.GODADDY Ra mắt Chính sách Khiếu nại về nhãn hiệu

Sửa đổi lần gần đây nhất: 7/9/2016

Các dịch vụ Khiếu nại nhãn hiệu sẽ có sẵn theo yêu cầu của ICANN trong khoảng thời gian chín mươi (90) ngày kể từ thời điểm Khả dụng đại trà. Trong khoảng thời gian này, bất kỳ ai cố gắng đăng ký một tên miền phù hợp với một nhãn hiệu được ghi trong Xóa nhãn hiệu sẽ nhận được thông báo hiển thị thông tin nhãn hiệu có liên quan. Nếu bên được thông báo tiến hành và đăng ký tên miền, Trung tâm thanh toán bù trừ nhãn hiệu sẽ thông báo cho (các) chủ sở hữu nhãn hiệu rằng tên miền tương ứng với hồ sơ trong Trung tâm thanh toán bù trừ nhãn hiệu đã được đăng ký.

Vì TLD đã được chỉ định là “.BRAND TLD” theo Quy định 13 của Thỏa thuận đăng ký, Nhà điều hành cơ quan đăng ký dự định vận hành TLD để sử dụng riêng và các chính sách của nó được thiết kế để ngăn chặn bất kỳ hành vi lạm dụng hoặc xâm phạm quyền của bên thứ ba nào.