GoDaddy

THỎA THUẬN ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ GOOD AS GOLD

Sửa đổi lần gần đây nhất: Ngày 30 tháng 4 năm 2012

VUI LÒNG ĐỌC KỸ THỎA THUẬN NÀY, VÌ THỎA THUẬN CÓ CHỨA THÔNG TIN QUAN TRỌNG VỀ CÁC QUYỀN PHÁP LÝ CỦA BẠN CŨNG NHƯ CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

1. TỔNG QUAN

Thỏa thuận dịch vụ Good As Gold này (“Thỏa thuận” này) được tham gia bởi và giữa GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company (“GoDaddy”) và bạn, và có hiệu lực kể từ ngày chấp thuận theo dạng điện tử. Thỏa thuận này đặt ra các điều khoản và điều kiện trong việc bạn sử dụng các dịch vụ Good As Gold của GoDaddy (“Dịch vụ Good As Gold” hay “Dịch vụ”).

Việc bạn chấp nhận Thỏa thuận này ở dạng điện tử có nghĩa là bạn đã đọc, hiểu, công nhận và đồng ý chịu sự ràng buộc của Thỏa thuận này, cùng với Thỏa thuận về điều khoản dịch vụ chung của GoDaddy, được đưa vào đây bằng cách tham chiếu.

Các từ "chúng tôi", "của chúng tôi" sẽ đề cập đến GoDaddy. Các từ "bạn", "của bạn", "Người dùng" hoặc "khách hàng" sẽ đề cập đến bất kỳ cá nhân hoặc thực thể nào chấp nhận Thỏa thuận này. Không điều nào trong Thỏa thuận này được coi là bao gồm bất kỳ quyền hoặc lợi ích nào của bên thứ ba.

Bất cứ lúc nào, với toàn quyền đơn phương quyết định, GoDaddy cũng có thể thay đổi hoặc sửa đổi Thỏa thuận này và mọi chính sách hay thỏa thuận nào được kết hợp vào đây và những thay đổi hoặc sửa đổi này sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng trên website GoDaddy (“Trang” này). Bạn công nhận và đồng ý rằng (i) GoDaddy phải thông báo cho bạn về các thay đổi hoặc sửa đổi như vậy bằng cách đăng chúng lên Trang này và (ii) việc bạn sử dụng Trang này hoặc Dịch vụ tại Trang này sau khi các thay đổi hoặc sửa đổi như vậy được thực hiện (theo ngày "Sửa đổi lần gần đây nhất" ở đầu trang này) sẽ cấu thành sự chấp nhận của bạn đối với phiên bản sửa đổi lần cuối của Thỏa thuận này. Nếu bạn không đồng ý bị ràng buộc bởi phiên bản sửa đổi lần cuối của thỏa thuận này, vui lòng không sử dụng (hoặc tiếp tục sử dụng) Trang này hoặc các Dịch vụ tại Trang này. Ngoài ra, GoDaddy đôi khi có thể thông báo cho bạn về các thay đổi hoặc sửa đổi đối với Thỏa thuận này qua email. Do đó, việc bạn đảm bảo cập nhật thông tin tài khoản người của bạn (“Tài khoản”), bao gồm cả địa chỉ email của bạn, là rất quan trọng. GoDaddy không chịu trách nhiệm cho việc bạn không nhận được thông báo qua email nếu việc không nhận được thông báo đó là do địa chỉ email không chính xác hoặc không cập nhật.

2. Chi tiết dịch vụ

Chương trình Dịch vụ Good As Gold là một chương trình dịch vụ trả trước cho phép bạn chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của mình sang một tài khoản với GoDaddy ("Tài khoản Good As Gold"), sau đó sử dụng số tiền này để mua sản phẩm và dịch vụ của GoDaddy, bao gồm tên miền và các dịch vụ liên quan, dịch vụ lưu trữ, email, phần mềm và ứng dụng.

Bạn xác nhận rằng khoản tiền được chuyển vào Tài khoản Good As Gold của bạn sẽ được giữ lại trong một tài khoản của GoDaddyvà sẽ không phát sinh hay phải trả tiền lãi cho bạn. Trong trường hợp phát sinh lãi, nếu có, bạn hiểu và đồng ý rằng GoDaddy sẽ được quyền nhận và giữ lại khoản lãi đó để chi trả những chi phí liên quan đến Dịch vụ Good As Gold.

Bạn xác nhận rằng mọi giao dịch sử dụng Dịch vụ Good As Gold sẽ được thực hiện bằng đồng đô la Mỹ và bạn có trách nhiệm chuyển đổi ngoại tệ trước khi nạp tiền vào Tài khoản Good As Gold. Các giao dịch chuyển khoản mà GoDaddy nhận được bằng ngoại tệ sẽ được trả lại, và bạn sẽ chịu trách nhiệm về chi phí trả lại số tiền đó. Tài khoản Good As Gold của bạn phải được nạp số tiền ban đầu không thấp hơn một trăm đô la Mỹ (23.256 ₫). Bạn đồng ý rằng bạn sẽ chịu trách nhiệm thanh toán mọi khoản phí điện chuyển khoản, bao gồm cả phí gửi và nhận, liên quan đến Tài khoản Good As Gold của mình. Mọi khoản điện chuyển tiền không thuộc Hoa Kỳ có thể phát sinh phí do ngân hàng của bạn, ngân hàng trung gian hay ngân hàng của GoDaddy tính phí khiến cho số tiền mà ngân hàng của GoDaddy thực nhận có thể ít hơn và kết quả là số tiền được nộp vào Tài khoản Good As Gold của bạn sẽ ít hơn. Những khách hàng nộp tiền vào Tài khoản Good As Gold của mình bằng điện chuyển tiền với số tiền từ một nghìn (232.559 ₫) đô la Mỹ trở lên sẽ không phải chịu khoản phí điện chuyển tiền hai mươi (4.652 ₫) đô la Mỹ mà GoDaddy thu. Theo đây, bạn ủy quyền rõ ràng cho GoDaddy; (i) để trừ vào Tài khoản Good As Gold của bạn số phí chuyển khoản GoDaddy phải chịu để nhận tiền của bạn; và/hoặc (ii) để tính phí dịch vụ hai mươi đô la (4.652 ₫) ("Phí dịch vụ") liên quan đến việc chấm dứt Tài khoản Good As Gold của bạn. Mọi khoản phí có thể thay đổi và sẽ được cập nhật trực tuyến trong Thỏa thuận này.

Khi cân nhắc các Dịch vụ Good As Gold mà bạn mua và do GoDaddy cung cấp cho bạn, bạn đồng ý trả tiền trước cho GoDaddy cho các dịch vụ được cung cấp. Thanh toán sẽ do bạn thực hiện bằng lệnh chuyển khoản hợp lệ đến tài khoản của Dịch vụ Tên miền, lệnh chuyển tiền hoặc séc cá nhân. Thời gian ghi có khoản tiền đối với phiếu tiền mặt là mười (10) ngày, việc này có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của Bạn và phiếu tiền mặt không chuyển được tiền cũng sẽ chịu hai mươi lăm đô la (5.814 ₫) phí xử lý. Séc cá nhân chỉ có thể được sử dụng để thanh toán một trăm đô la (23.256 ₫) trở lên và phải được phát hành bằng đô la Mỹ cho toàn bộ số tiền được yêu cầu tại thời điểm đó. Séc cá nhân dưới một ngàn đô la (232.559 ₫) cũng chịu phí xử lý như chuyển khoản. Thời gian ghi có khoản tiền đối với séc cá nhân là mười bốn (14) ngày, việc này có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của Bạn và séc bị trả về cũng sẽ chịu hai mươi lăm đô la (5.814 ₫) phí séc trả về. Bạn có thể kiểm tra số dư trong Tài khoản Good As Gold của mình bất cứ lúc nào bằng cách đăng nhập vào phần Quản lý tài khoản của bạn hay thông qua giỏ hàng trên website của GoDaddy. Nếu bạn quyết định hủy Tài khoản Good As Gold của mình (hoặc nếu GoDaddy lựa chọn chấm dứt Tài khoản Good As Gold của bạn do bạn vi phạm một nghĩa vụ theo Thỏa thuận này), số dư trong Tài khoản Good As Gold của bạn sẽ được hoàn lại, sau khi trừ Phí dịch vụ. Mọi khoản tiền hoàn lại sẽ được thực hiện bằng séc.

Khi nạp tiền vào Tài khoản Good as Gold của mình, bạn phải ghi rõ số Tài khoản GoDaddy mà bạn muốn chuyển khoản, lệnh chuyển tiền hoặc séc cá nhân áp dụng trong giao dịch chuyển khoản, lệnh chuyển tiền hoặc séc cá nhân của mình (tùy từng trường hợp). Việc bạn không nêu rõ các thông tin đó có thể dẫn đến (i) không sử dụng được tiền, (ii) sử dụng tiền sai mục đích và/hoặc (iii) làm chậm khả năng mua sản phẩm và dịch vụ GoDaddy thông qua Tài khoản Good As Gold của bạn và GoDaddy từ chối mọi trách nhiệm pháp lý hoặc trách nhiệm cho vấn đề tương tự.

3. Thời hạn của thỏa thuận; sửa đổi

Điều khoản của Thỏa thuận này sẽ tiếp tục có hiệu lực và được áp dụng đầy đủ đến chừng nào bạn vẫn có tài khản Good As Gold với GoDaddy. Trong trường hợp bạn chấm dứt tài khoản Good As Gold, bất kỳ số tiền nào còn lại trong tài khoản của bạn sẽ được hoàn trả theo điều nêu trong Phần 2 ở trên.

Bạn đồng ý rằng GoDaddy thỉnh thoảng có thể sửa đổi Thỏa thuận này. GoDaddy cũng có thể ngừng cung cấp Dịch vụ mà công ty cung cấp theo Thỏa thuận này. Bạn đồng ý chịu sự ràng buộc của bất kỳ thay đổi nào mà GoDaddy có thể thực hiện với Thỏa thuận này với lý do hợp lý khi thay đổi.

4. Việc bạn sử dụng Dịch vụ GOOD AS GOLD.

Bạn chỉ có thể sử dụng số tiền trong Tài khoản Good As Gold của mình thông qua quy trình mua của GoDaddy tại website của GoDaddy. Việc mua sắm chỉ có thể được thự hiện khi Tài khoản Good As Gold của bạn có đủ tiền để chi trả toàn bộ số tiền mua sản phẩm, bao gồm mọi khoản phí liên quan được quy định trong thỏa thuận này.

Bạn có thể nộp thêm tiền vào Tài khoản Good As Gold của bạn bất cứ lúc nào. Tiền lãi tối thiểu cho việc chuyển tiền là một trăm đô la (23.256 ₫). Vì mục đích bảo mật, bạn nên giữ thông tin truy cập Tài khoản Good As Gold ở nơi an toàn, cũng như triển khai các biện pháp phòng ngừa nhằm ngăn chặn người có được tên người dùng và mật khẩu của bạn. Bạn đồng ý, bạn sẽ chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động trong Tài khoản Good As Gold của bạn, cho dù do bạn chủ động, do người khác thay mặt bạn hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào khác. GoDaddy đặc biệt từ chối trách nhiệm đối với bất kỳ hoạt động nào trong Tài khoản Good As Gold của bạn, cho dù bạn có ủy quyền hay không.

Bạn có thể truy cập vào các hoạt động và báo cáo về Tài khoản Good As Gold của mình từ liên kết Quản lý tài khoản của bạn trên website của GoDaddy. Tài khoản Good As Gold của bạn sẽ thể hiện các giao dịch mua và số tiền còn lại trong Tài khoản. GoDaddy bảo lưu quyền công khai mọi thông tin về Tài khoản Good As Gold của bạn bất cứ lúc nào khi GoDaddy thấy cần thiết phải đáp ứng mọi luật áp dụng, quy định, quy trình pháp lý hay yêu cầu của chính phủ, hoặc thấy cần thiết phải chỉnh sửa, từ chối đăng hay xóa bất kỳ một phần hay toàn bộ thông tin hay tài liệu nào khỏi Tài khoản Good As Gold theo quyết định riêng của GoDaddy.

GoDaddy bảo lưu một cách rõ ràng quyền chấm dứt Tài khoản Good As Gold của bạn khi GoDaddy nhận thấy rằng bạn đang sử dụng Tài khoản Good As Gold của mình cho các hoạt động có thể bị phản đối. Các hành động có thể bị phản đối bao gồm nhưng không giới hạn ở:

  • các hoạt động để phỉ báng, gây rắc rối, gây tổn hại, lạm dụng, đe dọa, gây cản trở hoặc quấy rối các bên thứ ba;
  • các hoạt động bị cấm bởi luật pháp của Hoa Kỳ và/hoặc vùng lãnh thổ nước ngoài nơi bạn tiến hành kinh doanh;
  • các hoạt động được thiết kế để khuyến khích các hành vi trái pháp luật được thực hiện bởi những người khác, như những tội phạm thù ghét, khủng bố và khiêu dâm trẻ em;
  • các hoạt động gây tổn hại, thô tục, khiêu dâm, xâm phạm đến sự riêng tư của một bên thứ ba, phân biệt chủng tộc, dân tộc hoặc bị phản đối khác;
  • các hoạt động được thiết kế để mạo nhận danh tính của một bên thứ ba; và
  • các hoạt động nhằm gây tổn hại đến trẻ vị thành niên dưới bất kỳ hình thức nào.

5. TIÊU ĐỀ VÀ ĐỀ MỤC; ĐIỀU KHOẢN ĐỘC LẬP; HIỆU LỰC TỪNG PHẦN

Tiêu đề và đề mục của Thỏa thuận này chỉ nhằm mục đích mang lại sự thuận tiện cũng như giúp dễ dàng tham chiếu và không được sử dụng theo bất kỳ cách nào để phân tích hoặc giải thích thỏa thuận giữa các bên, trừ khi được quy định trong tài liệu này. Mỗi điều khoản và thỏa thuận trong Thỏa thuận này sẽ được hiểu là cho tất cả mục đích để có một điều khoản hoặc thỏa thuận riêng biệt và độc lập. Nếu tòa án của khu vực tài phán có thẩm quyền quyết định bất kỳ điều khoản nào (hoặc một phần của điều khoản) của Thỏa thuận này là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thi hành, các điều khoản còn lại (hoặc các phần của điều khoản) của Thỏa thuận này sẽ không bị ảnh hưởng, do đó sẽ có giá trị và có thể thi hành trong phạm vi đầy đủ nhất được pháp luật cho phép.

6. ĐỊNH NGHĨA; MÂU THUẪN

Các thuật ngữ in hoa được sử dụng nhưng không được định nghĩa sẽ được hiểu như ý nghĩa gán cho chúng trong Thỏa thuận về điều khoản dịch vụ chung. Trong trường hợp xảy ra mâu thuẫn giữa các điều khoản của Thỏa thuận này và các điều khoản của Thỏa thuận về điều khoản dịch vụ chung, các điều khoản của Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực chi phối.

Đã sửa đổi: 30/04/2012

Bản quyền © 2003-2019 GoDaddy.com, LLC Bảo lưu mọi quyền.