Chính sách WHOIS CỦA .GODADDY

Sửa đổi lần gần đây nhất: 7/9/2016


GoDaddy cung cấp một WHOIS có sẵn công khai và có thể tìm kiếm để hỗ trợ những người xác định nội dung của hồ sơ đăng ký tên miền trong cơ sở dữ liệu TLD. Dịch vụ này chỉ dành cho việc truy cập dựa trên truy vấn. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ chỉ sử dụng dữ liệu này cho các mục đích hợp pháp và trong mọi trường hợp, bạn sẽ không sử dụng dữ liệu này để: (a) cho phép, kích hoạt hoặc hỗ trợ việc truyền qua e-mail, điện thoại hoặc fax của hàng loạt quảng cáo thương mại và những lời gạ gẫm không được yêu cầu đến các đối tượng không phải là khách hàng hiện tại của chính người nhận dữ liệu; hoặc (b) cho phép các quy trình điện tử, tự động, khối lượng lớn gửi truy vấn hoặc dữ liệu đến các hệ thống của Nhà điều hành cơ quan đăng ký, nhà đăng ký hoặc nhà cung cấp dịch vụ phụ trợ trừ khi cần thiết một cách hợp lý để đăng ký tên miền hoặc sửa đổi đăng ký hiện có. Yêu cầu hàng loạt để truy cập vào thông tin này sẽ chỉ được chấp thuận theo quyết định duy nhất và tuyệt đối của GoDaddy. Bảo lưu mọi quyền. GoDaddy bảo lưu quyền sửa đổi các điều khoản này bất cứ lúc nào.