GoDaddy

THỎA THUẬN ỨNG DỤNG TIẾP THỊ

Sửa đổi lần gần đây nhất: 29/10/2019

VUI LÒNG ĐỌC KỸ THỎA THUẬN NÀY, VÌ THỎA THUẬN CÓ CHỨA THÔNG TIN QUAN TRỌNG VỀ CÁC QUYỀN PHÁP LÝ CỦA BẠN CŨNG NHƯ CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC.

1. TỔNG QUAN

Thỏa thuận ứng dụng tiếp thị này ("Thỏa thuận") được ký kết bởi và giữa GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company ("GoDaddy") và bạn, và có hiệu lực kể từ ngày chấp nhận dưới hình thức điện tử. Thỏa thuận này quy định các điều khoản và điều kiện khi bạn sử dụng dịch vụ Khả năng hiển thị trên công cụ tìm kiếm của chúng tôi (“Khả năng hiển thị trên công cụ tìm kiếm”) (gọi riêng là “Dịch vụ” hoặc "Các dịch vụ"), và thể hiện toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi liên quan đến vấn đề liên quan. 

Việc chấp nhận điện tử của bạn với Thỏa thuận này có nghĩa rằng bạn đã đọc, hiểu, công nhận và đồng ý chịu ràng buộc bởi Thỏa thuận này, cùng với Thỏa thuận về điều khoản dịch vụ chung của chúng tôi, được kết hợp ở đây bằng tham chiếu này và bất kỳ giới hạn chương trình nào trình bày trên các trang đích của sản phẩm cũng được kết hợp ở đây bằng tham chiếu này.   

Các từ "chúng tôi", "của chúng tôi" sẽ đề cập đến GoDaddy. Các từ "bạn", "của bạn", "Người dùng" hoặc "khách hàng" sẽ đề cập đến bất kỳ cá nhân hoặc thực thể nào chấp nhận Thỏa thuận này và/hoặc sử dụng Dịch vụ. Không điều nào trong Thỏa thuận này được coi là bao gồm bất kỳ quyền hoặc lợi ích nào của bên thứ ba.

Chúng tôi, với toàn quyền đơn phương quyết định, có thể thay đổi hoặc điều chỉnh Thỏa thuận này, bất kỳ chính sách hoặc điểm nhất trí nào được kết hợp ở đây và bất kỳ giới hạn hoặc hạn chế nào về Dịch vụ, vào bất kỳ lúc nào và những thay đổi hoặc điều chỉnh này sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi được đăng trên Trang này. Việc sử dụng Trang này hoặc Dịch vụ của bạn sau những thay đổi hoặc điều chỉnh này sẽ cấu thành sự chấp nhận của bạn về Thỏa thuận này và Giới hạn dịch vụ như lần sửa đổi gần nhất. Nếu bạn không đồng ý bị ràng buộc bởi Thỏa thuận này và các giới hạn Dịch vụ như bản sửa đổi cuối cùng, bạn không được tiếp tục sử dụng Trang này hoặc Dịch vụ. Đôi khi chúng tôi có thể thông báo cho bạn những thay đổi hoặc điều chỉnh về Thỏa thuận này bằng email. Do đó việc quan trọng là bạn phải duy trì tài khoản người mua hàng của mình ở tình trạng hoạt động. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý hoặc trách nhiệm về việc bạn không nhận được thông báo qua email nếu lỗi xảy ra do địa chỉ email không chính xác.

2. MÔ TẢ DỊCH VỤ

Chúng tôi cung cấp nhiều loại sản phẩm trong bộ sản phẩm Ứng dụng tiếp thị của chúng tôi, bao gồm cả dịch vụ Khả năng hiển thị trên công cụ tìm kiếm. Bạn có thể mua sản phẩm này. Việc bạn mua và sử dụng sản phẩm này tuân theo các điều khoản và điều kiện chung cũng như các điều khoản và điều kiện dành riêng cho sản phẩm như được quy định trong Thỏa thuận này.

3. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Không chứng nhận. Chúng tôi không chứng nhận bất kỳ chiến dịch tiếp thị qua email nào được thực hiện bằng bất kỳ Trang đích trực tuyến nào (như được xác định bên dưới), nội dung mô tả về các dịch vụ có trên Trang đích trực tuyến, lời chứng thực có trên Trang đích trực tuyến, hoặc nội dung người dùng khác được tạo thông qua dịch vụ Khả năng hiển thị trên công cụ tìm kiếm, và tuyệt đối từ chối bất kỳ và tất cả trách nhiệm pháp lý hoặc trách nhiệm liên quan nào.

4. CÁC ĐIỀU KHOẢN DÀNH RIÊNG CHO DỊCH VỤ KHẢ NĂNG HIỂN THỊ TRÊN CÔNG CỤ TÌM KIẾM v1

Yêu cầu.  Bất kỳ trang web nào bạn gửi khi sử dụng dịch vụ Khả năng hiển thị trên công cụ tìm kiếm v1 (i) phải phần giải đến một trang web đang hoạt động và không được phân giải đến một lỗi DNS, lỗi 404 hoặc bất kỳ thông báo lỗi nào khác; (ii) phải có thể được truy cập công khai mà không cần sử dụng mật khẩu hoặc mã truy cập khác; (iii) không được lưu trữ trên một máy chủ không an toàn hoặc sử dụng bất kỳ công nghệ chặn trình kéo nào; và (iv) phải có tiêu đề trang hoặc mô tả phù hợp với nội dung trang.

Không vi phạm sở hữu trí tuệ.  Bạn cam đoan và đảm bảo rằng (các) trang web của bạn không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn cũng cam đoan và bảo đảm rằng chúng tôi và các đối tác thư mục và công cụ tìm kiếm của chúng tôi (cá nhân và tập thể) có quyền hiển thị và phân phối bất kỳ danh sách tìm kiếm nào được dịch vụ Khả năng hiển thị trên công cụ tìm kiếm v1 tạo, và sao chép, sửa đổi hoặc thao tác các danh sách tìm kiếm này khi cần để tuân theo các tiêu chuẩn của công cụ tìm kiếm.

Giới hạn bổ sung.  Chúng tôi và các đối tác công cụ và thư mục tìm kiếm của chúng tôi có quyền từ chối hoặc xóa bất kỳ trang web nào khỏi chỉ mục của một công cụ tìm kiếm vì bất kỳ lý do gì. Ngoài ra, chúng tôi bảo lưu một cách rõ ràng quyền chấm dứt việc bạn sử dụng dịch vụ Khả năng hiển thị trên công cụ tìm kiếm v1 nếu chúng tôi thấy rằng bạn đang sử dụng Dịch vụ cho các hoạt động được thiết kế để làm giảm tính chính xác, mức độ liên quan, độ tin cậy hoặc tính hợp lệ của kết quả của công cụ tìm kiếm, chẳng hạn như bằng cách "link farming" (lập trang trại liên kết), "keyword stuffing" (nhồi từ khóa), hoặc "spamming" (vì các thuật ngữ này được hiểu theo cách thông thường trong ngành tối ưu hóa cho công cụ tìm kiếm).

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm cam đoan và đảm bảo.  Ngoài phần Tuyên bố miễn trừ cam đoan và bảo hành nêu trong Thỏa thuận điều khoản dịch vụ chung, chúng tôi tuyệt đối từ chối mọi sự đảm bảo về mức độ thành công mà bạn sẽ đạt được khi sử dụng dịch vụ Khả năng hiển thị trên công cụ tìm kiếm v1. Bạn công nhận và đồng ý rằng không có gì đảm bảo rằng bạn sẽ được các công cụ tìm kiếm liệt kê, hoặc rằng bạn sẽ đạt được thứ hạng đáng kể trong công cụ tìm kiếm.

Bài đánh giá địa phương.  Bạn có thể có tùy chọn theo dõi các bài đánh giá trực tuyến về doanh nghiệp của mình thông qua dịch vụ Khả năng hiển thị trên công cụ tìm kiếm v1. Nếu bạn sử dụng công cụ đánh giá địa phương, thì việc bạn sử dụng nội dung do công cụ này cung cấp phải tuân theo các điều khoản và điều kiện sau:

City Grid.  Việc bạn sử dụng nội dung được cấp phép phải tuân theo Điều khoản và điều kiện của CityGrid được kết hợp vào đây làm tham chiếu. Bạn công nhận và đồng ý rằng CityGrid có thể thu hồi nội dung được cấp phép tại bất kỳ thời điểm nào.

YellowPages.  Việc bạn sử dụng nội dung được cấp phép phải tuân theo Điều khoản sử dụng của API của Yellow Pages Group Co. được kết hợp vào đây làm tham chiếu.

5. CÁC ĐIỀU KHOẢN DÀNH RIÊNG CHO DỊCH VỤ KHẢ NĂNG HIỂN THỊ TRÊN CÔNG CỤ TÌM KIẾM

Yêu cầu.  Để sử dụng dịch vụ Khả năng hiển thị trên công cụ tìm kiếm như một sản phẩm độc lập và tự động xuất bản, bạn nên đăng ký tên miền cho website của mình với GoDaddy và cho phép chỉnh sửa nội dung trên website đó cho miền đó. Để tự động xuất bản, bạn nên cấp cho chúng tôi quyền cập nhật các mục cài đặt DNS cho miền thay cho bạn. Để xuất bản theo cách thủ công, bạn phải có quyền chỉnh sửa nội dung trên miền.

Để sử dụng dịch vụ Khả năng hiển thị trên công cụ tìm kiếm thông qua Wordpress được quản lý, Trình dựng website hoặc Cửa hàng trực tuyến, bạn phải có quyền chỉnh sửa nội dung trên website.

Ngoài ra, bất kỳ trang web nào bạn gửi khi sử dụng dịch vụ Khả năng hiển thị trên công cụ tìm kiếm phải phân giải đến một trang web đang hoạt động và không được phân giải đến lỗi DNS, lỗi 404 hoặc bất kỳ thông báo lỗi nào khác; và phải có thể truy cập được công khai mà không cần sử dụng mật khẩu hoặc mã truy cập khác.

Không vi phạm sở hữu trí tuệ.  Bạn cam đoan và đảm bảo rằng (các) trang web của bạn không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn cũng cam đoan và bảo đảm rằng chúng tôi và các đối tác công cụ tìm kiếm của chúng tôi (cá nhân và tập thể) có quyền hiển thị và phân phối bất kỳ danh sách tìm kiếm nào được dịch vụ Khả năng hiển thị trên công cụ tìm kiếm tạo, và sao chép, sửa đổi hoặc thao tác các danh sách tìm kiếm này khi cần để tuân theo các tiêu chuẩn của công cụ tìm kiếm.

Giới hạn bổ sung.  Chúng tôi bảo lưu một cách rõ ràng quyền chấm dứt việc bạn sử dụng dịch vụ Khả năng hiển thị trên công cụ tìm kiếm nếu chúng tôi thấy rằng bạn đang sử dụng Dịch vụ cho các hoạt động được thiết kế để làm giảm tính chính xác, mức độ liên quan, độ tin cậy hoặc tính hợp lệ của kết quả của công cụ tìm kiếm, chẳng hạn như bằng cách "link farming" (lập trang trại liên kết), "keyword stuffing" (nhồi từ khóa), hoặc "spamming" (vì các thuật ngữ này được hiểu theo cách thông thường trong ngành tối ưu hóa cho công cụ tìm kiếm).

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm cam đoan và đảm bảo.  Ngoài phần Tuyên bố miễn trừ cam đoan và bảo hành nêu trong Thỏa thuận điều khoản dịch vụ chung, chúng tôi tuyệt đối từ chối mọi sự đảm bảo về mức độ thành công mà bạn sẽ đạt được khi sử dụng dịch vụ Khả năng hiển thị trên công cụ tìm kiếm. Bạn công nhận và đồng ý rằng không có gì đảm bảo rằng bạn sẽ được các công cụ tìm kiếm liệt kê, hoặc rằng bạn sẽ đạt được thứ hạng đáng kể trong công cụ tìm kiếm.

6. TIÊU ĐỀ VÀ ĐỀ MỤC; ĐIỀU KHOẢN ĐỘC LẬP; HIỆU LỰC TỪNG PHẦN

Tiêu đề và đề mục của Thỏa thuận này chỉ nhằm mục đích mang lại sự thuận tiện cũng như giúp dễ dàng tham chiếu và không được sử dụng theo bất kỳ cách nào để phân tích hoặc giải thích thỏa thuận giữa các bên, trừ khi được quy định trong tài liệu này. Mỗi điều khoản và thỏa thuận trong Thỏa thuận này sẽ được hiểu là cho tất cả mục đích để có một điều khoản hoặc thỏa thuận riêng biệt và độc lập. Nếu tòa án của khu vực tài phán có thẩm quyền quyết định bất kỳ điều khoản nào (hoặc một phần của điều khoản) của Thỏa thuận này là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thi hành, các điều khoản còn lại (hoặc các phần của điều khoản) của Thỏa thuận này sẽ không bị ảnh hưởng, do đó sẽ có giá trị và có thể thi hành trong phạm vi đầy đủ nhất được pháp luật cho phép.

7. ĐỊNH NGHĨA; MÂU THUẪN

Các thuật ngữ in hoa được sử dụng nhưng không được định nghĩa sẽ được hiểu như ý nghĩa gán cho chúng trong Thỏa thuận về điều khoản dịch vụ chung.  Trong trường hợp xảy ra mâu thuẫn giữa các điều khoản của Thỏa thuận này và các điều khoản của Thỏa thuận về điều khoản dịch vụ chung, các điều khoản của Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực chi phối.