GoDaddy

Điều khoản dịch vụ dùng thử miễn phí

Sửa đổi lần gần đây nhất: 20 tháng 2 năm 2017

1. TỔNG QUAN

Thỏa thuận dịch vụ Dùng thử miễn phí của GoDaddy này (“Thỏa thuận” này) được tham gia bởi và giữa và bạn, và có hiệu lực kể từ ngày chấp thuận theo dạng điện tử.  Thỏa thuận này quy định các điều khoản và điều kiện của việc bạn sử dụng một hoặc nhiều sản phẩm của GoDaddy (“Sản phẩm”) được cung cấp trên cơ sở miễn phí trong khoảng thời gian nêu trong ưu đãi cho Sản phẩm tương ứng (“Dùng thử miễn phí”).

Việc bạn chấp nhận Thỏa thuận này ở dạng điện tử có nghĩa là bạn đã đọc, hiểu, công nhận và đồng ý chịu sự ràng buộc của Thỏa thuận này, cùng với Thỏa thuận về điều khoản dịch vụ chung của GoDaddy, được đưa vào đây bằng cách tham chiếu.

Cụm từ "chúng tôi" hay "của chúng tôi" sẽ được hiểu là GoDaddy. Các từ "bạn", "của bạn", "Người dùng" hoặc "khách hàng" sẽ đề cập đến bất kỳ cá nhân hoặc thực thể nào chấp nhận Thỏa thuận này.  Không điều nào trong Thỏa thuận này được coi là bao gồm bất kỳ quyền hoặc lợi ích nào của bên thứ ba.

Bất cứ lúc nào, với toàn quyền đơn phương quyết định, GoDaddy cũng có thể thay đổi hoặc sửa đổi Thỏa thuận này và mọi chính sách hay thỏa thuận nào được kết hợp vào đây và những thay đổi hoặc sửa đổi này sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng trên webstie GoDaddy (“Trang web” này).  Bạn công nhận và đồng ý rằng (i) GoDaddy phải thông báo cho bạn về các thay đổi hoặc sửa đổi như vậy bằng cách đăng chúng lên Trang này và (ii) việc bạn sử dụng Trang này hoặc bản Dùng thử miễn phí sau khi các thay đổi hoặc sửa đổi như vậy được thực hiện (theo ngày "Sửa đổi lần gần đây nhất" ở đầu trang này) sẽ cấu thành sự chấp nhận của bạn đối với phiên bản sửa đổi lần cuối của Thỏa thuận này.  Nếu bạn không đồng ý chịu sự ràng buộc của Thỏa thuận này theo bản sửa đổi gần nhất, vui lòng không sử dụng (hoặc tiếp tục sử dụng) Trang này hoặc bản Dùng thử miễn phí.  Ngoài ra, GoDaddy đôi lúc có thể thông báo cho bạn qua email về các thay đổi hoặc chỉnh sửa đối với Thỏa thuận này.  Do đó, việc bạn đảm bảo cập nhật thông tin tài khoản người của bạn (“Tài khoản”), bao gồm cả địa chỉ email của bạn, là rất quan trọng. GoDaddy không chịu trách nhiệm cho việc bạn không nhận được thông báo qua email nếu việc không nhận được thông báo đó là do địa chỉ email không chính xác hoặc không cập nhật.

Trong phạm vi Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, bạn đồng ý rằng Thỏa thuận này được coi là đã được thương lượng, ký kết, có hiệu lực và được thi hành cho tất cả các mục đích.

Người dân ở Quebec và Nam Phi không đủ điều kiện tham gia Dùng thử miễn phí.

2. MÔ TẢ DỊCH VỤ

Dùng thử miễn phí là một cơ hội cho bạn sử dụng một Sản phẩm của GoDaddy miễn phí trong giai đoạn nêu trong ưu đãi cho Sản phẩm tương ứng.  Thời gian Dùng thử miễn phí sẽ bắt đầu vào ngày bạn chấp nhận ưu đãi Dùng thử miễn phí và, bất kể bạn có sử dụng Sản phẩm hay không, sẽ hết hạn vào cuối giai đoạn Dùng thử miễn phí.

Ngoại trừ các ưu đãi dùng thử miễn phí không cần thẻ tín dụng, tuân theo các điều khoản và điều kiện đặc biệt được đề cập cụ thể trong Thỏa thuận này bên dưới, Bạn đồng ý và đồng ý rằng các ưu đãi Dùng thử miễn phí chỉ có hiệu lực tại thời điểm mua hàng đủ điều kiện.  Bạn phải có phương thức thanh toán hợp lệ được liên kết với tài khoản của mình để tham gia Dùng thử miễn phí và bản Dùng thử miễn phí có thể bị chấm dứt trong trường hợp giao dịch mua hàng đủ điều kiện của bạn bị xóa, hủy, chuyển, hoàn lại hoặc không được gia hạn.  Bạn công nhận và đồng ý rằng chúng tôi có thể rút hoặc sửa đổi Bản dùng thử miễn phí hoặc trao đổi Sản phẩm hoặc cung cấp sản phẩm hoặc ưu đãi tương tự bất cứ lúc nào theo quyết định của chúng tôi.  Bạn sẽ bị tính mức giá hiện hành tại thời điểm đó của Sản phẩm nếu chúng tôi xác định rằng bạn không đủ điều kiện để Dùng thử miễn phí.

3. TỰ ĐỘNG GIA HẠN; HỦY; HOÀN TIỀN

Sau khi bản Dùng thử miễn phí kết thúc, Sản phẩm sẽ tự động gia hạn với giá gia hạn hiện hành ở thời điểm đó và bạn không cần làm gì thêm, cho đến khi bị hủy. Bạn có thể hủy bản Dùng thử miễn phí hoặc tính năng tự động gia hạn cỉa Sản phẩm có liên quan bất cứ lúc nào trước hoặc sau khi kết thúc bản Dùng thử miễn phí bằng cách truy cập tài khoản của bạn và tắt tính năng tự động gia hạn, hoặc liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng.  Nếu bạn chọn hủy Sản phẩm trong thời gian dùng bản Dùng thử miễn phí hoặc không gia hạn Sản phẩm sau khi Dùng thử miễn phí, thì mọi nội dung hoặc dữ liệu bạn đã nhập vào Sản phẩm sẽ bị mất và sẽ không thể phục hồi được.

Trong trường hợp bản Dùng thử miễn phí được gia hạn theo gói trả phí hàng tháng, bạn có thể yêu cầu hoàn tiền trong vòng 48 giờ sau khi mua Sản phẩm.  Trong trường hợp bản Dùng thử miễn phí được gia hạn theo gói trả phí hàng năm, bạn có thể yêu cầu hoàn tiền trong vòng 15 ngày sau khi mua Sản phẩm.

4. ĐIỀU KHOẢN DÙNG THỬ MIỄN PHÍ KHÔNG CẦN THẺ TÍN DỤNG

Trong những trường hợp cụ thể, chúng tôi có thể giới thiệu đến Bạn ưu đãi Dùng thử miễn phí không dùng thẻ tín dụng ("Dùng thử miễn phí không TTD") tuân theo những điều khoản và điều kiện đặc biệt được nêu trong Phần này bất kể có thể trái ngược với Thỏa thuận này.

Khi hết hạn chương trình Dùng thử miễn phí không cần thẻ tín dụng, bạn sẽ không bị tính phí và Sản phẩm sẽ không gia hạn TRỪ KHI bạn được yêu cầu thêm hoặc xác nhận hoặc tình nguyện thêm phương thức thanh toán trong tương lai trong hoặc khi kết thúc chương trình Dùng thử miễn phí không cần thẻ tín dụng, trong trường hợp đó, Sản phẩm sẽ tuân theo các điều khoản Tự động gia hạn, Hủy và Hoàn tiền của Thỏa thuận này ngay ở trên.  Nếu bạn chọn hủy Sản phẩm trong thời gian dùng Bản dùng thử miễn phí không cần thẻ tín dụng hoặc không mua hoặc gia hạn Dịch vụ sau khi Dùng thử miễn phí không cần thẻ tín dụng, mọi nội dung hoặc dữ liệu bạn đã nhập vào Dịch vụ sẽ bị mất và sẽ không thể phục hồi được.

5. MIỄN TRỪ VÀ BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý miễn trừ, bồi thường, bảo vệ và không làm tổn hại đến GoDaddy và mọi nhà thầu, đại lý, nhân viên, viên chức, giám đốc, cổ đông, đơn vị liên kết và những người được chuyển nhượng trước mọi trách nhiệm pháp lý, khiếu nại, thiệt hại, phí tổn và chi phí, bao gồm cả phí và chi phí luật sư hợp lý, liên quan tới hoặc phát sinh từ việc bạn sử dụng sản phẩm Dùng thử miễn phí hay bất kỳ Sản phẩm nào được liên kết, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất cứ trường hợp mất mát dữ liệu hoặc nội dung nào bạn có thể gặp phải do chúng tôi chấm dứt Dùng thử miễn phí vì bất kỳ lý do gì.

6. TIÊU ĐỀ VÀ ĐỀ MỤC; ĐIỀU KHOẢN ĐỘC LẬP; HIỆU LỰC TỪNG PHẦN

Tiêu đề và đề mục của Thỏa thuận này chỉ nhằm mục đích mang lại sự thuận tiện cũng như giúp dễ dàng tham chiếu và không được sử dụng theo bất kỳ cách nào để phân tích hoặc giải thích thỏa thuận giữa các bên, trừ khi được quy định trong tài liệu này.  Mỗi điều khoản và thỏa thuận trong Thỏa thuận này sẽ được hiểu là cho tất cả mục đích để có một điều khoản hoặc thỏa thuận riêng biệt và độc lập.  Nếu tòa án của khu vực tài phán có thẩm quyền quyết định bất kỳ điều khoản nào (hoặc một phần của điều khoản) của Thỏa thuận này là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thi hành, các điều khoản còn lại (hoặc các phần của điều khoản) của Thỏa thuận này sẽ không bị ảnh hưởng do đó chúng sẽ có giá trị và có thể thi hành trong phạm vi đầy đủ nhất được pháp luật cho phép.

7. ĐỊNH NGHĨA; MÂU THUẪN

Các thuật ngữ in hoa được sử dụng nhưng không được định nghĩa sẽ được hiểu như ý nghĩa gán cho chúng trong Thỏa thuận về điều khoản dịch vụ chung.  Trong trường hợp xảy ra mâu thuẫn giữa các điều khoản của Thỏa thuận này và các điều khoản của Thỏa thuận về điều khoản dịch vụ chung, các điều khoản của Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực chi phối.

8. LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến việc Dùng thử miễn phí hoặc Thỏa thuận này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ bên dưới:

GoDaddy Legal Department 14455 North Hayden Rd. Suite 219 Scottsdale, AZ 85260 legal@godaddy.com Telephone: (480) 505-8800