GoDaddy

CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN

Sửa đổi lần gần đây nhất: 17/01/2020

Các sản phẩm được mua từ GoDaddy.com, LLC chỉ có thể được hoàn lại nếu bị hủy trong thời gian hoàn trả được quy định dưới đây trong chính sách này. Một số sản phẩm có các chính sách hoặc yêu cầu khác nhau đối với việc hoàn tiền liên quan đến chúng, trong đó có một số sản phẩm không đủ điều kiện hoàn tiền trong bất kỳ trường hợp nào. Vui lòng xem nội dung bên dưới để biết các điều khoản hoàn tiền áp dụng cho những sản phẩm này.

Ngày giao dịch”, trong Chính sách hoàn tiền này, nghĩa là ngày mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào, kể cả ngày bất kỳ gia hạn nào được xử lý bởi GoDaddy.com, LLC tuân theo các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận áp dụng cho sản phẩm hoặc dịch vụ đó (xem tại đây).

"Giai đoạn hoàn tiền", bạn có thể hủy một sản phẩm bất kỳ lúc nào nhưng chỉ có thể được hoàn tiền nếu bạn gửi yêu cầu hoàn tiền đến dịch vụ khách hàng của GoDaddy trong khung thời gian hoàn tiền cụ thể dành cho sản phẩm áp dụng, nếu có.

Không hoàn tiền sau khi đóng tài khoản. Nếu đủ điều kiện được hoàn tiền, bạn cần yêu cầu hoàn tiền trước khi đóng tài khoản. Bạn có thể chọn đóng tài khoản của mình với chúng tôi bất cứ lúc nào, nhưng khi đóng tài khoản, bạn sẽ không còn đủ điều kiện để được hoàn tiền như được cho phép theo Chính sách hoàn tiền này.

KHÁCH HÀNG BRAZIL: Bất kỳ và tất cả các Sản phẩm đã mua từ GoDaddy chỉ có thể được hoàn lại nếu bị hủy trong vòng BẢY (7) NGÀY kể từ ngày giao dịch.

Điều khoản hoàn tiền tiêu chuẩn

Gói hàng năm+ - Trong vòng 30 ngày kể từ ngày giao dịch

Gói hàng tháng*+ - Trong vòng 48 giờ kể từ thời gian giao dịch.

*Gói hàng tháng bao gồm tất cả các gói có thời hạn dưới 1 năm (ví dụ: 6 tháng, 9 tháng, v.v.)
+Không thể hoàn tiền cho các sản phẩm bảo mật có dịch vụ sửa chữa khi đã gửi yêu cầu dọn dẹp._

Sản phẩm có điều khoản hoàn tiền đặc biệt

Chi tiêu quảng cáo

Đối với SEV Đặc biệt, chi tiêu quảng cáo và phí tiếp thị trên công cụ tìm kiếm không được hoàn tiền cho tháng hiện tại. Chúng tôi có thể hoàn tiền cho các tháng trả trước trong tương lai, chi tiêu quảng cáo bổ sung và phí tiếp thị trên công cụ tìm kiếm cho tháng trong tương lai.

Dịch vụ có hỗ trợ

Có thể hoàn tiền sau ba tháng đầu.

Hồ sơ đấu giá nổi bật

Hoàn tiền trong vòng 24 giờ đầu tiên nếu không ai đặt giá mua.

Danh mục đấu giá bổ sung

Hoàn tiền trong vòng 48 giờ đầu tiên nếu không ai đặt giá mua.

Đơn hàng đặt sẵn miền

Nếu một khoản tín dụng cho Đơn hàng đặt sẵn miền đã được áp cho một cuộc bán đấu giá thì sẽ không được hoàn tiền (nếu chưa áp cho cuộc bán đấu giá, bạn sẽ đủ điều kiện được hoàn tiền trong vòng 30 ngày kể từ ngày giao dịch).

Đăng ký/Gia hạn tên miền

 1. Các điều khoản tiêu chuẩn

  Đăng ký mới 5 ngày (120 giờ) 
  Tự động gia hạn (một năm) 45 ngày (1080 giờ)
  Tự động gia hạn (nhiều năm) 5 ngày (120 giờ)
  Gia hạn thủ công 5 ngày (120 giờ)

 2. Ngoại lệ

  .AU Đăng ký mới / Tự động gia hạn / Gia hạn thủ công - 3 Ngày (72 giờ)
  .COM.AU Đăng ký mới / Tự động gia hạn / Gia hạn thủ công - 3 Ngày (72 giờ)
  .NET.AU Đăng ký mới / Tự động gia hạn / Gia hạn thủ công - 3 Ngày (72 giờ)
  .ORG.AU Đăng ký mới / Tự động gia hạn / Gia hạn thủ công - 3 Ngày (72 giờ)
  .CZ Gia hạn thủ công - 59 ngày (1416 giờ)
  .IT Gia hạn tự động / Gia hạn thủ công - 14 ngày (336 giờ)
  .MX Đăng ký mới - 45 Ngày (1080 Giờ) Phí đăng ký đóng băng trong giai đoạn này, không thu phí. Phí được tính từ ngày 46, không hoàn tiền. Nếu tên miền bị xóa trong Thời gian ân hạn thì phí sẽ hết đóng băng.
  .COM.MX Đăng ký mới - 45 Ngày (1080 Giờ) Phí đăng ký đóng băng trong giai đoạn này, không thu phí. Phí được tính từ ngày 46, không hoàn tiền. Nếu tên miền bị xóa trong Thời gian ân hạn thì phí sẽ hết đóng băng.
  .PE Gia hạn thủ công - 29 ngày (696 giờ)
  .COM.PE Gia hạn thủ công - 29 ngày (696 giờ)
  .NET.PE Gia hạn thủ công - 29 ngày (696 giờ)
  .NOM.PE Gia hạn thủ công - 29 ngày (696 giờ)
  .ORG.PE Gia hạn thủ công - 29 ngày (696 giờ)
  .PH Gia hạn thủ công - 59 ngày (1416 giờ)
  .COM.PH Gia hạn thủ công - 59 ngày (1416 giờ)
  .NET.PH Gia hạn thủ công - 59 ngày (1416 giờ)
  .ORG.PH Gia hạn thủ công - 59 ngày (1416 giờ)
  .SE Gia hạn thủ công - 69 ngày (1656 giờ)
  .SG Gia hạn thủ công - 29 ngày (696 giờ)
  .SO Gia hạn tự động / Gia hạn thủ công - 4 ngày (96 giờ)
  .COM.SO Gia hạn tự động / Gia hạn thủ công - 4 ngày (96 giờ)
  .NET.SO Gia hạn tự động / Gia hạn thủ công - 4 ngày (96 giờ)
  .ORG.SO Gia hạn tự động / Gia hạn thủ công - 4 ngày (96 giờ)
  .UK Đăng ký mới / Tự động gia hạn / Gia hạn thủ công - 5 Ngày (120 giờ)
  .CO.UK Đăng ký mới / Tự động gia hạn / Gia hạn thủ công - 5 Ngày (120 giờ)
  .ME.UK Đăng ký mới / Tự động gia hạn / Gia hạn thủ công - 5 Ngày (120 giờ)
  .ORG.UK Đăng ký mới / Tự động gia hạn / Gia hạn thủ công - 5 Ngày (120 giờ)

 3. Đăng ký trước

  Đối với đăng ký trước gTLD, phí nộp đơn là không thể được hoàn tiền
  For more information on pre-registration refunds with Donuts Inc.’ family of TLDs, see Donuts’ Pre-Registration Refunds and Auctions policy.Để biết thêm thông tin về hoàn tiền đăng ký trước với dòng TLD của Donuts Inc., xem chính sách đăng ký trước về Hoàn tiền và đấu giá Donuts.

Dịch vụ chuyên gia

Nếu Dịch vụ chuyên gia đã được thực hiện thì bạn sẽ không được hoàn tiền (nếu chưa thực hiện, bạn sẽ đủ điều kiện được hoàn tiền trong vòng 30 ngày kể từ ngày giao dịch).

Nhận Dịch vụ bắt đầu

Nếu đã thực hiện Dịch vụ bắt đầu, khi đó dịch vụ này là không hoàn lại (nếu chưa thực hiện, bạn sẽ đủ điều kiện nhận hoàn tiền trong vòng 30 ngày kể từ ngày giao dịch).

GoDaddy IT Services

If IT Service has already been performed, then it is non-refundable (if not yet performed, eligible for a refund within 30 days of the date of the transaction).

 • Annual Subscriptions: Non-refundable
 • Monthly Subscriptions: If one or more request(s) have been completed during the billing period, your monthly subscription is non-refundable.

Dịch vụ lưu trữ

Nếu Dịch vụ lưu trữ đã được thực hiện thì bạn sẽ không được hoàn tiền (nếu chưa thực hiện, bạn sẽ đủ điều kiện được hoàn tiền trong vòng 30 ngày kể từ ngày giao dịch).

Các dịch vụ thiết kế web chuyên nghiệp

Dịch vụ web: 30% khi đang thực hiện dịch vụ, phí hủy 70% khi thiết kế trang đã được gửi đi để xét duyệt, không được hoàn tiền khi phiên bản đầu tiên đã hoàn thành. Nếu chưa được thực hiện, thì đủ điều kiện được hoàn tiền trong vòng 30 ngày kể từ ngày giao dịch. Khi hoạt động đã bắt đầu, thiết kế dịch vụ web được coi là hoàn thành sau 180 ngày kể từ ngày giao dịch và sẽ không đủ điều kiện để được hoàn tiền sau đó.

Thiết kế logo: phí hủy 40% khi đang thực hiện dịch vụ, không được hoàn tiền khi Đã giao sản phẩm. Nếu chưa được thực hiện, thì đủ điều kiện được hoàn tiền trong vòng 30 ngày kể từ ngày giao dịch. Khi hoạt động đã bắt đầu, thiết kế logo được coi là đã gửi sau 180 ngày kể từ ngày giao dịch và sẽ không đủ điều kiện để được hoàn tiền sau đó.

Dịch vụ tu sửa website: phí hủy 30% khi đang thực hiện dịch vụ, phí hủy 70% khi thiết kế trang đã được gửi đi để xét duyệt, không được hoàn tiền khi đã hoàn thành.

Chăm sóc website: Chăm sóc website là một hợp đồng 12 tháng và bạn sẽ phải cam kết sử dụng Dịch vụ trong suốt thời hạn bạn đã mua. Nếu mua gói Chăm sóc website hàng tháng, bạn có thể hủy bất kỳ lúc nào và GoDaddy sẽ không tính phí các lần gia hạn trong tương lai.

Nếu bạn mua gói hàng quý hoặc hàng năm và bạn đã hoàn thành 1 hoặc nhiều yêu cầu, bạn có thể hủy bất kỳ lúc nào và bạn sẽ không đủ điều kiện để được hoàn tiền.

Nếu bạn mua gói Chăm sóc website hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm, bạn có thể hủy và được hoàn tiền đầy đủ, nếu KHÔNG có yêu cầu hoàn thành cho dịch vụ Chăm sóc website.

Sản phẩm đã mua với miền miễn phí

Trong trường hợp bất kỳ sản phẩm đã mua nào gồm một tên miền miễn phí, nếu bạn hủy sản phẩm đã mua đó thì giá niêm yết cho tên miền sẽ được trừ khỏi khoản hoàn tiền (giá niêm yết là giá tên miền được niêm yết trên website của GoDaddy và không bao gồm bất kỳ khuyến mại, chiết khấu hay giảm giá nào).

Dịch vụ SEO

Dịch vụ SEO là một cam kết 12 tháng; để nhận được kết quả tốt nhất, bạn sẽ phải sử dụng Dịch vụ trong toàn bộ giai đoạn 12 tháng.

Đối với tất cả các gói Dịch vụ SEO, bạn có thể hủy trong vòng 48 giờ kể từ ngày giao dịch và nhận khoản hoàn tiền đầy đủ cho bất kỳ tháng nào còn lại trong thời hạn đã cam kết, vào phương thức thanh toán ban đầu của bạn. Tiền hoàn lại sẽ không được phát hành cho những tháng trước.

Nếu bạn mua gói hàng tháng và hủy hơn 48 giờ sau ngày giao dịch, thì bạn đồng ý thanh toán cho tháng hiện tại của Dịch vụ SEO, nhưng GoDaddy sẽ không tính phí bạn cho bất kỳ tháng nào trong tương lai. Tuy nhiên, bạn sẽ không được hoàn tiền của tháng hiện tại hoặc các tháng trước đây.

Nếu bạn mua gói nửa năm hoặc hàng năm và hủy hơn 48 giờ sau ngày giao dịch, bạn đồng ý thanh toán cho tháng hiện tại của Dịch vụ SEO và GoDaddy sẽ hoàn lại 50% chia theo tỷ lệ vào phương thức thanh toán ban đầu của bạn cho bất kỳ tháng không sử dụng nào.

Sitelock 911

Bạn có thể yêu cầu hoàn tiền trong vòng 30 ngày sau ngày giao dịch CHỈ KHI bạn chưa kích hoạt sản phẩm.

Trình quản lý mạng xã hội

Bạn có thể hủy Trình quản lý phương tiện xã hội bất kỳ lúc nào và chúng tôi sẽ không lập hóa đơn thu phí các tháng sau đó. Tuy nhiên, bạn sẽ không được hoàn tiền chi phí của các tháng trước và tháng hiện tại khi dịch vụ đã được thực hiện. Nếu bạn hủy Trình quản lý phương tiện xã hội và yêu cầu hoàn tiền trong vòng 48 giờ kể từ khi mua lần đầu hay khi gia hạn, bạn có thể được hoàn tiền đầy đủ cho tháng dịch vụ đó. Tuy nhiên, sau 48 giờ, bạn có trách nhiệm trả tiền cho tháng đó dù sẽ không phải trả cho các tháng tiếp theo.

Phí ủy thác

Phí ủy thác có thể được hoàn tiền nếu chưa đăng ký miền thành công. Tuy nhiên, Phí ủy thác không được hoàn tiền khi gia hạn.

Bảo mật website

Hoàn tiền chỉ được áp dụng trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua và chỉ được thực hiện trong trường hợp chưa thực hiện loại bỏ phần mềm độc hại thủ công.

Dịch vụ hỗ trợ đặc biệt cho WordPress

Bạn có thể được hoàn tiền nếu hủy gói trước khi kết thúc chu kỳ thanh toán và chưa dùng bất kỳ tín dụng nào. Nếu đã thực hiện một Dịch vụ trong tháng đó, thì tháng đó sẽ không hoàn tiền (nếu chưa thực hiện, bạn sẽ đủ điều kiện nhận hoàn tiền trong vòng 30 ngày kể từ ngày tiến hành giao dịch) Các tháng không sử dụng dịch vụ trong tương lai cũng có thể được hoàn tiền nếu hủy gói và đã thực hiện thanh toán trước.

Sản phẩm không đủ điều kiện hoàn tiền

 • Thẩm định (Thẩm định nhanh và Thẩm định được chứng nhận không được hoàn tiền nếu khách hàng đã áp dụng tín dụng).
 • Tư cách thành viên tham gia đấu giá
 • Máy chủ đám mây
 • Hỗ trợ cấu hình
 • Câu lạc bộ miền chiết khấu (nếu được dùng cho mua hàng)
 • Miền: Đấu giá, Dịch vụ mua (bạn có thể yêu cầu hoàn tiền CHỈ KHI bạn chưa đặt giá trên miền mà bạn mua dịch vụ đó), Hợp nhất hoặc Giám sát
 • Ứng dụng trả phí kết nối dịch vụ lưu trữ (không được hoàn tiền sau khi thiết lập)
 • Tài khoản thương nhân
 • Gói Office tối đa
 • Tên miền đặc biệt
 • Phí mua lại
 • Chuyển nhượng (nếu thành công)
 • Mọi gói đăng ký hoặc lượt gia hạn trong các TLD sau là hoàn toàn không thể hoàn tiền:

  • .AI
  • .AM
  • .AT
  • .BE
  • .CH
  • .CL
  • .DE
  • .DK
  • .ES
  • .COM.ES
  • .NOM.ES
  • .ORG.ES
  • .EU
  • .FM
  • .FR
  • .GG
  • .GS
  • .JP
  • .CO.JP
  • .KR
  • .CO.KR
  • .NE.KR
  • .RE.KR
  • .MS
  • .NL
  • .NO
  • .NU
  • .NZ
  • .CO.NZ
  • .NET.NZ
  • .ORG.NZ
  • .PL
  • .BIZ.PL
  • .COM.PL
  • .INFO.PL
  • .NET.PL
  • .ORG.PL
  • .RU
  • .COM.RU
  • .NET.RU
  • .ORG.RU
  • .TC
  • .TK
  • .VE
  • .CO.VE
  • .COM.VE
  • .INFO.VE
  • .NET.VE
  • .ORG.VE
  • .WEB.VE
  • .VG
  • .CO.ZA

Tất cả các Đăng ký hoặc Gia hạn trong các TLD sau đây đều có thể được hoàn tiền, ngoại trừ điều kiện trong ngoặc đơn (trong trường hợp đó, những miền đó không thể hoàn tiền):

.AMSTERDAM (Chỉ đăng ký mới và gia hạn thu công)
.ARCHI (Chỉ gia hạn thủ công)
.BIO (Chỉ gia hạn thủ công)
.SKI (Chỉ gia hạn thủ công)
.CA (Chỉ gia hạn thủ công)
.CZ (Chỉ đăng ký mới và tự động gia hạn)      
.IT (Chỉ đăng ký mới)
.MX (Chỉ gia hạn thủ công)
.COM.MX (Chỉ gia hạn thủ công)
.PE (Chỉ với Đăng ký mới và Tự động gia hạn)
.COM.PE (Chỉ với Đăng ký mới và Tự động gia hạn)
.NET.PE (Chỉ với Đăng ký mới và Tự động gia hạn)
.NOM.PE (Chỉ với Đăng ký mới và Tự động gia hạn)
.ORG.PE (Chỉ với Đăng ký mới và Tự động gia hạn)
.PH (Chỉ với Đăng ký mới và Tự động gia hạn)
.COM.PH (Chỉ với Đăng ký mới và Tự động gia hạn)
.NET.PH (Chỉ với Đăng ký mới và Tự động gia hạn)
.ORG.PH (Chỉ với Đăng ký mới và Tự động gia hạn)
.SE (Chỉ với Đăng ký mới và Tự động gia hạn)
.SG (Chỉ với Đăng ký mới và Tự động gia hạn)
.SO (Chỉ đăng ký mới)
.COM.SO (Chỉ đăng ký mới)
.NET.SO (Chỉ đăng ký mới)
.ORG.SO (Chỉ đăng ký mới)
.TW (Chỉ tự động gia hạn)
.COM.TW (Chỉ tự động gia hạn)
.IDV.TW (Chỉ tự động gia hạn)
.ORG.TW (Chỉ tự động gia hạn)