GoDaddy

THỎA THUẬN CHUYỂN NHƯỢNG TÊN MIỀN

Sửa đổi lần gần đây nhất: 30/10/2019

VUI LÒNG ĐỌC KỸ THỎA THUẬN NÀY, VÌ THỎA THUẬN CÓ CHỨA THÔNG TIN QUAN TRỌNG VỀ CÁC QUYỀN PHÁP LÝ CỦA BẠN CŨNG NHƯ CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC.

1. TỔNG QUAN

Thỏa thuận chuyển nhượng miền này (“Thỏa thuận” này) được ký kết bởi và giữa GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company, hoặc trong trường hợp là một tên miền .ca, bởi và giữa GoDaddy Domains Canada, Inc., một doanh nghiệp British Columbia (mỗi trường hợp gọi là "GoDaddy") và bạn, và có hiệu lực kể từ ngày chấp nhận dưới dạng điện tử. Thỏa thuận này nêu các điều kiện và điều khoản cho việc sử dụng dịch vụ Chuyển nhượng tên miền của GoDaddy (“Dịch vụ”) để chuyển nhượng một tên miền đã đăng ký từ một nhà đăng ký hiện tại sang GoDaddy với tư cách nhà đăng ký mới của tên miền.

Khi bạn chấp nhận ở dạng điện tử Thỏa thuận này có nghĩa là bạn đã đọc, hiểu, xác nhận và đồng ý chịu sự ràng buộc của Thỏa thuận này, cùng với Thỏa thuận điều khoản dịch vụ chung, Thỏa thuận về đăng ký tên miền, và Chính sách giải quyết tranh chấp tên miền thống nhất của GoDaddy, được đưa vào với mục đích tham khảo trong tài liệu này.

Các từ "chúng tôi", "của chúng tôi" sẽ đề cập đến GoDaddy. Các từ "bạn", "của bạn", "Người dùng" hoặc "khách hàng" sẽ đề cập đến bất kỳ cá nhân hoặc thực thể nào chấp nhận Thỏa thuận này. Không điều nào trong Thỏa thuận này được coi là bao gồm bất kỳ quyền hoặc lợi ích nào của bên thứ ba.

Bất cứ lúc nào, với toàn quyền đơn phương quyết định, GoDaddy cũng có thể thay đổi hoặc sửa đổi Thỏa thuận này và mọi chính sách hay thỏa thuận nào được kết hợp vào đây và những thay đổi hoặc sửa đổi này sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng trên website GoDaddy (“Trang” này). Bạn công nhận và đồng ý rằng (i) GoDaddy phải thông báo cho bạn về các thay đổi hoặc sửa đổi như vậy bằng cách đăng chúng lên Trang này và (ii) việc bạn sử dụng Trang này hoặc Dịch vụ tại Trang này sau khi các thay đổi hoặc sửa đổi như vậy được thực hiện (theo ngày "Sửa đổi lần gần đây nhất" ở đầu trang này) sẽ cấu thành sự chấp nhận của bạn đối với phiên bản sửa đổi lần cuối của Thỏa thuận này. Nếu bạn không đồng ý bị ràng buộc bởi phiên bản sửa đổi lần cuối của thỏa thuận này, vui lòng không sử dụng (hoặc tiếp tục sử dụng) Trang này hoặc các Dịch vụ tại Trang này. Ngoài ra, GoDaddy đôi khi có thể thông báo cho bạn về các thay đổi hoặc sửa đổi đối với Thỏa thuận này qua email. Do đó, việc bạn đảm bảo cập nhật thông tin tài khoản người của bạn (“Tài khoản”), bao gồm cả địa chỉ email của bạn, là rất quan trọng. GoDaddy không chịu trách nhiệm cho việc bạn không nhận được thông báo qua email nếu việc không nhận được thông báo đó là do địa chỉ email không chính xác hoặc không cập nhật.

GoDaddy là một Công ty Internet dành cho nhà đăng ký Số và Tên miền được ICANN công nhận. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng với tư cách là nhà đăng ký được ICANN công nhận, GoDaddy bị ràng buộc bởi một thỏa thuận với ICANN. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng GoDaddy có thể sửa đổi Thỏa thuận này để tuân thủ thỏa thuận của mình với ICANN, cũng như mọi điều khoản và điều kiện khác được quy định bởi (i) ICANN và/hoặc (ii) cơ quan đăng ký áp dụng cho miền cấp cao nhất TLD hoặc miền cấp cao nhất theo mã quốc gia ccTLD được đề cập. Như được sử dụng trong tài liệu này, thuật ngữ cơ quan đăng ký sẽ đề cập đến cơ quan đăng ký áp dụng đối với TLD hoặc ccTLD được đề cập. Để xác định nhà đăng ký tài trợ, hãy nhấp vào đây.
Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực ngay khi chấp nhận các thỏa thuận về Chuyển nhượng và Đăng ký ở Bước 3 của quy trình Đăng ký chuyển nhượng trực tuyến.

2. QUY TRÌNH CHUYỂN NHƯỢNG TẤT CẢ CÁC TÊN MIỀN, NGOẠI TRỪ TÊN MIỀN .CA

2.A. Các bước chuyển nhượng đăng ký tên miền của bạn

GHI CHÚ: Ngay khi chuyển nhượng hoàn tất, bạn có thể GIA HẠN, SỬA DNS và thực hiện các chức năng khác bằng cách đăng nhập vào Trình quản lý tài khoản của mình. Điền tất cả những thông tin được yêu cầu trong quá trình đăng ký chuyển nhượng trực tuyến, trong đó có thông tin liên lạc, thông tin máy chủ tên, v.v. Tiếp tục đi tới giỏ hàng và thanh toán cho (các) chuyển nhượng của bạn. Cập nhật địa chỉ email Người quản lý tên miền với nhà đăng ký hiện tại của bạn. Chúng tôi sẽ liên hệ với địa chỉ email của Người quản lý tên miền để được phê duyệt chuyển nhượng. Chuyển nhượng chỉ được bắt đầu sau khi được Người quản lý tên miền của bạn phê duyệt. Khi đã bắt đầu, chuyển nhượng sẽ được nhà đăng ký chấp nhận hoặc từ chối trong vòng năm (5) ngày.

2.B. Yêu cầu chuyển nhượng thất bại hoặc bị từ chối

GoDaddy có thể đơn phương quyết định lựa chọn chấp nhận hay từ chối đơn xin chuyển nhượng tên miền của bạn với bất cứ lý do nào. Việc từ chối có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Nhà đăng ký hiện tại từ chối chuyển miền;
 • Việc đăng ký lần đầu được thực hiện trong thời gian chưa đến sáu mươi (60) ngày trước khi yêu cầu chuyển nhượng;
 • Tên miền đã bị đặt trạng thái khóa bởi Cơ quan đăng ký hoặc nhà đăng ký chuyển nhượng;
 • Miền được chuyển nhượng cho GoDaddy trong thời gian chưa đến sáu mươi (60) ngày trước yêu cầu chuyển nhượng;
 • Tên miền đã hết hạn nhưng không được gia hạn;
 • Tên miền đã hết hạn và được gia hạn trong vòng bốn mươi lăm (45) ngày theo thời gian ân hạn và bốn mươi lăm (45) ngày thời gian ân hạn chưa hết;
 • Người đăng ký tên miền đã thay đổi trong thời gian chưa đến sáu mươi (60) ngày trước khi có yêu cầu chuyển nhượng;
 • Có sự Thay đổi tài khoản trong thời gian chưa đến mười (10) ngày trước khi có yêu cầu chuyển nhượng;
 • Người sở hữu tên miền hiện tại đang chờ xử lý phá sản;
 • Xảy ra bất cứ tranh chấp nào về danh tính của chủ sở tên miền;
 • Xảy ra bất cứ tình huống nào được chỉ rõ trong Chính sách giải quyết tranh chấp; hoặc
 • Lệnh chuyển nhượng đã quá ba mươi (30) ngày.

2.C. Các điều khoản về chuyển nhượng tên miền

Khi chuyển nhượng thành công, bạn sẽ vẫn là người đăng ký tên miền và nhà đăng ký tài trợ của GoDaddy sẽ trở thành nhà đăng ký trên hồ sơ. Việc đăng ký của bạn sẽ được tự động gia hạn thêm một (1) năm khi có sẵn bởi cơ quan đăng ký tên miền (vui lòng xem phần tuyên bố từ chối trách nhiệm của sản phẩm trên Trang này để biết bất kỳ trường hợp ngoại lệ nào áp dụng). Việc chuyển nhượng đăng ký tên miền chỉ có thể được thực hiện khi chấp thuận Thỏa thuận được ghi nhận, thanh toán được thực hiện và Người quản lý tên miền có phản hồi tích cực với tin nhắn qua email của chúng tôi để yêu cầu Quyền chuyển nhượng. Tin nhắn qua email yêu cầu Quyền chuyển nhượng sẽ được gửi đến Người quản lý (các) tên miền được nêu rõ trong cơ sở dữ liệu WHO-IS của Nhà đăng ký. Bạn đồng ý giữ lại bản sao giấy biên nhận khi mua tên miền của mình. Người quản lý tên miền đóng vai trò là đại diện của Người đăng ký và có quyền lực hợp pháp thực hiện yêu cầu chuyển nhượng này. Bạn có trách nhiệm cập nhật địa chỉ email của Người quản lý tên miền như được nêu rõ trong cơ sở dữ liệu WHO-IS của Nhà đăng ký.

2.D. Chuyển nhượng tên miền mới được gia hạn gần đây

Bạn hiểu rằng nếu bạn chuyển nhượng một tên miền mới được gia hạn gần đây thì bạn có nguy cơ bị mất năm được gia hạn. Năm gia hạn sẽ bị mất nếu: (i) tên miền được gia hạn trong thời gian bốn mươi lăm (45) ngày ân hạn sau ngày tên miền hết hạn; và (ii) vẫn chưa quá bốn mươi lăm (45) ngày kể từ ngày tên miền hết hạn. Bạn hiểu và đồng ý rằng GoDaddy không phải chịu trách nhiệm về năm bị mất này và rằng GoDaddy sẽ không gia hạn năm đã mất cho miền của bạn. Bạn sẽ cần phải xem xét thỏa thuận đăng ký đã ký với nhà đăng ký trước để quyết định xem bạn có được hưởng một khoản hoàn tiền hay tín dụng cho năm bị mất hay không. Vui lòng liên lạc với nhà đăng ký cũ của bạn nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về năm bị mất. Bạn hiểu và đồng ý rằng GoDaddy sẽ không can thiệp vào việc khôi phục bất kỳ năm đăng ký bị mất nào xảy ra trong quá trình chuyển nhượng tên miền của bạn.

Bạn hiểu rằng đây là yêu cầu chuyển nhượng nhà đăng ký tên miền. Chấp nhận Thỏa thuận này đồng nghĩa với việc bạn yêu cầu chuyển nhượng đăng ký tên miền từ nhà đăng ký hiện tại sang GoDaddy. Với tư cách là Người đăng ký được ủy quyền hiện tại của (các) tên miền, bạn đồng ý cho phép chuyển nhượng tên miền này bằng cách thông báo cho Người quản lý tên miền của bạn về trách nhiệm của họ đối với vấn đề này. Bạn công nhận rằng bạn và GoDaddy đã tham gia một Thỏa thuận về đăng ký tên miền. Bạn đã đọc, hiểu và đồng ý chịu sự ràng buộc pháp lý với các thỏa thuận chi phối các tên miền được đăng ký thông qua GoDaddy được nêu rõ trong trang các thỏa thuận pháp lý, bao gồm Thỏa thuận về đăng ký tên miền; Các nguyên tắc của ICANN đối với chính sách giải quyết tranh chấp tên miền thống nhất; Thỏa thuận này; bất kỳ chính sách và quy trình nào của GoDaddy thỉnh thoảng được hoặc có thể được đăng bởi GoDaddy, ICANN và/hoặc Người quản lý Cơ quan đăng ký mà ICANN lựa chọn.

3. QUY TRÌNH CHUYỂN NHƯỢNG TÊN MIỀN .CA

3.A. Các bước chuyển nhượng đăng ký tên miền của bạn
GHI CHÚ: Ngay khi chuyển nhượng hoàn tất, bạn có thể GIA HẠN, SỬA DNS và thực hiện các chức năng khác bằng cách đăng nhập vào Trình quản lý tài khoản của mình. Điền tất cả những thông tin được yêu cầu trong quá trình đăng ký chuyển nhượng trực tuyến, trong đó có thông tin liên lạc, thông tin máy chủ tên, v.v. Tiếp tục đi tới giỏ hàng và thanh toán cho (các) chuyển nhượng của bạn. Cập nhật địa chỉ email Người quản lý tên miền với nhà đăng ký hiện tại của bạn. Chúng tôi sẽ gửi một email tới địa chỉ email trong tài khoản của bạn để phê duyệt chuyển nhượng. Việc chuyển nhượng sẽ được bắt đầu ngay sau khi mã ủy quyền chính xác được cung cấp.

3.B. Yêu cầu chuyển nhượng thất bại hoặc bị từ chối

GoDaddy có thể đơn phương quyết định lựa chọn chấp nhận hay từ chối đơn xin chuyển nhượng tên miền của bạn với bất cứ lý do nào. Việc từ chối có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Việc đăng ký lần đầu được thực hiện trong thời gian chưa đến sáu mươi (60) ngày trước khi yêu cầu chuyển nhượng;
 • Tên miền đã bị đặt trạng thái khóa bởi Cơ quan đăng ký hoặc nhà đăng ký chuyển nhượng;
 • Miền được chuyển nhượng cho GoDaddy trong thời gian chưa đến sáu mươi (60) ngày trước yêu cầu chuyển nhượng;
 • Tên miền đã hết hạn nhưng không được gia hạn;
 • Tên miền đã hết hạn và được gia hạn trong vòng bốn mươi lăm (45) ngày theo thời gian ân hạn và bốn mươi lăm (45) ngày thời gian ân hạn chưa hết;
 • Người đăng ký tên miền đã thay đổi trong thời gian chưa đến sáu mươi (60) ngày trước khi có yêu cầu chuyển nhượng;
 • Có sự Thay đổi tài khoản trong thời gian chưa đến mười (10) ngày trước khi có yêu cầu chuyển nhượng;
 • Người sở hữu tên miền hiện tại đang chờ xử lý phá sản;
 • Xảy ra bất cứ tranh chấp nào về danh tính của chủ sở tên miền;
 • Xảy ra bất cứ tình huống nào được chỉ rõ trong Chính sách giải quyết tranh chấp; hoặc
 • Lệnh chuyển nhượng đã quá ba mươi (30) ngày.

3.C. Các điều khoản về chuyển nhượng tên miền

Khi chuyển nhượng thành công, bạn sẽ vẫn là người đăng ký tên miền và GoDaddy sẽ trở thành nhà đăng ký trên hồ sơ. Khi chuyển nhượng thành công, bạn sẽ vẫn là người đăng ký tên miền và GoDaddy sẽ trở thành nhà đăng ký trên hồ sơ. Gói đăng ký của bạn sẽ được tự động gia hạn một (1) năm. Việc chuyển nhượng đăng ký tên miền chỉ có thể được thực hiện khi có ghi nhận việc chấp thuận Thỏa thuận, thực hiện thanh toán và bạn có phản hồi tích cực với tin nhắn qua email của chúng tôi yêu cầu Quyền chuyển nhượng. Tin nhắn qua email yêu cầu Quyền chuyển nhượng sẽ được gửi cho bạn. Bạn đồng ý giữ lại bản sao giấy biên nhận khi mua tên miền của mình.

3.C. Các điều khoản về chuyển nhượng tên miền

Khi chuyển nhượng thành công, bạn sẽ vẫn là người đăng ký tên miền và GoDaddy sẽ trở thành nhà đăng ký trên hồ sơ. Gói đăng ký của bạn sẽ được tự động gia hạn một (1) năm. Việc chuyển nhượng đăng ký tên miền chỉ có thể được thực hiện khi có ghi nhận việc chấp thuận Thỏa thuận, thực hiện thanh toán và bạn có phản hồi tích cực với tin nhắn qua email của chúng tôi yêu cầu Quyền chuyển nhượng. Tin nhắn qua email yêu cầu Quyền chuyển nhượng sẽ được gửi cho bạn. Bạn đồng ý giữ lại bản sao giấy biên nhận khi mua tên miền của mình.

3.D. Chuyển nhượng tên miền mới được gia hạn gần đây

Bạn hiểu rằng nếu bạn chuyển nhượng một tên miền mới được gia hạn gần đây thì bạn có nguy cơ bị mất năm được gia hạn. Năm gia hạn sẽ bị mất nếu: (i) tên miền được gia hạn trong thời gian bốn mươi lăm (45) ngày ân hạn sau ngày tên miền hết hạn; và (ii) vẫn chưa quá bốn mươi lăm (45) ngày kể từ ngày tên miền hết hạn. Bạn hiểu và đồng ý rằng GoDaddy không phải chịu trách nhiệm về năm bị mất này và rằng GoDaddy sẽ không gia hạn năm đã mất cho miền của bạn. Bạn sẽ cần phải xem xét thỏa thuận đăng ký đã ký với nhà đăng ký trước để quyết định xem bạn có được hưởng một khoản hoàn tiền hay tín dụng cho năm bị mất hay không. Vui lòng liên lạc với nhà đăng ký cũ của bạn nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về năm bị mất. Bạn hiểu và đồng ý rằng GoDaddy sẽ không can thiệp vào việc khôi phục bất kỳ năm đăng ký bị mất nào xảy ra trong quá trình chuyển nhượng tên miền của bạn.

3.E. Dữ liệu dành cho chuyển nhượng miền

Bạn hiểu rằng đây là yêu cầu chuyển nhượng nhà đăng ký tên miền. Chấp nhận Thỏa thuận này đồng nghĩa với việc bạn yêu cầu chuyển nhượng đăng ký tên miền từ nhà đăng ký hiện tại sang GoDaddy. Bạn công nhận rằng bạn và GoDaddy đã tham gia một Thỏa thuận về đăng ký tên miền. Bạn đã đọc, hiểu và đồng ý chịu sự ràng buộc pháp lý bởi các thỏa thuận chi phối các tên miền được đăng ký thông qua GoDaddy được thể hiện trong trang thỏa thuận pháp lý, bao gồm Thỏa thuận về đăng ký tên miền; Các nguyên tắc của ICANN đối với chính sách giải quyết tranh chấp tên miền thống nhất; Thỏa thuận này; bất kỳ chính sách hay quy trình nào của GoDaddy đôi khi được hoặc có thể được phát hành bởi GoDaddy.

4. TIÊU ĐỀ VÀ ĐỀ MỤC; ĐIỀU KHOẢN ĐỘC LẬP; HIỆU LỰC TỪNG PHẦN


Tiêu đề và đề mục của Thỏa thuận này chỉ nhằm mục đích mang lại sự thuận tiện cũng như giúp dễ dàng tham chiếu và không được sử dụng theo bất kỳ cách nào để phân tích hoặc giải thích thỏa thuận giữa các bên, trừ khi được quy định trong tài liệu này. Mỗi điều khoản và thỏa thuận trong Thỏa thuận này sẽ được hiểu là cho tất cả mục đích để có một điều khoản hoặc thỏa thuận riêng biệt và độc lập. Nếu tòa án của khu vực tài phán có thẩm quyền quyết định bất kỳ điều khoản nào (hoặc một phần của điều khoản) của Thỏa thuận này là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thi hành, các điều khoản còn lại (hoặc các phần của điều khoản) của Thỏa thuận này sẽ không bị ảnh hưởng, do đó sẽ có giá trị và có thể thi hành trong phạm vi đầy đủ nhất được pháp luật cho phép.

5. ĐỊNH NGHĨA; MÂU THUẪN

Các thuật ngữ in hoa được sử dụng nhưng không được định nghĩa sẽ được hiểu như ý nghĩa gán cho chúng trong Thỏa thuận về điều khoản dịch vụ chung. Trong trường hợp xảy ra mâu thuẫn giữa các điều khoản của Thỏa thuận này và các điều khoản của Thỏa thuận về điều khoản dịch vụ chung, các điều khoản của Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực chi phối.