hết hạn hiện tại, bạn vẫn có thể chọn gia hạn tên miền thủ công vào bất cứ lúc nào trước ngày hết hạn bằng cách đăng nhập vào <a href="https://account.godaddy.com">Trình quản lý tài khoản của bạn và thực hiện gia hạn thủ công hoặc bằng cách gọi dịch vụ khách hàng (nếu bạn thực sự muốn gia hạn tên miền).

  1. Nếu bạn không gia hạn thủ công trước ngày hết hạn, tên miền sẽ bị hủy và bạn sẽ không được sử dụng tên miền đó nữa.

  Tất cả các kiểu gia hạn đều phải tuân thủ các điều khoản trong Thỏa thuận này, do đôi khi Thỏa thuận có thể được sửa đổi, và bạn công nhận và đồng ý chịu ràng buộc bởi các điều khoản trong Thỏa thuận này (như đã được sửa đổi) cho tất cả các tên miền được gia hạn. Gia hạn tên miền sẽ không được hoàn lại. Trong trường hợp chúng tôi không thể tự động gia hạn tên miền của bạn cho tùy chọn gia hạn đã chọn vì bất kỳ lý do gì, chúng tôi có thể tự động gia hạn tên miền trong khoảng thời gian ít hơn khoảng thời gian đăng ký ban đầu của bạn trong phạm vi cần thiết để giao dịch thành công. Nếu vì bất kỳ lý do gì GoDaddy không thể nhận thanh toán từ Phương thức thanh toán bạn có trên hồ sơ và bạn không trả lời thông báo của chúng tôi, đăng ký tên miền của bạn sẽ hết hạn. Bạn có trách nhiệm duy trì cập nhật cho thông tin Phương thức thanh toán, bao gồm ngày hết hạn nếu bạn sử dụng thẻ tín dụng.

  Với các ccTLD nhất định (.am, .at, .be, .br, .ca, .cn, .com.cn, .net.cn, .org.cn, .de, .eu, .fm, .gs, .it, .jp, .ms, .nu, .nz, .co.nz, .net.nz, .org.nz, .tc, .tk, .tw, .com.tw, .org.tw, .idv.tw, .uk và .vg), việc lập hóa đơn gia hạn sẽ được tiến hành vào ngày đầu tiên của tháng, trước tháng hết hạn.

  Với các ccTLD nhất định (.am, .at, .be, .ca, .cn, .com.cn, .net.cn, .org.cn, .de, .eu, .fm, .gs, .it, .jp, .ms, .nu, .nz, .co.nz, .net.nz, .org.nz, .tc, .tk, .tw, .com.tw, .org.tw, .idv.tw, .uk và .vg), bạn phải gia hạn hoặc phải gia hạn thủ công nếu sản phẩm đã bị hủy trước đó, chậm nhất là trước ngày 20 của tháng liền trước ngày hết hạn, nếu không, tên miền của bạn sẽ bị đặt vào tình trạng không gia hạn. Đối với một số ccTLD (.es), việc gia hạn phải được xử lý không muộn hơn bảy ngày trước ngày hết hạn, nếu không tên miền của bạn sẽ được đặt ở trạng thái không gia hạn. Khi tên miền ở trạng thái không gia hạn, bạn chỉ có thể gia hạn tên miền bằng cách gọi GoDaddy và yêu cầu gia hạn tên miền. Bạn không thể gia hạn tên miền thông qua Trình quản lý tài khoản. Nếu bạn không gia hạn thủ công bất kỳ sản phẩm nào đã bị hủy trước ngày hết hạn, tên miền sẽ bị hủy và bạn sẽ không thể sử dụng tên miền đó nữa.

  Bạn đồng ý rằng GoDaddy sẽ không phải chịu trách nhiệm về tên miền đã bị hủy mà bạn không gia hạn trong khung thời gian đã được ghi trong Thỏa thuận này. Trong bất kỳ trường hợp nào, nếu bạn không gia hạn tên miền đúng thời hạn, bạn có thể sẽ phải thanh toán thêm phí. Nếu bạn đăng ký các dịch vụ bảo mật, đăng ký được bảo vệ hay bất kỳ dịch vụ tương tự nào khác với đăng ký tên miền của mình, các dịch vụ này sẽ được gia hạn tự động khi đăng ký tên miền đến hạn gia hạn và bạn sẽ phải trả phí gia hạn bổ sung áp dụng trừ khi bạn hủy bỏ trước.

  Nếu bạn không gia hạn tên miền trong khung thời gian đã được ghi trong Thỏa thuận này, bạn đồng ý rằng GoDaddy được phép đơn phương quyết định gia hạn tên miền đã hết hạn thay cho bạn. Nếu GoDaddy quyết định gia hạn tên miền đã hết hạn thay cho bạn, bạn sẽ có Thời gian ân hạn gia hạn, trong thời gian này bạn có thể hoàn trả tiền gia hạn cho GoDaddy và duy trì tên miền của mình. Thời gian ân hạn gia hạn hiện tại là mười hai (12) ngày nhưng có thể thay đổi tùy theo điều khoản trong Thỏa thuận này. Một số ccTLD nhất định (.am, .at, .be, .cn, .com.cn, .net.cn, .org.cn, .de, .eu, .fm, .gs, .it, .jp, .ms, .nu, .nz, .co.nz, .net.nz, .org.nz, .tc, .tk, .tw, .com.tw, .org.tw, .idv.tw, .uk và .vg) sẽ không có Thời gian ân hạn gia hạn sau ngày hết hạn của tên miền. Nếu bạn không hoàn trả tiền gia hạn cho GoDaddy trong Thời gian ân hạn gia hạn, tên miền của bạn sẽ chuyển sang trạng thái Tạm ngừng và bị đánh dấu để xóa. Sau đó, bạn sẽ có tối đa 30 ngày để mua lại tên miền, với điều kiện là tên miền của bạn không bị đưa vào đấu giá tên miền hết hạn và bạn phải thanh toán phí Mua lại cho GoDaddy. Phí Mua lại hiện tại là 80,00 $ USD và có thể thay đổi tùy theo điều khoản trong Thỏa thuận này. Nếu bạn không mua lại tên miền trước khi thời gian mua lại 30 ngày chấm dứt, GoDaddy được phép đơn phương quyết định xóa tên miền của bạn hoặc chuyển nhượng tên miền cho một người đăng ký khác thay cho bạn. Trong thời gian mua lại, tên miền của bạn sẽ được cho thuê.

  Nếu tên miền của bạn bị xóa, Cơ quan đăng ký cũng sẽ đưa ra Thời gian ân hạn mua lại 30 ngày, trong khoảng thời gian này bạn có thể phải thanh toán phí mua lại cho GoDaddy và mua lại tên miền. Phí mua lại hiện tại là 80,00 $ USD và có thể thay đổi tùy theo điều khoản trong Thỏa thuận này. Nếu bạn không mua lại tên miền trước khi Thời gian ân hạn mua lại của Cơ quan đăng ký chấm dứt, Cơ quan đăng ký sẽ giải phóng tên miền của bạn và miền sẽ có thể đăng ký được trên cơ sở ai đăng ký trước được mua trước.

  Thời gian ân hạn gia hạn và Thời gian ân hạn mua lại khác nhau với các ccTLD khác nhau. Vui lòng tham khảo điều khoản cụ thể cho TLD áp dụng. Trong trường hợp xảy ra mâu thuẫn giữa các quy định trong khoản này và điều khoản ccTLD, điều khoản ccTLD sẽ có quyền chi phối.

  Chính sách thông báo ngày hết hạn đăng ký và các khoản phí liên quan của chúng tôi được mô tả ở đây.

  (C) ĐIỀU KHOẢN VỀ SẢN PHẨM MIỄN PHÍ

  Trong trường hợp bạn được cung cấp các sản phẩm miễn phí khi đăng ký tên miền, bạn thừa nhận và đồng ý rằng các sản phẩm miễn phí đó sẽ chỉ có sẵn khi giao dịch mua hợp lệ và có thể bị chấm dứt trong trường hợp tên miền bị xóa hoặc hủy. Đối với tên miền miễn phí, bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn không thể thay đổi tài khoản được liên kết với tên miền miễn phí đó trong năm (5) ngày đầu tiên sau khi đăng ký. Trong trường hợp, một tên miền miễn phí được cung cấp cùng với việc đăng ký một tên miền khác và nếu tên miền trả phí đã đăng ký không thành công, thì chúng tôi có thể, theo quyết định riêng của mình, xóa đăng ký tên miền miễn phí hoặc hoàn trả chênh lệch giữa số tiền đã trả và giá trị của miền miễn phí. Các đăng ký không thành công liên quan đến khuyến mại có thể dẫn đến việc xóa mặt hàng miễn phí hoặc giảm giá hoặc điều chỉnh giữa giá tên miền đã đăng ký và giá trị của mặt hàng giảm giá, theo quyết định riêng của chúng tôi.


  4. ĐIỀU KHOẢN THỎA THUẬN; CHUYỂN NHƯỢNG; THỬ TÊN MIỀN


  Điều khoản của Thỏa thuận này sẽ tiếp tục có hiệu lực và được áp dụng đầy đủ miễn là bạn có tên miền được đăng ký qua GoDaddy.

  Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không chuyển nhượng bất kỳ tên miền nào đăng ký qua GoDaddy cho một nhà đăng ký tên miền khác trong thời gian sáu mươi (60) ngày sau ngày đăng ký ban đầu. Bạn đồng ý bạn không chuyển nhượng bất kỳ tên miền nào trong vòng mười (10) ngày sau khi Thay đổi tài khoản.

  Bạn cũng đồng ý rằng bạn sẽ không tham gia "thử tên miền" bằng cách sử dụng thời gian ân hạn năm (5) ngày, trong đó người đăng ký có thể chọn hủy một tên miền và nhận lại toàn bộ khoản hoàn tiền phí đăng ký như là một biện pháp để kiểm tra khả năng tiếp cận thị trường hay khả năng tồn tại của một tên miền. Nếu GoDaddy xác định (việc quyết định do GoDaddy đưa ra tùy ý và có toàn quyền) rằng bạn đang tham gia vào "thử tên miền", thì GoDaddy có quyền (a) thu bạn một khoản phí nhỏ (khoản phí này được trích từ bất kỳ khoản hoàn tiền nào được ban hành) hoặc (b) từ chối hoàn toàn yêu cầu hủy/hoàn tiền của bạn. GoDaddy sẽ không thu phí bạn nếu GoDaddy hủy tên miền của bạn trong khoảng thời gian ân hạn năm (5) ngày do gian lận hoặc hoạt động khác ngoài tầm kiểm soát của bạn. Khoảng thời gian ân hạn năm (5) ngày không áp dụng với Miền Premium, miền này không được hoàn lại.

  Bạn đồng ý rằng GoDaddy sẽ không chịu ràng buộc bởi (i) bất cứ tuyên bố nào được đưa ra bởi bên thứ ba mà bạn có thể hợp tác để mua các dịch vụ từ GoDaddy hoặc (ii) mọi tuyên bố có tính chất chung chung có thể được đăng trên website của GoDaddy hoặc nằm trong tài liệu quảng cáo của GoDaddy.


  5. CẬP NHẬT THÔNG TIN; SỬ DỤNG THÔNG TIN VÀ HẾT HẠN


  Bạn đồng ý thông báo cho GoDaddy trong vòng năm (5) ngày làm việc nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin mà bạn cung cấp như là một phần của đơn đăng ký và/hoặc quy trình đăng ký. Bạn có trách nhiệm duy trì cập nhật và tính chính xác cho thông tin này. Vì bất kỳ lý do gì, việc bạn không thể cung cấp thông tin chính xác và đáng tin cậy cho GoDaddy trên cơ sở ban đầu và liên tục sẽ bị xem là vi phạm nghiêm trọng Thỏa thuận này và là cơ sở cho việc ngưng và/hoặc hủy tên miền. Vì bất kỳ lý do gì, việc bạn không trả lời trong vòng năm (5) ngày làm việc cho bất kỳ yêu cầu nào được đưa ra bởi GoDaddy để xác định tính hợp lệ của thông tin mà bạn cung cấp cũng sẽ bị xem là vi phạm nghiêm trọng Thỏa thuận này và là cơ sở cho việc ngưng và/hoặc hủy tên miền. Bạn đồng ý giữ lại bản sao tài liệu biên nhận khi mua tên miền.

  Bạn đồng ý rằng các dữ liệu liên lạc sau đây là bắt buộc đối với mỗi tên miền bạn đăng ký: địa chỉ bưu điện, địa chỉ email, số điện thoại và nếu có, số fax của Người sở hữu tên miền đã đăng ký và nếu không phải Người sở hữu tên miền đã đăng ký, thông tin liên lạc tương tự của người đó, nhân viên kỹ thuật, người quản lý tên miền và người thanh toán.

  Bạn công nhận và đồng ý rằng việc đăng ký tên miền đòi hỏi toàn bộ hoặc một phần thông tin liên lạc này phải được chia sẻ với tổ chức điều hành việc đăng ký, để họ sử dụng, sao chép, phân phối, xuất bản, sửa đổi và xử lý khác (trong số những việc sử dụng khác tuân theo Chính sách bảo mật của chúng tôi) nhằm mục đích quản lý việc đăng ký tên miền, việc đăng ký này có thể yêu cầu thông tin đó được chuyển qua lại qua biên giới quốc tế, ví dụ như đến và đi từ Hoa Kỳ sang châu Âu. Theo yêu cầu của ICANN, thông tin này phải được công bố công khai trên các phương tiện của Whois và nhà điều hành cơ quan đăng ký cũng được yêu cầu công bố công khai thông tin này thông qua Whois. Cả GoDaddy và nhà điều hành cơ quan đăng ký có thể sẽ được yêu cầu lưu trữ thông tin này bằng dịch vụ giao kèo bên thứ ba. Do đó, bạn đồng ý và cho phép tất cả các yêu cầu và tiết lộ như vậy. Hơn nữa, bạn tuyên bố và bảo đảm rằng, nếu bạn đang cung cấp thông tin về một bên thứ ba, bạn đã thông báo cho bên thứ ba đó về việc tiết lộ và mục đích tiết lộ và bạn đã có được sự đồng ý của bên thứ ba về việc tiết lộ đó. Người đăng ký không được xử lý dữ liệu theo cách không tương thích với Thỏa thuận này. Người đăng ký sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lý để bảo vệ dữ liệu khỏi bị mất và sử dụng sai cách.

  Bạn đồng ý rằng, với mỗi tên miền bạn đăng ký, các thông tin sau đây sẽ được công bố công khai trong danh bạ Whois như được xác định theo Chính sách của ICANN và có thể được bán với số lượng lớn như đã quy định trong thỏa thuận của ICANN:

  • Tên miền;

  • Tên và địa chỉ bưu điện của bạn;

  • Tên, địa chỉ email, địa chỉ bưu điện, số điện thoại, số fax của nhân viên kỹ thuật và người quản lý tên miền;

  • Các số giao thức Internet dành cho máy chủ tên miền thứ cấp và sơ cấp;

  • Các tên tương ứng của máy chủ tên miền; và

  • Ngày đăng ký ban đầu và ngày hết hạn.

  • Tên của máy chủ tên miền thứ cấp và sơ cấp.

  • Danh tính của nhà đăng ký.


  Bạn đồng ý rằng, trong phạm vi cho phép của ICANN, GoDaddy có thể sử dụng các thông tin công bố công khai mà bạn cung cấp trong quá trình đăng ký. Nếu bạn tham gia vào việc bán lại tên miền, bạn đồng ý cung cấp thông tin về khả năng sử dụng thông tin cá nhân theo chính sách của ICANN cho các cá nhân mà bạn nhận được thông tin cá nhân. Bạn đồng ý đạt được sự đồng ý cũng như bằng chứng về sự đồng ý từ các cá nhân này cho việc sử dụng thông tin cá nhân mà họ cung cấp.

  Bạn đồng ý rằng GoDaddy có quyền công khai và chia sẻ với bên thứ ba một số thông tin liên quan đến việc bán hoặc mua tên miền trên website, bao gồm nhưng không giới hạn ở (a) tên của tên miền được bán hoặc mua, (b) giá bán hoặc giá mua tên miền được bán hoặc mua, và (c) thông tin liên quan đến thời gian bán hoặc mua.

  Để giúp chúng tôi tuân thủ các quy định và chính sách hiện tại hay tương lai cho hệ thống tên miền bao gồm mọi quy định hay chính sách được thiết lập bởi CIRA hoặc chính quyền địa phương hay liên bang hoặc bởi tổ chức khác có quyền kiểm soát hay thẩm quyền thiết lập các quy định hoặc chính sách, bạn đồng ý cấp cho chúng tôi quyền tiết lộ với bên thứ ba, thông qua cơ sở dữ liệu đăng ký có thể truy cập công khai tương tác, các thông tin sau mà bạn được yêu cầu cung cấp khi xin cấp tên miền:

  1. Tên miền hay tên miền con mà bạn đăng ký;
  2. Tên, loại hình và địa chỉ bưu điện tổ chức của bạn;
  3. Tên, vị trí, địa chỉ bưu điện, địa chỉ email, số điện thoại và số fax, nếu có, của nhân viên kỹ thuật và người quản lý tên miền cho tên miền hay tên miền con của bạn;
  4. Tên đầy đủ của máy chủ và các địa chỉ giao thức Internet (IP) của ít nhất hai (2) máy chủ tên miền (một máy sơ cấp và ít nhất một máy thứ cấp) cho tên miền hoặc tên miền con của bạn. Có thể chỉ định tối đa sáu (6) máy chủ tên miền. Nếu một máy chủ có nhiều hơn một (1) địa chỉ IP, hãy sử dụng danh sách phân cách bằng dấu phẩy;
  5. Tên tương ứng của những máy chủ tên miền đó;
  6. Ngày tạo ban đầu của đăng ký; và
  7. Ngày hết hạn đăng ký.

  Chúng tôi có thể phải cung cấp thông tin này cho các bên thứ ba với số lượng lớn. Chúng tôi cũng có thể chuyển nhượng hoặc chuyển giao thông tin này cho CIRA hoặc bên thứ ba khác theo quyết định riêng của chúng tôi.


  6. CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP


  Bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi Chính sách giải quyết tranh chấp hiện hành của chúng tôi. Chính sách này được đưa vào đây và là một phần của Thỏa thuận này. Bạn có thể xem trực tuyến Chính sách giải quyết tranh chấp tên miền thống nhất. Bạn đồng ý rằng GoDaddy có thể thay đổi Chính sách giải quyết tranh chấp vào bất kỳ lúc nào. GoDaddy sẽ công bố bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách giải quyết tranh chấp của mình ít nhất ba mươi (30) ngày trước khi chúng có hiệu lực. Bạn đồng ý rằng bằng việc duy trì đăng ký tên miền của mình với GoDaddy sau khi chính sách cập nhật có hiệu lực, bạn đồng ý với chính sách Giải quyết tranh chấp sửa đổi. Bạn đồng ý thường xuyên xem lại website của GoDaddy để xác định Chính sách giải quyết tranh chấp có thay đổi nào hay không. Nếu bạn hủy hoặc chấm dứt Dịch vụ của mình với GoDaddy như là kết quả của chính sách Giải quyết tranh chấp đã được sửa đổi, thì bạn sẽ không được hoàn phí. Bạn cũng đồng ý gửi các thủ tục tố tụng đã bắt đầu theo Hệ thống treo nhanh thống nhất của ICANN, nếu có.

  Bạn đồng ý rằng nếu có tranh chấp phát sinh do một (1) hoặc nhiều tên miền mà bạn đã đăng ký bằng cách sử dụng GoDaddy, bạn sẽ bồi thường, bảo vệ và giữ cho GoDaddy tránh khỏi mọi trách nhiệm theo quy định tại Thỏa thuận này. Bạn cũng đồng ý rằng nếu GoDaddy được thông báo rằng đã có đơn khiếu nại được nộp cho cơ quan chính phủ, hành chính hoặc tư pháp liên quan đến một tên miền mà bạn đã đăng ký bằng cách sử dụng GoDaddy, GoDaddy đó, tùy vào quyết định riêng, có thể thực hiện bất cứ hành động nào mà GoDaddy xét thấy cần thiết liên quan đến việc chỉnh sửa thêm, chuyển giao và/hoặc kiểm soát các tên miền được xét là cần thiết để tuân thủ các hành động hoặc yêu cầu của cơ quan chính phủ, hành chính hoặc tư pháp cho đến khi tranh chấp được giải quyết. Trong sự việc này, bạn đồng ý giữ cho GoDaddy tránh khỏi mọi trách nhiệm cho bất kỳ hành động nào do GoDaddy thực hiện.

  Bạn đồng ý tuân theo quyền tài phán của các tòa án (1) tại nơi bạn cư trú, (2) tại nơi đặt trụ sở của nhà đăng ký hoặc (3) tại nơi đặt trụ sở của tổ chức điều hành việc đăng ký (ví dụ: Trung Quốc cho miền .CN, Columbia cho miền .CO, Vương quốc Anh cho miền .EU, v.v.), mà không gây ảnh hưởng tới các khu vực tài phán có khả năng áp dụng khác.

  Trong trường hợp của các tên miền .ca, bạn đồng ý rằng nếu việc sử dụng dịch vụ hoặc việc đăng ký một tên miền .ca của bạn bị một bên thứ ba gây khó khăn, bạn sẽ tuân theo các quy định được nêu rõ trong chính sách giải quyết tranh chấp của CIRA, có hiệu lực tại thời điểm tranh chấp.


  7. CHUYỂN NHƯỢNG TÊN MIỀN; THÔNG LỆ BÁN LẠI


  Nếu bạn chuyển nhượng tên miền, bạn đồng ý cung cấp thông tin theo yêu cầu của và tuân theo các thủ tục và điều kiện được quy định trong Thỏa thuận chuyển nhượng tên miềnThỏa thuận thay đổi người đăng ký của chúng tôi. Bạn có thể xem trực tuyến phiên bản mới nhất của Thỏa thuận chuyển nhượng tên miền và Thỏa thuận thay đổi người đăng ký của chúng tôi. Để bảo vệ tên miền của bạn tốt hơn, bất kỳ tên miền nào đã đăng ký với GoDaddy hoặc chuyển nhượng cho GoDaddy sẽ được đặt vào trạng thái khóa, trừ khi đã lựa chọn không tham gia như quy định trong Thỏa thuận thay đổi người đăng ký hoặc Thỏa thuận proxy tên miền của chúng tôi. Tên miền phải được đặt ở tình trạng mở khóa để bắt đầu chuyển nhượng tên miền từ GoDaddy sang một Nhà đăng ký mới. Bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình với GoDaddy vào bất kỳ lúc nào sau khi tên miền đã được chuyển nhượng thành công cho GoDaddy và thay đổi trạng thái thành mở khóa.

  Trong trường hợp bạn mua tên miền đại diện cho một bên thứ ba, bạn đồng ý thông báo cho bất kỳ khách hàng nào của bạn, người có thể sẽ tiếp nhận một tên miền thông qua bạn bằng cách sử dụng dịch vụ đăng ký của GoDaddy, rằng trên thực tế họ đang đăng ký tên miền của mình thông qua GoDaddy và rằng GoDaddy là một nhà đăng ký được công nhận với ICANN. Bạn đồng ý không tuyên bố rằng bạn là một nhà đăng ký được ICANN công nhận hoặc rằng bạn đang cung cấp quyền truy cập cao cấp hơn vào Cơ quan đăng ký tên miền ICANN bằng bất kỳ cách nào. Bạn cũng đồng ý không sử dụng logo thương hiệu ICANN trong bất kỳ tài liệu quảng cáo nào bao gồm cả website của bạn.

  Bạn đồng ý có được sự chấp thuận của khách hàng đối với phiên bản hiện hành của Thỏa thuận này và giữ lại bằng chứng về sự chấp thuận của họ trong khoảng thời gian không dưới ba (3) năm. Nếu bạn yêu cầu khách hàng chấp nhận các điều khoản và điều kiện bổ sung mà GoDaddy không yêu cầu, bạn đồng ý rằng các điều khoản và điều kiện bổ sung đó sẽ không mâu thuẫn với Thỏa thuận này cũng như với các chính sách và thủ tục được ICANN thông qua.

  Bạn đồng ý rằng GoDaddy không cấp cho bạn quyền truy cập vào các kết nối nhà đăng ký hay quyền truy cập cơ quan đăng ký của họ và bạn cũng không được xét là một nhà đăng ký với khả năng của mình. Ngoài ra, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không tìm cách giành được quyền truy cập vào kết nối nhà đăng ký hoặc quyền truy cập cơ quan đăng ký của GoDaddy. Bạn đồng ý cung cấp dữ liệu đầy đủ, chính xác và hiện hành cho mỗi người đăng ký được thêm vào cơ quan đăng ký theo các yêu cầu của ICANN về việc đưa dữ liệu vào cơ sở dữ liệu Whois.

  Bạn đồng ý cung cấp hỗ trợ khách hàng phù hợp cho khách hàng của mình và duy trì liên lạc với họ nhằm cung cấp một nơi để khách hàng có thể trao đổi về những thay đổi đối với thông tin mà họ đã cung cấp như một phần của quá trình đăng ký tên miền. Trong vòng năm (5) ngày làm việc sau khi nhận được thông tin đã sửa chữa hoặc cập nhật, bạn sẽ cung cấp thông tin đó cho GoDaddy để GoDaddy có thể cập nhật hồ sơ đăng ký của mình. Bạn sẽ giữ lại bản sao của tất cả những trao đổi giữa bạn và khách hàng của bạn, cũng như sẽ cung cấp một bản sao như vậy cho GoDaddy theo yêu cầu.


  8. NGHĨA VỤ CỦA BẠN; ĐÌNH CHỈ DỊCH VỤ; VI PHẠM THỎA THUẬN


  Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng theo những gì mà bạn biết được, thì việc đăng ký tên miền cũng như cách sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp đều không vi phạm các quyền hợp pháp của bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn sẽ tuân thủ tất cả các luật hiện hành, bao gồm, nhưng không giới hạn ở những luật liên quan đến quyền riêng tư, thu thập dữ liệu, bảo vệ người tiêu dùng, cho vay công bằng, thu nợ, canh tác hữu cơ và tiết lộ dữ liệu và công khai tài chính. Nếu bạn thu thập và duy trì dữ liệu tài chính và sức khỏe nhạy cảm, bạn phải thực hiện các biện pháp bảo mật hợp lý và phù hợp tương xứng với việc cung cấp các dịch vụ đó, theo quy định của luật hiện hành. Bạn tuyên bố rằng bạn có mọi lệnh ủy quyền cần thiết, điều lệ, giấy phép và/hoặc thông tin xác thực liên quan khác để tham gia vào lĩnh vực liên quan đến chuỗi đăng ký tld liên quan. Bạn sẽ báo cáo mọi thay đổi quan trọng đối với hiệu lực của lệnh ủy quyền, điều lệ, giấy phép và/hoặc thông tin đăng nhập liên quan khác. Bạn sẽ bồi thường và không làm tổn hại đến nhà đăng ký và nhà điều hành cơ quan đăng ký cũng như các giám đốc, viên chức, nhân viên và đại lý của họ, khỏi và trước mọi khiếu nại, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, chi phí và phí tổn (bao gồm cả các phí và chi phí pháp lý hợp lý) phát sinh từ hoặc liên quan tới việc đăng ký tên miền. Nghĩa vụ này sẽ vẫn có hiệu lực ngay cả khi Thỏa thuận hay đăng ký tên miền này hết hạn hoặc bị chấm dứt.

  Bạn đồng ý rằng ngoài những trường hợp khác được quy định trong Thỏa thuận này:

  1. Khả năng sử dụng bất kỳ dịch vụ nào do GoDaddy cung cấp của bạn có thể bị hủy bỏ hoặc đình chỉ trong trường hợp xảy ra vi phạm Thỏa thuận này mà không được giải quyết và/hoặc việc đình chỉ hoặc hủy bỏ là do yêu cầu của bất kỳ chính sách nào hiện đang có hiệu lực hoặc được ICANN thông qua sau này;
  2. Đăng ký tên miền của bạn sẽ bị đình chỉ, hủy bỏ hoặc chuyển nhượng theo bất kỳ quy định hoặc chính sách nào được ICANN thông qua hoặc theo bất kỳ thủ tục GoDaddy nào không nhất quán với một quy định hoặc chính sách được ICANN thông qua (a) nhằm sửa chữa lỗi sai do GoDaddy hoặc tổ chức điều hành việc đăng ký gây ra khi đăng ký bất kỳ tên miền nào; hoặc (b) vì việc giải quyết tranh chấp có liên quan đến bất kỳ tên miền nào.

  Bạn công nhận và đồng ý rằng GoDaddy và cơ quan đăng ký bảo lưu quyền từ chối, hủy hoặc chuyển nhượng bất kỳ đăng ký hay giao dịch nào hoặc đặt bất cứ tên miền nào ở trạng thái khóa, tạm khóa hoặc trạng thái tương tự, khi được cho là cần thiết, theo quyết định không giới hạn của riêng GoDaddy hoặc cơ quan đăng ký: (i) để tuân thủ các hướng dẫn kỹ thuật do bất kỳ nhóm ngành nào nói chung được công nhận là có thẩm quyền liên quan tới Internet (ví dụ: RFC) thông qua, (ii) để bảo vệ tính toàn vẹn và tính ổn định của, và sửa các lỗi do, bất kỳ cơ quan đăng ký miền hoặc nhà đăng ký miền nào gây ra, (iii) để xử lý việc không thanh toán các khoản phí cho cơ quan đăng ký, (iv) để bảo vệ tính toàn vẹn và sự ổn định của cơ quan đăng ký, (v) để tuân thủ bất kỳ lệnh tòa, luật hiện hành nào, các quy định hoặc yêu cầu của chính phủ, các yêu cầu thực thi luật hoặc bất cứ quy trình giải quyết tranh chấp nào, (vi) để tuân thủ mọi quy tắc hay quy định hiện hành của ICANN, bao gồm nhưng không giới hạn ở thỏa thuận dành cho cơ quan đăng ký, (vii) để tránh bất kỳ trách nhiệm pháp lý, dân sự hoặc hình sự nào, về phần nhà điều hành cơ quan đăng ký cũng như các chi nhánh, công ty con, viên chức, giám đốc và nhân viên của nhà điều hành này, (viii) theo các điều khoản của Thỏa thuận này, (ix) khi theo dõi thấy biểu hiện của bất kỳ hoạt động bị nghiêm cấm nào được mô tả trong Mục 8 bên dưới, hoặc (x) trong thời gian giải quyết tranh chấp.

  Bạn đồng ý rằng việc bạn không tuân thủ hoàn toàn những điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này và bất kỳ quy định hoặc chính sách nào của GoDaddy có thể được GoDaddy coi là sự vi phạm nghiêm trọng Thỏa thuận này và GoDaddy có thể thông báo cho bạn về vi phạm ấy bằng văn bản hoặc bằng phương thức điện tử (email). Trong trường hợp bạn không cung cấp cho GoDaddy những bằng chứng quan trọng thể hiện bạn không vi phạm những nghĩa vụ của mình đối với GoDaddy trong vòng mười (10) ngày làm việc, GoDaddy có thể chấm dứt mối quan hệ với bạn và thực hiện bất kỳ hành động khắc phục hậu quả khả thi nào với GoDaddy theo luật hiện hành. Hành động khắc phục hậu quả đó có thể được thực hiện mà không cần phải thông báo cho bạn và có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, việc hủy bỏ đăng ký của bất kỳ tên miền nào của bạn và ngừng các dịch vụ mà GoDaddy cung cấp cho bạn. Nếu Dịch vụ của bạn bị hủy bỏ hoặc chấm dứt vì có vi phạm, bạn sẽ không được hoàn tiền khoản phí nào.

  Nếu GoDaddy không hành động hoặc thông báo cho bạn về bất kỳ trường hợp nào mà có thể tạo nên một hành vi vi phạm, thì việc đó cũng sẽ không giúp bạn được giảm nhẹ hay tha thứ cho sự thực rằng bạn đã vi phạm thỏa thuận.


  9. HẠN CHẾ DỊCH VỤ; QUYỀN TỪ CHỐI


  Nếu bạn đang lưu trữ hệ thống tên miền của bạn ("DNS") trên các máy chủ của GoDaddy, hoặc đang sử dụng hệ thống của chúng tôi để chuyển tiếp một tên miền, URL, hoặc một hệ thống hoặc trang được lưu trữ ở nơi khác, hoặc nếu bạn có tên miền được đăng ký với GoDaddy, bạn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng không có sự quá tải quá mức trên các máy chủ của GoDaddy. Bạn không được sử dụng các máy chủ của GoDaddyvà tên miền của bạn như một nguồn, trung gian, địa chỉ trả lời, hoặc địa chỉ nơi đến cho bom thư, gây ngập lụt internet bằng các gói tin, làm hỏng các gói tin, hoặc tấn công lạm dụng khác. Nghiêm cấm đột nhập máy chủ hoặc vi phạm bảo mật khác. Bạn đồng ý rằng GoDaddy có quyền vô hiệu hóa tên miền của bạn khỏi DNS của mình nếu GoDaddy xét thấy rằng việc tiếp nhận các hoạt động do trang của bạn gây nên đe dọa tính ổn định của mạng lưới.

  Bạn đồng ý rằng GoDaddy được phép đơn phương quyết định từ chối chấp nhận đăng ký bất kỳ tên miền nào mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý với bạn. GoDaddy cũng được phép đơn phương quyết định xóa đăng ký của bất kỳ tên miền nào trong thời gian ba mươi (30) ngày đầu tiên sau ngày đăng ký mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý với bạn.

  Trong trường hợp GoDaddy từ chối đăng ký hoặc xóa một đăng ký hiện tại trong ba mươi (30) ngày đầu tiên sau khi đăng ký, bạn sẽ được hoàn tiền bất kỳ khoản phí nào đã trả cho GoDaddy liên quan đến đăng ký bị hủy bỏ hoặc từ chối. Trong trường hợp GoDaddy xóa đăng ký của tên miền đang được sử dụng gắn với spam hoặc các hoạt động bị phản đối về mặt đạo đức, họ sẽ không phải hoàn tiền.


  10. CÀI ĐẶT MẶC ĐỊNH; TRANG CHO THUÊ


  Chọn các tùy chọn cài đặt tên miền của bạn. Khi bạn đăng ký một tên miền với GoDaddy, bạn sẽ được nhắc chọn các tùy chọn cài đặt tên miền trong quá trình thanh toán. Nếu bạn có kế hoạch sử dụng nhà cung cấp khác cho website hoặc nhu cầu lưu trữ của mình, thì bạn nên nhập máy chủ tên của nhà cung cấp đó khi bạn chọn các tùy chọn cài đặt tên miền. Điều này sẽ chuyển tên miền của bạn khỏi máy chủ tên của GoDaddy. Nếu bạn là một khách hàng GoDaddy hiện tại và đã thiết lập hồ sơ khách hàng chỉ định các tùy chọn cài đặt tên miền của bạn cho các gói đăng ký tên miền mới, bạn sẽ không cần phải hoàn thành bước này một lần nữa trong quá trình thanh toán.

  Các tùy chọn cài đặt mặc định của GoDaddy. Nếu bạn không chuyển hướng tên miền của bạn ra khỏi máy chủ tên của GoDaddy như được mô tả ở trên, GoDaddy sẽ chuyển hướng tên miền của bạn đến một Trang cho thuê” (“Cài đặt mặc định”). Bạn thừa nhận và đồng ý rằng GoDaddy có quyền đặt Cài đặt mặc định này.

  Cài đặt mặc định Trang cho thuê. Dịch vụ Trang cho thuê của GoDaddy là một hệ thống kiếm tiền từ tên miền trực tuyến được thiết kế để tạo doanh thu (thông qua việc sử dụng quảng cáo trả tiền cho mỗi lần nhấp) từ các tên miền không được sử dụng tích cực làm website. Nếu tên miền của bạn được chuyển hướng đến một Trang cho thuê, bạn thừa nhận và đồng ý rằng GoDaddy có thể hiển thị cả (a) quảng cáo nội bộ (bao gồm các liên kết đến sản phẩm và dịch vụ của GoDaddy) và (b) quảng cáo của bên thứ ba (bao gồm các liên kết đến các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba) trên Trang cho thuê của bạn thông qua việc sử dụng cửa sổ bật lên hoặc cửa sổ bật lên trong trình duyệt, quảng cáo biểu ngữ, truyền phát âm thanh hoặc video hoặc bất kỳ phương tiện quảng cáo nào khác, và chúng tôi có thể tổng hợp việc sử dụng của mình, dữ liệu sử dụng có liên quan bằng cookie và các phương tiện tương tự khác. Ngoài ra, bạn thừa nhận và đồng ý rằng tất cả quảng cáo nội bộ và bên thứ ba sẽ được chọn bởi GoDaddy và các đối tác quảng cáo của công ty, nếu phù hợp, và bạn sẽ không được phép tùy chỉnh quảng cáo hoặc được hưởng bất kỳ khoản thanh toán thưởng nào khi trao đổi. Xin lưu ý rằng quảng cáo của bên thứ ba được hiển thị trên Trang cho thuê của GoDaddy có thể chứa nội dung gây khó chịu cho bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở các liên kết đến nội dung người lớn. GoDaddy không nỗ lực chỉnh sửa, kiểm soát, giám sát hoặc hạn chế nội dung và quảng cáo của bên thứ ba được hiển thị trên các Trang cho thuê của GoDaddy và từ chối rõ ràng mọi trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào liên quan.

  Thay đổi các tùy chọn cài đặt mặc định của GoDaddy. Bạn có thể thay đổi cài đặt mặc định của GoDaddy bất cứ lúc nào trong thời hạn đăng ký tên miền của bạn.

  1. Nội dung hiển thị trên trang cho thuê của bạn. Bạn không thể sửa đổi nội dung hiển thị trên Trang cho thuê của bạn. Bạn có thể chọn một trong các tùy chọn khác được liệt kê dưới đây.
  2. Tham gia kiếm tiền từ tên miền. Nếu bạn muốn tham gia kiếm tiền nhờ tên miền mà dịch vụ Trang cho thuê của GoDaddy có thể đưa ra, vui lòng xem xét và cân nhắc việc mua dịch vụ CashParking® của chúng tôi.
  3. Không có nội dung. Nếu bạn không chấp nhận các tùy chọn được liệt kê ở trên, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng để tìm hiểu các tùy chọn khác bạn có thể lựa chọn.

  Quay lại tùy chọn Cài đặt mặc định Trang cho thuê sau khi tên miền hết hạn. Khi hết hạn tên miền và bất kể cách bạn sử dụng tên miền như thế nào trong thời hạn đăng ký tên miền, tên miền của bạn sẽ tự động trở về Cài đặt mặc định Trang cho thuê như mô tả ở trên. Như được sử dụng trong đoạn này, "hết hạn" được coi là bao gồm bất kỳ "thời gian gia hạn" hoặc "thời gian ân hạn" nào ngay lập tức sau khi tên miền hết hạn, nhưng trước khi tên miền được trả về cho cơ quan đăng ký. Khi tên miền của bạn đã trở về Cài đặt mặc định Trang cho thuê như mô tả ở trên, cách duy nhất để từ chối dịch vụ Trang cho thuê là gia hạn, đổi hoặc đăng ký lại tên miền của bạn theo Mục 2 (B), Điều khoản gia hạn tên miền của Thỏa thuận này.


  11. DỊCH VỤ BỔ SUNG CHO MIỀN

  Đăng ký doanh nghiệp: Đăng ký doanh nghiệp cho phép Bạn hiển thị thông tin bổ sung liên quan tới doanh nghiệp làm cơ sở cho tên miền, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thông tin như số fax, địa chỉ và thời gian làm việc của Bạn.

  Miền được chứng nhận. Dịch vụ tên miền được chứng nhận nói chung cho phép Bạn: (i) đặt dấu Chứng thực miền được chứng nhận trên website của Bạn; và (ii) tên miền của Bạn được liệt kê là "Được chứng nhận" trong các tra cứu WHOIS trên website của chúng tôi. Dấu Chứng thực miền được chứng nhận gia hạn độc lập với miền của Bạn. Khi Bạn gia hạn miền của mình, nếu cần, Bạn cũng phải gia hạn riêng dấu Chứng thực được chứng nhận. Tuy nhiên, bạn có thể hủy dấu Chứng thực miền được chứng nhận mà không hủy miền của mình. Nếu miền bị hủy, Miền được chứng nhận được liên kết với tên miền bị hủy sẽ tự động hủy. Con dấu Miền được chứng nhận là nhãn hiệu và được bảo vệ bởi luật bản quyền, nhãn hiệu và luật sở hữu trí tuệ khác. Bạn chỉ có thể sử dụng dấu chứng thực Miền được chứng nhận với giao dịch mua Dịch vụ được quy định trong Thỏa thuận này và phải tuân theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận. Ngoài những điều được quy định trong Thỏa thuận này, Bạn không được sử dụng, sao chép hay sửa đổi dấu chứng thực cho bất kỳ sử dụng khuyến mại bổ sung nào, mà không có sự phê duyệt trước bằng văn bản. Quyền sử dụng dấu chứng thực Miền được chứng nhận của bạn sẽ chấm dứt ngay khi Thỏa thuận này hết hạn hoặc bị chấm dứt.

  Hợp nhất ngày hết hạn. Bạn hiểu và xác nhận dịch vụ hợp nhất ngày hết hạn chỉ có thể được sử dụng để hợp nhất ngày hết hạn của các tên miền .com và .net. Dịch vụ không được sử dụng để hợp nhất ngày hết hạn của các miền đang ở trạng thái bị TẠM KHÓA bởi nhà đăng ký, bị TẠM KHÓA bởi cơ quan đăng ký hoặc ở trạng thái đang chờ Chuyển nhượng. Bạn xác nhận rằng dịch vụ chỉ có thể được sử dụng để đẩy ngày hết hạn của các miền lên trước thời gian hết hạn, ít nhất trước một (1) tháng và không trước quá mười (10) năm, và khi đó, chỉ trong khoảng thời gian dưới mười hai (12) tháng. Sau khi dịch vụ được sử dụng để hợp nhất ngày hết hạn của các miền, sẽ không thể hoàn nguyên ngày hết hạn mới. Để đảm bảo dịch vụ không bị lạm dụng hoặc được sử dụng như một cách khác để gia hạn, bạn chỉ có thể sử dụng dịch vụ một lần cho mỗi miền trong khoảng thời gian 12 tháng bất kỳ. Bạn chỉ có thể sử dụng dịch vụ trên các tên miền chưa qua ngày hết hạn. Để thay đổi ngày hết hạn một lần nữa, trước tiên, Bạn sẽ được yêu cầu gia hạn tên miền. Bạn cũng hiểu và thừa nhận dịch vụ chỉ có thể được sử dụng để phối hợp các tên miền trong đó tôi là nhà đăng ký trên hồ sơ. Các miền không được đăng ký với chúng tôi phải được chuyển nhượng trước khi chúng tôi có thể tiến hành Dịch vụ.

  Câu lạc bộ miền chiết khấu. Đổi lại việc mua tư cách thành viên Câu lạc bộ miền chiết khấu, Bạn sẽ có thể mua giảm giá các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, bao gồm các khoản chiết khấu dành cho một số đăng ký miền, một (1) tài khoản Đấu giá miễn phí, một (1) tài khoản CashParking miễn phí và các khoản chiết khấu dành cho Dịch vụ mua miền. Bạn cần phải duy trì tư cách thành viên chừng nào Bạn còn các sản phẩm hoặc dịch vụ miễn phí hay được giảm giá mua từ chúng tôi. Nếu Bạn không gia hạn tư cách thành viên và không hủy đăng ký miền hoặc các dịch vụ được giảm giá khác của mình, chúng tôi sẽ tự động gia hạn các sản phẩm và dịch vụ đó theo giá thông thường thực tế tại thời điểm gia hạn, tính theo Phương thức thanh toán lưu trên hồ sơ của Bạn và Bạn sẽ không thể mua thêm bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ được giảm giá nào khác hay sử dụng các tài khoản miễn phí của mình cho tới khi phí theo Thỏa thuận tư cách thành viên được thanh toán. Tất cả các khoản phí tư cách thành viên đều không được hoàn lại.

  Đơn hàng đặt trước/Giám sát. Bạn đồng ý rằng tên miền đã hết hạn trước tiên sẽ được hưởng thời gian ân hạn mười hai (12) ngày, sau đó là thời gian ân hạn mua lại ba mươi (30) ngày bắt buộc theo ICANN. Trong khoảng thời gian này, nhà đăng ký tên miền hiện tại có thể gia hạn tên miền và giữ lại quyền đăng ký. Chúng tôi không đảm bảo đơn hàng đặt sẵn của bạn sẽ giúp bạn có được tên miền và bảo lưu tuyệt đối quyền (a) từ chối các đơn hàng đặt trước bổ sung hoặc (b) hủy các đơn hàng đặt trước hiện có bất cứ lúc nào vì bất kỳ lý do gì. Nếu đơn hàng đặt sẵn của bạn bị từ chối hoặc bị hủy, chúng tôi đồng ý hoàn lại kịp thời bất kỳ khoản phí nào đã thanh toán cho đơn hàng đặt trước tên miền đó. Tên miền cũng có thể được đặt ở một thị trường phụ để bán lại qua dịch vụ Auctions®. Sau khi kết thúc năm đầu tiên của tư cách thành viên tham gia Đấu giá, bạn đồng ý rằng trừ khi được thông báo khác, chúng tôi sẽ tự động gia hạn tư cách thành viên tham gia Đấu giá của bạn bằng phương thức thanh toán mà bạn có trong hồ sơ chừng nào tín dụng đặt sẵn của bạn vẫn còn hiện hoạt. Bạn có thể tìm hiểu thêm về Đấu giá bằng cách truy cập website Đấu giá. Tên miền cũng có thể phải trải qua quy trình tập hợp miền bị bỏ rơi (drop pool) trước khi sẵn có để mua. Bạn hiểu rằng chúng tôi và các đơn vị liên kết nhà đăng ký của chúng tôi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả đặt hàng sẵn. Do đó, tên miền có thể được đăng ký với một nhà đăng ký khác, nhưng có thể được quản lý thông qua tài khoản của bạn. Bằng việc sử dụng Dịch vụ, bạn sẽ có thể, ngoài những hoạt động khác,:

   Đặt sẵn bất kỳ tên miền nào dưới các miền cấp cao nhất .COM, .NET, .US, .BIZ, .INFO, .ORG, .MOBI.
   Đơn hàng đặt sẵn cho tên miền sẽ bao gồm giá đăng ký tên miền tối đa một năm.
   Nếu bạn đặt trước thành công bất cứ tên miền nào, bạn sẽ phải tuân theo các điều khoản và điều kiện Đăng ký tên miền cũng như các thỏa thuận có liên quan, được tham chiếu trong tài liệu này.
   Hãy thay đổi đơn hàng đặt sẵn của bạn cho tới khi bạn có được tên miền.
   Bạn sẽ có cơ hội thay đổi khoản tín dụng cho một tên miền khác cho tới khi bạn có được tên miền.
   Sau ba (3) năm, nếu khoản tín dụng không được sử dụng, chúng tôi bảo lưu quyền xóa bỏ khoản tín dụng.
   Đăng ký hàng tháng danh sách tên miền sắp hết hạn.
   Bạn cũng có thể chọn mua đăng ký danh sách tên miền sắp hết hạn trong vòng năm (5) ngày tiếp theo.
   Nếu bạn đăng ký danh sách tên miền sắp hết hạn, bạn đồng ý rằng phương thức thanh toán bạn có trong hồ sơ có thể bị tính phí đăng ký hàng tháng trong thời hạn của Dịch vụ mà bạn mua.
   Chọn ra trong danh sách tên miền các tên miền sắp hết hạn bạn muốn đăng ký.
   Mỗi tên miền bạn cố gắng đặt sẵn sẽ bao gồm giá đăng ký tên miền tối đa một năm, như được quy định trong tiểu mục (i) ở trên.
   Theo dõi các tên miền hiện được đăng ký của bạn để biết miễn phí các thay đổi về nhà đăng ký, trạng thái, tên hoặc ngày hết hạn.
   Đăng ký Thông báo miền Pro hoặc giám sát sẽ cho phép bạn theo dõi mọi tên miền hiện được đăng ký của mình, bất kể nhà đăng ký, để theo dõi lịch sử thay đổi trạng thái và chỉ định nhiều địa chỉ thông báo qua email.

   Bảo vệ quyền đăng ký. Dịch vụ bảo vệ quyền đăng ký ("Dịch vụ") nói chung cho phép Bạn: (i) bảo vệ chống lại nguy cơ mất tên miền; (ii) không cho phép chuyển nhượng tên miền từ người đăng ký này cho người đăng ký khác hoặc nhà đăng ký này cho nhà đăng ký khác trong khi Dịch vụ này hiện hoạt với tên đó; và (iii) nhận được báo cáo tên miền hàng năm nêu chi tiết trạng thái của tất cả các tên miền được bảo vệ theo Dịch vụ này. TUY NHIÊN, DỊCH VỤ SẼ KHÔNG NGĂN NGƯỜI CHUYỂN NHƯỢNG BÁN TÊN MIỀN CAO CẤP HOẶC NIÊM YẾT TÊN MIỀN ĐỂ BÁN TRÊN BẤT KỲ NỀN TẢNG NÀO CỦA , BẤT KỂ THỜI ĐIỂM BẠN MUA DỊCH VỤ BẢO VỆ QUYỀN ĐĂNG KÝ. Sau khi Bạn chọn mua Dịch vụ cho bất kỳ và tất cả tên miền, tính năng gia hạn tự động sẽ được kích hoạt cho từng tên miền và các tên đó sẽ không được chuyển nhượng cho tới khi gia hạn Dịch vụ hoặc đến khi bạn bán tên miền Đặc biệt. Theo đó, Bạn xác nhận và đồng ý rằng Bạn đã cân nhắc cẩn thận các hệ quả đi kèm với việc mua Dịch vụ và hiểu rõ các hạn chế mà Dịch vụ sẽ áp đặt lên khả năng chuyển nhượng bất kỳ tên miền nào mà Bạn đã mua Dịch vụ. Bạn cũng xác nhận và đồng ý rằng bất kỳ tên miền nào mà bạn đã mua Dịch vụ sẽ không được chuyển nhượng vì bất kỳ lý do gì, với ngoại lệ bán tên miền Đặc biệt, cho tới lần gia hạn định kỳ tiếp theo của tên miền này, miễn là trước đấy Bạn đã chọn hủy kích hoạt Dịch vụ cho tên miền cụ thể đó. Việc hủy kích hoạt này có thể không xảy ra cho tới khi hết thời hạn hiện tại của Dịch vụ. Đây chỉ là ví dụ chứ không phải là giới hạn, nếu Bạn chọn mua Dịch vụ cho tên miền mà Bạn đã đăng ký cho thời hạn năm (5) năm, Dịch vụ sẽ hiện hoạt cho khoảng thời gian năm (5) này và Bạn sẽ không thể tiến hành bất kỳ chuyển nhượng nào liên quan tới tên miền đó trong khoảng thời gian năm (5) năm này.

   Tên miền đặc biệt.

   1. Mô tả dịch vụ. Dịch vụ tên miền Premium ("Dịch vụ") được cung cấp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua và bán các tên miền hiện đã được đăng ký. Chúng tôi cung cấp địa điểm và quy trình giúp giao dịch thuận tiện. Chúng tôi không phải là người tiến hành đấu giá hay người ủy thác pháp định. Chúng tôi không quản lý tất cả các tên miền được niêm yết trên trang web. Do đó, chúng tôi không có quyền kiểm soát chất lượng, độ an toàn hay tính hợp pháp của các tên miền được niêm yết. Người bán hoặc chúng tôi có thể thu hồi các tên miền được niêm yết bất cứ lúc nào. Chúng tôi hoạt động như một đơn vị hỗ trợ giao dịch để giúp Bạn thực hiện và nhận thanh toán từ bên thứ ba. Chúng tôi không phải là đại lý ký quỹ, mà chúng tôi đóng vai trò là đại lý của Bạn dựa trên hướng dẫn của bạn và yêu cầu sử dụng Dịch vụ yêu cầu chúng tôi thực hiện các nhiệm vụ thay mặt bạn. Chúng tôi sẽ không sử dụng tiền của Bạn để chi trả cho các chi phí vận hành hay bất kỳ mục đích nào khác của công ty và sẽ không tình nguyện cung cấp tiền cho các chủ nợ của công ty trong trường hợp phá sản hay cho bất cứ mục đích nào khác. Bạn xác nhận chúng tôi không phải là ngân hàng và Dịch vụ là dịch vụ xử lý thanh toán thay vì dịch vụ ngân hàng. Bạn cũng công nhận rằng chúng tôi không hoạt động như một tổ chức tín thác hay đại lý ủy thác hoặc bảo chứng liên quan tới tiền của Bạn. Trong tất cả giao dịch, trong đó tên miền được đăng ký với chúng tôi, các tên miền được mua thông qua Dịch vụ không được chuyển nhượng từ chúng tôi sang một nhà đăng ký khác trong thời gian sáu mươi (60) ngày kể từ ngày thay đổi người đăng ký.

   2. Nghĩa vụ của bạn.

   Niêm yết tên miền. Bạn có thể sử dụng Dịch vụ để niêm yết các tên miền mà Bạn: (i) có quyền đăng ký để bán; và (ii) có thể chuyển nhượng tuân theo các nghĩa vụ của Bạn trong Thỏa thuận này. Bằng cách sử dụng Dịch vụ cho các mục đích như vậy, Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng: (i) Bạn có tất cả các quyền, tư cách và lợi ích đối với tên miền cần hoàn tất giao dịch; (ii) tên miền không vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ người nào khác; và (iii) Bạn có quyền chuyển nhượng tên miền tuân theo các nghĩa vụ của Bạn trong Thỏa thuận này; và (iv) bất kỳ dịch vụ Bảo vệ quyền đăng ký nào hiện có đối với miền sẽ không ngăn bạn khỏi việc niêm yết tên miền và chuyển nhượng quyền đăng ký của miền khỏi Bạn. Bạn cũng đồng ý rằng tên miền hiện không liên quan hoặc trong tương lai gần sẽ không liên quan tới tranh chấp theo Chính sách thống nhất về giải quyết tranh chấp hoặc các tranh chấp khác tương tự. Trong trường hợp bạn không thể tuân thủ hoặc không tuân thủ được các nghĩa vụ của bạn theo Thỏa thuận này, chúng tôi bảo lưu một cách rõ ràng quyền hủy niêm yết bất kỳ hoặc tất cả các tên miền của bạn ngay khi biết về việc bạn không tuân thủ. Bạn có thể niêm yết tên miền của Bạn trong bất cứ khoảng thời gian nào được đưa ra trên trang web. Bạn đồng ý thanh toán phí niêm yết cho khoảng thời gian Bạn chọn tại thời điểm niêm yết. Bạn có thể chọn bổ sung các dịch vụ khác nhau, nếu có, cho niêm yết. Bằng cách sử dụng các dịch vụ bổ sung, Bạn đồng ý thanh toán bất kỳ khoản phí phụ thêm nào mà chúng tôi có thể liên kết với các dịch vụ bổ sung. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi cơ cấu giá bất cứ lúc nào. Nếu Bạn tìm thấy Người mua nhờ vào việc sử dụng Dịch vụ, giao dịch phải được hoàn tất trong phạm vi Dịch vụ. Đối với mỗi giao dịch được hoàn tất trong phạm vi Dịch vụ, Bạn đồng ý thanh toán cho chúng tôi phí giao dịch theo biểu phí được đăng trên trang web. Phí giao dịch này sẽ phải được thanh toán trực tiếp cho chúng tôi. Bạn đồng ý sẽ không bán tên miền cho bất cứ Người mua nào được tìm thấy thông qua Dịch vụ mà không sử dụng Dịch vụ để hoàn tất giao dịch. Nếu chúng tôi phát hiện thấy bạn không sử dụng Dịch vụ, chúng tôi sẽ bảo lưu quyền chấm dứt tài khoản của bạn và hủy tất cả các niêm yết của bạn. Trong trường hợp bạn cập nhật giá bán, bạn thừa nhận và đồng ý rằng có thể mất đến 24 giờ để cập nhật giá hiển thị cho người mua. Trong trường hợp tên miền của bạn bán trước khi giá được cập nhật trên website, bạn đồng ý rằng giá niêm yết sẽ được thực thi.

   Mua tên miền. Là Người mua, Bạn buộc phải hoàn tất giao dịch nếu Bạn mua tên miền. Bạn xác nhận rằng một số tên miền được niêm yết có thể phải chịu thêm phí đăng ký bổ sung. Đối với các tên miền đó, phí đăng ký sẽ được thêm vào giá để tạo thành nên giá mua. Bạn đồng ý rằng bằng cách hoàn tất giao dịch, Bạn sẽ chịu trách nhiệm thanh toán phí đăng ký. Bằng cách thực hiện và gửi các khoản thanh toán thông qua Dịch vụ, Bạn chỉ định chúng tôi làm người đại diện của Bạn để thay bạn thu các khoản tiền và chuyển chúng tới người nhận Bạn chỉ định. Trước tiên, chúng tôi sẽ thu các khoản tiền bằng Phương thức thanh toán Bạn đã chỉ định. Nếu không đủ tiền hoặc thông tin thẻ tín dụng không hợp lệ, chúng tôi có thể thu số tiền còn lại bằng cách tính phí theo bất kỳ Phương thức thanh toán nào Bạn có trong hồ sơ. Sau khi Bạn gửi khoản thanh toán, chúng tôi sẽ giữ số tiền đó với tư cách là người đại diện của Bạn trong một khoảng thời gian được quy định tùy theo loại giao dịch, tại thời điểm quy định chúng tôi sẽ chuyển số tiền cho Người bán. Bạn sẽ không thể rút số tiền đó hoặc gửi số tiền cho một người nhận khác trừ khi giao dịch ban đầu bị hủy. Nếu Người bán từ chối khoản thanh toán, số tiền sau khi đã trừ đi phí quản lý như được nêu trong cơ cấu giá, sẽ được trả lại cho Bạn. Bạn đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về các khoản thanh toán bị Người bán từ chối.

   Chuyển nhượng quyền đăng ký. Chúng tôi phải là nhà đăng ký của tất cả các tên miền được niêm yết trên Trang và không thể đảm bảo quá trình chuyển nhượng diễn ra ngay lập tức. Đối với những tên miền mà chúng tôi là nhà đăng ký, việc chuyển nhượng đăng ký sẽ bắt đầu ngay sau khi hoàn tất quy trình thanh toán. Hơn nữa, việc chúng tôi chuyển nhượng bất kỳ tên miền nào cho người mua được thực hiện không có bảo đảm và chúng tôi từ chối bất kỳ và tất cả các bảo đảm hoặc tuyên bố một cách rõ ràng rằng tên miền không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba. Bất kỳ dịch vụ Bảo vệ quyền đăng ký hiện có đối với miền sẽ không ngăn bạn khỏi việc niêm yết tên miền và chuyển nhượng quyền đăng ký khỏi Bạn.

   Bán tên miền. Là Người bán, Bạn bắt buộc phải hoàn tất giao dịch nếu Người mua cam kết mua miền. Bằng cách nhận các khoản thanh toán thông qua Dịch vụ, Bạn chỉ định chúng tôi là Người đại diện của Bạn, thay Bạn nhận và gửi tiền. Bạn phải, tại thời điểm niêm yết tên miền của mình, thiết lập tài khoản người nhận tiền. Thanh toán cho việc bán tên miền đã hoàn thành sẽ được ghi có vào tài khoản người nhận thanh toán của Bạn. Sau một thời gian giữ để kiểm tra gian lận, nếu không phát hiện gian lận, tiền của bạn sẽ được thanh toán vào phương thức thanh toán bạn chọn trong tài khoản người nhận thanh toán của mình. Thông thường, thanh toán được thực hiện như sau:

   • Điện tử (Thanh toán ACH) — Được xử lý cùng ngày khi tiền được phát hành và được gửi trong vòng hai ngày làm việc, tùy vào tổ chức tài chính của bạn
   • PayPal® — Được xử lý cùng ngày khi tiền được phát hành và được gửi trong vòng một ngày làm việc
   • Good As Gold — Được xử lý cùng ngày khi tiền được phát hành và được gửi trong vòng một ngày làm việc
   • Séc — Được xử lý hàng tuần và gửi qua đường bưu điện đến cho bạn trong vòng 9 ngày làm việc

   Nếu bạn không có tài khoản người nhận, chúng tôi sẽ xử lý thanh toán bằng séc theo mặc định. Bạn sẽ bị tính phí xử lý 25,00 $cho mọi khoản thanh toán bằng séc. Bạn theo đó ủy quyền cho chúng tôi tạo và vào sổ ghi có (dương) các khoản thanh toán cho tài khoản người nhận tiền. Bạn hiểu rằng số tiền được bắt đầu và gửi vào tài khoản người nhận sẽ thể hiện khoản thanh toán cho các tên miền được bán bằng Dịch vụ, trừ mọi khoản phí và/hoặc khoản bồi hoàn áp dụng. Bạn qua đây ủy quyền cho chúng tôi bắt đầu và vào sổ các bút toán ghi nợ (âm) vào tài khoản người nhận để đảo ngược các khoản sai và/hoặc điều chỉnh các khoản thanh toán không chính xác. Ủy quyền mà chủ sở hữu tài khoản người nhận tiền cấp cho chúng tôi trong tài liệu này sẽ vẫn có toàn bộ hiệu lực cho tới khi chúng tôi nhận được thông báo bằng văn bản từ chủ sở hữu tài khoản người nhận tiền rằng ủy quyền như vậy đã được thu hồi, tuy nhiên trong mọi trường hợp, thông báo bằng văn bản này phải được cung cấp theo cách thức cho phép chúng tôi có cơ hội hợp lý để phản hồi lại lệnh thu hồi này, hoặc cho tới khi chúng tôi gửi thông báo chấm dứt Thỏa thuận này. Trong trường hợp đòi lại khoản thanh toán, chúng tôi sẽ trừ đi số tiền của khoản thanh toán khỏi phương thức thanh toán của Người bán có trong hồ sơ. Trong trường hợp xảy ra nhiều khoản đòi lại, như chúng tôi xác định, chúng tôi bảo lưu quyền giữ lại hai mươi phần trăm (20%) tất cả các khoản thanh toán của Người bán trong chín mươi (90) ngày kể từ ngày khoản thanh toán được thực hiện.

   Xác thực chuyển nhượng. Dịch vụ xác thực chuyển nhượng được cung cấp để giúp Bạn bảo đảm an toàn cho tên miền của mình. Bằng cách chọn sử dụng dịch vụ, Bạn rõ ràng và tự nguyện yêu cầu chúng tôi từ chối mọi nỗ lực chuyển nhượng tên miền của Bạn cho nhà đăng ký khác hoặc chuyển tên miền của Bạn sang một tài khoản khác, trừ khi Bạn xác minh từng yêu cầu như được mô tả trong tài liệu này. Bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi tên liên hệ, số điện thoại và mã PIN để xác thực các chuyển nhượng miền. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn khi việc chuyển nhượng miền được yêu cầu cho tên miền trong tài khoản của Bạn. Khi chúng tôi nhận được yêu cầu chuyển nhượng, chúng tôi sẽ gọi cho Bạn để xác minh yêu cầu chuyển nhượng. Nếu chúng tôi không thể liên hệ với Bạn trong vòng bảy mươi hai (72) giờ kể từ khi nhận được yêu cầu chuyển nhượng, chuyển nhượng sẽ bị từ chối. Nếu Bạn không cung cấp mã PIN chính xác, chuyển nhượng sẽ bị từ chối. Khi chúng tôi nhận được yêu cầu thay đổi tài khoản, chúng tôi sẽ gọi cho Bạn để xác minh yêu cầu thay đổi. Nếu chúng tôi không thể liên hệ với Bạn trong vòng bảy mươi hai (72) giờ kể từ khi nhận được yêu cầu thay đổi, thay đổi sẽ bị từ chối. Nếu Bạn không cung cấp mã PIN chính xác, thay đổi sẽ bị từ chối. Tính khả dụng của Dịch vụ tuân theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này cũng như từng chính sách và quy trình của chúng tôi. Chúng tôi sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để cố gắng cung cấp một số phần Dịch vụ nhất định trên cơ sở hai tư (24) giờ mỗi ngày, bảy (7) ngày mỗi tuần trong suốt thời hạn của Thỏa thuận này và các phần Dịch vụ còn lại, trong các giờ làm việc thông thường. Bạn xác nhận và đồng ý rằng đôi khi Dịch vụ có thể không truy cập được hoặc không hoạt động vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn ở: (i) hư hỏng thiết bị; (ii) các quy trình bảo dưỡng định kỳ hoặc sửa chữa mà đôi khi chúng tôi có thể tiến hành; hoặc (iii) các nguyên nhân vượt quá khả năng kiểm soát hợp lý của chúng tôi hoặc các nguyên nhân mà chúng tôi không thể dự đoán một cách hợp lý, bao gồm nhưng không giới hạn ở, trường hợp gián đoạn hay không hoạt động của dịch vụ viễn thông hoặc của các liên kết truyền dẫn kỹ thuật số, các cuộc tấn công mạng nguy hiểm, nghẽn mạng hay các sự cố khác. Bạn xác nhận và đồng ý rằng chúng tôi không có khả năng kiểm soát tính khả dụng của dịch vụ trên cơ sở liên tục hoặc không gián đoạn.

   DNS toàn diện/Cao cấp. DNS toàn diện là công cụ Hệ thống tên miền toàn diện (“DNS”) cho phép bạn quản lý DNS của mình và cung cấp website và các ứng dụng trên nền web và duy trì hoạt động đáng tin cậy. Dịch vụ được cung cấp theo "nguyên trạng", "khi có sẵn", và "có tất cả các lỗi", và chúng tôi không có nghĩa vụ hay trách nhiệm liên quan đến điều này.

   Ngoài ra, bạn công nhận và đồng ý một cách rõ ràng rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ:

   1. Gián đoạn dịch vụ nào gây ra bởi việc bảo dưỡng, sửa chữa hoặc thay thế định kỳ Cơ sở hạ tầng máy chủ tên toàn cầu (được định nghĩa bên dưới) mà chúng tôi có thể tiến hành theo thời gian;
   2. Các gián đoạn dịch vụ do việc đưa vào tập lệnh tùy chỉnh, việc mã hóa, lập trình hay định cấu hình của bạn gây ra;
   3. Các gián đoạn dịch vụ do việc bạn cài đặt các ứng dụng của bên thứ ba;
   4. Các gián đoạn dịch vụ không ngăn khách truy cập truy cập vào website của bạn mà chỉ ảnh hưởng tới khả năng thực hiện các thay đổi đối với website, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thay đổi được thực hiện qua các cơ chế như giao thức truyền tập tin (“FTP”) và email; hoặc
   5. Các gián đoạn dịch vụ vượt quá khả năng kiểm soát hợp lý của chúng tôi hoặc chúng tôi không thể dự đoán được một cách hợp lý, bao gồm nhưng không giới hạn ở, sự cố mất điện, các gián đoạn hoặc sự cố xảy ra với dịch vụ viễn thông hay các liên kết truyền dẫn kỹ thuật số, các cuộc tấn công mạng nguy hiểm, nghẽn mạng hay các sự cố khác.

   Theo các điều khoản Bất khả kháng dưới đây, chúng tôi đảm bảo thời gian hoạt động của dịch vụ ("Đảm bảo thời gian hoạt động của dịch vụ") cho các dịch vụ có tính phí của 99,999% được cung cấp (được định nghĩa dưới đây). Bạn sẽ nhận được các khoản tín dụng dịch vụ cho bất kỳ thời gian Không hoạt động (được xác định bên dưới) của dịch vụ được bảo hành theo cam kết Bảo hành thời gian hoạt động của dịch vụ. Các khoản tín dụng dịch vụ sẽ được áp dụng như phần mở rộng cho các điều khoản của Dịch vụ bị ảnh hưởng. Việc Đảm bảo thời gian hoạt động của dịch vụ sẽ có hiệu lực sau mười bốn (14) ngày sau khi bạn mua Dịch vụ được bảo đảm bởi dịch vụ Đảm bảo thời gian hoạt động của dịch vụ để cho phép cả hai bên có thời gian định cấu hình và kiểm tra Dịch vụ.

   Định nghĩa. Để sử dụng cho các mục đích của Bảo đảm thời gian hoạt động của dịch vụ, các định nghĩa sau sẽ được áp dụng:

   1. “Cơ sở hạ tầng tên máy chủ toàn cầu”: Nhóm hệ thống (máy chủ, phần cứng và phần mềm được liên kết) chịu trách nhiệm cung cấp Dịch vụ. Cơ sở hạ tầng máy chủ tên toàn cầu không bao gồm các giao diện người dùng dựa trên web, cơ chế chuyển vùng, các hệ thống cập nhật hoặc các phương pháp sử dụng hay truy cập dữ liệu khác có thể được truy cập bởi khách hàng.
   2. “99,999% tính khả dụng”: Bảo đảm rằng Cơ sở hạ tầng máy chủ tên toàn cầu sẽ sẵn sàng phản hồi các truy vấn DNS trong 99,999% thời gian.
   3. “Thời gian ngừng hoạt động”: Khoảng thời gian trong đó Cơ sở hạ tầng máy chủ tên toàn cầu không duy trì được mức khả dụng 99,999%.

   Ngoại lệ. Để sử dụng cho các mục đích của Bảo đảm thời gian hoạt động của dịch vụ, thời gian không hoạt động do các trường hợp sau sẽ không được xem là Thời gian ngừng hoạt động:

   1. Các gián đoạn dịch vụ gây ra bởi "Bảo trì định kỳ", được định nghĩa là bất kỳ bảo trì nào được tiến hành trên Cơ sở hạ tầng máy chủ tên toàn cầu mà khách hàng được thông báo trước trong vòng hai mươi tư (24) giờ. Thông báo về Bảo trì định kỳ sẽ được gửi cho địa chỉ email mà khách hàng đã chỉ định;
   2. Các gián đoạn dịch vụ do việc đưa vào tập lệnh tùy chỉnh, việc mã hóa, lập trình hay định cấu hình của bạn gây ra;
   3. Các gián đoạn dịch vụ do việc bạn cài đặt các ứng dụng của bên thứ ba;
   4. Các gián đoạn dịch vụ không ngăn khách truy cập truy cập vào website của bạn mà chỉ ảnh hưởng tới khả năng thực hiện các thay đổi đối với website, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thay đổi được thực hiện qua các cơ chế như giao thức truyền tập tin (“FTP”) và email; hoặc
   5. Các gián đoạn dịch vụ vượt quá khả năng kiểm soát hợp lý của chúng tôi hoặc chúng tôi không thể dự đoán được một cách hợp lý, bao gồm nhưng không giới hạn ở, sự cố mất điện, các gián đoạn hoặc sự cố xảy ra với dịch vụ viễn thông hay các liên kết truyền dẫn kỹ thuật số, các cuộc tấn công mạng nguy hiểm, nghẽn mạng hay các sự cố khác.

   Chúng tôi, theo quyết định hoàn toàn của riêng mình, sẽ xác định liệu một trường hợp có được xem là Thời gian ngừng hoạt động hay không.

   Biện pháp khắc phục. Vì mục đích của dịch vụ Đảm bảo thời gian hoạt động của dịch vụ, khi khách hàng biết về một sự việc Ngừng hoạt động, khách hàng sẽ mở một phiếu yêu cầu qua các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi trong vòng năm (5) ngày kể từ khi Ngừng hoạt động. Nếu chúng tôi xác định rằng đúng là có sự cố Ngừng hoạt động xảy ra, thì khách hàng sẽ nhận được một khoản tín dụng dịch vụ thời gian hai (2) tháng đối với bất kỳ dịch vụ nào bị ảnh hưởng. Tín dụng dịch vụ sẽ được áp dụng như một phần mở rộng cho thời hạn của Dịch vụ bị ảnh hưởng. Tài khoản của khách hàng sẽ không được ghi có nhiều hơn một lần mỗi tháng theo dịch vụ Đảm bảo thời gian hoạt động của dịch vụ.

   Để đủ điều kiện nhận tín dụng dịch vụ, bạn phải có gói đăng ký hiện tại và hợp lệ cho các Dịch vụ bị ảnh hưởng và phải có Tài khoản ở trạng thái tốt với chúng tôi. Tín dụng dịch vụ sẽ không áp dụng cho bất kỳ khoản phí hoặc Dịch vụ nào ngoài Dịch vụ mà việc Đảm bảo thời gian hoạt động của dịch vụ không được đáp ứng. Khách hàng đăng ký nhiều hơn một Dịch vụ sẽ không nhận được tín dụng cho các Dịch vụ không bị ảnh hưởng. Các biện pháp khắc phục được nêu trong tài liệu này sẽ là biện pháp khắc phục duy nhất và độc quyền nếu chúng tôi không đáp ứng cam kết Đảm bảo thời gian hoạt động của dịch vụ.

   Trong trường hợp một trong hai bên không thể tiến hành các nghĩa vụ chính theo Thỏa thuận này vì lý do Bất khả kháng, các nghĩa vụ đó sẽ được tạm ngừng trong suốt thời gian Bất khả kháng, miễn là nguyên nhân gây ra Bất khả kháng được khắc phục ngay khi có thể. Cụm từ “Force Majeure” có nghĩa là bất kỳ trường hợp nào xảy ra vượt quá khả năng kiểm soát hợp lý của một bên, bao gồm nhưng không giới hạn ở thiên tai, hỏa hoạn hay lũ lụt, chiến tranh, khủng bố, các quy định, chính sách hoặc hành động do chính phủ ban hành hoặc thực hiện sau khi thực thi Thỏa thuận này hoặc bất kỳ trường hợp thiếu hụt hay sụt giảm nào xảy ra đối với lực lượng lao động, dịch vụ viễn thông hay các dịch vụ tiện ích khác.

   Nếu Dịch vụ của bạn bao gồm Phần mở rộng bảo mật hệ thống tên miền (“DNSSEC”), bạn sẽ có thể bảo mật tên miền của mình bằng DNSSEC. DNSSEC được thiết kế để bảo vệ bạn khỏi dữ liệu DNS giả mạo để “tin tặc” không thể chuyển hướng khách truy cập vào website của bạn đến một trang web giả mạo.

   DNSSEC hoạt động bằng cách sử dụng mật mã khóa công khai. Bạn công nhận và đồng ý rằng nếu các phím không phù hợp, việc tra cứu của khách truy cập về trang web của bạn có thể thất bại (và gây ra lỗi "không tìm thấy website”) và chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý liên quan đến vấn đề này. Ngoài ra, các phản hồi DNSSEC được xác thức, nhưng không được mã hóa. Bạn công nhận và đồng ý rằng DNSSEC không cung cấp tính bảo mật của dữ liệu và chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý liên quan đến vấn đề này.

   Chúng tôi ngăn cấm chạy dịch vụ DNS đệ quy công khai trên bất cứ máy chủ nào. Tất cả máy chủ DNS đệ quy phải được đảm bảo an toàn chỉ cho phép truy cập mạng nội bộ hoặc những địa chỉ IP hạn chế. Chúng tôi chủ động quét các dịch vụ DNS đệ quy công cộng hiện có và bảo lưu quyền loại bỏ bất cứ máy chủ nào trong mạng có vi phạm đến hạn chế này.

   Bảo vệ quyền riêng tư. Dịch vụ bảo vệ quyền riêng tư thường cho phép Bạn: (i) thay thế các chi tiết cá nhân của bạn trong Danh mục WHOIS bằng các chi tiết của Domains By Proxy; và (ii) thiết lập một địa chỉ email riêng cho từng tên miền mà bạn có thể chuyển tiếp, lọc hoặc chặn. Các tính năng dịch vụ bảo vệ quyền riêng tư nhằm: ngăn chặn spam liên quan đến miền; và bảo vệ danh tính của bạn trước các bên thứ ba. Như đã nêu trong Phần 2(xi) của Thỏa thuận này, Bạn công nhận và đồng ý rằng bạn không được phép mua các gói đăng ký TLD riêng tư hoặc proxy trong một số thị trường, quốc gia và vùng lãnh thổ hoặc cho một số TLD. Để biết danh sách đầy đủ các thị trường và quốc gia trong đó dịch vụ bảo vệ quyền riêng tư không được cung cấp, vui lòng nhấp vào đây. Giao dịch mua của bạn và việc bạn sử dụng Dịch vụ quyền riêng tư phải tuân theo và chịu sự điều chỉnh của các điều khoản của Thỏa thuận ủy quyền tên miền.

   Bảo vệ và bảo mật miền đầy đủ.**** Dịch vụ bảo vệ và quyền riêng tư toàn miền thường cho phép Bạn: (i) thay thế các chi tiết cá nhân của bạn trong Danh mục WHOIS bằng các chi tiết của Domains By Proxy; (ii) thiết lập một địa chỉ email riêng cho từng tên miền mà bạn có thể chuyển tiếp, lọc hoặc chặn; (iii) ngăn ngừa việc mất tên miền do thẻ tín dụng đã hết hạn; (iv) khóa tên miền của bạn trong tài khoản của bạn; (v) nhận báo cáo trực tuyến theo thời gian thực để theo dõi thông tin quan trọng về tên miền. Các tính năng dịch vụ bảo vệ và bảo vệ quyền riêng tư toàn miền là nhằm để: ngăn chặn các hoạt động vi phạm liên quan đến miền; bảo vệ danh tính của bạn trước các bên thứ ba; đồng thời thêm một cấp bảo mật cao hơn thông qua quy trình Xác minh 2 bước để không cho phép các hoạt động chuyển nhượng miền vô tình xảy ra hoặc khả nghi; và cung cấp danh thiếp trực tuyến trong thư mục WHOIS được thiết kế để tăng lưu lượng truy cập mà không làm giảm mức bảo mật. Như đã nêu trong Phần 2(xi) của Thỏa thuận này, Bạn công nhận và đồng ý rằng bạn không được phép mua các gói đăng ký TLD riêng tư hoặc proxy trong một số thị trường, quốc gia và vùng lãnh thổ hoặc cho một số TLD. Để biết danh sách đầy đủ các thị trường và quốc gia trong đó dịch vụ bảo vệ quyền riêng tư không được cung cấp, vui lòng nhấp vào đây. Giao dịch mua của bạn và việc bạn sử dụng dịch vụ Bảo vệ và Quyền riêng tư toàn miền cũng tuân theo và chịu sự điều chỉnh của Thỏa thuận ủy quyền tiên miền.

   Bảo vệ doanh nghiệp và bảo vệ quyền riêng tư.**** Dịch vụ bảo vệ doanh nghiệp và quyền riêng tư bao gồm tất cả tính năng của dịch vụ Bảo vệ quyền riêng tư, ngoài ra, dịch vụ này thường cho phép Bạn: (i) ngăn chặn việc vô tình mất tên miền do thẻ tín dụng hết hạn; (ii) khóa tên miền của bạn trong tài khoản; (iii) nhận báo cáo trực tuyến theo thời gian thực để theo dõi thông tin quan trọng về tên miền; và (iv) kích hoạt TrustedSite, do McAfee SECURE cung cấp. Các tính năng dịch vụ bảo vệ doanh nghiệp và bảo vệ quyền riêng tư toàn miền là nhằm để: ngăn chặn các hoạt động vi phạm liên quan đến miền; bảo vệ danh tính của bạn trước các bên thứ ba; đồng thời thêm một cấp bảo mật cao hơn thông qua quy trình Xác minh 2 bước để không cho phép các hoạt động chuyển nhượng miền vô tình xảy ra hoặc khả nghi; cung cấp danh thiếp trực tuyến trong thư mục WHOIS được thiết kế để tăng lưu lượng truy cập mà không làm giảm mức bảo mật; và cung cấp khả năng bảo vệ tên miền thông qua TrustedSite. Giao dịch mua của bạn và việc bạn sử dụng dịch vụ bảo vệ doanh nghiệp và bảo vệ quyền riêng tư cũng chịu sự điều chỉnh của các điều khoản của Thỏa thuận ủy quyền tên miền.

   Trình lưu giữ nhãn hiệu (Thử nghiệm) là một tính năng thử nghiệm miễn phí của tên miền của Bạn mà (i) sẽ tự động ghi lại một bản ghi trang chủ của bạn, bao gồm mọi nhãn hiệu trên trang chủ đó hàng quý (“Ảnh chụp màn hình”), và (ii) bằng chứng về nhãn thời gian và bản ghi của Ảnh chụp màn hình sử dụng công nghệ chuỗi khối để đảm bảo rằng hồ sơ được an toàn. Trình lưu giữ nhãn hiệu cũng cho phép Bạn xác định tối đa ba (3) nhãn hiệu riêng để giúp Bạn lập danh mục tài sản thương hiệu của bạn trong bảng điều khiển của Bạn. Trình lưu giữ nhãn hiệu lưu trữ (các) Ảnh chụp màn hình trên các máy chủ được GoDaddy cấp phép nhưng không phân tích, sửa đổi hoặc chỉnh sửa (các) Ảnh chụp màn hình. Trình lưu giữ nhãn hiệu lưu trữ chữ ký số của Ảnh chụp màn hình trên chuỗi khối chứng minh sự tồn tại của Ảnh chụp màn hình tại một thời điểm nhất định, nhưng không lưu trữ chính Ảnh chụp màn hình trên chuỗi khối. Bạn có thể yêu cầu một báo cáo hiển thị hồ sơ lịch sử về các Ảnh chụp màn hình được Trình lưu giữ nhãn hiệu ghi lại. Bất cứ lúc nào, Bạn có thể ngừng sử dụng Trình lưu giữ nhãn hiệu và xóa hồ sơ lịch sử của Ảnh chụp màn hình. Các Ảnh chụp màn hình của bạn sẽ bị xóa sau 24 giờ kể từ khi Bạn vô hiệu hóa chức năng “Lưu giữ dữ liệu của tôi”. Nếu bạn bật lại chức năng này trong vòng 24 giờ, các Ảnh chụp màn hình của bạn có thể được khôi phục. GoDaddy có thể ngừng tính năng thử nghiệm này bất cứ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì. BẠN XÁC NHẬN RẰNG VIỆC BẠN SỬ DỤNG TRÌNH LƯU GIỮ NHÃN HIỆU KHÔNG DẪN ĐẾN VIỆC ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU “CHÍNH THỨC” VỚI MỘT VĂN PHÒNG THƯƠNG HIỆU CHÍNH PHỦ. BẠN XÁC NHẬN RẰNG TRÌNH LƯU GIỮ DỮ LIỆU KHÔNG PHẢI LÀ MỘT DỊCH VỤ PHÁP LÝ VÀ BẠN NÊN THAM VẤN VỚI LUẬT SƯ VỀ NHÃN HIỆU VỀ CÁCH TỐT NHẤT ĐỂ BẢO VỆ CÁC QUYỀN ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU CỦA MÌNH. GoDaddy KHÔNG ĐẠI DIỆN HOẶC ĐẢM BẢO BẤT KỲ ĐIỀU GÌ LIÊN QUAN ĐẾN BẤT KỲ VẤN ĐỀ GÌ BAO GỒM CẢ SỰ CHẤP NHẬN CHỤP HOẶC GHI LẠI MÀN HÌNH GHI ĐƯỢC QUA TRÌNH LƯU GIỮ NHÃN HIỆU.


   12. ĐĂNG KÝ TRƯỚC


   Nếu bạn gửi đơn để đăng ký trước tên miền, GoDaddy không đảm bảo rằng tên miền đó sẽ được giữ lại cho bạn hoặc rằng bạn sẽ có quyền truy cập tên miền ngay lập tức nếu tên miền được giữ lại. GoDaddy có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba cho các dịch vụ đăng ký trước.


   13. CÁC ĐIỀU KHOẢN DÀNH RIÊNG CHO ĐĂNG KÝ .BIZ


   Chính sách giải quyết tranh chấp tên miền. Nếu bạn bảo lưu hoặc đăng ký tên miền .biz thông qua chúng tôi, ngoài trừ Chính sách giải quyết tranh chấp của chúng tôi, tại đây bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu rõ và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của Chính sách giải quyết tranh chấp giới hạn áp dụng cho TLD .biz.

   Chính sách giải quyết tranh chấp liên quan tới các giới hạn (RDRP) quy định các điều khoản theo đó bất kỳ cáo buộc nào cho rằng tên miền không được sử dụng chủ yếu cho các mục đích kinh doanh hoặc thương mại sẽ phải được xem xét bởi nhà cung cấp dịch vụ giải quyết tranh chấp được ICANN công nhận trên cơ sở từng trường hợp một. Nhà điều hành cơ quan đăng ký sẽ không xem xét, theo dõi hay nói cách khác là xác minh rằng bất kỳ tên miền cụ thể nào có đang được sử dụng chủ yếu cho các mục đích kinh doanh hoặc thương mại hay không hoặc rằng tên miền có đang được sử dụng tuân theo các quy trình của SUDRP (Chính sách bắt đầu giải quyết tranh chấp tên miền) hay UDRP hay không.

   Đăng ký một năm. Nếu bạn đăng ký tên miền .BIZ và bạn chọn tận dụng ưu đãi giảm giá đặc biệt áp dụng cho các đăng ký có thời hạn một năm, chúng tôi sẽ tự động gia hạn tên miền của bạn thêm một năm khi năm đầu tiên kết thúc bằng cách nhận thanh toán từ Phương thức thanh toán mà bạn có trên hồ sơ, trừ khi bạn thông báo với chúng tôi rằng bạn không muốn gia hạn. Bạn sẽ được thông báo và sẽ có cơ hội chấp nhận hoặc từ chối tùy chọn gia hạn một năm vào trước ngày tên miền hết hạn. Trong trường hợp bạn quyết định không gia hạn tên miền .BIZ thêm một năm cho năm thứ hai, đăng ký tên miền của bạn sẽ tự động được gửi lại về cho chúng tôi và chúng tôi sẽ có toàn quyền đăng ký đối với tên miền này. Bạn đồng ý rằng nếu bạn xóa hoặc chuyển nhượng tên miền .BIZ của mình trong năm đầu tiên, bạn sẽ tự động bị tính phí gia hạn cho năm thứ hai.


   14. ĐIỀU KHOẢN DÀNH RIÊNG CHO VIỆC ĐĂNG KÝ MIỀN .INFO


   Đăng ký một năm. Nếu bạn đăng ký tên miền .INFO và bạn chọn tận dụng ưu đãi giảm giá đặc biệt áp dụng cho các đăng ký có thời hạn một năm, chúng tôi sẽ tự động gia hạn tên miền của bạn thêm một năm khi năm đầu tiên kết thúc bằng cách nhận thanh toán từ Phương thức thanh toán mà bạn có trên hồ sơ, trừ khi bạn thông báo với chúng tôi rằng bạn không muốn gia hạn. Bạn sẽ được thông báo và sẽ có cơ hội chấp nhận hoặc từ chối tùy chọn gia hạn một năm vào trước ngày tên miền hết hạn. Trong trường hợp bạn quyết định không gia hạn tên miền .INFO thêm một năm cho năm thứ hai, đăng ký tên miền của bạn sẽ tự động được gửi lại về cho chúng tôi và chúng tôi sẽ có toàn quyền đăng ký đối với tên miền này. Bạn đồng ý rằng nếu bạn xóa hoặc chuyển nhượng tên miền .INFO của bạn trong năm đầu tiên, bạn sẽ tự động bị tính phí gia hạn cho năm thứ hai.


   15. CÁC ĐIỀU KHOẢN DÀNH RIÊNG CHO VIỆC ĐĂNG KÝ .MOBI


   Instant Mobilizer. Sau đây, bạn sẽ được cấp một giấy phép cá nhân, có thể bị hủy bỏ, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, không thể tái cấp phép để sử dụng dịch vụ Di động hóa tức thì ("Dịch vụ"), tuy nhiên, với điều kiện là Bạn tuân thủ các điều khoản và điều kiện được quy định. Bạn không được thay đổi, sửa đổi, điều chỉnh hoặc biến đổi toàn bộ hay một phần Dịch vụ dưới mọi hình thức. Bạn không được tạo các sản phẩm phái sinh dựa trên Dịch vụ. Bạn không được thuê, cho thuê, chuyển nhượng, thanh lý, làm mới, cấp phép thứ cấp hoặc chuyển bất kỳ quyền nào của mình để sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ bên thứ ba nào. Trong trường hợp lượng lưu lượng truy cập tới Bạn từ việc Bạn sử dụng Dịch vụ đủ gây ảnh hưởng tới việc cung cấp Dịch vụ cho những người dùng cuối khác, chúng tôi và các nhà cấp phép của mình bảo lưu quyền, theo quyết định của riêng mình, đình chỉ việc sử dụng Dịch vụ của Bạn vĩnh viễn hoặc tạm thời. Để tránh nghi ngờ, lưu lượng truy cập do Bạn tạo ra không được vượt quá hai nghìn (2.000) lượt xem trang mỗi ngày. Bạn thừa nhận và đồng ý từ "Instant Mobilizer" xuất phát từ dotMobi" hoặc tương đương, sẽ được chèn vào phần chân trang của Bạn. Trong trường hợp miền dotMobi mà Dịch vụ đang được cung cấp được chuyển nhượng cho một người đăng ký tên miền khác, thì Dịch vụ sẽ bị gián đoạn trên tên miền dotMobi đó và Dịch vụ sẽ không được khôi phục nếu nhà đăng ký mới không cung cấp Dịch vụ đó.


   16. CÁC ĐIỀU KHOẢN DÀNH RIÊNG CHO ĐĂNG KÝ .NAME


   Đăng ký bảo vệ. Đăng ký bảo vệ là đăng ký được thiết kế để bảo vệ các nhãn hiệu và nhãn hiệu dịch vụ và có thể được cấp để ngăn bên thứ ba đăng ký nhãn hiệu hoặc biến thể của nhãn hiệu. Nếu tên bạn muốn đăng ký đã được Đăng ký bảo vệ, bạn có ba (3) lựa chọn: (i) bạn có thể đăng ký một biến thể của tên, (ii) bạn có thể không thừa nhận Đăng ký bảo vệ theo Chính sách giải quyết tranh chấp liên quan tới các yêu cầu về tính đủ điều kiện (ERDRP) hoặc (iii) bạn có thể yêu cầu sự Đồng ý từ Người đăng ký bảo vệ. Bạn có thể yêu cầu sự Đồng ý bằng cách liên hệ với Người đăng ký bảo vệ được liệt kê trong cơ sở dữ liệu Whois của GNR và yêu cầu người này chấp thuận cho bạn đăng ký tên miền .NAME. Nếu Người đăng ký bảo vệ chấp thuận, họ phải xác nhận bằng văn bản rằng họ đồng ý. Nếu Người đăng ký bảo vệ không chấp thuận, bạn có thể không thừa nhận Đăng ký bảo vệ này theo ERDRP.

   Chính sách sử dụng có thể chấp nhận. Bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Chính sách sử dụng có thể chấp nhận được đối với .NAME, được kết hợp theo đây làm tham chiếu. Trong số các hạn chế khác, chính sách này cấm bạn sử dụng Email .NAME để tham gia vào các hoạt động Spam. Mỗi lần, bạn sẽ chỉ được phép gửi tối đa năm trăm (500) thư từ .NAME.


   17. CÁC ĐIỀU KHOẢN DÀNH RIÊNG CHO VIỆC ĐĂNG KÝ .REISE


   Tên miền được đăng ký tại .REISE nên được sử dụng vì mục đích dành riêng cho các chủ đề du lịch trong vòng sáu tháng kể từ khi Đăng ký ban đầu, ví dụ như được sử dụng trên Internet hoặc được sử dụng để thực hiện một chức năng.


   18. CÁC ĐIỀU KHOẢN DÀNH RIÊNG CHO VIỆC ĐĂNG KÝ MIỀN .SEXY


   Bạn không được cho phép cho trẻ vị thành niên xem nội dung không phù hợp từ thư mục chính hoặc cấp cao nhất của tên miền .SEXY. Để đảm bảo mục đích rõ ràng, nội dung được xem tại thư mục chính hoặc cấp cao của tên miền .SEXY là nội dung ngay lập tức nhìn thấy được nếu người dùng điều hướng đến http://example.sexy hoặc http://www.example.sexy. Không áp dụng hạn chế đối với các nội dung ở bất kỳ trang nào hoặc thư mục con nào khác được chỉ định bởi một Tên đã đăng ký .SEXY.


   19. CÁC MIỀN QUỐC GIA CẤP CAO


   Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện cho từng tên miền quốc gia cấp cao nhất (ccTLD) mà bạn xin đăng ký. Bạn cũng đồng ý chịu sự ràng buộc của bất kỳ quy định, chính sách và thỏa thuận nào dành cho cơ quan đăng ký của ccTLD cụ thể đó. Chúng có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở thỏa thuận đồng ý bồi thường cho nhà cung cấp ccTLD, giới hạn trách nhiệm pháp lý của nhà cung cấp ccTLD cũng như các yêu cầu rằng mọi tranh chấp đều sẽ được giải quyết theo luật của quốc gia cụ thể đó.

   (A) CÁC ĐIỀU KHOẢN DÀNH RIÊNG CHO VIỆC ĐĂNG KÝ .AU

   Đăng ký .au (sẽ bao gồm com.au, net.au và org.au) được chi phối bởi các điều khoản và điều kiện bổ sung sau đây:

   auDA. auDA nghĩa là .au Domain Administration Limited ACN 079 009 340, nhà quản lý tên miền .au. Nhà đăng ký giữ vai trò đại diện của auDA cho mục đích duy nhất, tuy nhiên chỉ trong chừng mực cần thiết, là cho phép auDA hưởng lợi từ các quyền và điều khoản được trao cho auDA theo Thỏa thuận này. auDA chính là bên thụ hưởng thứ ba của thỏa thuận này.

   Chính sách ban hành của auDA. Chính sách ban hành của auDA nghĩa là các thông số hoặc chính sách do auDA thiết lập theo thời gian tại https://www.auda.org.au. Bạn phải tuân thủ tất cả các Chính sách do auDA phát hành, như thể chúng được kết hợp vào và là một phần của Thỏa thuận này. Trong trường hợp có bất kỳ sự không nhất quán nào giữa Chính sách được auDA ban hành và Thỏa thuận này thì Chính sách được auDA ban hành sẽ được ưu tiên trong phạm vi tồn tại sự không nhất quán này. Bạn xác nhận rằng theo các Chính sách được auDA ban hành: (1) có các điều khoản và điều kiện bắt buộc áp dụng cho tất cả các tên miền; (2) giấy phép và các điều khoản và điều kiện như vậy được bao gồm và tạo thành một phần của Thỏa thuận này; (3) Bạn chịu sự ràng buộc của và phải tuân theo Chính sách giải quyết tranh chấp .au; và (4) auDA có thể xóa hoặc hủy đăng ký tên miền .au.

   Trách nhiệm của auDA và Bồi thường. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, auDA sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với Người đăng ký cho mọi tổn thất trực tiếp, gián tiếp, do hậu quả, đặc biệt, để cảnh cáo hay trừng phạt hoặc các thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc mất quyền sử dụng, lỗ hoặc lãi, mất hoặc hỏng dữ liệu, gián đoạn kinh doanh hoặc các chi phí gián tiếp) mà Người đăng ký phải gánh chịu phát sinh từ, là kết quả của hoặc liên quan tới bất cứ hành động hay thiếu sót nào của auDA, nhân viên, đại lý hoặc nhà thầu của auDA. Người đăng ký đồng ý bồi thường, đảm bảo auDA được bồi thường và không làm tổn hại đến auDA, nhân viên, đại lý và nhà thầu của auDA trước mọi khiếu nại hoặc trách nhiệm pháp lý, phát sinh từ, do kết quả của hoặc liên quan tới việc đăng ký hay sử dụng tên miền .au của Người đăng ký. Không điều nào trong tài liệu này nhằm loại trừ hiệu lực của Luật thương mại năm 1974.

   (B) CÁC ĐIỀU KHOẢN DÀNH RIÊNG CHO VIỆC ĐĂNG KÝ .CA

   Bạn xác nhận và đồng ý rằng đăng ký tên miền đã chọn trong đơn đăng ký đầu tiên gửi tới CIRA sẽ không có hiệu lực cho tới khi quý vị tham gia và đồng ý chịu sự ràng buộc của Thỏa thuận dành cho người đăng ký của CIRA.

   Nhà đăng ký được CIRA chứng nhận. Nhà đăng ký sẽ phải thông báo ngay lập tức cho bạn trong trường hợp họ không còn là một Nhà đăng ký được CIRA chứng nhận, bị đình chỉ hoặc chấm dứt chứng nhận là Nhà đăng ký được CIRA chứng nhận hoặc Thỏa thuận nhà đăng ký giữa CIRA và Nhà đăng ký bị chấm dứt hoặc hết hạn. CIRA có thể đăng thông báo về việc đình chỉ, chấm dứt hoặc hết hạn trên website của mình và có thể đưa ra thông báo cho người đăng ký của nhà đăng ký đó nếu CIRA xét thấy phù hợp. Trong trường hợp nhà đăng ký không còn là một Nhà đăng ký được CIRA chứng nhận, bị đình chỉ hoặc chấm dứt chứng nhận là Nhà đăng ký được CIRA chứng nhận hoặc Thỏa thuận nhà đăng ký giữa CIRA và Nhà đăng ký bị chấm dứt hoặc hết hạn, bạn có trách nhiệm thay đổi Nhà đăng ký Hồ sơ thành một Nhà đăng ký được CIRA chứng nhận trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày thông báo trước đó mà bạn nhận được từ (i) Nhà đăng ký hoặc (ii) CIRA phù hợp với PRP Cơ quan đăng ký hiện hành vào lúc đó của CIRA; tuy nhiên, trong trường hợp có bất kỳ đăng ký tên miền nào của bạn sẽ hết hạn trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày đưa ra thông báo đó, bạn sẽ có ba mươi (30) ngày kể từ ngày tròn năm đăng ký để đăng ký với một nhà đăng ký được CIRA chứng nhận mới và gia hạn đăng ký tên miền đó theo PRP Cơ quan đăng ký.

   Bạn công nhận và đồng ý rằng nếu nhà đăng ký không đủ tiền trả trước trong Tài khoản tiền gửi CIRA dùng để thanh toán cho bất kỳ khoản phí nào, CIRA có thể, tùy vào quyết định riêng, dừng nhận các đơn đăng ký tên miền từ nhà đăng ký, dừng thực hiện đăng ký tên miền và chuyển nhượng, gia hạn, sửa đổi và hủy bỏ theo yêu cầu của cơ quan đăng ký, cũng như dừng thực hiện các giao dịch có thể thanh toán khác mà nhà đăng ký yêu cầu nhưng không được thanh toán đầy đủ và CIRA có thể chấm dứt Thỏa thuận nhà đăng ký giữa CIRA và Nhà đăng ký.

   .Các biến thể ASCII và IDN miền .CA được tập hợp thành gói và dành cho một người đăng ký duy nhất. Người đăng ký không cần phải đăng ký tất cả các biến thể trong một gói nhưng tất cả các biến thể đăng ký phải được đăng ký và quản lý tại một nhà đăng ký duy nhất. Mỗi biến thể được đăng ký sẽ phát sinh một khoản phí đăng ký. Ngoài ra, khi đăng ký nhiều biến thể miền .CA (ASCII và IDN) trong một gói, thông tin đăng ký của bạn phải giống nhau. Nếu các biến thể được đăng ký tại các nhà đăng ký khác hoặc nếu thông tin người đăng ký không khớp, việc này có thể dẫn đến kết quả tìm kiếm "không khả dụng", đăng ký bị trì hoãn hoặc không thành công. Nếu thông tin không khớp thì bắt buộc phải xác thực và có thể mất tối đa bảy ngày làm việc đồng thời trì hoãn tính khả dụng của miền.

   (C)CÁC ĐIỀU KHOẢN DÀNH CHO VIỆC ĐĂNG KÝ .CN

   .CN là một TLD hạn chế - các trường hợp ứng dụng phải trải qua cả quy trình kiểm tra tên miền and xác minh tên thật theo yêu cầu của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Do đó, việc đăng ký .CN phải tuân theo các điều khoản bổ sung sau:

   Xác minh, Đăng ký và Kích hoạt. Nếu chính phủ Trung Quốc không cho phép đăng ký tên miền, như chúng tôi xác định, Nhà điều hành cơ quan đăng ký và/hoặc một nhà cung cấp bên thứ 3 đã sử dụng cho các dịch vụ và quyết định này, theo quyết định của bên thứ 3, ứng dụng cho đăng ký sẽ không thành công. Trong những tình huống này, tên sẽ bị xóa và bạn sẽ đủ điều kiện nhận hoàn tiền như mô tả thêm bên dưới.

   Nếu được cho phép, khi đó Đăng ký có thể tiếp tụ, nhưng tên miền .CN sẽ không được kích hoạt (ví dụ: đăng ký sẽ không giải quyết trên Internet) trừ khi và cho đến khi bạn gửi (thông qua quy trình được mô tả trong khi đăng ký) các tài liệu hợp lệ được yêu cầu cho chúng tôi và Cơ quan đăng ký thực hiện xác minh tên thật. Sau đây là các biểu mẫu tài liệu có thể chấp nhận cho mục đích xác minh:

   • Trung Quốc: Thẻ căn cước công dân, thẻ căn cước công dân tạm trú, giấy phép kinh doanh hoặc chứng nhận mã tổ chức
   • Hong Kong/Macau: Thẻ căn cước công dân, giấy phép lái xe, hộ chiếu hoặc giấy phép kinh doanh
   • Singapore: Giấy phép lái xe, hộ chiếu hoặc giấy phép kinh doanh
   • Đài Loan: Thẻ thường trú, giấy phép lái xe hoặc giấy phép kinh doanh
   • Các quốc gia/khu vực khác: Bằng lái xe hoặc hộ chiếu

   Các tài liệu đã nộp sẽ chỉ được chúng tôi sử dụng và chia sẻ với Cơ quan đăng lý vì mục đích xác minh tên thật và phải tuân theo Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Bằng việc đăng ký tên miền .CN, bạn đồng ý rõ ràng rằng dữ liệu của bạn có thể được lưu trữ trên các máy chủ ở Hoa Kỳ hoặc bên ngoài Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

   Hoàn tiền. Việc hoàn lại tiền cho các gói đăng ký .CN sẽ chỉ được phép trong trường hợp (i) việc đăng ký tên miền không được chính phủ Trung Quốc cho phép; hoặc (ii) bạn thông báo cho chúng tôi về ý định hủy bỏ vì bất kỳ lý do gì trong vòng năm (5) ngày đầu tiên sau khi Đăng ký (nghĩa là sau khi được chính phủ Trung Quốc cho phép). Để tránh nghi ngờ, việc hoàn tiền sẽ không được phép trong bất kỳ trường hợp nào sau năm (5) ngày kể từ ngày Đăng ký, ví dụ, trong trường hợp xác minh tên thật không thành công hoặc nếu chính phủ Trung Quốc xác định sau khi Đăng ký tên miền đó đáng lẽ ra không nên đăng ký (và yêu cầu chúng tôi xóa).

   (D) CÁC ĐIỀU KHOẢN DÀNH RIÊNG CHO VIỆC ĐĂNG KÝ .JP

   Giới hạn đăng ký. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn có địa chỉ nhà riêng hoặc văn phòng tại Nhật Bản. Bạn đồng ý rằng một số tên miền nhất định được giữ riêng và chỉ có thể được đăng ký bởi một số bên nhất định. Các tên miền này bao gồm: (i) các tên miền cấp cao nhất (TLD), ngoại trừ các tên miền quốc gia cấp cao nhất (ccTLD), như được ICANN xác định; (ii) các tên miền .JP loại địa lý được xác định là tên thủ đô, quận, thành phố; (iii) tên của các tổ chức giáo dục tiểu học và trung học; (iv) tên của các tổ chức liên quan tới hoạt động quản lý Internet; (v) các tên được yêu cầu cho việc điều hành tên miền .JP; và (vi) các chuỗi ký tự có thể bị nhầm lẫn với tên miền tiếng Nhật được chuyển đổi sang mã ASCII. Danh sách đầy đủ các Miền .JP dành riêng hiện có ở đây


   20. NGÔN NGỮ TIẾNG ANH CHI PHỐI


   Thỏa thuận này, cùng với tất cả các chính sách và thỏa thuận sản phẩm áp dụng ở trên và được đưa vào đây bằng cách nhắc đến (gọi chung là "Thỏa thuận"), được thực thi bằng tiếng Anh. Mọi bản dịch được cung cấp cho bạn chỉ nhằm tạo sự thuận tiện, trong trường hợp có mâu thuẫn giữa bản dịch và bản tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ chi phối và được ưu tiên. Trong trường hợp yêu cầu cung cấp bản dịch cho bạn và bản dịch được xem là ràng buộc bởi pháp luật (i) cả hai phiên bản ngôn ngữ sẽ có giá trị như nhau, (ii) các bên đều xác nhận rằng họ đã xem xét cả hai phiên bản và chúng giống nhau về cơ bản ở tất cả các khía cạnh trọng yếu và (iii) trong trường hợp có bất cứ sự chênh lệch nào giữa hai phiên bản thì bản dịch có thể được ưu tiên, miễn là ý định của các bên đã được xem xét kỹ lưỡng.


   Đã chỉnh sửa: 18/12/2018
   Bản quyền © 2000-2019 GoDaddy.com, LLC Bảo lưu mọi quyền.