GoDaddy

Thỏa thuận lưu trữ email

Sửa đổi lần gần đây nhất: 7 tháng 6 năm 2017

VUI LÒNG ĐỌC KỸ THỎA THUẬN NÀY, VÌ THỎA THUẬN CÓ CHỨA THÔNG TIN QUAN TRỌNG VỀ CÁC QUYỀN PHÁP LÝ CỦA BẠN CŨNG NHƯ CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC.

1. TỔNG QUAN

Thỏa thuận Lưu trữ email này (“Thỏa thuận”) do các bên tham gia là GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company và bạn lập, có hiệu lực kể từ ngày chấp thuận dưới hình thức điện tử.  Thỏa thuận này quy định các điều khoản và điều kiện khi bạn sử dụng các dịch vụ Lưu trữ email của GoDaddy (“Lưu trữ email” hay “Dịch vụ”).

Khi bạn chấp nhận ở dạng điện tử Thỏa thuận này có nghĩa là bạn đã đọc, hiểu, xác nhận và đồng ý chịu sự ràng buộc của Thỏa thuận này, cùng với (i) Thỏa thuận Điều khoản dịch vụ chung của GoDaddy, và (ii) mọi giới hạn, tuyên bố từ chối trách nhiệm hoặc các hạn chế khác dành cho gói được hiển thị cho bạn trên trang đích Lưu trữ email của trang web GoDaddy (“Trang web” này), cả (i) và (ii) đều được kết hợp trong tài liệu này làm tham chiếu.    

Cụm từ "chúng tôi" hay "của chúng tôi" sẽ được hiểu là GoDaddy.  Cụm từ "bạn", "của bạn", "Người dùng" hoặc "khách hàng" sẽ được hiểu là bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào chấp nhận Thỏa thuận này và/hoặc sử dụng Dịch vụ.  Trừ khi có quy định cụ thể khác trong Thỏa thuận này, không có điều nào trong Thỏa thuận này được coi là trao bất kỳ quyền hay lợi ích nào cho bên thứ ba.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng (i) GoDaddy, tùy theo quyết định của họ, có thể thay đổi hoặc chỉnh sửa Thỏa thuận này cũng như bất kỳ chính sách hay thỏa thuận nào khác được đưa vào đây, vào bất kỳ lúc nào, và những thay đổi hoặc chỉnh sửa này đều sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng trên Trang web này, (ii) việc bạn sử dụng Trang web này hoặc các Dịch vụ có trên Trang web này sau khi thực hiện thay đổi hoặc chỉnh sửa đó đã được thực hiện (như được nêu trong ngày “Sửa đổi lần gần đây nhất) ở đầu trang này) sẽ tạo thành sự chấp nhận của bạn đối với Thỏa thuận này như là bản sửa đổi cuối cùng.  Nếu bạn không đồng ý bị ràng buộc bởi phiên bản sửa đổi lần cuối của thỏa thuận này, vui lòng không sử dụng (hoặc tiếp tục sử dụng) Trang này hoặc các Dịch vụ tại Trang này.  Ngoài ra, GoDaddy đôi lúc có thể thông báo cho bạn qua email về các thay đổi hoặc chỉnh sửa đối với Thỏa thuận này.  Do đó, việc bạn đảo bảo cập nhật thông tin tài khoản người mua hàng của bạn (“Tài khoản người mua hàng”), bao gồm cả địa chỉ email của bạn, là rất quan trọng. GoDaddy không chịu trách nhiệm cho việc bạn không nhận được thông báo qua email nếu việc không nhận được thông báo đó là do địa chỉ email không chính xác hoặc không cập nhật.

2. MÔ TẢ DỊCH VỤ

Dịch vụ lưu trữ email của GoDaddy là một dịch vụ Lưu trữ Email trực tuyến cho phép bạn lưu trữ và truy xuất email của mình. Nếu bạn muốn chuyển dữ liệu email hiện có sang dịch vụ Lưu trữ Email trực tuyến được tạo trước khi bạn tham gia Thỏa thuận này (“Dữ liệu cũ”), GoDaddy cung cấp dịch vụ nhập email cho Dữ liệu cũ theo cơ sở từng trường hợp. 

Theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này, trong phạm vi mọi API (bao gồm mọi đại lý thu thập dữ liệu) hoặc phần mềm khác (gọi chung là “Phần mềm”) được cung cấp cho Bạn liên quan đến Dịch vụ và theo khoản thanh toán của mọi khoản phí Dịch vụ phải trả dưới đây, khoản phí Dịch vụ do đây, GoDaddy cấp cho Bạn quyền và giấy phép giới hạn có thể hủy bỏ, không độc quyền, không thể chuyển nhượng và không thể cấp phép thứ cấp trong thời hạn của Thỏa thuận này để tải xuống, cài đặt và sử dụng Phần mềm, bao gồm mọi bản cập nhật và/hoặc bản sửa đổi theo đó (“Bản cập nhật”) và mọi tài liệu đi kèm, chỉ liên quan đến Dịch vụ hiện hành và chỉ do người dùng cuối ủy quyền.  Người dùng phải tự chịu trách nhiệm về việc cài đặt và sử dụng Phần mềm và GoDaddy không có nghĩa vụ hoặc trách nhiệm liên quan. Bạn sẽ tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành trong việc sử dụng và truy cập Dịch vụ. 

GoDaddy bảo lưu quyền sửa đổi hoặc ngừng bất kỳ tính năng hoặc chức năng nào của Dịch vụ, toàn bộ hoặc một phần, bất cứ lúc nào.  Người dùng hiểu rằng đôi khi Dịch vụ có thể không hoạt động do bảo trì định kỳ thường xuyên.  GoDaddy sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để lên lịch bảo trì trong đêm, cuối tuần hoặc ngoài giờ cao điểm. 

GoDaddy có thể (nhưng không bắt buộc) cung cấp bản Cập nhật định kỳ, mà Người được cấp phép phải cài đặt để tiếp tục sử dụng Phần mềm và Dịch vụ hiện hành.  Để cho rõ ràng, bất kỳ và tất cả các Bản cập nhật sẽ được bao gồm trong định nghĩa của “Phần mềm” theo các Điều khoản này.

3. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Ngoại trừ các quyền và giấy phép rõ ràng được cấp dưới đây, GoDaddy và/hoặc các nhà cung cấp của mình bảo lưu tất cả các quyền, quyền và lợi ích đối với Dịch vụ và Phần mềm.  Người dùng thừa nhận rằng Dịch vụ và Phần mềm và các cấu trúc, tổ chức và mã nguồn tương ứng, tạo thành bí mật thương mại có giá trị của GoDaddy và/hoặc nhà cung cấp của mình.  Trừ khi được cho phép rõ ràng, Người dùng đồng ý rằng Người dùng sẽ không và sẽ không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào, (i) sửa đổi, điều chỉnh, thay đổi, dịch hoặc tạo tác phẩm phái sinh từ Dịch vụ, Phần mềm hoặc tài liệu; (ii) hợp nhất Dịch vụ hoặc Phần mềm với phần mềm khác; (iii) bán lại hoặc xuất khẩu, trừ khi được quy định ở đây, bán, cung cấp cho việc sử dụng văn phòng dịch vụ, thuê, cho thuê, cho mượn hoặc chuyển giao Dịch vụ, Phần mềm hoặc tài liệu cho bất kỳ bên thứ ba nào; (iv) thiết kế ngược, biên dịch ngược, tháo rời hoặc tìm cách lấy mã nguồn của Dịch vụ hoặc Phần mềm; (v) xóa hoặc thay đổi bất kỳ thông báo bản quyền hoặc thông báo nào khác có trong Dịch vụ hoặc Phần mềm; hoặc (vi) hoặc sử dụng hoặc sao chép Dịch vụ hoặc Phần mềm, trừ khi được phép một cách rõ ràng.  Không giới hạn những điều đã nói ở trên, các hạn chế sử dụng Dịch vụ và Phần mềm được nêu trong Phần này sẽ được áp dụng cho mọi Dịch vụ hoặc Phần mềm được cung cấp cho GoDaddy bởi các nhà cung cấp của mình.

GoDaddy và/hoặc nhà cung cấp của mình không cấp và Người dùng thừa nhận rằng họ sẽ không có quyền, giấy phép hoặc quyền lợi đối với bất kỳ bằng sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu hoặc bí mật thương mại nào được GoDaddy hoặc các nhà cung cấp của mình sở hữu, sử dụng hoặc xác nhận trong tương lai.  Tất cả các quyền áp dụng đối với các bằng sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu, bí mật thương mại đó sẽ và sẽ vẫn là tài sản độc quyền của GoDaddy hoặc các nhà cung cấp của mình.  Không có quyền hoặc quyền sở hữu tài sản trí tuệ có trong Dịch vụ, Phần mềm hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ hoặc Phần mềm, cũng như mọi sự cải tiến, cập nhật, sửa đổi, phiên bản địa phương hoặc bất kỳ phần phái sinh nào của Dịch vụ hoặc Phần mềm và tất cả tài sản trí tuệ và quyền sở hữu trong đó sẽ vẫn là của GoDaddy hoặc tài sản của nhà cung cấp của mình.  Người dùng không được xóa hoặc thay đổi bất kỳ tên thương mại, nhãn hiệu hoặc phù hiệu nào khác của GoDaddy và nhà cung cấp của GoDaddy được gắn vào Dịch vụ hoặc Phần mềm hoặc tài liệu liên quan.  Người dùng phải thông báo kịp thời cho GoDaddy về mọi khiếu nại liên quan đến giấy phép hoặc việc sử dụng Dịch vụ hoặc Phần mềm hoặc bất kỳ hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ nào.

4. SỬ DỤNG THÔNG TIN

Tất cả các thông tin kỹ thuật hoặc kinh doanh (“Thông tin”) được cung cấp cho Người sử dụng theo Thỏa thuận này là tài sản của GoDaddy hoặc nhà cung cấp và (i) Người dùng chỉ được sử dụng cùng với Dịch vụ hoặc Phần mềm có trong Thỏa thuận này; (ii) không được tái tạo hoặc sao chép, toàn bộ hoặc một phần, trừ khi cần thiết cho việc sử dụng được cấp phép theo Thỏa thuận này; (iii) phải được trả lại hoặc bị hủy cùng với bất kỳ bản sao nào khi không còn cần thiết hoặc không được phép sử dụng nữa. 

5. SỬ DỤNG DỊCH VỤ

 • Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật và an toàn của thông tin đăng nhập của bạn, bao gồm, nhưng không giới hạn ở mã số truy cập, mật khẩu, câu hỏi và câu trả lời bảo mật, số tài khoản, thông tin đăng nhập và bất kỳ thông tin truy cập hoặc bảo mật nào khác. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào từ việc bạn không bảo mật thông tin đăng nhập của mình.
 • Bạn hiểu và chấp nhận rằng việc sử dụng Dịch vụ là rủi ro của riêng bạn.
 • Bạn hiểu và chấp nhận rằng Dịch vụ và Phần mềm được cung cấp trên cơ sở NGUYÊN TRẠNG và KHI CÓ SẴN.
 • Bạn hiểu và chấp nhận rằng chúng tôi không đảm bảo rằng Dịch vụ:         I. Luôn có sẵn.         II.  Không có lỗi hoặc khiếm khuyết khác. Xin nhắc lại rằng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để khắc phục sự cố khi chúng được xác định, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo rằng Phần mềm chạy hoàn hảo.         III. 100% bảo mật.
 • Khi bạn cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin, dữ liệu, mật khẩu hoặc nội dung nào khác, bạn sẽ cấp phép nội dung này choGoDaddy và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của công ty cho các mục đích cung cấp Dịch vụ cho bạn.
 • Bạn đang cấp phép cho GoDaddy và nhà cung cấp dịch vụ của công ty, mọi thông tin, dữ liệu, mật khẩu, tài liệu hoặc nội dung khác (gọi chung là "Nội dung") bạn cung cấp thông qua hoặc cho dịch vụ. Chúng tôi có thể sử dụng, sửa đổi, hiển thị, phân phối và tạo tài liệu mới bằng Nội dung đó để cung cấp dịch vụ cho bạn. Bằng cách gửi Nội dung, bạn tự động đồng ý hoặc hứa rằng chủ sở hữu Nội dung đó đã đồng ý rõ ràng rằng, không có bất kỳ giới hạn thời gian cụ thể nào và không phải trả bất kỳ khoản phí nào, chúng tôi có thể sử dụng Nội dung cho các mục đích nêu trên.
 • Bạn tuyên bố rằng bạn là chủ sở hữu hợp pháp của Nội dung và bạn có quyền chỉ định và sau đó, chúng tôi hoặc nhà cung cấp bên thứ ba của chúng tôi là đại diện của bạn với quyền hạn chế để truy cập và truy xuất Nội dung của bạn. Bạn không được sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép nào. Trong quá trình sử dụng Dịch vụ, bạn không được vi phạm bất kỳ luật nào trong phạm vi quyền hạn của mình (bao gồm nhưng không giới hạn đối với luật bản quyền).

6. GIÁ VÀ SỬA ĐỔI DỊCH VỤ

 • Vào bất kỳ lúc nào, GoDaddy bảo lưu quyền sửa đổi hoặc tạm ngừng Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào), tạm thời hoặc vĩnh viễn mà có hoặc không thông báo.
 • Chúng tôi có thể chọn sửa đổi giá Dịch vụ bất kỳ lúc nào.
 • Chúng tôi sẽ tự động gia hạn Dịch vụ hàng tháng hoặc hàng năm của bạn với mức giá hiện tại, trừ khi bạn hủy Dịch vụ theo Thỏa thuận này.
 • Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hay bất kỳ bên thứ ba nào về mọi sửa đổi, thay đổi giá, tạm ngừng hay chấm dứt Dịch vụ.

7. NGƯỜI DÙNG CHỦ ĐỘNG HỦY DỊCH VỤ

Bạn hiểu và đồng ý rằng, khi bạn hủy tài khoản của mình, bạn sẽ không còn quyền truy cập vào nội dung của mình nữa và nó có thể bị xóa vĩnh viễn khỏi Dịch vụ.

Bạn cũng hiểu và đồng ý rằng bạn có trách nhiệm xuất, sao chép hoặc thu thập bất kỳ nội dung mong muốn nào từ dịch vụ trước khi hủy tài khoản của bạn.

8. THƯ VÀ CẢNH BÁO QUA EMAIL

Thỉnh thoảng chúng tôi sẽ gửi cho bạn email bao gồm nhưng không giới hạn ở cảnh báo tự động và bảo trì, bản tin, khảo sát, thông báo hỗ trợ và cảnh báo tự nguyện liên quan đến tài khoản.

Nếu địa chỉ email của bạn thay đổi, bạn phải có trách nhiệm thông báo cho chúng tôi biết về thay đổi này để đảm bảo rằng chúng tôi có thể gửi những thư này đến bạn một cách hiệu quả.

Một số cảnh báo tự nguyện liên quan đến tài khoản được bật theo mặc định như là một phần của dịch vụ. Chúng tôi có thể đơn phương quyết định giới thiệu các cảnh báo mới hoặc ngừng cung cấp một số cảnh báo nhất định.

9. BỒI THƯỜNG

Người sử dụng phải bảo vệ, bồi thường và tránh cho GoDaddy, các nhà cung cấp và nhà cung cấp dịch vụ khỏi mọi trách nhiệm pháp lý, khiếu nại, khiếu kiện, thiệt hại và chi phí (bao gồm nhưng không giới hạn ở các khoản phí luật sư hợp lý) phát sinh từ (i) việc sử dụng Dịch vụ hoặc Phần mềm của Người dùng; (ii) việc Người dùng không tuân thủ tất cả các điều luật, quy tắc, và/hoặc các quy định hiện hành liên quan đến Dịch vụ hoặc Phần mềm; (iii) việc Người dùng không tuân thủ các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này; hoặc (iv) bất kỳ hành động hoặc thiếu sót nào của Người dùng.  

10. TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NGHIỆM VỀ BẢO HÀNH

NGƯỜI DÙNG XÁC NHẬN RẰNG HỌ SẼ KHÔNG NHẬN ĐƯỢC BẤT KỲ KHOẢN TIỀN HOÀN LẠI NÀO LIÊN QUAND DẾN BẤT KỲ DỊCH VỤ HOẶC PHẦN MỀM.  CÁC DỊCH VỤ VÀ PHẦN MỀM ĐƯỢC CUNG CẤP “THEO NGUYÊN TRẠNG” VÀ “KHI CÓ SẴN” VÀ GoDaddy HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA MÌNH TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ VÀ MỌI HÌNH THỨC BẢO HÀNH KHÁC CHO DÙ THỂ HIỆN RÕ RÀNG, NGỤ Ý HAY THEO LUẬT ĐỊNH, LIÊN QUAN ĐẾN KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, ĐỘ PHÙ HỢP CHO MỘT NHU CẦU CỤ THỂ, QUYỀN, HOẶC KHÔNG VI PHẠM HOẶC BẤT KỲ VIỆC BẢO HÀNH NÀO PHÁT SINH TỪ VIỆC XỬ LÝ, SỬ DỤNG HOẶC GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI.  GoDaddy KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG DỊCH VỤ SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI. GoDaddy hoặc nhà cung cấp của mình không chịu trách nhiệm về bất kỳ việc mất mát dữ liệu nào hoặc bất kỳ hoạt động rò rỉ dữ liệu hoặc xâm phạm bảo mật. 

Người dùng phải cân nhắc tuyên bố miễn trừ trách nhiệm bảo đảm này khi quyết định mua quyền hoặc giấy phép sử dụng Dịch vụ hoặc Phần mềm, nếu áp dụng, và đồng ý rằng tuyên bố miễn trừ trách nhiệm bảo đảm đó là công bằng và hợp lý theo các điều khoản của Thỏa thuận này, bao gồm cả phí Dịch vụ, được xem xét như một tổng thể.

11. KIỂM TRA QUYỀN

GoDaddy bảo lưu quyền kiểm toán (ít nhất một lần mỗi năm) tổng số hộp thư được Người dùng lưu trữ trong suốt thời hạn của Thỏa thuận.  Trong trường hợp tổng số hộp thư trong kho lưu trữ vượt quá số lượng hộp thư được cấp phép, GoDaddy sẽ gửi hóa đơn cho Người dùng về sự khác biệt này.

12. CÁC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ KHÁC CỦA GoDaddy

Khi bạn mua gói Lưu trữ email, việc bạn chấp thuận ở dạng điện tử Thỏa thuận này đồng nghĩa với việc bạn đã đọc, hiểu, công nhận và đồng ý chịu sự ràng buộc bởi Thỏa thuận này, cùng với các thỏa thuận ở cấp sản phẩm của bất cứ sản phẩm hay dịch vụ nào khác của GoDaddy đi kèm Lưu trữ email nếu được áp dụng.

13. TIÊU ĐỀ VÀ ĐỀ MỤC; ĐIỀU KHOẢN ĐỘC LẬP; HIỆU LỰC TỪNG PHẦN

Tiêu đề và đề mục của Thỏa thuận này chỉ nhằm mục đích mang lại sự thuận tiện cũng như giúp dễ dàng tham chiếu và không được sử dụng theo bất kỳ cách nào để phân tích hoặc giải thích thỏa thuận giữa các bên, trừ khi được quy định trong tài liệu này.  Mỗi điều khoản và thỏa thuận trong Thỏa thuận này sẽ được hiểu là cho tất cả mục đích để có một điều khoản hoặc thỏa thuận riêng biệt và độc lập.  Nếu tòa án của khu vực tài phán có thẩm quyền quyết định bất kỳ điều khoản nào (hoặc một phần của điều khoản) của Thỏa thuận này là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thi hành, các điều khoản còn lại (hoặc các phần của điều khoản) của Thỏa thuận này sẽ không bị ảnh hưởng do đó chúng sẽ có giá trị và có thể thi hành trong phạm vi đầy đủ nhất được pháp luật cho phép.

14. CÁC ĐỊNH NGHĨA; TRANH CHẤP

Các thuật ngữ in hoa được sử dụng nhưng không được định nghĩa sẽ được hiểu như ý nghĩa gán cho chúng trong Thỏa thuận về điều khoản dịch vụ chung.  Trong trường hợp xảy ra mâu thuẫn giữa các điều khoản của Thỏa thuận này và các điều khoản của Thỏa thuận về điều khoản dịch vụ chung, các điều khoản của Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực chi phối.