GoDaddy

THỎA THUẬN CHƯƠNG TRÌNH PRO

Sửa đổi lần gần đây nhất: Ngày 19 tháng 2 năm 2018

1. TỔNG QUAN

Thỏa thuận Điều khoản dịch vụ Chương trình Pro của GoDaddy này "Thỏa thuận") được ký kết bởi và giữa GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company ("GoDaddy") và bạn, và có hiệu lực kể từ ngày chấp nhận dưới hình thức điện tử. Thỏa thuận này đặt ra các điều khoản và điều kiện của việc bạn sử dụng Dịch vụ Pro của GoDaddy (“Dịch vụ Pro”) và Kết nối Pro (“Kết nối Pro”), gọi chung là Chương trình Pro của GoDaddy (“Chương trình Pro”). Vì mục đích của Thỏa thuận này, một người làm việc tự do hoặc chuyên gia web độc lập cung cấp dịch vụ cho các cá nhân theo Chương trình Pro sẽ được gọi là (các) "Nhà cung cấp chương trình Pro", và các cá nhân tìm cách sử dụng dịch vụ của các Nhà cung cấp Chương trình Pro sẽ được gọi là (các) "Khách hàng Chương trình Pro".

Việc bạn chấp nhận Thỏa thuận này ở dạng điện tử có nghĩa là bạn đã đọc, hiểu, công nhận và đồng ý chịu sự ràng buộc của Thỏa thuận này, cùng với Thỏa thuận về điều khoản dịch vụ chung của GoDaddy, được đưa vào đây bằng cách tham chiếu.

Các từ "chúng tôi", "của chúng tôi" sẽ đề cập đến GoDaddy. Các từ “bạn” hoặc “của bạn” đề cập đến bất kỳ cá nhân hoặc thực thể nào chấp nhận Thỏa thuận này, cho dù đó là một Nhà cung cấp chương trình Pro hay một Khách hàng chương trình Pro Không điều nào trong Thỏa thuận này được coi là bao gồm bất kỳ quyền hoặc lợi ích nào của bên thứ ba.

Bất cứ lúc nào, với toàn quyền đơn phương quyết định, GoDaddy cũng có thể thay đổi hoặc sửa đổi Thỏa thuận này và mọi chính sách hay thỏa thuận nào được kết hợp vào đây và những thay đổi hoặc sửa đổi này sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng trên website GoDaddy ("Trang") này. Bạn công nhận và đồng ý rằng (i) GoDaddy phải thông báo cho bạn về các thay đổi hoặc sửa đổi như vậy bằng cách đăng chúng lên Trang này và (ii) việc bạn sử dụng Trang này hoặc Dịch vụ sau khi các thay đổi hoặc sửa đổi như vậy được thực hiện (theo ngày "Sửa đổi lần gần đây nhất" ở đầu trang này) sẽ cấu thành sự chấp nhận của bạn đối với phiên bản sửa đổi lần cuối của Thỏa thuận này. Nếu bạn không đồng ý chịu sự ràng buộc của Thỏa thuận này theo bản sửa đổi gần nhất, vui lòng không sử dụng (hoặc tiếp tục sử dụng) Trang này hoặc Dịch vụ này. Ngoài ra, GoDaddy đôi khi có thể thông báo cho bạn về các thay đổi hoặc sửa đổi đối với Thỏa thuận này qua email. Do đó, việc bạn đảm bảo cập nhật thông tin tài khoản người của bạn (“Tài khoản”), bao gồm cả địa chỉ email của bạn, là rất quan trọng. GoDaddy không chịu trách nhiệm cho việc bạn không nhận được thông báo qua email nếu việc không nhận được thông báo đó là do địa chỉ email không chính xác hoặc không cập nhật.

Trong phạm vi Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, bạn đồng ý rằng Thỏa thuận này được coi là đã được thương lượng, ký kết, có hiệu lực và được thi hành cho tất cả các mục đích.

2. MÔ TẢ DỊCH VỤ PRO

Dịch vụ Pro cung cấp một nền tảng tinh gọn cho phép Nhà cung cấp chương trình Pro có thể mua sắm, cài đặt và quản lý các sản phẩm GoDaddy cho các Khách hàng chương trình Pro. Dịch vụ Pro bao gồm: i) Mua sắm được chia sẻ, cho phép bạn gửi tới các Khách hàng chương trình Pro một giỏ hàng để mua các sản phẩm của GoDaddy cho website của họ, ii) Truy cập Tài khoản, cho phép bạn xem và quản lý một tài khoản GoDaddy của Khách hàng chương trình Pro, iii) Giám sát Trang, cho phép bạn giám sát thời gian hoạt động và thời gian phản hồi của máy chủ website của một Khách hàng chương trình Pro, và iv) một đường truy cập trực tiếp đến đại diện hỗ trợ kỹ thuật GoDaddy Pro của chúng tôi.

3. MÔ TẢ KẾT NỐI PRO

Chỉ những Nhà cung cấp chương trình Pro đã đạt và được GoDaddy chỉ định tư cách “Pro Plus” ("Nhà cung cấp Pro Plus") mới được phép tham gia Kết nối Pro. Kết nối Pro mang đến một nơi trao đổi thông tin giữa Nhà cung cấp Pro Plus và các Khách hàng chương trình Pro. Cụ thể hơn:

Đối với Nhà cung cấp Pro Plus:

 1. Tạo hồ sơ hiển thị công khai với những thông tin chuyên môn bao gồm tên, vị trí, tiểu sử, kỹ năng, đánh giá của khách hàng, kinh nghiệm, thời gian có thể liên hệ làm việc, công việc đại diện và chi tiết liên hệ;
 2. Nhận liên hệ từ các Khách hàng chương trình Pro tìm thấy hồ sơ của Nhà cung cấp Pro Plus qua danh bạ của Kết nối Pro; và
 3. Tìm kiếm xếp hạng và đánh giá từ các Khách hàng chương trình Pro trước đây cũng như phản hồi những đánh giá đó (nhưng lưu ý rằng Nhà cung cấp Pro Plus không thể xóa đánh giá cũ).
 4. Hồ sơ hiển thị công khai của họ xuất hiện trong danh bạ Kết nối Pro và kết quả tìm kiếm

Đối với Khách hàng chương trình Pro:

 1. Gửi yêu cầu tới Nhà cung cấp Pro Plus để được hỗ trợ xây dựng website hoặc thay đổi website hiện tại;
 2. Nhận được sự quan tâm từ Nhà cung cấp Pro Plus;
 3. Liên hệ với Nhà cung cấp Pro Plus để thảo luận về dự án phát triển web và mối quan tâm;
 4. Gửi đánh giá về những Nhà cung cấp Pro Plus họ đã làm việc cùng.

Thông qua Kết nối Pro, Khách hàng Chương trình Pro có thể dễ dàng tìm kiếm, liên hệ và thiết lập mối quan hệ kinh doanh với Nhà cung cấp Pro Plus. GoDaddy không có ý định làm đại lý cho một trong hai bên và/hoặc hỗ trợ xử lý thanh toán giữa các bên.

4. ĐIỀU KHOẢN TRUY CẬP TÀI KHOẢN

Việc sử dụng Chương trình Pro bao gồm chức năng cho phép Nhà cung cấp chương trình Pro yêu cầu quyền truy cập có phép vào tài khoản của Khách hàng chương trình Pro, hoặc trao quyền truy cập giới hạn hoặc toàn phần vào tài khoản GoDaddy của bạn cho một Nhà cung cấp chương trình Pro có quan hệ kinh doanh với bạn. Mọi quyền truy cập hoặc trao quyền truy cập đều phải tuân thủ nghiêm ngặt các điều khoản và điều kiện trong Điều khoản dịch vụ truy cập tài khoản, được kết hợp vào đây làm tham chiếu.

Quyền truy cập tài khoản có thể được trao có giới hạn để Nhà cung cấp chương trình Pro có thể xem tài khoản GoDaddy của Khách hàng chương trình Pro, hoặc toàn phần để Nhà cung cấp chương trình Pro có thể mua sản phẩm của GoDaddy thay mặt cho Khách hàng chương trình Pro bằng phương thức thanh toán được lưu trong tài khoản của Khách hàng chương trình Pro.

Mọi hành vi mà chúng tôi toàn quyền đơn phương quyết định là vi phạm Thỏa thuận này hoặc Điều khoản dịch vụ truy cập tài khoản đều có thể dẫn đến việc chấm dứt ngay lập tức quyền truy cập của bạn vào Chương trình Pro, truy tố hình sự và/hoặc khiếu kiện dân sự. Nếu Chương trình Pro bị hủy vì bất cứ lý do gì thì mọi nội dung hay dữ liệu bạn đã nhập vào Chương trình Pro sẽ bị mất và không thể phục hồi.

5. ĐIỀU KHOẢN CHƯƠNG TRÌNH BETA

GoDaddy có thể chọn cung cấp phiên bản "Beta" trước khi phát hành của Chương trình Pro hoặc một tính năng hoặc các tính năng cụ thể được cung cấp trong Chương trình Pro ("Chương trình Pro Beta"). Nếu các dịch vụ hoặc tính năng được cung cấp dưới dạng Chương trình Pro Beta, bạn sẽ được thông báo rằng tính năng này chỉ có sẵn ở dạng trước khi phát hành và đưa ra lựa chọn về sự tham gia của bạn. Nếu chọn tham gia Chương trình Pro Beta, bạn sẽ có thể sử dụng phiên bản trước khi phát hành của các dịch vụ hoặc tính năng, và kiểm tra các tình huống khác nhau và các trường hợp sử dụng trong các dịch vụ.

Các dịch vụ và bất kỳ tính năng nào được cung cấp trong Chương trình Pro Beta đều được cung cấp trên cơ sở "nguyên trạng" mà không có bảo hành dưới bất kỳ hình thức nào. Khi tham gia Chương trình Pro Beta, bạn đồng ý không sử dụng Chương trình Pro Beta cho các ứng dụng sản xuất hoặc nhiệm vụ quan trọng.

Lựa chọn tham gia Chương trình Pro phiên bản Beta nghĩa là bạn sẵn sàng cung cấp phản hồi cho GoDaddy liên quan đến các dịch vụ và tính năng, và GoDaddy có thể liên hệ với bạn để thu thập ý kiến và phản hồi liên quan đến các dịch vụ và tính năng.

GoDaddy có thể dừng Chương trình Pro phiên bản Beta hoặc việc tham gia Chương trình Pro phiên bản Beta của bạn vào bất cứ thời điểm nào vì bất cứ lý do nào.

6. DỊCH VỤ MANAGEWP

Khi là Nhà cung cấp chương trình Pro, bạn có thể truy cập để sử dụng ManageWP. ManageWP là một bảng điều khiển quản lý website cho phép người dùng quản trị số lượng website tùy ý, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc quản lý, giám sát, sao lưu, phát triển, phát hành và các công cụ bảo mật. Bạn công nhận và đồng ý rằng việc bạn sử dụng ManageWP phải tuân theo các điều khoản dịch vụ quy định tại đây, được kết hợp trong đây thông qua đề cập.

7. ĐIỂM THƯỞNG & TÍNH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA KẾT NỐI PRO ĐỐI VỚI NHÀ CUNG CẤP CHƯƠNG TRÌNH PRO

7(a) Quy định của chương trình phần thưởng

Khi là Nhà cung cấp chương trình Pro, bạn có cơ hội tích lũy điểm thưởng khi mua hàng (“Điểm”) thông qua Chương trình Pro. Bạn tham gia vào Chương trình phần thưởng GoDaddy Pro (“Chương trình phần thưởng”) phải tuân theo các Quy định của chương trình phần thưởng dưới đây:

Cấu trúc Chương trình phần thưởng có thể được sửa đổi, hủy hoặc giới hạn theo quyết định của GoDaddy, có hoặc không có thông báo. Có thể áp dụng các hạn chế đổi điểm thưởng bất kỳ lúc nào.

 1. Chỉ các cá nhân mới đủ điều kiện tham gia vào Chương trình phần thưởng, và mỗi người chỉ có thể duy trì một tài khoản Chương trình phần thưởng. Các tập đoàn, nhóm và/hoặc các tổ chức liên quan không được tham gia Chương trình phần thưởng.
 2. Điểm tích lũy được không tạo nên tài sản của khách hàng. Điểm không có giá trị tiền mặt. Điểm tích lũy được là lợi ích của riêng khách hàng và không được chuyển giao cho bất cứ ai.
 3. CHÍNH SÁCH HẾT HẠN ĐIỂM: Khách hàng phải duy trì tài khoản hoạt động tích cực trong Chương trình Pro để giữ số Điểm tích lũy được. Điểm hết hạn sau 2 năm tích lũy.

7(b) Tích lũy và sử dụng Điểm

 1. Bạn tích lũy Điểm bằng cách hoàn thành hoặc giới thiệu đơn hàng thông qua Chương trình Pro cũng như hoàn thành các đơn hàng trong tài khoản Pro. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chỉ những giao dịch mua được hoàn tất thông qua Chương trình Pro hoặc thông qua tài khoản của bạn mới đủ điều kiện nhận Điểm. Các giao dịch mua đã hoàn tất 1) qua điện thoại, 2) qua Câu lạc bộ miền chiết khấu của GoDaddy, hoặc 3) thông qua một thực thể liên kết của GoDaddy, sẽ không đủ điều kiện để nhận Điểm.

 2. GoDaddy sẽ tiến hành những nỗ lực hợp lý mang tính thương mại để cung cấp cho bạn các ước tính hàng ngày chính xác về số Điểm mà bạn tạo được. Bạn công nhận và đồng ý rằng các ước tính hàng ngày không phải là quyết định chính xác về số Điểm mà bạn được nhận vào cuối kỳ tạo lập doanh thu hiện hành. Ngoài ra, khi tính toán Điểm của bạn, tổng số có thể bao gồm cả phân số khi tính theo một đơn vị tiền tệ. Chúng tôi sẽ tiến hành những nỗ lực hợp lý mang tính thương mại để làm tròn những con số này tới số điểm gần nhất có lợi cho bạn. Tuy nhiên, những quyết định về tính toán Điểm của chúng tôi mang tính quyết định và buộc phải tuân theo.

 3. Các đơn hàng được hoàn tiền hoặc bồi hoàn về phương thức thanh toán ban đầu sẽ trừ Điểm tích lũy tạo ra từ đơn hàng khỏi số dư Điểm của bạn. Các đơn hàng đủ tiêu chuẩn là đơn hàng không bao gồm trả lại, tín dụng, hoàn tiền và sửa đổi và được định nghĩa là các đơn hàng thực hiện tại GoDaddy.com hoặc các trang liên kết, không tính thuế bán hàng,
 4. Sau ba mươi (30) ngày mua dịch vụ bạn mới nhận được điểm. Sau thời gian này, bạn có thể đổi Điểm để lấy tín dụng trong cửa hàng để sử dụng duy nhất tại GoDaddy.com. Những Điểm này sẽ được quy đổi theo giá trị tương đương đô la đô la Mỹ.
 5. Điểm được quy đổi thành điểm tín dụng cửa hàng GoDaddy.com không được quy đổi thành tiền mặt và sẽ bị hủy bỏ sau hai năm từ khi tích lũy.
 6. GoDaddy có quyền thu hồi Điểm nếu nghi ngờ có hoạt động gian lận hoặc sử dụng sai mục đích.
 7. Cơ cấu thu nhập ("Cơ cấu thu nhập") cho Chương trình Pro dựa trên tổng số đô la Mỹ thanh toán trong giỏ hàng của bạn hoặc Khách hàng của bạn sau khi áp dụng chiết khấu hoặc loại trừ. Cấu trúc kiếm điểm có thể bao gồm (i) tỷ lệ phần trăm trên mỗi sản phẩm hoặc dịch vụ, (ii) số tiền cố định cho mỗi sản phẩm hoặc dịch vụ hoặc (iii) kết hợp cả hai. Cấu trúc kiếm điểm hiện tại được đặt ra như sau:
  Tiêu đề Ngày có hiệu lực Tỷ lệ phần trăm
  Sản phẩm đủ tiêu chuẩn – Nhà cung cấp chương trình Pro Sản phẩm đủ tiêu chuẩn – Nhà cung cấp Pro Plus 08/02/2016
  01/09/2016
  5%
  10%

7(c) Khả năng đủ điều kiện tham gia Kết nối Pro đối với Nhà cung cấp chương trình Pro

Để đủ điều kiện tham gia Kết nối Pro, bạn phải là một Nhà cung cấp Pro Plus.

7(d) Khả năng đủ điều kiện đạt tư cách Pro Plus đối với Nhà cung cấp chương trình Pro

Nhà cung cấp chương trình Pro đủ điều kiện đạt tư cách Pro Plus khi tích lũy được 2.500 Điểm đủ tiêu chuẩn trong vòng một năm lịch. Khi tích lũy được 2.500 Điểm đủ tiêu chuẩn, một Nhà cung cấp chương trình Pro sẽ tự động nhận được tư cách Pro Plus và được GoDaddy chỉ định là một Nhà cung cấp Pro Plus.

Nhà cung cấp Pro Plus nhận được nhiều lợi ích hơn so với Nhà cung cấp chương trình Pro thông thường: khả năng tạo hồ sơ trong Kết nối Pro như trong Phần 3 và khả năng tích lũy thêm Điểm như trong Phẩn 7(b)(vii).

Tư cách Pro Plus tự động chấm dứt vào ngày 31 tháng 12 của năm thành viên sau khuyến mại thành viên lên Pro Thêm, trừ khi bạn kiếm được thêm 2.500 Điểm đủ điều kiện trong năm lịch tiếp theo.

Điểm để quy đổi thành điểm tín dụng cửa hàng không ảnh hưởng tới số điểm tích lũy nhằm trở thành thành viên Pro Plus.

8. BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC VÀ QUYỀN HỦY BỎ

Không giới hạn bất kỳ quyền và biện pháp khắc phục nào của chúng tôi, nếu:

 1. Bạn vi phạm Thỏa thuận này hoặc bất kỳ tài liệu nào được đưa vào bằng cách tham chiếu;
 2. GoDaddy xác định hành động của bạn có thể gây nguy hiểm cho GoDaddy hoặc các thành viên;
 3. Với tư cách là một Nhà cung cấp chương trình Pro, bạn nhận được đánh giá trung bình dưới 4 sao (trên tổng số 5 sao) trong ít nhất 10 đánh giá; hoặc
 4. GoDaddy xác định việc sử dụng Chương trình Pro của bạn vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền hợp pháp của người khác.

GoDaddy có thể thu hồi ngay lập tức và vô thời hạn các đặc quyền của bạn, đình chỉ hoạt động hoặc đóng (các) tài khoản của bạn và từ chối cung cấp Chương trình Pro cho bạn, hoặc áp dụng các biện pháp thích hợp khác (do GoDaddy toàn quyền đơn phương quyết định) để thi hành hoặc chấm dứt Thỏa thuận này.

9. MIỄN TRỪ VÀ CHẤM DỨT TRÁCH NHIỆM

Dù GoDaddy thực hiện các bước nhất định để kiểm tra chứng chỉ của một Nhà cung cấp chương trình Pro, nhưng là một Khách hàng chương trình Pro, bạn phải hiểu rằng không gì trong Chương trình Pro của GoDaddy nhằm thay thế hay vượt quá tính chất ràng buộc của bất kỳ yêu cầu cấp phép nào đối với một chuyên gia trang web độc lập. GoDaddy không đảm bảo hoặc tuyên bố về các kỹ năng của Nhà cung cấp Chương trình Pro hoặc chất lượng dịch vụ mà họ có thể thực hiện cho bạn. Nếu bạn chọn giữ lại các dịch vụ của họ, GoDaddy không xác nhận hoặc đề xuất các dịch vụ của bất kỳ Nhà cung cấp chương trình Pro cụ thể nào. Bất cứ ai sử dụng Chương trình Pro nên dựa vào phán đoán độc lập của chính mình hoặc, nếu phù hợp, hãy tìm lời khuyên của một chuyên gia có trình độ trong việc xác định việc thực hiện chăm sóc hợp lý trong bất kỳ trường hợp cụ thể nào. Bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm việc đánh giá trình độ của một cá nhân và ký kết hợp đồng trực tiếp hoặc đạt được thỏa thuận với một Nhà cung cấp chương trình Pro. Nhà cung cấp chương trình Pro không phải là nhà thầu, nhân viên hay đại lý của GoDaddy.

GoDaddy không liên quan đến hợp đồng thực tế giữa Khách hàng Chương trình Pro và Nhà cung cấp Chương trình Pro hoặc trong việc hoàn tất bất kỳ dịch vụ nào. Nếu có tranh chấp giữa các bên, bạn phải giải quyết tranh chấp trực tiếp với người thực hiện hợp đồng với bạn.

QUA ĐÂY, BẠN ĐỒNG Ý CHẤM DỨT, BỒI THƯỜNG, BẢO VỆ VÀ ĐẢM BẢO KHÔNG BỊ HẠI CHO GoDaddy VÀ MỌI ĐƠN VỊ LIÊN KẾT, NHÀ THẦU, ĐẠI LÝ, NHÂN VIÊN, CÁN BỘ, GIÁM ĐỐC, CỔ ĐÔNG VÀ NGƯỜI ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH CỦA CÔNG TY ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC TRÁCH NHIỆM, KHIẾU NẠI, THIỆT HẠI (BAO GỒM CẢ THIỆT HẠI DO HẬU QUẢ VÀ THIỆT HẠI NGẪU NHIÊN), CHI PHÍ VÀ PHÍ TỔN, BAO GỒM PHÍ LUẬT SƯ HỢP LÝ, PHÁT SINH LIÊN QUAN ĐẾN BẤT CỨ VIỆC THỰC HIỆN, HÀNH ĐỘNG HAY THIẾU SÓT CỦA MỘT THÀNH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH PRO KHÁC (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN VIỆC LÉN THEO DÕI, QUẤY RỐI HOẶC QUẤY RỐI TÌNH DỤC, CÁC HÀNH VI BẠO LỰC THỂ XÁC VÀ PHÁ HOẠI TÀI SẢN CÁ NHÂN), BẤT KỲ TRANH CHẤP NÀO GIỮA BẠN VÀ GIAO DỊCH CỦA BẠN VỚI MỘT THÀNH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH KHÁC.

TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, GoDaddy VÀ MỌI ĐƠN VỊ LIÊN KẾT, NHÀ THẦU, ĐẠI LÝ, NHÂN VIÊN, CÁN BỘ, GIÁM ĐỐC, CỔ ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH CỦA CÔNG TY CŨNG KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, DO HẬU QUẢ, ĐẶC BIỆT HAY ĐIỂN HÌNH PHÁT SINH LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC BẠN SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH PRO PHIÊN BẢN BETA HAY CHƯƠNG TRÌNH PRO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở VIỆC TRUY CẬP CÓ PHÉP HAY TRÁI PHÉP CỦA BẠN TỚI TÀI KHOẢN CỦA BẤT KỲ KHÁCH HÀNG CHƯƠNG TRÌNH PRO NÀO HOẶC BẤT KỲ MẤT MÁT DỮ LIỆU HOẶC NỘI DUNG NÀO BẠN CÓ THỂ GẶP PHẢI DO CHÚNG TÔI NGỪNG CHƯƠNG TRÌNH PRO PHIÊN BẢN BETA HOẶC CHƯƠNG TRÌNH PRO VÌ BẤT CỨ LÝ DO NÀO.

NẾU, BẤT KỂ CÁC TRƯỜNG HỢP NGOẠI LỆ NÓI TRÊN, GoDaddy HAY BẤT KỲ NHÀ THẦU LIÊN KẾT, ĐẠI LÝ, NHÂN VIÊN, CÁN BỘ, GIÁM ĐỐC, CỔ ĐÔNG VÀ NGƯỜI ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH NÀO CỦA CÔNG TY ĐƯỢC XÁC ĐỊNH PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CÁC THIỆT HẠI, THÌ TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, THIỆT HẠI TỔNG HỢP, DÙ LÀ PHÁT SINH TRONG HỢP ĐỒNG, VI PHẠM DÂN SỰ, NGHĨA VỤ PHÁP LÝ NGHIÊM NGẶT HAY THIỆT HẠI KHÁC, CŨNG KHÔNG VƯỢT QUÁ TỔNG SỐ PHÍ BẠN PHẢI TRẢ CHO NHÀ CUNG CẤP CHƯƠNG TRÌNH PRO TRONG VÒNG SÁU (6) THÁNG TRƯỚC THỜI ĐIỂM PHÁT SINH KHIẾU NẠI ĐÓ.

10. TIÊU ĐỀ VÀ ĐỀ MỤC; ĐIỀU KHOẢN ĐỘC LẬP; HIỆU LỰC TỪNG PHẦN

Tiêu đề và đề mục của Thỏa thuận này chỉ nhằm mục đích mang lại sự thuận tiện cũng như giúp dễ dàng tham chiếu và không được sử dụng theo bất kỳ cách nào để phân tích hoặc giải thích thỏa thuận giữa các bên, trừ khi được quy định trong tài liệu này. Mỗi điều khoản và thỏa thuận trong Thỏa thuận này sẽ được hiểu là cho tất cả mục đích để có một điều khoản hoặc thỏa thuận riêng biệt và độc lập. Nếu tòa án của khu vực tài phán có thẩm quyền quyết định bất kỳ điều khoản nào (hoặc một phần của điều khoản) của Thỏa thuận này là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thi hành, các điều khoản còn lại (hoặc các phần của điều khoản) của Thỏa thuận này sẽ không bị ảnh hưởng, do đó sẽ có giá trị và có thể thi hành trong phạm vi đầy đủ nhất được pháp luật cho phép.

11. ĐỊNH NGHĨA; MÂU THUẪN

Các thuật ngữ in hoa được sử dụng nhưng không được định nghĩa sẽ được hiểu như ý nghĩa gán cho chúng trong Thỏa thuận về điều khoản dịch vụ chung. Trong trường hợp xảy ra mâu thuẫn giữa các điều khoản của Thỏa thuận này và các điều khoản của Thỏa thuận về điều khoản dịch vụ chung, các điều khoản của Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực chi phối.

12. LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về Chương trình Pro của GoDaddy hoặc Thỏa thuận này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ bên dưới:

GoDaddy Legal Department
14455 North Hayden Rd.
Suite 219
Scottsdale, AZ 85260
legal@godaddy.com

Điện thoại: (0284) 458 1371


Đã sửa đổi: 19/02/2018
Bản quyền © 2014-2019 GoDaddy.com, LLC Bảo lưu mọi quyền.