GoDaddy

THỎA THUẬN CỬA HÀNG TRỰC TUYẾN / GIỎ MUA HÀNG NHANH

Sửa đổi lần gần đây nhất: 29/10/2019

Thỏa thuận Cửa hàng trực tuyến/Giỏ mua hàng nhanh (sau đây gọi tắt là "Thỏa thuận") được lập bởi các bên tham gia là GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company ("GoDaddy" và Bạn, người thừa kế, người được chỉ định, đại diện và nhà thầu của Bạn ("Bạn") và có hiệu lực từ ngày thực thi ở dạng điện tử. Thỏa thuận này quy định các điều khoản và điều kiện về việc Bạn sử dụng dịch vụ Cửa hàng trực tuyến/Giỏ mua hàng nhanh (sau đây gọi tắt là "Dịch vụ") của GoDaddy và thể hiện toàn bộ Thỏa thuận giữa Bạn và GoDaddy. Bằng việc sử dụng Dịch vụ, Bạn công nhận rằng Bạn đã đọc, hiểu và đồng ý chịu sự ràng buộc của tất cả điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này và Điều khoản dịch vụ chung cùng với bất kì điều khoản, điều kiện hoặc chính sách mới, khác hoặc được bổ sung mà GoDaddy có thể thỉnh thoảng thêm vào. Những Thỏa thuận đó có tại đây.

Bên cạnh giao dịch do Bạn tham gia hoặc có người thay mặt Bạn tham gia, Bạn cũng đồng ý bị ràng buộc bởi điều khoản của Thỏa thuận này với các giao dịch có sự tham gia đại diện cho Bạn của bất kỳ ai có vai trò Người đại diện của Bạn và các giao dịch có sự tham gia của bất kỳ ai dùng tài khoản Bạn đã thiết lập với GoDaddy, dù giao dịch đó có thay mặt Bạn hay không. Bạn công nhận rằng sự chấp thuận của GoDaddy với mọi đơn đăng ký do Bạn thực hiện cho các dịch vụ cung cấp bởi GoDaddy đều diễn ra ở văn phòng của các nhà đăng ký được Tập đoàn Internet cấp số và tên miền ("ICANN") công nhận nằm ở Scottsdale, Arizona, Hoa Kỳ.

1. PHÍ

Để sử dụng Dịch vụ mà Bạn mua và do GoDaddy cung cấp cho Bạn, Bạn đồng ý trả cho GoDaddy một khoản phí theo tháng hoặc theo năm, tùy vào gói thanh toán Bạn đăng ký khi Bạn mua Dịch vụ. Nếu Bạn đăng ký gói thanh toán theo tháng, ngày thanh toán hàng tháng của Bạn sẽ được xác định dựa trên ngày Bạn thiết lập tài khoản Cửa hàng trực tuyến/Giỏ mua hàng nhanh trong tháng đó với GoDaddy trừ khi ngày thiết lập là sau ngày 28 của tháng, trong trường hợp đó, ngày thanh toán của Bạn sẽ là ngày 28 hàng tháng. Nếu Bạn đăng ký gói thanh toán theo năm và Bạn chọn tùy chọn gia hạn tự động, GoDaddy sẽ tự động gia hạn dịch vụ của Bạn khi đến ngày gia hạn và sẽ nhận thanh toán theo Phương thức thanh toán Bạn đã đăng ký trên hồ sơ với GoDaddy, theo giá hiện hành của GoDaddy khi đó. Bạn sẽ thanh toán thông qua thẻ tín dụng hợp lệ, séc trực tuyến hoặc sử dụng "Good As Gold" nhằm thiết lập dự trữ tiền mặt để thanh toán cho GoDaddy (gọi chung là "Phương thức thanh toán"). Séc cá nhân và phiếu tiền mặt chỉ được sử dụng để nạp tiền vào tài khoản "Good As Gold" (GAG), phải cho các khoản thanh toán từ 23.810 ₫ trở lên và được phát hành theo mệnh giá đô la Mỹ bằng tổng số tiền yêu cầu lúc đó. Thời gian ghi có khoản tiền đối với phiếu tiền mặt là mười (10) ngày, việc này có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của Bạn và phiếu tiền mặt không chuyển được tiền cũng sẽ chịu 5.953 ₫ phí xử lý. Séc cá nhân dưới 238.096 ₫ cũng chịu phí xử lý như chuyển khoản. Thời gian ghi có khoản tiền đối với séc cá nhân là mười bốn (14) ngày, việc này có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của Bạn và séc bị trả về cũng sẽ chịu 5.953 ₫ phí séc trả về. Nếu Bạn mua sản phẩm hoặc dịch vụ tự động gia hạn bằng séc cá nhân, Bạn có trách nhiệm sắp xếp để thanh toán cho mỗi lần thanh toán phí gia hạn. Các khoản thanh toán không được hoàn tiền. Nếu vì một lý do nào đó GoDaddy không thể tính phí vào Phương thức thanh toán của Bạn tổng số tiền Dịch vụ đã cung cấp hoặc nếu GoDaddy bị phạt vì bất kỳ khoản phí nào đã tính vào Phương thức thanh toán của Bạn, Bạn đồng ý rằng GoDaddy được phép dùng mọi cách có thể để nhận được khoản thanh toán. Trong trường hợp Bạn vượt quá phạm vi của Dịch vụ như quy định trong Thỏa thuận của Bạn, Bạn phải trả cho GoDaddy phí dịch vụ thêm đó không nằm trong phạm vi Thỏa thuận của Bạn như đã nêu. GoDaddy bảo lưu quyền tính phí dịch vụ hợp lý với công việc quản trị bên ngoài phạm vi dịch vụ bình thường của công ty. Những công việc này bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các vấn đề chăm sóc khách hàng không thể xử lý qua email mà cần hỗ trợ trực tiếp và những tranh chấp cần đến dịch vụ pháp lý. Những khoản phí này sẽ được thanh toán bằng Phương thức thanh toán mà chúng tôi có trên hồ sơ cho Bạn. Bạn có thể thay đổi Phương thức thanh toán bất kỳ lúc nào bằng cách đăng nhập vào trang Quản lý tài khoản.

2. THỜI HẠN, CHẤM DỨT VÀ SỬA ĐỔI

Thời hạn

Thời hạn của Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực từ ngày Bạn mua Dịch vụ và sẽ tiếp tục có tác động và hiệu lực đầy đủ trong thời gian GoDaddy cung cấp Dịch vụ cho Bạn.

Chấm dứt

Bạn đồng ý rằng Bạn sẽ chịu trách nhiệm thông báo cho GoDaddy nếu Bạn muốn chấm dứt sử dụng Dịch vụ. Thông báo về ý định chấm dứt của Bạn phải được gửi cho GoDaddy tối đa mười (10) ngày, tối thiểu ba (3) ngày trước ngày lập hóa đơn. Trong trường hợp Bạn không thông báo, GoDaddy sẽ tự động tiếp tục cung cấp quyền truy cập vô thời hạn vào Dịch vị và sẽ tính phí theo Phương thức thanh toán Bạn đã đăng ký trên hồ sơ với GoDaddy, theo mức phí hiện hành của GoDaddy khi đó. Bạn có trách nhiệm cập nhật Phương thức thanh toán của Bạn, bao gồm ngày hết hạn của bất kì thẻ tín dụng nào mà Bạn đã đăng ký trên hồ sơ. GoDaddy bảo lưu quyền đơn phương quyết định ngăn Bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ mà không cần báo trước, tại bất kỳ thời điểm nào và vì bất kỳ lý do gì.

Sửa đổi

Bạn đồng ý rằng GoDaddy đôi lúc có thể sửa đổi Thỏa thuận này. GoDaddy cũng có thể ngừng cung cấp Dịch vụ. Bạn đồng ý bị ràng buộc với bất kỳ thay đổi nào mà GoDaddy có thể thực hiện với Thỏa thuận này với lý do hợp lý khi những thay đổi đó có hiệu lực.

3. DỊCH VỤ

Với Cửa hàng trực tuyến/Giỏ mua hàng nhanh, GoDaddy sẽ cung cấp cho Bạn khả năng tạo, quản lý và duy trì mặt tiền cửa hàng trực tuyến, tuy nhiên, điều kiện là Bạn phải tuân theo điều khoản và điều kiện được nêu ở đây và trong tất cả quy trình và chính sách của GoDaddy.

Thỏa thuận Cửa hàng trực tuyến/Giỏ mua hàng nhanh cho phép Bạn:

 1. thêm, truy cập, quản lý và duy trì một catalô sản phẩm và/hoặc dịch vụ, đồng thời trưng bày catalô trên Internet qua một mặt tiền cửa hàng tổng hợp, hiển thị dưới dạng miền (trang web) hoặc miền con;
 2. tham gia bán các loại hàng thực tế và tải xuống được qua Internet;
 3. sắp xếp thu các khoản tiền liên quan tới thuế áp dụng và phí vận chuyển;
 4. thu thập thông tin thẻ tín dụng và thông tin cá nhân để tiến hành giao dịch;
 5. thực hiện quản lý đơn hàng và xử lý các hoạt động; và
 6. tạo báo cáo kinh doanh liên quan đến hoạt động kinh doanh của mặt tiền cửa hàng

Nội dung mặt tiền cửa hàng

Bạn phải tự chịu trách nhiệm cung cấp, cập nhật, tải lên và duy trì mặt tiền cửa hàng của Bạn cũng như bất kỳ và tất cả các tập tin, trang, dữ liệu, nội dung công việc, thông tin và/hoặc tài liệu trên, trong, được hiển thị, được liên kết hoặc truyền đến, truyền đi hoặc truyền qua mặt tiền cửa hàng của Bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở nhãn hiệu, nhãn dịch vụ, ảnh, hình ảnh, minh họa, đồ họa, clip âm thanh, clip video, email hoặc các tin nhắn khác, thẻ meta, tên miền, phần mềm và văn bản. Nội dung trang web của Bạn cũng phải bao gồm mọi tên miền được đăng ký do Bạn cung cấp hoặc được đăng ký thay mặt Bạn có liên quan tới Dịch vụ.

Chứng nhận SSL được chia sẻ

Bất kỳ chứng nhận SSL nào Bạn mua từ GoDaddy hoặc các đơn vị liên kết của công ty để sử dụng cùng gói dịch vụ lưu trữ chia sẻ do GoDaddy cung cấp đều được dùng trong trường hợp cụ thể như mô tả trong Thỏa thuận người đăng ký và sẽ không thể xuất ra khỏi máy chủ lưu trữ để sử dụng với bất kì dịch vụ lưu trữ web nào khác. Nếu Bạn sử dụng chứng nhận SSL trên một trang web do GoDaddy lưu trữ, GoDaddy sẽ tạo và lưu trữ an toàn một khóa riêng tư tương ứng. Vì lý do bảo mật, GoDaddy sẽ không bao giờ để lộ khóa riêng tư của Bạn, kể cả khi Bạn yêu cầu. Nếu Bạn muốn xuất chứng nhận SSL để sử dụng trên một máy chủ dịch vụ lưu trữ không phải của GoDaddy, Bạn sẽ cần yêu cầu tới GoDaddy sau ít nhất ba mươi (30) ngày kể từ khi đăng ký SSL đầu tiên bắt đầu. Sau khi tài khoản dịch vụ lưu trữ của Bạn với GoDaddy bị hủy, Bạn có ba mươi (30) ngày để thực hiện theo Quy trình đăng ký chứng nhận bảo mật của GoDaddy và yêu cầu cấp lại khóa cho chứng nhận SSL, nếu không chứng nhận SSL của Bạn sẽ bị vô hiệu hóa.

Tính khả dụng của dịch vụ

Theo đúng điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này, GoDaddy phải cố gắng cung cấp Dịch vụ trong hai mươi bốn (24) giờ/ngày, bảy (7) ngày/tuần trong suốt thời gian của Thỏa thuận này. Bạn đồng ý rằng đôi khi Dịch vụ có thể không truy cập được hoặc không hoạt động vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn ở: (i) hư hỏng thiết bị; (ii) bảo dưỡng hoặc sửa chữa định kỳ do GoDaddy tiến hành; hoặc (iii) các nguyên nhân vượt quá khả năng kiểm soát của GoDaddy hoặc GoDaddy không thể dự đoán một cách hợp lý, bao gồm nhưng không giới hạn ở, sự gián đoạn hay không hoạt động của dịch vụ viễn thông hoặc của các liên kết truyền dẫn kỹ thuật số, các cuộc tấn công mạng nguy hiểm, nghẽn mạng hay các sự cố khác. Bạn đồng ý rằng GoDaddy không có khả năng kiểm soát tính khả dụng của Dịch vụ một cách liên tục hoặc không gián đoạn.

Catalô sản phẩm không giới hạn

Bạn đồng ý rằng hiệu suất mặt tiền cửa hàng của Bạn có thể bắt đầu giảm khi đạt số lượng sản phẩm không nhất định tùy theo hạn chế tiềm ẩn thực tế và thực tiễn, bao gồm (nhưng không giới hạn ở): kiến trúc hệ thống, khả năng hệ thống, mức tải của hệ thống, kết nối internet của người dùng cuối và cấu hình máy tính của người dùng cuối. Bạn đồng ý rằng GoDaddy không kiểm soát các hạn chế tiềm ẩn thực tế và thực tiễn mà Bạn có thể gặp phải khi đạt số lượng sản phẩm không nhất định trong danh mục.

4. NGHĨA VỤ CỦA BẠN

Bằng cách sử dụng Dịch vụ, Bạn đồng ý là Bạn từ 18 tuổi trở lên. Dịch vụ chỉ sẵn dùng với những người có thể tham gia hợp đồng hợp pháp theo pháp luật hiện hành.

Bạn đồng ý rằng Bạn cung cấp thông tin hoàn chỉnh, cập nhật và chính xác trong quá trình đăng ký và rằng Bạn sẽ thông báo cho GoDaddy trong vòng năm (5) ngày làm việc khi có bất kì thay đổi nào về thông tin mà Bạn cung cấp thuộc một phần trong đơn đăng ký và/hoặc quá trình đăng ký. Vì bất kỳ lý do gì, việc Bạn không trả lời trong vòng năm (5) ngày làm việc cho bất kỳ yêu cầu nào mà GoDaddy đưa ra để xác định tính hợp lệ của thông tin mà Bạn cung cấp sẽ bị xem là hành vi vi phạm nghiêm trọng Thỏa thuận này. Nếu Bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không chính xác, không cập nhật, sai lệch, gây hiểu nhầm hoặc không đầy đủ hoặc nếu GoDaddy có cơ sở hợp lý để nghi ngờ thông tin của Bạn là không chính xác, không cập nhật, sai lệch, gây hiểu nhầm hoặc không đầy đủ, GoDaddy có toàn quyền đơn phương quyết định chấm dứt cung cấp Dịch vụ và đóng tài khoản của Bạn.

Quyền sở hữu trí tuệ

Trừ những trường hợp được nêu rõ tại những điều khoản khác trong Thỏa thuận, Thỏa thuận này không cấp bất kỳ quyền nào cho Bạn trong Dịch vụ và mọi quyền đều thuộc về GoDaddy hoặc nhà cấp phép của công ty. Bạn đồng ý rằng Giỏ mua hàng nhanh, các tên và logo của GoDaddy và tất cả tên sản phẩm và dịch vụ liên quan, nhãn thiết kế và khẩu hiệu đều là tài sản của GoDaddy và các đơn vị liên kết của công ty, và Bạn không có quyền sử dụng bất kỳ thứ gì nêu trên đây trong bất kỳ hoạt động quảng cáo, quảng bá hoặc các hoạt động kinh doanh thương mại mạo hiểm nào mà không được sự chấp thuận bằng văn bản trước của GoDaddy. Bạn có trách nhiệm đảm bảo website tuân thủ tất cả các điều luật cấp địa phương, bang, liên bang và quốc tế. Ngoài ra, Bạn chịu trách nhiệm bảo vệ quyền sử dụng bất kỳ hình ảnh, văn bản hoặc các thành phần trang web khác đã đăng ký bản quyền, đã đăng ký nhãn hiệu hoặc được pháp luật bảo vệ mà không do GoDaddy cung cấp. Bạn xác nhận rõ ràng rằng GoDaddy sẽ dựa vào tuyên bố của Bạn về việc sử dụng đúng quy định mọi nội dung, trên mọi trang web do Bạn tạo hoặc kiểm soát. Di chuyển trang web của Bạn từ một máy chủ lưu trữ hoặc nhà cung cấp lưu trữ này sang một máy chủ khác hoặc nhà cung cấp khác là trách nhiệm của Bạn. GoDaddy sẽ không chuyển hoặc FTP trang web của Bạn sang nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ khác.

Quyền riêng tư

Bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Chính sách về quyền riêng tư của GoDaddy trong giao dịch với khách hàng và những đối tượng khác của công ty. Không tuân thủ Chính sách về quyền riêng tư này sẽ bị coi là hành vi vi phạm nghiêm trọng Thỏa thuận này.

Thỏa thuận sản phẩm và dịch vụ

Bạn đồng ý tham gia bất kỳ Thỏa thuận người dùng bên thứ ba nào cần thiết trước khi Ban có thể dùng các tùy chọn Thanh toán, Vận chuyển, Tính thuế hoặc các tùy chọn khác liên kết với Dịch vụ. Bạn cũng đồng ý tham gia vào mọi Thỏa thuận người dùng của GoDaddy và đơn vị liên kết cần thiết để tùy chỉnh và vận hành Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở thỏa thuận đăng ký miền, dịch vụ lưu trữ và sản phẩm. Những Thỏa thuận đó có tại đây

Khoản thanh toán và thuế của khách hàng cuối

Bạn hiểu rằng Bạn chịu trách nhiệm thu và quản lý tất cả các khoản thanh toán của khách hàng cuối. Tương tự như vậy, Bạn chịu trách nhiệm thanh toán tất cả các loại thuế của bang, liên bang hoặc quốc tế áp dụng trên sản phẩm Bạn bán thông qua Dịch vụ. Bạn có trách nhiệm đọc và đồng ý với tất cả Thỏa thuận cấp phép cho người dùng cuối cần thiết để sử dụng tùy chọn Thuế và Phương thức thanh toán mà Bạn đã chọn. GoDaddy không chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin có được thông qua tùy chọn Thuế và Phương thức thanh toán. Bạn chịu trách nhiệm thanh toán mọi loại thuế và phí khác áp dụng đối với giao dịch. Bạn có thể phải thực hiện các nghĩa vụ thuế nước ngoài khi bán cho người mua. Bạn tự chịu trách nhiệm tuân thủ tất cả các luật thuế trong nước và nước ngoài, vận chuyển và xuất khẩu liên quan tới việc bán các mặt hàng của Bạn cho người mua ở nước ngoài.

Lưu trữ và bảo mật

Trong mọi thời điểm, Bạn phải chịu mọi rủi ro đối với việc mất và hư hỏng trang web và tất cả nội dung trang web của Bạn. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đảm bảo tính bí mật của mật khẩu và thông tin tài khoản của Bạn. Bạn đồng ý rằng Bạn tự chịu trách nhiệm đối với mọi hành động, sự thiếu sót, việc sử dụng và mọi chi phí phát sinh về tài khoản hoặc mật khẩu của Bạn hoặc có liên quan tới trang hoặc bất kỳ nội dung trang web nào của Bạn được hiển thị, liên kết, truyền qua hoặc lưu trữ trên Máy chủ. Bạn phải tự chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp: (i) phòng ngừa mất mát hoặc hư hại nội dung trang web của Bạn; (ii) duy trì độc lập các bản sao lưu trữ và dự phòng nội dung trang web của Bạn; (iii) đảm bảo tính bảo mật, bí mật và toàn vẹn của nội dung trang web được truyền qua hoặc lưu trữ trên máy chủ của GoDaddy và (iv) giữ bí mật mật khẩu của Bạn. Máy chủ và dịch vụ lưu trữ của GoDaddy không phải kho lưu trữ và GoDaddy không chịu trách nhiệm với Bạn hoặc bất kỳ ai khi có xảy ra mất mát, thiệt hại hay hủy hoại đối với nội dung của Bạn. Nếu mật khẩu của Bạn bị mất, bị đánh cắp hay bị xâm hại, Bạn phải thông báo ngay cho GoDaddy, GoDaddy sẽ đình chỉ quyền truy cập đến trang web của Bạn bằng mật khẩu đó và cấp cho Bạn hoặc đại diện có ủy quyền của Bạn mật khẩu thay thế. GoDaddy sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát nào mà Bạn có thể gặp phải khi có người khác sử dụng mật khẩu và tài khoản của Bạn mà Bạn có thể biết hoặc không biết. Tuy nhiên, Bạn có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với những mất mát mà GoDaddy hoặc một bên khác phải chịu do có người khác sử dụng tài khoản hoặc mật khẩu của Bạn. Nếu GoDaddy chấm dứt Dịch vụ của Bạn thì công ty có thể tùy ý xóa và tiêu hủy dữ liệu cũng như tập tin mà Bạn lưu trữ trên máy chủ của công ty. GoDaddy không có nghĩa vụ giám sát việc Bạn sử dụng Dịch vụ nhưng có quyền đơn phương quyết định thực hiện việc đó.

Tài nguyên máy chủ

Nếu Bạn đang lưu trữ trang web của Bạn trên máy chủ của GoDaddy, Bạn có trách nhiệm đảm bảo không xảy ra tình trạng quá tải trên DNS hoặc máy chủ của GoDaddy. Bạn không được sử dụng máy chủ của GoDaddy và trang web của Bạn làm nguồn, trung gian, địa chỉ nhận trả lời hoặc địa chỉ đích cho bom thư, tấn công làm ngập gói tin internet, phá hoại gói tin, tấn công từ chối dịch vụ hoặc các hoạt động lạm dụng khác. Tấn công tin tặc máy chủ hoặc những hoạt động xâm phạm an ninh khác đều bị cấm và GoDaddy bảo lưu quyền loại bỏ những trang chứa thông tin tấn công tin tặc hoặc đường dẫn đến những thông tin như vậy. Chúng tôi nghiêm cấm việc sử dụng trang web của Bạn như một cổng kết nối ẩn danh. GoDaddy nghiêm cấm việc sử dụng phần mềm hoặc tập lệnh chạy trên máy chủ của công ty, khiến máy chủ phải tải quá mức bình thường, theo như GoDaddy xác định. Bạn đồng ý rằng GoDaddy bảo lưu quyền tạm thời hoặc vĩnh viễn loại bỏ trang web của Bạn khỏi máy chủ lưu trữ của công ty nếu GoDaddy là đối tượng tiếp nhận những hành động đe dọa sự ổn định của mạng công ty.

Điều khoản và điều kiện mẫu

Điều khoản và điều kiện mẫu được cung cấp chỉ dành cho mục đích tham khảo. GoDaddy không chịu trách nhiệm với việc Bạn sử dụng điều khoản và điều kiện mẫu -- Bạn sử dụng và tự chịu mọi rủi ro. Các điều khoản và điều kiện mặc định được cung cấp qua trang Điều khoản và điều kiện này có thể được sử dụng cùng với tuyên bố miễn trừ trách nhiệm sau: Các mô tả và đề xuất không phải là tư vấn về luật, thuế hay tài chính. Cửa hàng trực tuyến/Giỏ mua hàng nhanh không đảm bảo tính hợp pháp của bất kỳ ngôn từ hoặc điều kiện nào được đưa ra hoặc tìm thấy từ các mô tả và đề xuất này. Bạn nên tham vấn với luật sư để đảm bảo điều khoản và điều kiện của Bạn là đầy đủ để đáp ứng các yêu cầu của Bạn, phù hợp với khu vực quyền hạn pháp lý và ràng buộc hợp pháp với khách hàng của Bạn.

5. FACEBOOK

Trình thiết kế trang Facebook

Giỏ mua hàng nhanh bao gồm khả năng sử dụng trình thiết kế trang Facebook ("Trình thiết kế trang Facebook”). Trình thiết kế trang Facebook cho phép Bạn tạo một trang Facebook tùy chỉnh. Để sử dụng Trình thiết kế trang Facebook, Bạn sẽ cần (i) thiết lập tài khoản Facebook (nếu bạn chưa có tài khoản) và (ii) kích hoạt một trang công khai từ trong tài khoản Facebook của Bạn. Sau khi hoàn thành thiết kế các trang Facebook của mình, Bạn sẽ cần liên kết các trang Facebook với tài khoản Facebook của mình để các trang Facebook có thể điều hướng được. Xin lưu ý rằng Bạn có thể truy cập trang Facebook của mình thông qua cùng bảng điều khiển như giỏ hàng của Bạn. Theo đó, giỏ hàng của Bạn phải ở trạng thái hoạt động trước khi có thể phát hành trang Facebook

Các nguyên tắc ứng xử chung; Các hạn chế về Facebook

Ngoài Mục 4 (Các nguyên tắc ứng xử chung) của Thỏa thuận điều khoản dịch vụ chung, Bạn công nhận rõ ràng và đồng ý rằng:

 1. Nếu Bạn truy cập vào Trình thiết kế trang Facebook, Bạn không được sử dụng trình thiết kế đó để khởi chạy một trang Facebook quảng bá, cung cấp nội dung liên kết, tạo điều kiện cho, chứa hoặc sử dụng bất cứ thứ gì sau đây:

 2. Các nội dung liên quan đến đồ uống có cồn hay buôn bán thuốc lá, đạn dược và/hoặc súng cầm tay;

 3. Các nội dung xâm phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư, quyền công khai, nhân phẩm hay các quyền sở hữu cá nhân hoặc quyền sở hữu tài sản khác, hoặc các nội dung dối trá, lừa đảo khác;

 4. Cờ bạc, bao gồm nhưng không giới hạn ở các sòng bạc trực tuyến, cá độ thể thao, bingo hay poker;
 5. Các hoạt động phi pháp và/hoặc các cuộc thi bất hợp pháp, bán hàng đa cấp, bốc thăm trúng thưởng hay gửi thư dây chuyền (nếu Bạn điều hành, liên quan tới hay tạo điều kiện cho các hoạt động bốc thăm trúng thưởng, cuộc thi hay chương trình khuyến mãi hợp pháp khác, Bạn phải tuân thủ các Hướng dẫn khuyến mãi của Facebook đặt tại đây: https://www.facebook.com/policies/pagesnhómsự kiện/#); hoặc
 6. Những nội dung thù ghét, đe dọa, bôi xấu hay khiêu dâm, kích động bạo lực hoặc chứa yếu tố khỏa thân hay bạo lực.

 7. Nếu Bạn truy cập vào Trình thiết kế trang Facebook, Bạn phải đảm bảo rằng Bạn sở hữu hoặc có mọi quyền cần thiết để sao chép, hiển thị, phân phối, chuyển giao, nêu ra và thực hiện công khai tất cả các nội dung của hay trong ứng dụng của Bạn với người dùng Facebook ở mọi quốc gia nơi Bạn cung cấp nội dung.