GoDaddy

Thỏa thuận mã hóa email

Sửa đổi lần gần đây nhất: 2 tháng 2 năm 2016

VUI LÒNG ĐỌC KỸ THỎA THUẬN NÀY, VÌ THỎA THUẬN CÓ CHỨA THÔNG TIN QUAN TRỌNG VỀ CÁC QUYỀN PHÁP LÝ CỦA BẠN CŨNG NHƯ CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC.

1. TỔNG QUAN

Thỏa thuận mã hóa email của GoDaddy này (“Thỏa thuận” này) được tham gia bởi và giữa GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company ("GoDaddy") và bạn, và có hiệu lực kể từ ngày chấp thuận theo dạng điện tử.  Thỏa thuận này đặt ra các điều khoản và điều kiện đối với việc bạn sử dụng Dịch vụ mã hóa email của GoDaddy (“Mã hóa email” hoặc “Dịch vụ”).

Việc bạn chấp thuận Thỏa thuận này ở dạng điện tử có nghĩa là bạn đã đọc, hiểu, công nhận và đồng ý chịu sự ràng buộc của Thỏa thuận này, cùng với (i) Điều khoản dịch vụ chung của GoDaddy, và (ii) mọi giới hạn gói, tuyên bố miễn trừ trách nhiệm đối với sản phẩm hoặc các hạn chế khác hiển thị trên trang đích của Mã hóa email của website GoDaddy (“Trang” này), cả (i) và (ii) đều được kết hợp trong đây làm tham chiếu.    

Các từ "chúng tôi", "của chúng tôi" sẽ đề cập đến GoDaddy.  Các từ "bạn", "của bạn", "Người dùng" hoặc "khách hàng" sẽ đề cập đến bất kỳ cá nhân hoặc thực thể nào chấp nhận Thỏa thuận này và/hoặc sử dụng Dịch vụ.  Trừ khi Thỏa thuận có quy định khác cụ thể, không điều nào trong Thỏa thuận này được coi là bao gồm bất kỳ quyền hoặc lợi ích nào của bên thứ ba.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng (i) GoDaddy, có toàn quyền và tuyệt đối, có thể thay đổi hoặc sửa đổi Thỏa thuận này và mọi chính sách hoặc thỏa thuận được đưa vào đây bất cứ lúc nào và những thay đổi hoặc sửa đổi đó sẽ có hiệu lực ngay khi đăng lên Trang này và (ii) việc bạn sử dụng Trang này hoặc Dịch vụ được tìm thấy trên Trang này sau khi những thay đổi hoặc sửa đổi đó được thực hiện (như nêu trong ngày "Sửa đổi gần đây nhất" ở đầu trang này) sẽ cấu thành sự chấp nhận của bạn đối với Thỏa thuận này như được sửa đổi lần cuối.  Nếu bạn không đồng ý bị ràng buộc bởi phiên bản sửa đổi lần cuối của thỏa thuận này, vui lòng không sử dụng (hoặc tiếp tục sử dụng) Trang này hoặc các Dịch vụ tại Trang này.  Ngoài ra, GoDaddy đôi khi có thể thông báo cho bạn về các thay đổi hoặc sửa đổi đối với Thỏa thuận này qua email.  Do đó, việc bạn đảm bảo cập nhật thông tin tài khoản người mua hàng của bạn (“Tài khoản người mua hàng”), bao gồm cả địa chỉ email của bạn, là rất quan trọng. GoDaddy không chịu trách nhiệm cho việc bạn không nhận được thông báo qua email nếu việc không nhận được thông báo đó là do địa chỉ email không chính xác hoặc không cập nhật.

2. MÔ TẢ DỊCH VỤ

GoDaddy Mã hóa email là một dịch vụ mã hóa email trực tuyến cung cấp tính năng mã hóa theo chính sách và do người dùng khởi tạo cho tài khoản email Microsoft Office 365 của bạn.

Theo điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này, trong phạm vi bất kỳ API (bao gồm bất kỳ đại lý thu thập dữ liệu nào) hay các phần mềm khác (được gọi chung là "Phần mềm") được cung cấp cho bạn liên quan đến Dịch vụ, và theo khoản thanh toán tất cả phí Dịch vụ dưới đây, GoDaddy cấp cho Bạn quyền và giấy phép bị hạn chế, có thể hủy bỏ, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, không thể chuyển đổi và không thể cấp lại trong suốt thời hạn của Thoả thuận này để tải xuống, cài đặt và sử dụng Phần mềm, bao gồm mọi cập nhật và/hoặc sửa đổi theo đó ("Cập nhật") và mọi tài liệu kèm theo, chỉ liên quan đến Dịch vụ áp dụng, và chỉ cho người dùng cuối được ủy quyền.  Người dùng phải tự chịu trách nhiệm về việc cài đặt và sử dụng Phần mềm, và GoDaddy sẽ không có nghĩa vụ hoặc trách nhiệm đối với vấn đề này. Bạn sẽ phải tuân thủ tất cả các điều luật và quy định hiện hành khi sử dụng và truy cập vào Dịch vụ. 

GoDaddy bảo lưu quyền sửa đổi hoặc ngừng bất kỳ tính năng hoặc chức năng nào của Dịch vụ, toàn bộ hoặc một phần, bất cứ lúc nào.  Người dùng hiểu rằng đôi khi Dịch vụ có thể không có sẵn do bảo trì định kỳ thường xuyên. GoDaddy sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để lên lịch bảo trì trong đêm, cuối tuần hoặc ngoài giờ cao điểm. 

GoDaddy có thể (nhưng không bắt buộc) cung cấp các Bản cập nhật định kỳ, mà phải được Người được cấp phép cài đặt để tiếp tục sử dụng Phần mềm và Dịch vụ áp dụng.  Để rõ ràng, bất kỳ và tất cả các Bản cập nhật sẽ được bao gồm trong định nghĩa của "Phần mềm" theo các Điều khoản.

3. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Ngoại trừ các quyền và giấy phép rõ ràng được cấp dưới đây, GoDaddy và/hoặc các nhà cung cấp của mình bảo lưu tất cả các quyền, quyền và lợi ích đối với Dịch vụ và Phần mềm.  Người dùng thừa nhận rằng Dịch vụ và Phần mềm và các cấu trúc, tổ chức và mã nguồn tương ứng, tạo thành bí mật thương mại có giá trị của GoDaddy và/hoặc nhà cung cấp của mình.  Trừ khi được cho phép rõ ràng, Người dùng đồng ý rằng Người dùng sẽ không và sẽ không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào, (i) sửa đổi, điều chỉnh, thay đổi, dịch hoặc tạo tác phẩm phái sinh từ Dịch vụ, Phần mềm hoặc tài liệu; (ii) hợp nhất Dịch vụ hoặc Phần mềm với phần mềm khác; (iii) bán lại hoặc xuất khẩu, trừ khi được quy định ở đây, bán, cung cấp cho việc sử dụng văn phòng dịch vụ, thuê, cho thuê, cho mượn hoặc chuyển giao Dịch vụ, Phần mềm hoặc tài liệu cho bất kỳ bên thứ ba nào; (iv) thiết kế ngược, biên dịch ngược, tháo rời hoặc tìm cách lấy mã nguồn của Dịch vụ hoặc Phần mềm; (v) xóa hoặc thay đổi bất kỳ thông báo bản quyền hoặc thông báo nào khác có trong Dịch vụ hoặc Phần mềm; hoặc (vi) hoặc sử dụng hoặc sao chép Dịch vụ hoặc Phần mềm, trừ khi được phép một cách rõ ràng.  Không giới hạn những điều đã nói ở trên, các hạn chế sử dụng Dịch vụ và Phần mềm được nêu trong Phần này sẽ được áp dụng cho mọi Dịch vụ hoặc Phần mềm được cung cấp cho GoDaddy bởi các nhà cung cấp của mình.

GoDaddy và/hoặc nhà cung cấp của mình không cấp và Người dùng thừa nhận rằng họ sẽ không có quyền, giấy phép hoặc quyền lợi đối với bất kỳ bằng sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu hoặc bí mật thương mại nào được GoDaddy hoặc các nhà cung cấp của mình sở hữu, sử dụng hoặc xác nhận trong tương lai.  Tất cả các quyền áp dụng đối với các bằng sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu, bí mật thương mại đó sẽ và sẽ vẫn là tài sản độc quyền của GoDaddy hoặc các nhà cung cấp của mình.  Không có quyền hoặc quyền sở hữu tài sản trí tuệ có trong Dịch vụ, Phần mềm hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ hoặc Phần mềm, cũng như mọi sự cải tiến, cập nhật, sửa đổi, phiên bản địa phương hoặc bất kỳ phần phái sinh nào của Dịch vụ hoặc Phần mềm và tất cả tài sản trí tuệ và quyền sở hữu trong đó sẽ vẫn là của GoDaddy hoặc tài sản của nhà cung cấp của mình.  Người dùng không được xóa hoặc thay đổi bất kỳ tên thương mại, nhãn hiệu hoặc phù hiệu nào khác của GoDaddy và nhà cung cấp của GoDaddy được gắn vào Dịch vụ hoặc Phần mềm hoặc tài liệu liên quan.  Người dùng phải thông báo kịp thời cho GoDaddy về mọi khiếu nại liên quan đến giấy phép hoặc việc sử dụng Dịch vụ hoặc Phần mềm hoặc bất kỳ hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ nào.

4. SỬ DỤNG THÔNG TIN

Tất cả các thông tin kỹ thuật hoặc kinh doanh (“Thông tin”) được cung cấp cho Người sử dụng theo Thỏa thuận này là tài sản của GoDaddy hoặc nhà cung cấp và (i) Người dùng chỉ được sử dụng cùng với Dịch vụ hoặc Phần mềm có trong Thỏa thuận này; (ii) không được tái tạo hoặc sao chép, toàn bộ hoặc một phần, trừ khi cần thiết cho việc sử dụng được cấp phép theo Thỏa thuận này; (iii) phải được trả lại hoặc bị hủy cùng với bất kỳ bản sao nào khi không còn cần thiết hoặc không được phép sử dụng nữa. 

5. SỬ DỤNG DỊCH VỤ

 • Bạn phải tự chịu trách nhiệm về việc giữ bí mật và bảo mật thông tin đăng nhập của mình, bao gồm, nhưng không giới hạn ở số truy cập, mật khẩu, câu hỏi và câu trả lời bảo mật, số tài khoản, thông tin đăng nhập và bất kỳ thông tin bảo mật hoặc truy cập nào khác. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do bạn không bảo mật thông tin đăng nhập.
 • Bạn hiểu và chấp nhận rằng bạn phải tự chịu rủi ro khi sử dụng Dịch vụ.
 • Bạn hiểu và chấp nhận rằng Dịch vụ và Phần mềm được cung cấp theo NGUYÊN TRẠNG và SẴN CÓ.
 • Bạn hiểu và chấp nhận rằng chúng tôi không đảm bảo rằng Dịch vụ:
 1. Luôn luôn sẵn sàng.
 2. Không có lỗi hoặc khiếm khuyết. Một lần nữa, chúng tôi sẽ làm hết sức mình để khắc phục vấn đề khi được xác định, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo rằng Phần mềm chạy hoàn hảo.
 3. 100% an toàn.
 • Khi bạn cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin, dữ liệu, mật khẩu hoặc nội dung nào khác, bạn đang cấp phép nội dung này cho GoDaddy và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba nhằm mục đích cung cấp Dịch vụ cho bạn.
 • Bạn cấp phép cho GoDaddy và các nhà cung cấp dịch vụ bất kỳ thông tin, dữ liệu, mật khẩu, tài liệu hoặc nội dung nào khác (gọi chung là "Nội dung") mà bạn cung cấp thông qua hoặc cho Dịch vụ. Chúng tôi có thể sử dụng, sửa đổi, hiển thị, phân phối và tạo tài liệu mới bằng Nội dung đó để cung cấp dịch vụ cho bạn. Khi gửi Nội dung, bạn tự động đồng ý hoặc cam kết rằng chủ sở hữu của Nội dung đó đã đồng ý rõ ràng rằng, không chịu ràng buộc của bất kỳ giới hạn thời hạn cụ thể nào và không phải thanh toán bất kỳ khoản phí nào, chúng tôi có thể sử dụng Nội dung cho các mục đích nêu trên.
 • Theo đây, bạn tuyên bố rằng bạn là chủ sở hữu hợp pháp của Nội dung và bạn có quyền chỉ định và qua đây cũng chỉ định rõ ràng chúng tôi hoặc các nhà cung cấp bên thứ ba của chúng tôi là đại lý của bạn với quyền hạn luật sư hạn chế để truy cập và lấy Nội dung thay mặt cho bạn. Bạn không được sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép nào. Khi sử dụng Dịch vụ, bạn không được vi phạm bất kỳ luật nào tại quốc gia bạn (bao gồm nhưng không giới hạn ở luật bản quyền).

6. GIÁ VÀ SỬA ĐỔI DỊCH VỤ

 • Vào bất kỳ lúc nào, GoDaddy bảo lưu quyền sửa đổi hoặc tạm ngừng Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào), tạm thời hoặc vĩnh viễn mà có hoặc không thông báo.
 • Chúng tôi có thể chọn sửa đổi giá Dịch vụ bất kỳ lúc nào.
 • Chúng tôi sẽ tự động gia hạn Dịch vụ hàng tháng hoặc hàng năm của bạn với mức giá hiện tại, trừ khi bạn hủy Dịch vụ theo Thỏa thuận này.
 • Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hay bất kỳ bên thứ ba nào về mọi sửa đổi, thay đổi giá, tạm ngừng hay chấm dứt Dịch vụ.

7.  NGƯỜI DÙNG KHỞI TẠO HỦY DỊCH VỤ

Bạn hiểu và đồng ý rằng, một khi bạn hủy tài khoản của mình, bạn sẽ không thể truy cập vào nội dụng của mình và nội dung đó sẽ bị gỡ bỏ vĩnh viễn khỏi Dịch vụ.

Bạn hiểu và đồng ý thêm rằng bạn có trách nhiệm xuất, sao lưu hoặc thu thập bất kỳ nội dung mong muốn nào từ dịch vụ trước khi hủy tài khoản của mình.

8. THƯ VÀ CẢNH BÁO QUA EMAIL

Thỉnh thoảng chúng tôi sẽ gửi cho bạn email bao gồm nhưng không giới hạn ở cảnh báo tự động và bảo trì, bản tin, khảo sát, thông báo hỗ trợ và cảnh báo tự nguyện liên quan đến tài khoản.

Nếu địa chỉ email của bạn thay đổi, bạn phải có trách nhiệm thông báo cho chúng tôi biết về thay đổi này để đảm bảo rằng chúng tôi có thể gửi những thư này đến bạn một cách hiệu quả.

Một số cảnh báo tự nguyện liên quan đến tài khoản được bật theo mặc định như là một phần của dịch vụ. Chúng tôi có thể đơn phương quyết định giới thiệu các cảnh báo mới hoặc ngừng cung cấp một số cảnh báo nhất định.

9. BỒI THƯỜNG

Người sử dụng phải bảo vệ, bồi thường và tránh cho GoDaddy, các nhà cung cấp và nhà cung cấp dịch vụ khỏi mọi trách nhiệm pháp lý, khiếu nại, khiếu kiện, thiệt hại và chi phí (bao gồm nhưng không giới hạn ở các khoản phí luật sư hợp lý) phát sinh từ (i) việc sử dụng Dịch vụ hoặc Phần mềm của Người dùng; (ii) việc Người dùng không tuân thủ tất cả các điều luật, quy tắc, và/hoặc các quy định hiện hành liên quan đến Dịch vụ hoặc Phần mềm; (iii) việc Người dùng không tuân thủ các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này; hoặc (iv) bất kỳ hành động hoặc thiếu sót nào của Người dùng.  

10. TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NGHIỆM VỀ BẢO HÀNH

NGƯỜI DÙNG XÁC NHẬN RẰNG HỌ SẼ KHÔNG NHẬN ĐƯỢC BẤT KỲ KHOẢN TIỀN HOÀN LẠI NÀO LIÊN QUAND DẾN BẤT KỲ DỊCH VỤ HOẶC PHẦN MỀM.  CÁC DỊCH VỤ VÀ PHẦN MỀM ĐƯỢC CUNG CẤP “THEO NGUYÊN TRẠNG” VÀ “KHI CÓ SẴN” VÀ GoDaddy HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA MÌNH TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ VÀ MỌI HÌNH THỨC BẢO HÀNH KHÁC CHO DÙ THỂ HIỆN RÕ RÀNG, NGỤ Ý HAY THEO LUẬT ĐỊNH, LIÊN QUAN ĐẾN KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, ĐỘ PHÙ HỢP CHO MỘT NHU CẦU CỤ THỂ, QUYỀN, HOẶC KHÔNG VI PHẠM HOẶC BẤT KỲ VIỆC BẢO HÀNH NÀO PHÁT SINH TỪ VIỆC XỬ LÝ, SỬ DỤNG HOẶC GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI.  GoDaddy KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG DỊCH VỤ SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI. GoDaddy hoặc nhà cung cấp của mình không chịu trách nhiệm về bất kỳ việc mất mát dữ liệu nào hoặc bất kỳ hoạt động rò rỉ dữ liệu hoặc xâm phạm bảo mật. 

Người dùng phải cân nhắc tuyên bố miễn trừ trách nhiệm bảo đảm này khi quyết định mua quyền hoặc giấy phép sử dụng Dịch vụ hoặc Phần mềm, nếu áp dụng, và đồng ý rằng tuyên bố miễn trừ trách nhiệm bảo đảm đó là công bằng và hợp lý theo các điều khoản của Thỏa thuận này, bao gồm cả phí Dịch vụ, được xem xét như một tổng thể.

11. KIỂM TRA QUYỀN

GoDaddy bảo lưu quyền kiểm tra (ít nhất một lần mỗi năm) tổng số tài khoản email Microsoft Office 365 sử dụng Dịch vụ mã hóa email trong suốt thời hạn của Thỏa thuận.  Trong trường hợp tổng số tài khoản email Microsoft Office 365 sử dụng Dịch vụ mã hóa email vượt quá số lượng tài khoản được cấp phép, GoDaddy sẽ lập hóa đơn cho người dùng đối sự khác biệt đó.

12. CÁC DỊCH VỤ VÀ SẢN PHẨM KHÁC CỦA GoDaddy

Khi bạn mua gói Mã hóa email, việc bạn chấp thuận ở dạng điện tử Thỏa thuận này đồng nghĩa với việc bạn đã đọc, hiểu, công nhận và đồng ý chịu sự ràng buộc bởi Thỏa thuận này, cùng với các thỏa thuận ở cấp sản phẩm của bất cứ sản phẩm hay dịch vụ nào khác của GoDaddy đi kèm dịch vụ Mã hóa email nếu được áp dụng.

13. TIÊU ĐỀ VÀ ĐỀ MỤC; ĐIỀU KHOẢN ĐỘC LẬP; HIỆU LỰC TỪNG PHẦN

Tiêu đề và đề mục của Thỏa thuận này chỉ nhằm mục đích mang lại sự thuận tiện cũng như giúp dễ dàng tham chiếu và không được sử dụng theo bất kỳ cách nào để phân tích hoặc giải thích thỏa thuận giữa các bên, trừ khi được quy định trong tài liệu này.  Mỗi điều khoản và thỏa thuận trong Thỏa thuận này sẽ được hiểu là cho tất cả mục đích để có một điều khoản hoặc thỏa thuận riêng biệt và độc lập.  Nếu tòa án của khu vực tài phán có thẩm quyền quyết định bất kỳ điều khoản nào (hoặc một phần của điều khoản) của Thỏa thuận này là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thi hành, các điều khoản còn lại (hoặc các phần của điều khoản) của Thỏa thuận này sẽ không bị ảnh hưởng do đó chúng sẽ có giá trị và có thể thi hành trong phạm vi đầy đủ nhất được pháp luật cho phép.

14.  ĐỊNH NGHĨA; MÂU THUẪN

Các thuật ngữ in hoa được sử dụng nhưng không được định nghĩa sẽ được hiểu như ý nghĩa gán cho chúng trong Thỏa thuận về điều khoản dịch vụ chung.  Trong trường hợp xảy ra mâu thuẫn giữa các điều khoản của Thỏa thuận này và các điều khoản của Thỏa thuận về điều khoản dịch vụ chung, các điều khoản của Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực chi phối.