GoDaddy

THỎA THUẬN ĐAI LÝ

Sửa đổi lần gần đây nhất: 5/9/2018

VUI LÒNG ĐỌC KỸ THỎA THUẬN NÀY, VÌ THỎA THUẬN CÓ CHỨA THÔNG TIN QUAN TRỌNG VỀ CÁC QUYỀN PHÁP LÝ CỦA BẠN CŨNG NHƯ CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC.

1. TỔNG QUAN

Thỏa thuận đại lý này ("Thỏa thuận") được ký kết bởi và giữa GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company ("GoDaddy") ("Đại lý") và bạn, và có hiệu lực kể từ ngày chấp nhận dưới hình thức điện tử. Thỏa thuận này quy định các điều khoản và điều kiện sử dụng của bạn đối với (Các) chương trình Đại lý (Chương trình đại lý bán lẻ) của GoDaddy với mục đích bán một số sản phẩm và dịch vụ ("Dịch vụ") của GoDaddy cho khách hàng của bạn và thể hiện toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và GoDaddy liên quan đến vấn đề này.
Khi bạn chấp nhận ở dạng điện tử Thỏa thuận này có nghĩa là bạn đã đọc, hiểu, xác nhận và đồng ý chịu sự ràng buộc của Thỏa thuận này, cùng với Thỏa thuận điều khoản dịch vụ chung, được kết hợp ở đây bằng tham chiếu này và trong bất cứ thỏa thuận hoặc chính sách nào khác được bao gồm rõ ràng trong tài liệu này.

Các từ "chúng tôi", "của chúng tôi" sẽ đề cập đến GoDaddy. Các từ "bạn", "của bạn", hoặc "Đại lý" sẽ đề cập đến bất kỳ cá nhân hoặc thực thể nào chấp nhận Thỏa thuận này. Không điều nào trong Thỏa thuận này được coi là bao gồm bất kỳ quyền hoặc lợi ích nào của bên thứ ba.

Chúng tôi, với toàn quyền đơn phương quyết định, có thể thay đổi hoặc điều chỉnh Thỏa thuận này, bất kỳ chính sách hoặc thỏa thuận nào được kết hợp ở đây và bất kỳ giới hạn hoặc hạn chế nào về Chương trình đại lý hoặc Dịch vụ vào bất kỳ lúc nào và những thay đổi hoặc điều chỉnh này sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi được đăng trên Trang này. Việc sử dụng Chương trình đại lý của bạn sau những thay đổi hoặc điều chỉnh này sẽ cấu thành sự chấp nhận của bạn về Thỏa thuận này và giới hạn Chương trình đại lý như lần sửa đổi gần nhất. Nếu bạn không đồng ý bị ràng buộc bởi Thỏa thuận này và các giới hạn Chương trình đại lý như lần sửa đổi gần nhất, bạn không được tiếp tục sử dụng Chương trình đại lý. Đôi khi chúng tôi có thể thông báo cho bạn những thay đổi hoặc điều chỉnh về Thỏa thuận này bằng email. Do đó việc quan trọng là bạn phải duy trì tài khoản người mua hàng của mình ở tình trạng hoạt động. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý hoặc trách nhiệm về việc bạn không nhận được thông báo qua email nếu lỗi xảy ra do địa chỉ email không chính xác.

Bạn thừa nhận rằng Wild West Domains, LLC, một công ty trách nhiệm hữu hạn Delaware ("Wild West Domains"), sẽ đóng vai trò là nhà đăng ký hồ sơ cho các dịch vụ đăng ký tên miền được cung cấp theo Thỏa thuận này. Wild West Domains là một Công ty Internet dành cho nhà đăng ký Số và Tên miền được ICANN công nhận. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng với tư cách là nhà đăng ký được ICANN công nhận, Wild West Domains bị ràng buộc bởi một thỏa thuận với ICANN. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Wild West Domains có thể sửa đổi Thỏa thuận này để tuân thủ thỏa thuận của mình với ICANN, cũng như mọi điều khoản và điều kiện khác được quy định bởi ICANN và/hoặc cơ quan đăng ký áp dụng cho miền cấp cao nhất hoặc miền cấp cao nhất theo mã quốc gia được đề cập. Mặc dù đã nói ở trên, bạn thừa nhận và đồng ý rằng một trong những nhà đăng ký được công nhận bởi ICANN khác của chúng tôi có thể phục vụ và được xác định là Nhà đăng ký hồ sơ trong một số trường hợp nhất định (ví dụ như được quy định bởi ICANN, bởi mối quan hệ của chúng tôi với Cơ quan đăng ký của bất kỳ miền cấp cao nhất cụ thể nào, v.v).

2. MÔ TẢ DỊCH VỤ

Chương trình đại lý Cơ bản và Chuyên nghiệp. Chương trình đại lý cơ bản và chuyên nghiệp cung cấp cho bạn một trang Đại lý hoàn chỉnh để bạn có thể bán lại Dịch vụ. Dịch vụ có sẵn để bán lẻ có thể không bao gồm tất cả Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp để bán. Chương trình đại lý cơ bản cho phép bạn tham gia các Dịch vụ khác nhau và bán lại Dịch vụ cho khách hàng của riêng bạn. Chương trình đại lý chuyên nghiệp cho phép bạn tham gia các Dịch vụ tương tự để bán lại như Chương trình đại lý cơ bản, ngoài ra còn cho phép bạn kiếm tiền từ bất cứ tên miền nào được khách hàng của bạn đăng ký. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể thay đổi trang Đại lý của bạn theo từng thời điểm.

Chương trình Siêu đại lý. Một Chương trình siêu đại lý cung cấp cho bạn một trang Đại lý chuyên nghiệp hoàn chỉnh mà bạn có thể bán lại Dịch vụ sẵn dùng để Đại lý chuyên nghiệp bán lại cũng như bán lại Chương trình đại lý cơ bản và chuyên nghiệp cho Đại lý phụ của riêng bạn (những khách hàng mua Chương trình đại lý cơ bản hoặc chuyên nghiệp từ bạn).

Chương trình Đại lý API. Chương trình đại lý giao diện lập trình ứng dụng ("API") ("Chương trình Đại lý API") cho phép bạn bán các gói đăng ký tên miền và dịch vụ email cho khách hàng của mình trên website của riêng bạn. Chúng tôi không cung cấp cho bạn một trang Đại lý chìa khóa trao tay.

3. GIẤY PHÉP

Tuân theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này, chúng tôi sẽ cấp cho bạn giấy phép không độc quyền, không thể chuyển nhượng để bán lại Dịch vụ. Mọi Chương trình đại lý đều phải chịu phí cấp phép hàng năm. Dịch vụ bạn chọn bán lại phải tuân theo các thỏa thuận Dịch vụ tương ứng và các chính sách được đăng tải trên trang Pháp lý của Trang này và có tại đây.

4. NGHĨA VỤ CỦA BẠN; GIỚI HẠN; HẠN CHẾ

Bảo vệ dữ liệu. Theo các điều khoản và điều kiện của Phụ lục xử lý dữ liệu và các tệp đính kèm và các Phụ lục của nó ("DPA"), được đính kèm bên dưới ở cuối Thỏa thuận này và được kết hợp ở đây, bạn có thể được cấp quyền truy cập vào dữ liệu của khách hàng cho các mục đích và mục đích sử dụng hạn chế. Mọi quyền truy cập và sử dụng dữ liệu khách hàng chỉ được cho phép khi bạn tuân thủ nghiêm ngặt các điều khoản và điều kiện của DPA và bất kỳ việc không tuân thủ hoặc vi phạm các điều khoản nào sẽ là cơ sở để chấm dứt ngay Thỏa thuận này và sự tham gia của bạn vào Chương trình Đại lý.

Giá và phí. Theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này, bạn công nhận rằng tất cả giá cả và phí có thể thay đổi theo từng thời điểm và theo quyết định riêng của chúng tôi.

Đảm bảo hoàn tiền. Nếu trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày bạn mua Chương trình đại lý mà bạn muốn hủy tài khoản Đại lý của mình vì bất cứ lý do gì, bạn chỉ có quyền được hoàn tiền toàn bộ khoản phí cấp phép hàng năm. Bạn và khách hàng của mình không có quyền được hoàn tiền bất cứ Dịch vụ đã mua nào, đồng thời bạn sẽ không nhận được bất cứ khoản Thanh toán hoa hồng nào, nếu có.

Thông báo cho khách hàng. Nếu có bất cứ chỉnh sửa, sửa đổi, chấm dứt hay thay đổi cơ bản nào khác đối với Dịch vụ yêu cầu thông báo cho khách hàng thì bạn sẽ phải hỗ trợ chúng tôi thông báo cho khách hàng của bạn.

Bảo mật thông tin. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ thực hiện một cách cẩn trọng và hợp lý để ngăn chặn và hạn chế việc sử dụng, tiết lộ hoặc sao chép Thông tin bí mật của chúng tôi. “Thông tin bí mật” bao gồm, nhưng không giới hạn ở, khách hàng, đơn hàng, tên miền, dịch vụ cụ thể hoặc thông tin tiếp thị hoặc bất kỳ thông tin không công khai nào có trong Trung tâm kiểm soát đại lý của bạn. Thông tin bảo mật không bao gồm bất cứ thông tin nào, dù được chỉ định theo bất kỳ cách nào, đang hoặc sẽ được công bố công khai mà theo Thỏa thuận này và không vi phạm bất cứ nghĩa vụ nào theo thỏa thuận này, bạn đã biết trước khi được tiết lộ, bạn đã biết từ một nguồn không phải là chúng tôi và không vi phạm bất kỳ nghĩa vụ bảo mật nào khác hoặc thông tin do bạn phát triển độc lập. Nghĩa vụ này sẽ kéo dài trong ba (3) năm sau khi chấm dứt Chương trình đại lý của bạn.

Tiêu chuẩn đạo đức. Nghiêm cấm việc hối lộ hoặc tặng quà để khách hàng mua dịch vụ. Việc hối lộ hoặc tặng quà này cũng sẽ dẫn đến chấm dứt Chương trình đại lý của bạn.

Diễn giải. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không đưa ra tuyên bố sai lệch hoặc gây hiểu lầm nào về giá cả, chất lượng, giá trị, việc bao gồm, khả năng cung cấp hoặc tính khả dụng của bất kỳ Dịch vụ nào. Chúng tôi bảo lưu quyền tạm ngừng hoặc hủy tài khoản của bạn khi không tuân thủ các điều khoản và điều kiện này.

Nhận dạng nhà đăng ký. Khi nhận được bất kỳ yêu cầu nào, bạn phải thông báo với người yêu cầu rằng Wild West Domains chính là nhà đăng ký trên hồ sơ của mọi tên miền được đăng ký qua trang Đại lý của bạn. Bạn không được làm bất cứ điều gì để khiến bất cứ ai có ấn tượng rằng bạn là nhà đăng ký trên hồ sơ hay nhà đăng ký được ICANN phê duyệt. Bạn công nhận và đồng ý rằng bạn không được sử dụng logo Được ICANN công nhận trên mọi tài liệu tiếp thị hay trang Đại lý của mình.

Không chuyển nhượng. Tài khoản Đại lý của bạn không thể chuyển nhượng và không thể bán riêng hay bán cùng với trang hoặc doanh nghiệp hiện có.

Chấm dứt. Bất kỳ khoản Hoa hồng kiếm được nào cũng có thể bị tạm giữ và không được thanh toán nếu, theo quyết định riêng của chúng tôi, chúng tôi nhận được quá nhiều khoản bồi hoàn và/hoặc khoản hoàn tiền. Nếu chúng tôi xác định rằng Bạn đã vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này, thì chúng tôi có thể chấm dứt Thỏa thuận này và Bạn sẽ bị mất tất cả Hoa hồng kiếm được. Nếu bạn mở thêm tài khoản đại lý với chúng tôi, những tài khoản này sẽ bị hủy và không có khoản hoa hồng nào được trả cho Bạn.

Đăng ký proxy. Bạn không được cố ý chấp nhận các đăng ký từ nhà cung cấp proxy và dịch vụ đăng ký quyền riêng tư không được ICANN công nhận, đồng thời bạn phải tuân thủ mọi Hướng dẫn kỹ thuật và Chính sách của ICANN trong Chương trình ủy quyền proxy.

Các quy tắc và quy định của ICANN và Cơ quan đăng ký. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi sẽ gửi tất cả các thông báo gia hạn theo yêu cầu của ICANN. Bạn sẽ cho biết trên website của bạn rằng nhà đăng ký trên hồ sơ sẽ gửi thông báo gia hạn. Bạn phải hiển thị tất cả giá đăng ký và gia hạn trên website của bạn (và cung cấp một liên kết đến trang đó theo yêu cầu của chúng tôi). Bạn phải cung cấp tất cả dữ liệu đăng ký cần thiết theo định dạng tuân thủ ICANN. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi sẽ làm gián đoạn việc hết hạn đăng DNS để hiển thị các hướng dẫn gia hạn theo yêu cầu của ICANN. Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả hoạt động xác thực người đăng ký tên miền. Nếu chúng tôi không thể xác thực, tên miền có thể bị đình chỉ hoặc chấm dứt theo quyết định riêng của chúng tôi.

Bạn công nhận và đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm tuân thủ mọi chính sách và quy trình của ICANN và Cơ quan đăng ký hiện hành.

Quyền kiểm tra. Bạn công nhận và đồng ý rằng chúng tôi có thể đánh giá website của bạn và yêu cầu các hồ sơ và tài liệu để chứng minh việc bạn tuân thủ các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này. Chúng tôi bảo lưu quyền tạm ngừng hoặc hủy tài khoản của bạn khi không tuân thủ các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này.

5. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Bạn sẽ sử dụng mọi chương trình máy tính, tài liệu hướng dẫn và thông tin bao gồm hoặc có chứa thông tin độc quyền liên quan đến API chỉ nhằm mục đích thực hiện theo Thỏa thuận này. Bạn không được biên dịch ngược, tách rời hay thiết kế đối chiếu API hoặc khiến người khác làm điều đó.

Bạn không được sử dụng bất cứ bản quyền, nhãn hiệu, nhãn dịch vụ hay quyền sở hữu trí tuệ nào khác của GoDaddy hoặc công ty mẹ hoặc đơn vị liên kết của GoDaddy trừ khi được chúng tôi ủy quyền cụ thể, không được đăng ký nhãn hiệu giống hoặc tương tự dễ gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của GoDaddy hoặc công ty mẹ hoặc đơn vị liên kết của công ty, đồng thời không được đăng ký hay duy trì bất cứ tên miền internet nào có các cụm từ đã đăng ký thương hiệu thuộc sở hữu của công ty hoặc công ty mẹ hoặc công ty liên kết của công ty (hoặc tên miền tương tự dễ gây nhầm lẫn với tên miền đó). Bạn không được sử dụng bất cứ quyền sở hữu trí tuệ nào của GoDaddy hoặc công ty mẹ hoặc đơn vị liên kết của công ty trong quảng cáo của mình trừ khi được chúng tôi ủy quyền cụ thể. Bạn còn đồng ý không sử dụng nhãn liệu của GoDaddy hoặc công ty mẹ hoặc đơn vị liên kết của công ty, bao gồm URL website của chúng tôi làm từ khóa trong mọi chiến dịch quảng cáo trực tuyến.

Không có giấy phép hoặc quyền hạn nào theo bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu, nhãn dịch vụ hoặc quyền hay giấy phép sở hữu nào khác, ngoại trừ giấy phép nhãn hiệu giới hạn được cung cấp dưới đây cho Đại lý cơ bản và chuyên nghiệp, được trao cho bạn hoặc cung cấp cho bạn theo Thỏa thuận này.

6. CÁC ĐIỀU KHOẢN DÀNH RIÊNG CHO CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LÝ CƠ BẢN/CHUYÊN NGHIỆP

Định nghĩa.

 • “Bảng giá” là danh sách các Dịch vụ có sẵn để bán lại trong Chương trình đại lý của bạn, chi phí của bạn và mức giá bán lẻ tối thiểu của từng Dịch vụ. Bảng giá được đăng tải trong Trung tâm kiểm soát đại lý
 • Trung tâm kiểm soát đại lý là nơi bảo mật trong tài khoản của bạn tại trang của chúng tôi. Tại đây, bạn có thể truy cập Bảng giá dịch vụ của chúng tôi, chọn Dịch vụ bạn muốn bán lại, tham gia Dịch vụ tiếp thị hay nói cách khác kiểm soát và quản lý Chương trình đại lý của mình.


Giá dịch vụ. Chúng tôi sẽ cung cấp Dịch vụ cho bạn theo Bảng giá của chúng tôi. Bạn có thể đặt giá riêng của mình cho các Dịch vụ mà bạn bán lại tuân theo mức giá bán lẻ tối thiểu của chúng tôi.

Định giá nhiều đơn vị tiền tệ. Bạn sẽ có khả năng chọn tham gia định giá nhiều loại tiền tệ cho trang Đại lý của bạn. Việc bật tính năng Định giá nhiều đơn vị tiền tệ cho phép bạn phục vụ các khách hàng có thể muốn hoàn tất quy trình thanh toán bằng một loại tiền tệ khác với đô la Mỹ. Nếu bạn đăng ký định giá hiển thị bằng nhiều đơn vị tiền tệ, bạn công nhận và đồng ý rằng (1) mặc dù chúng tôi có thể cung cấp giá Dịch vụ bằng các loại tiền tệ khác nhau nhưng việc xử lý giao dịch chỉ được hỗ trợ bằng đô la Mỹ và một số tùy chọn tiền tệ hiển thị trên Trang này; và (2) các mức giá được liệt kê trong Bảng giá (bao gồm nhưng không giới hạn giá mua cơ sở, giá bán lẻ tối thiểu và giá bán lẻ đề xuất) nằm trong Trung tâm kiểm soát đại lý không được cập nhật theo thời gian thực. Theo đó, tùy vào tỷ giá hối đoái của và các sự biến đổi khác, có thể xảy ra tình huống việc các giao dịch bán cho khách hàng ở một loại tiền tệ không phải là đô la Mỹ có thể làm giảm khoản Thanh toán hoa hồng của bạn và/hoặc dẫn đến khoản Thanh toán hoa hồng bị âm.

Giao dịch lừa đảo. Bạn đồng ý không gây tổn hại cho chúng tôi và bồi thường cho chúng tôi cho những giao dịch mang bản chất là lừa đảo mà chúng tôi đã xử lý thay mặt bạn. Những giao dịch lừa đảo này có thể là do nhưng không giới hạn việc cung cấp sai sự thật trong quá trình đăng ký hay chuyển nhượng tên miền hoặc do sử dụng thẻ tín dụng bị đánh cắp hay chiếm dụng.

Tính phí khách hàng của bạn. Bạn ủy quyền cho chúng tôi tính phí từng khách hàng của bạn số tiền bằng đô la Mỹ do bạn chỉ định cho Dịch vụ mà khách hàng đã mua qua trang Đại lý của bạn. Chúng tôi có thể tính một khoản phí nhỏ cho khách hàng của bạn nếu khách hàng đó hủy đăng ký tên miền trong khoảng thời gian năm (5) ngày ưu đãi và chúng tôi sẽ hoàn tiền giá tên miền. Chúng tôi sẽ không tính phí cho khách hàng của bạn nếu chúng tôi hủy đăng ký tên miền trong khoản thời gian này do gian lận.

Phí giao dịch. Bạn sẽ thanh toán cho chúng tôi $0,25 USD cho mỗi đơn hàng của khách hàng cộng [@T[localization:]@ tổng chi phí đơn hàng (gọi chung là "Phí giao dịch"). Bạn công nhận rằng Phí giao dịch có thể thay đổi theo từng thời điểm và không được hoàn tiền trong trường hợp hoàn tiền đơn hàng Dịch vụ của khách hàng.

Dịch vụ lưu trữ. Trang Đại lý cơ bản hoặc chuyên nghiệp của bạn sẽ được chúng tôi lưu trữ và tuân theo các điều khoản và điều kiện trong Thỏa thuận dịch vụ lưu trữ của chúng tôi. Tất cả các trang Đại lý cơ bản và chuyên nghiệp được tạo trên tên miền securepaynet.net.

Hỗ trợ khách hàng. Theo mặc định, chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng 24/7 cho bạn và cho khách hàng của bạn đối với những Dịch vụ mà bạn bán lại; tuy nhiên, bạn có thể ngừng tham gia dịch vụ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi dành cho khách hàng của bạn trong phần Cài đặt tài khoản của Trung tâm kiểm soát đại lý nếu bạn chọn tùy chọn đó.

Thanh toán hoa hồng.(Các khoản) Thanh toán hoa hồng” sẽ được thanh toán hàng tháng và thể hiện các khoản hoa hồng kiếm được trong tháng ngay trước đó. Đối với từng Dịch vụ được bán qua trang Đại lý của bạn, khoản tiền hoa hồng của bạn sẽ được tính như là khoản chênh lệch giữa giá bán và chi phí của bạn, trừ Phí giao dịch và/hoặc bất cứ khoản bồi hoàn nào có thể áp dụng.

Ngày thanh toán là ngày mà khoản Thanh toán hoa hồng được gửi cho bạn. Thanh toán hoa hồng có thể được thanh toán bằng PayPal®, chương trình Good As Gold của chúng tôi, bằng séc hoặc bằng tiền gửi trực tiếp (chỉ có đối với các Đại lý tại Hoa Kỳ). Bất kể phương thức thanh toán nào được sử dụng, nếu ngày thanh toán rơi vào ngày Thứ Bảy thì ngày thanh toán sẽ là ngày làm việc trước đó; nếu ngày thanh toán rơi vào ngày Chủ Nhật hoặc ngày nghỉ thì ngày thanh toán sẽ là ngày làm việc tiếp theo.

 • PayPal: Nếu bạn chọn sử dụng PayPal, bạn sẽ được thanh toán hàng tháng vào ngày hai mươi lăm (25) của tháng đó. Vui lòng xem yêu cầu thiết lập tài khoản PayPal ở quốc gia bạn (có thể tìm thấy ở đây) để đảm bảo tài khoản PayPal của bạn có thể nhận thanh toán từ các bên thứ ba. Chúng tôi sẽ thanh toán mọi khoản phí mà PayPal tính phí để các khoản phí đó không bị trừ vào Thanh toán hoa hồng của bạn.
 • Good As Gold: Nếu bạn chọn sử dụng Good As Gold, bạn sẽ được thanh toán hàng tháng vào ngày hai mươi lăm (25) của tháng đó. Yêu cầu ngưỡng tối thiểu là Năm đô la Mỹ ($5 USD) mới có thể thực hiện thanh toán vào tài khoản.
 • Séc: Nếu bạn chọn thanh toán bằng séc hoặc không chọn bất cứ phương thức thanh toán nào khác, bạn sẽ nhận được Thanh toán hoa hồng bằng séc. Yêu cầu ngưỡng tối thiểu là Một trăm đô la Mỹ ($100 USD) mới có thể phát hành séc.
   Séc tới Đại lý tại Hoa Kỳ. Séc sẽ được gửi qua đường bưu điện hàng tháng vào ngày cuối cùng của tháng tới các Đại lý tại Hoa Kỳ. Bạn công nhận và đồng ý rằng phí xử lý séc Hai mươi lăm đô la Mỹ ($25 USD) sẽ được thu mỗi khi in séc Thanh toán hoa hồng.
   Séc tới Đại lý bên ngoài Hoa Kỳ Séc sẽ được gửi qua đường bưu điện hàng quý vào ngày cuối cùng của quý đến các Đại lý bên ngoài Hoa Kỳ. Ngày thanh toán hàng quý là ngày 28 tháng 2, ngày 31 tháng 5, ngày 31 tháng 8 và ngày 30 tháng 11. Đại lý bên ngoài Hoa Kỳ sẽ không bị tính phí xử lý.
 • Gửi tiền trực tiếp (chỉ dành cho Đại lý tại Hoa Kỳ): Ngoài các Phương thức thanh toán hoa hồng trên đây, các Đại lý tại Hoa Kỳ còn có thể chọn nhận Thanh toán hoa hồng bằng tiền gửi trực tiếp. Nếu bạn chọn sử dụng tiền gửi trực tiếp, bạn hiểu rằng bạn có trách nhiệm cung cấp số tài khoản ngân hàng hợp lệ tại Hoa Kỳ và thông tin tiền gửi trực tiếp liên quan trong phần Thiết lập người nhận tiền trong Tài khoản của tôi tại website của chúng tôi. Khoản Thanh toán hoa hồng của bạn sẽ bị giữ lại chờ biên nhận của chúng tôi theo hướng dẫn gửi tiền trực tiếp phù hợp nếu bạn không cung cấp được tài khoản tiền gửi trực tiếp hợp lệ. Bạn có thể tìm thấy hướng dẫn cách thiết lập tài khoản tiền gửi trực tiếp bằng cách bấm vào liên kết "Tài khoản người nhận tiền" trên trang "Cài đặt tài khoản" dưới mục "Tài khoản của tôi" từ tài khoản của bạn tại website của chúng tôi.
  Theo đây, bạn ủy quyền cho chúng tôi khởi tạo và vào sổ các bút toán ghi có (dương) của khoản Thanh toán hoa hồng vào tài khoản tiền gửi trực tiếp mà bạn chỉ định. Khoản Thanh toán hoa hồng có thể bị ghi nợ hoặc giữ lại khi có bất cứ đơn hàng nào được hoàn tiền do gian lận hoặc bồi hoàn bởi ngân hàng phát hành. Bạn sẽ được thanh toán hàng tháng vào ngày hai mươi lăm (25) của tháng.
  Việc bạn hoặc chủ sở hữu tài khoản tiền gửi trực tiếp ủy quyền cho chúng tôi sẽ vẫn còn hiệu lực và được áp dụng đầy đủ cho đến khi chúng tôi hoặc tổ chức nhận tiền gửi nhận được thông báo bằng văn bản từ bạn hoặc chủ sở hữu tài khoản tiền gửi trực tiếp rằng việc ủy quyền đó đã bị thu hồi hoặc cho đến khi chấm dứt tài khoản Đại lý của bạn.

Bồi hoàn. Trong trường hợp bồi hoàn thẻ tín dụng liên quan đến việc khách hàng của bạn mua Dịch vụ, chúng tôi sẽ khấu trừ số tiền phí thẻ tín dụng vào khoản Thanh toán hoa hồng của bạn. Trong trường hợp khoản bồi hoàn là số tiền lớn, theo như chúng tôi xác định, chúng tôi bảo lưu quyền giữ lại hai mươi phần trăm (20%) khoản Thanh toán hoa hồng hàng tháng của bạn trong chín mươi (90) ngày kể từ ngày phải thanh toán khoản Thanh toán hoa hồng.

Dịch vụ tiếp thị. Chúng tôi (và các công ty liên quan của chúng tôi) sẽ không tiếp thị Dịch vụ mang thương hiệu của chúng tôi cho khách hàng của bạn; tuy nhiên, chúng tôi (và các công ty liên quan của chúng tôi) có thể tiếp thị Dịch vụ mang thương hiệu của bạn cho khách hàng của bạn. Thỉnh thoảng, chúng tôi cũng có thể cung cấp các dịch vụ tiếp thị khác nhau cho bạn. Các dịch vụ tiếp thị có thể bao gồm giảm giá, khuyến mãi, dịch vụ tiếp thị qua điện thoại, dịch vụ tiếp thị qua email và/hoặc dịch vụ quảng cáo trực tuyến (gọi chung là "Dịch vụ tiếp thị"). Dịch vụ tiếp thị được thiết kế để hỗ trợ bạn trong việc tiếp thị sản phẩm và dịch vụ một cách hiệu quả hơn tới khách hàng của mình. Dịch vụ tiếp thị sẽ được cung cấp trên cơ sở chọn tham gia. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng (1) Dịch vụ tiếp thị chỉ được cung cấp cho mục đích thuận tiện sử dụng và chúng tôi không tuyên bố hay bảo đảm về điều tương tự; (2) chúng tôi có quyền sửa đổi, thay đổi hoặc ngừng bất kỳ khía cạnh nào của Dịch vụ tiếp thị bất cứ lúc nào; (3) nếu bạn chọn tham gia (hoặc không tham gia) Dịch vụ tiếp thị, có thể mất tới mười (10) ngày làm việc để các thay đổi của bạn có hiệu lực; (4) tất cả các Dịch vụ tiếp thị sẽ do chúng tôi lựa chọn và bạn sẽ không được phép tùy chỉnh Dịch vụ tiếp thị; và (5) sự tham gia của bạn vào một số Dịch vụ tiếp thị, đặc biệt là giảm giá và khuyến mãi, có thể làm giảm khoản Thanh toán hoa hồng của bạn và/hoặc dẫn đến khoản Thanh toán hoa hồng âm.

Hướng dẫn cấp phép nhãn hiệu. Chúng tôi sẽ cấp cho bạn giấy phép không thể chuyển nhượng để sao chép và hiển thị trên website của mình các nhãn hiệu và tên sản phẩm sau đây ("Nhãn hiệu") liên quan đến việc bán lại các sản phẩm của chúng tôi theo các quy cách giới hạn được quy định trong mục này: Express Email Marketing®, Quick Shopping Cart®, và Online File Folder®. Chúng tôi còn cung cấp cho bạn một giấy phép không thể chuyển nhượng để sao chép và hiển thị các thỏa thuận và tài liệu pháp lý được đăng ký bản quyền liên quan đến các Dịch vụ được cung cấp và được cung cấp trong Trung tâm kiểm soát đại lý, với điều kiện bạn cung cấp chuỗi bản quyền hợp lệ và không sửa đổi các thỏa thuận và tài liệu đó. Bạn bắt buộc phải đăng một tuyên bố miễn trừ trách nhiệm nhỏ trên website của mình cho biết các Nhãn hiệu được sử dụng và quyền sở hữu thuộc về chúng tôi và các đơn vị liên kết của chúng tôi, nêu rõ: "Nhãn hiệu của bên thứ ba là các nhãn hiệu được đăng ký của chủ sở hữu tương ứng của nhãn hiệu đó. Bảo lưu mọi quyền." Bạn phải kiểm tra Trung tâm kiểm soát đại lý định kỳ để theo dõi mọi thay đổi đối với các Nhãn hiệu, bao gồm nhưng không giới hạn thay đổi từ nhãn hiệu (™) chờ xử lý thành nhãn hiệu (®) được đăng ký. Bạn phải nhanh chóng tiến hành mọi chỉnh sửa đối với bất cứ Nhãn hiệu nào bị ảnh hưởng mà bạn đang sử dụng.

Dịch vụ phải được xác định rõ ràng theo tên ở trên và việc sử dụng các tên này chỉ được sử dụng để mô tả hoặc tham chiếu chính xác đến Dịch vụ của chúng tôi. Nhãn hiệu phải được sao chép chính xác như diện mạo của nhãn hiệu trong mục này hoặc theo ủy quyền trong Trung tâm kiểm soát đại lý và phải bao gồm các ký hiệu ® hoặc ™ hiện hành. Mỗi Nhãn hiệu được hiển thị phải khác biệt rõ ràng với tên của bạn hoặc văn bản khác để không có gì thể hiện rằng Nhãn hiệu thuộc sở hữu của bạn hoặc bạn có liên quan đến Nhãn hiệu ngoài mối liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi có thể cung cấp thêm quy cách cho bạn ngoài những hướng dẫn chung này và bạn sẽ có nghĩa vụ phải tuân thủ các hướng dẫn đó. Bạn không được phép hiển thị Nhãn hiệu theo cách ngụ ý rằng chúng tôi liên kết, tài trợ hoặc chứng thực cho bạn ngoài mối quan hệ của bạn với chúng tôi với tư cách là một đại lý. Trong trường hợp chúng tôi, theo quyết định riêng của mình, xác định rằng việc bạn sử dụng Nhãn hiệu hay bất cứ nhãn hiệu nào của bất cứ đơn vị liên kết nào của chúng tôi cấu thành hành vi vi phạm hoặc làm ảnh hưởng đến uy tín của nhãn hiệu, chúng tôi có thể giữ lại khoản Thanh toán hoa hồng cho đến khi vấn đề được khắc phục và/hoặc chúng tôi có thể chấm dứt ngay tài khoản của bạn. Chúng tôi bảo lưu mọi quyền không cung cấp công khai cho bạn. Chúng tôi có thể đánh giá việc bạn sử dụng Nhãn hiệu của chúng tôi để xác định tuân thủ mục này, đồng thời chúng tôi bảo lưu quyết định riêng hạn chế việc bạn sử dụng Nhãn hiệu của chúng tôi. Bạn phải được chúng tôi cấp phép bằng văn bản trước khi sử dụng Nhãn hiệu cho bất cứ mục đích nào khác ngoài mục đích được quy định rõ ràng trong mục này hoặc trong Trung tâm kiểm soát đại lý.

Mạng xã hội. Bạn có thể được cung cấp tính năng để liên kết đến các trang mạng của bạn từ trang Đại lý của mình. Bạn xác nhận và đồng ý rằng bạn sở hữu, hoặc có quyền để liên kết đến, các trang mạng xã hội mà bạn liên kết đến từ trang Đại lý của mình. Nếu bạn sử dụng nút Google, bạn cũng công nhận và đồng ý chịu ràng buộc bởi Chính sách nút Google.

Miền tùy chỉnh. Chương trình Đại lý của bạn có thể bao gồm một tính năng tên miền tùy chỉnh, cho phép bạn liên kết trang Đại lý của mình với một tên miền do bạn đăng ký. Tính năng tên miền tùy chỉnh có thể được bao gồm như một phần của Chương trình của bạn hoặc được cung cấp dưới dạng dịch vụ bổ sung và có thể không dành cho tất cả các Đại lý.

Kiếm tiền từ miền. Chương trình đại lý chuyên nghiệp của chúng tôi bao gồm việc kiếm tiền từ miền. Kinh doanh miền là một dịch vụ cho phép người đăng ký tên miền tạo doanh thu trên lưu lượng truy cập được tạo cho tên miền của người đăng ký. Bạn sẽ được thanh toán một tỷ lệ phần trăm doanh thu tạo ra từ việc kinh doanh tên miền đăng ký qua trang Đại lý của bạn vượt ngưỡng được đặt trong Trung tâm kiểm soát đại lý, ngưỡng này có thể được thay đổi. Việc thanh toán khoản tiền kinh doanh của bạn sẽ được tiến hành cùng với khoản Thanh toán hoa hồng. Bạn công nhận và đồng ý rằng chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi, sửa đổi hoặc ngừng việc cung cấp kinh doanh miền vào bất cứ thời điểm nào một cách rõ ràng. Hơn nữa, bạn thừa nhận và đồng ý rằng việc bạn sử dụng dịch vụ kiếm tiền từ miền phải tuân theo và sẽ tuân theo các điều khoản và điều kiện trong Thỏa thuận Cash Parking, được đưa vào tài liệu này làm tham chiếu. Chúng tôi bảo lưu quyền sàng lọc tên miền trước khi đăng ký và có thể loại trừ, tùy theo quyết định của chính mình, bất kỳ tên miền nào vì bất cứ lý do nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở: a) vi phạm Thỏa thuận này hoặc Điều khoản dịch vụ chung, hoặc b) vi phạm hoặc tiềm ẩn vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba.

Thỏa thuận pháp lý, chính sách và yêu cầu của ICANN. Trang Đại lý của bạn sẽ hiển thị một Điều khoản chung của Thỏa thuận dịch vụ, thỏa thuận của khách hàng về mức Dịch vụ, Chính sách về quyền riêng tư Quyền hạn và trách nhiệm của người đăng ký ICANN và các thỏa thuận và chính sách pháp lý khác, một số thỏa thuận mà khách hàng của bạn có thể phải đồng ý trước khi hoàn tất giao dịch mua hàng. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sửa đổi hoặc xóa hoặc cố gắng sửa đổi hoặc xóa bất kỳ thỏa thuận và chính sách pháp lý nào có trong trang Đại lý của bạn. Bạn phải đảm bảo rằng thông tin nhận dạng và liên hệ do khách hàng cung cấp của mọi dịch vụ đăng ký quyền riêng tư hoặc proxy do bạn cung cấp hoặc tạo sẵn liên quan đến từng đăng ký sẽ được gửi cho chúng tôi hoặc được lưu giữ trong chứng từ ủy thác hoặc hiển thị một thông báo rõ ràng cho các khách hàng đó vào thời điểm lựa chọn sử dụng dịch vụ quyền riêng tư hoặc proxy rằng dữ liệu của khách hàng hiện không được lưu trong chứng từ ủy thác. Khi sử dụng chứng từ ủy thác, thỏa thuận ủy thác của bạn sẽ quy định tối thiểu rằng dữ liệu sẽ được chuyển cho chúng tôi trong trường hợp bạn vi phạm thỏa thuận này.

Thời hạn và Chấm dứt. Trong trường hợp không có thông báo từ bạn, chúng tôi sẽ tự động tiếp tục cung cấp quyền truy cập vào Chương trình Đại lý vô thời hạn và sẽ tính phí cấp phép hàng năm vào Phương thức thanh toán bạn có trong hồ sơ theo mức giá hiện hành tại thời điểm đó của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ chịu trách nhiệm thông báo cho chúng tôi nếu bạn muốn chấm dứt sử dụng Chương trình đại lý. Thông báo về ý định chấm dứt của bạn phải được gửi cho chúng tôi trước ngày lập hóa đơn tối thiểu ba ngày. Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của chúng tôi và không cần thông báo, tại bất cứ thời điểm nào và vì bất cứ lý do gì, tạm dừng quyền truy cập hoặc sử dụng Chương trình đại lý của bạn. Sau khi chấm dứt, Dịch vụ của khách hàng của bạn sẽ mặc định theo chúng tôi hoặc một tổ chức liên quan. Bạn hoặc khách hàng của bạn sẽ không được hoàn tiền cho các Dịch vụ đã mua.

Đại diện và Đảm bảo. Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng mọi thông tin được bạn cung cấp để thiết lập trang đại lý của mình là đúng, chính xác và đầy đủ. Bạn cũng tuyên bố và đảm bảo rằng tên trang của bạn, URL hoặc thương hiệu khác đang được sử dụng một cách trung thực và bạn biết rằng không vi phạm hoặc xung đột với quyền hợp pháp của bên thứ ba hay đăng ký, nhãn hiệu hoặc tên thương mại của bên thứ ba nào. Bạn công nhận và đồng ý rằng chúng tôi không tuyên bố hay bảo đảm dưới bất cứ hình thức nào liên quan đến Thỏa thuận này và đặc biệt không bảo đảm với bạn về khả năng phản đối hoặc những khó khăn của việc đăng ký hay sử dụng bất cứ tên miền nào mà bạn sử dụng liên quan đến Chương trình đại lý của bạn.

7. CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐẶC BIỆT CHO ĐẠI LÝ TẠI ẤN ĐỘ

Đối với Đại lý tại Ấn Độ, các điều khoản và điều kiện sau đây được áp dụng cho giao dịch mua Chương trình đại lý cơ bản được thực hiện sau ngày "Sửa đổi lần gần đây nhất" ở đầu Thỏa thuận này.

Chương trình Đại lý cơ bản đi kèm cả giá giới thiệu (“Giá giới thiệu”) và giá tiêu chuẩn (“Giá thông thường”). Việc nhận được Giá giới thiệu sẽ phụ thuộc vào việc đạt được tiêu chuẩn doanh thu (“Tiêu chuẩn doanh thu”). Giá giới thiệu hiện tại, Giá thông thường và Tiêu chuẩn doanh thu sẽ hiển thị trên trang đích của Đại lý hoặc các thông báo từ chối trách nhiệm được liên kết đến trang đích của Đại lý, của Trang này.

Khi bạn mua Chương trình đại lý cơ bản, bạn sẽ được tính phí Giá giới thiệu. Nếu bạn đã đạt được Tiêu chuẩn doanh thu khi được xem xét sau sáu (6) tháng sau khi mua, bạn sẽ vẫn duy trì Giá giới thiệu cho sáu (6) tháng còn lại của Chương trình đại lý cơ bản. Nếu bạn chưa đạt được Tiêu chuẩn doanh thu khi được xem xét sau sáu (6) tháng sau khi mua, bạn sẽ chuyển sang Giá thông thường cho sáu (6) tháng còn lại của Chương trình đại lý cơ bản, và Phương thức thanh toán của bạn trong hồ sơ sẽ bị tính phí chênh lệch giữa Giá giới thiệu và Giá thông thường. Mọi khoản phí được thực hiện vào Phương thức thanh toán của bạn trong hồ sơ sẽ không được hoàn lại, ngay cả khi bạn đạt được Điểm chuẩn doanh thu vào một ngày sau đó.

Chúng tôi bảo lưu tuyệt đối quyền thay đổi hoặc sửa đổi Giá giới thiệu, Giá thông thường và Tiêu chuẩn doanh thu tại bất cứ thời điểm nào, đồng thời những thay đổi hoặc sửa đổi đó sẽ được đăng trực tuyến trên Trang này và sẽ có hiệu lực ngay lập tức mà không cần thông báo thêm cho bạn. Thay đổi hoặc sửa đổi đối với Giá giới thiệu, Giá thông thường và Tiêu chuẩn doanh thu sẽ có hiệu lực khi Chương trình đại lý cơ bản của bạn được gia hạn.

Trừ khi được quy định khác trên trang đích của Đại lý hoặc tuyên bố từ chối trách nhiệm được liên kết với trang đích của Đại lý, của Trang này, tất cả các Chương trình đại lý cơ bản chỉ được cung cấp trong mười hai (12) tháng cho các Đại lý ở Ấn Độ. Chúng tôi có quyền ngừng cung cấp Chương trình đại lý cơ bản sau mười hai (12) tháng hoặc tiếp tục cung cấp ở mức Giá thông thường.

8. CÁC ĐIỀU KHOẢN DÀNH RIÊNG CHO CHƯƠNG TRÌNH SIÊU ĐẠI LÝ

Điều khoản đại lý chuyên nghiệp kết hợp. Mọi điều khoản và điều kiện được đặt ra trên đây trong các Điều khoản cụ thể đối với Chương trình đại lý cơ bản/chuyên nghiệp cũng áp dụng cho Chương trình siêu đại lý và do đó, được kết hợp trong Mục này bằng tham chiếu này.

Đại lý phụ; Chấm dứt. Bạn chịu trách nhiệm về các hành động và thiếu sót của Đại lý phụ của bạn. Nếu bạn cung cấp đào tạo và/hoặc hỗ trợ kỹ thuật cho Đại lý phụ của mình, thì việc đào tạo và/hoặc hỗ trợ kỹ thuật đó phải hợp lý. Trong trường hợp Đại lý phụ, bạn hoặc chúng tôi chấm dứt tài khoản của Đại lý phụ thì bạn sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo chuyển tiếp khách hàng của Đại lý phụ đó đến tài khoản của một Đại lý hoặc Đại lý phụ khác.

Thanh toán hoa hồng. Ngoài các khoản Thanh toán hoa hồng được liệt kê trong mục Đại lý cơ bản/chuyên nghiệp, mỗi Chương trình đại lý bán ra cũng như các Dịch vụ bán ra bởi Đại lý phụ của bạn sẽ kiếm được một khoản Thanh toán hoa hồng. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi chi phí liên quan đến cả hai nguồn doanh thu theo quyết định riêng và hoàn toàn là của chúng tôi.

Kiếm tiền từ miền. Ngoài mọi doanh thu từ kinh doanh miền bạn tạo ra thông qua Chương trình đại lý chuyên nghiệp của riêng mình, bạn sẽ được thanh toán một tỷ lệ phần trăm doanh thu tạo ra từ việc kinh doanh tên miền được mua thông qua các trang của Đại lý phụ của bạn vượt ngưỡng được đặt trong Trung tâm kiểm soát đại lý, ngưỡng này có thể được thay đổi. Việc thanh toán khoản tiền kinh doanh của bạn sẽ được tiến hành cùng với khoản Thanh toán hoa hồng. Bạn công nhận và đồng ý rằng chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi, sửa đổi hoặc ngừng việc cung cấp kinh doanh miền vào bất cứ thời điểm nào một cách rõ ràng. Hơn nữa, bạn thừa nhận và đồng ý rằng việc bạn sử dụng dịch vụ kiếm tiền từ miền phải tuân theo và sẽ tuân theo các điều khoản và điều kiện trong Thỏa thuận Cash Parking, được đưa vào tài liệu này làm tham chiếu. Chúng tôi bảo lưu quyền sàng lọc tên miền trước khi đăng ký và có thể loại trừ, tùy theo quyết định của chính mình, bất kỳ tên miền nào vì bất cứ lý do nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở: a) vi phạm Thỏa thuận này hoặc Điều khoản dịch vụ chung, hoặc b) vi phạm hoặc tiềm ẩn vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba.

9. CÁC ĐIỀU KHOẢN DẢNH RIÊNG CHO CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LÝ

Xây dựng thương hiệu. Chúng tôi ủy quyền cho bạn đồng xây dựng thương hiệu Dịch vụ bạn bán lại bằng cách sử dụng tên và logo của Wild West Domains cùng với tên và logo của riêng bạn; tuy nhiên, bạn phải thực hiện theo các điều khoản và điều kiện của mục Quyền sở hữu trí tuệ trong tài liệu này.

Tài khoản trả trước. Bạn phải có một tài khoản trả trước ("Tài khoản trả trước") để điều hành Chương trình đại lý API và phải được thiết lập trước bằng cách chuyển tiền cho chúng tôi với số tiền đủ để trang trải chi phí Dịch vụ sẽ mua. Bạn có thể tìm thấy hướng dẫn cách thiết lập Tài khoản trả trước của mình bằng cách bấm vào liên kết "Chuyển tiền vào Tài khoản của bạn" từ trang chủ của bạn trên Mạng bên ngoài dành cho đại lý..

Theo đây, bạn ủy quyền cho chúng tôi khởi tạo và vào sổ các bút toán ghi nợ (âm) vào Tài khoản trả trước khi nhận được yêu cầu Dịch vụ của bạn. Bạn sẽ không mua được bất cứ Dịch vụ nào của chúng tôi nếu không thiết lập và duy trì một Tài khoản trả trước hợp lệ. Nếu vì bất cứ lý do nào đó mà chúng tôi không thể rút đủ tiền từ Tài khoản trả trước của bạn để xử lý yêu cầu về Dịch vụ của bạn và bạn không phản hồi các thông báo của chúng tôi thì mọi giao dịch được yêu cầu sẽ không được xử lý. Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về những giao dịch không thể xử lý vì bạn đã không có đủ tiền trong Tài khoản trả trước của mình để chi trả cho những giao dịch đó. Trong mọi trường hợp, nếu bạn không có đủ tiền trong Tài khoản trả trước của mình, có thể bạn sẽ phải chịu các khoản phí bổ sung. Chúng tôi cũng có thể tính một khoản phí nhỏ cho bạn nếu bạn hoặc khách hàng của bạn hủy đăng ký tên miền trong vòng năm (5) ngày ưu đãi và chúng tôi sẽ hoàn tiền giá tên miền. Chúng tôi sẽ không tính phí cho bạn nếu chúng tôi hủy tên miền trong khoản thời gian này do gian lận.

Trách nhiệm của bạn là hủy Tài khoản trả trước của mình nếu bạn quyết định dừng tài khoản Đại lý API. Ngay cả sau khi chấm dứt tài khoản Đại lý của bạn, Tài khoản trả trước của bạn sẽ vẫn còn mở cho đến khi chúng tôi nhận được thông báo bằng văn bản của bạn yêu cầu chúng tôi đóng Tài khoản trả trước của bạn.

Thỏa thuận pháp lý, chính sách và yêu cầu của ICANN. Bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi khi giao dịch với khách hàng và những người khác và đăng Chính sách về quyền riêng tư cùng với các yêu cầu tương tự như các yêu cầu của chúng tôi trên trang chủ của trang Đại lý của bạn. Bạn cũng sẽ hiển thị Quyền hạn và trách nhiệm của người đăng ký ICANN, Chính sách giải quyết tranh chấp trong việc chuyển nhà đăng ký ICANN, cũng như các thỏa thuận và chính sách pháp lý khác mà chúng tôi có thể cung cấp theo từng thời điểm. Bạn cũng công nhận và đồng ý rằng bạn sẽ đăng trên Trang của bạn và yêu cầu khách hàng của bạn (tại thời điểm đăng ký tên miền) công nhận và đồng ý với Thỏa thuận đăng ký tên miền và dịch vụ khách hàng mà chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn.

Bạn công nhận và đồng ý rằng việc đăng ký và sử dụng tên miền được chi phối từng phần bởi các quy tắc và hợp đồng được ban hành bởi Tập đoàn Internet cấp số và tên miền ("ICANN"). Các quy tắc này bao gồm các yêu cầu rằng nhà đăng ký duy trì một số thông tin đăng ký và giao dịch nhất định trong khoảng thời gian ba năm và các thông tin đó được cung cấp cho ICANN khi được yêu cầu cùng với mọi đánh giá do ICANN khởi tạo. Để hoàn thành các yêu cầu ICANN này, bạn đồng ý rằng bạn sẽ duy trì (a) theo hình thức điện tử, giấy hoặc vi phim tất cả thông tin liên lạc bằng văn bản cấu thành đơn đăng ký, xác nhận, sửa đổi, chuyển nhượng hoặc chấm dứt đăng ký và thư từ trao đổi với Người dùng có liên quan, bao gồm các hợp đồng đăng ký; và (b) theo hình thức điện tử, các ghi chép về tài khoản của tất cả Người dùng, bao gồm ngày tháng và số tiền của mọi khoản thanh toán và hoàn tiền liên quan đến đăng ký tên miền. Sau khi chúng tôi yêu cầu, bạn sẽ cung cấp mọi thông tin được xác định trong Mục này cho chúng tôi trong vòng hai (2) ngày làm việc hoặc hợp tác với chúng tôi trong mọi vấn đề về tuân thủ, quy định hoặc pháp lý phát sinh từ việc đăng ký tên miền.

Bạn phải đảm bảo rằng thông tin nhận dạng và liên hệ do khách hàng cung cấp của mọi dịch vụ đăng ký quyền riêng tư hoặc proxy do bạn cung cấp hoặc tạo sẵn liên quan đến từng đăng ký sẽ được gửi cho chúng tôi hoặc được lưu giữ trong chứng từ ủy thác hoặc hiển thị một thông báo rõ ràng cho các khách hàng đó vào thời điểm lựa chọn sử dụng dịch vụ quyền riêng tư hoặc proxy rằng dữ liệu của khách hàng hiện không được lưu trong chứng từ ủy thác. Khi sử dụng chứng từ ủy thác, thỏa thuận ủy thác của bạn sẽ quy định tối thiểu rằng dữ liệu sẽ được chuyển cho chúng tôi trong trường hợp bạn vi phạm thỏa thuận này.

Thời hạn và Chấm dứt. Trong trường hợp không có thông báo từ bạn, chúng tôi sẽ tự động tiếp tục cung cấp quyền truy cập vào Chương trình Đại lý API vô thời hạn và sẽ tính phí cấp phép hàng năm vào Phương thức thanh toán bạn có trong hồ sơ theo mức giá hiện hành tại thời điểm đó của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ chịu trách nhiệm thông báo cho chúng tôi nếu bạn muốn chấm dứt sử dụng Chương trình đại lý. Thông báo về ý định chấm dứt của bạn phải được gửi cho chúng tôi trước ngày lập hóa đơn tối thiểu ba ngày. Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của chúng tôi và không cần thông báo, tại bất cứ thời điểm nào và vì bất cứ lý do gì, tạm dừng quyền truy cập hoặc sử dụng Chương trình đại lý của bạn. Sau khi chấm dứt, bạn phải chuyển tiếp toàn bộ khách hàng của bạn và các Dịch vụ của họ cho chúng tôi, vì vậy, bạn công nhận và đồng ý rằng bạn sẽ cung cấp kịp thời cho chúng tôi toàn bộ thông tin khách hàng, bao gồm dữ liệu Chủ tên đã đăng ký và các thư từ trao đổi trước đây với khách hàng của bạn mà chúng tôi yêu cầu chuyển tiếp theo cách không làm gián đoạn các Dịch vụ của khách hàng của bạn. Bạn hoặc khách hàng của bạn sẽ không được hoàn tiền cho các Dịch vụ đã mua.

Thông báo. Bạn đồng ý rằng mọi thông báo (ngoại trừ các thông báo về vi phạm Thỏa thuận này) chúng tôi gửi cho bạn có thể được đăng trên Trang của chúng tôi và sẽ được xem là bạn đã nhận được thông báo trong vòng mười lăm (15) ngày sau khi đăng. Các thông báo về vi phạm sẽ được gửi tới địa chỉ email mà Đại lý đã đăng ký trên hồ sơ với chúng tôi hoặc được gửi qua thư bưu điện hạng nhất đến địa chỉ bưu điện mà Đại lý đã đăng ký trên hồ sơ với chúng tôi. Các thông báo của Đại lý cho chúng tôi phải gửi qua email đến địa chỉ hỗ trợ khách hàng được cung cấp trên Trang của chúng tôi hoặc gửi qua thư bưu điện hạng nhất đến: GoDaddy.com, LLC, ATTN: Reseller Department, 14455 North Hayden Rd., Suite 219, Scottsdale, AZ, 85260. Trong mọi trường hợp, việc giao nhận được xem là đã được thực hiện sau năm (5) ngày kể từ ngày gửi.

10. CÁC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA.

Bạn có thể được quyền bán sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba. Nếu bạn chọn bán sản phẩm SiteLock, bạn công nhận và đồng ý chịu sự ràng buộc của các điều khoản tại đây được kết hợp ở đây bằng cách tham chiếu.

11. TIÊU ĐỀ VÀ ĐỀ MỤC; ĐIỀU KHOẢN ĐỘC LẬP; HIỆU LỰC TỪNG PHẦN

Tiêu đề và đề mục của Thỏa thuận này chỉ nhằm mục đích mang lại sự thuận tiện cũng như giúp dễ dàng tham chiếu và không được sử dụng theo bất kỳ cách nào để phân tích hoặc giải thích thỏa thuận giữa các bên, trừ khi được quy định trong tài liệu này. Mỗi điều khoản và thỏa thuận trong Thỏa thuận này sẽ được hiểu là cho tất cả mục đích để có một điều khoản hoặc thỏa thuận riêng biệt và độc lập. Nếu tòa án của khu vực tài phán có thẩm quyền quyết định bất kỳ điều khoản nào (hoặc một phần của điều khoản) của Thỏa thuận này là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thi hành, các điều khoản còn lại (hoặc các phần của điều khoản) của Thỏa thuận này sẽ không bị ảnh hưởng, do đó sẽ có giá trị và có thể thi hành trong phạm vi đầy đủ nhất được pháp luật cho phép.

12. ĐỊNH NGHĨA; MÂU THUẪN

Các thuật ngữ in hoa được sử dụng nhưng không được định nghĩa sẽ được hiểu như ý nghĩa gán cho chúng trong Thỏa thuận về điều khoản dịch vụ chung. Trong trường hợp xảy ra mâu thuẫn giữa các điều khoản của Thỏa thuận này và các điều khoản của Thỏa thuận về điều khoản dịch vụ chung, các điều khoản của Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực chi phối.

***********************
THỎA THUẬN ĐẠI LÝ
PHỤ LỤC VỀ XỬ LÝ DỮ LIỆU

Hợp đồng bổ sung về xử lý dữ liệu dành cho Đại lý bán lẻ này ("DPA") là một phần của Thỏa thuận được ký kết giữa GoDaddy.com (bao gồm các đơn vị liên kết của mình nếu được dự tính theo Thỏa thuận) (“GoDaddy”) và bạn ("Đại lý bán lẻ") cho mục đích bán sản phẩm và dịch vụ của GoDaddy("Dịch vụ") qua Chương trình đại lý của GoDaddy, và sẽ điều chỉnh việc xử lý bất kỳ Thông tin cá nhân nào của Đại lý bán lẻ thay mặt cho GoDaddy. Đại lý tham gia vào Hợp đồng bổ sung về xử lý dữ liệu này thay mặt cho chính mình và, trong phạm vi được yêu cầu theo các Luật và Quy định bảo vệ dữ liệu hiện hành, nhân danh và thay mặt cho các đơn vị liên kết được ủy quyền của Đại lý. Tất cả các điều khoản viết hoa không được xác định ở đây sẽ có nghĩa được quy định trong Thỏa thuận. Các từ "chúng tôi", "của chúng tôi" sẽ đề cập đến GoDaddy. Các từ "bạn", "của bạn", hoặc "Đại lý" sẽ đề cập đến bất kỳ cá nhân hoặc thực thể nào chấp nhận Thỏa thuận này. Không điều nào trong Thỏa thuận này được coi là bao gồm bất kỳ quyền hoặc lợi ích nào của bên thứ ba. Hợp đồng bổ sung về xử lý dữ liệu này sẽ có hiệu lực và ràng buộc kể từ ngày bạn chấp nhận dưới hình thức điện tử.

Hợp đồng bổ sung về xử lý dữ liệu này bao gồm hai (2) phần khác biệt, được áp dụng theo giải thích dưới đây:

  1. Thỏa thuận cấp độ dịch vụ về Bảo mật và quyền riêng tư của dữ liệu Áp dụng Thỏa thuận cấp độ dịch vụ về Bảo mật và quyền riêng tư của dữ liệu. Áp dụng cho tất cả các Đại lý bán lẻ có quyền quy cập vào và xử lý thông tin nhận dạng cá nhân(theo "định nghĩa tại đây") thuộc bản chất và phạm vi của việc họ tham gia vào Chương trình bán lẻ
  2. Điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn (và các Phụ lục 1 & 2). Áp dụng điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn. Các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn sẽ áp dụng cho Dữ liệu khách hàng được chuyển ra ngoài Khu vực kinh tế Châu Âu, trực tiếp hoặc qua chuyển tiếp, sang bất kỳ quốc gia nào không được Ủy ban Châu Âu công nhận là cung cấp mức bảo vệ thích hợp cho dữ liệu cá nhân (như được mô tả trong Quy định chung về bảo vệ dữ liệu). Các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn sẽ không áp dụng cho Dữ liệu khách hàng không được chuyển nhượng, trực tiếp hoặc thông qua chuyển tiếp, bên ngoài Khu vực Kinh thế Châu Âu. Mặc dù đã nói ở trên, các Điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn sẽ không áp dụng khi dữ liệu được truyền theo tiêu chuẩn tuân thủ được công nhận cho việc chuyển hợp pháp dữ liệu cá nhân (như được định nghĩa trong GDPR) ra ngoài Khu vực kinh tế Châu Âu, chẳng hạn như các Khung thỏa thuận Privacy giữa Châu Âu-Hoa Kỳ và Thụy Sỹ-Hoa Kỳ.

***********************
Thỏa thuận cấp độ dịch vụ về Bảo mật và quyền riêng tư của dữ liệu

3. Thông tin cá nhân.

  3.1 “PII” hay "Thông tin nhận dạng cá nhân" nghĩa là thông tin trong bất kỳ phương tiện hoặc hình thức nào của bất kỳ loại nào liên quan đến một thể nhân được xác định hoặc có thể nhận dạng; một thể nhân có thể nhận dạng là người có thể được xác định trực tiếp hoặc gián tiếp, đặc biệt là bằng cách tham chiếu đến một giá trị nhận dạng như tên, địa chỉ, số An sinh xã hội hoặc số nhận dạng khác, địa chỉ email, số điện thoại, hồ sơ tài chính, thông tin thẻ tín dụng, số giấy phép lái xe hoặc thông tin khác có thể được liên kết hợp lý với một người cụ thể, máy tính hoặc thiết bị (ví dụ: thông tin được thu thập thông qua công nghệ theo dõi, chẳng hạn như địa chỉ IP) hoặc một hoặc nhiều yếu tố cụ thể về thể chất, bản sắc sinh lý, di truyền, tinh thần, kinh tế, văn hóa hoặc danh tính xã hội của người đó.
  3.2Việc xử lý cho các mục đích của Thỏa thuận cấp độ dịch vụ về Bảo mật sẽ bao gồm việc thu thập, ghi, sắp xếp, lên cấu trúc, lưu trữ, thích ứng hoặc thay đổi, truy xuất, tư vấn, sử dụng, tiết lộ, phổ biến hoặc cung cấp, kết hợp, hạn chế, xóa và phá hủy thông tin nhận dạng cá nhân.
  3.3 Bạn chỉ được xử lý thông tin nhận dạng cá nhân cho (các) mục đích giới hạn và cụ thể được mô tả trong Thỏa thuận và các hướng dẫn bằng văn bản của chúng tôi và không cho mục đích nào khác, bao gồm cả việc chuyển thông tin nhận dạng cá nhân của các cá nhân tại Liên minh Châu Âu ra bên ngoài Liên minh Châu Âu, trừ khi được yêu cầu bởi Liên minh Châu Âu hoặc luật của Quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu (trong trường hợp này, bạn phải thông báo ngay cho chúng tôi trước khi làm như vậy, trừ khi bị cấm thông báo cho chúng tôi theo luật).
  3.4 Bạn chỉ được chuyển thông tin nhận dạng cá nhân liên quan đến các cá nhân tại Liên minh Châu Âu ra bên ngoài Liên minh Châu Âu (hoặc nếu thông tin nhận dạng cá nhân đó đã nằm ngoài Liên minh Châu Âu, cho bất kỳ bên thứ ba nào cũng ở bên ngoài Liên minh Châu Âu), tuân thủ các điều khoản của Thỏa thuận cấp độ dịch vụ về bảo mật này và các yêu cầu của Điều khoản 44 đến 49 trong GDPR (như được định nghĩa dưới đây).
  3.5 Bạn phải thông báo ngay cho chúng tôi nếu, theo ý kiến của bạn, các hướng dẫn của chúng tôi vi phạm bất kỳ luật và quy định bảo vệ dữ liệu hiện hành nào, bao gồm cả Luật bảo vệ dữ liệu của Liên minh Châu Âu (như được định nghĩa bên dưới) tại .
  3.6 Bạn phải xử lý tất cả các thông tin nhận dạng cá nhân dưới dạng thông tin tuyệt mật và phải thông báo cho tất cả nhân viên hoặc đại lý được phê duyệt tham gia xử lý thông tin nhận dạng cá nhân về bản chất bí mật của thông tin nhận dạng cá nhân và đảm bảo rằng tất cả những người hoặc bên đó đã ký một thỏa thuận bảo mật phù hợp để duy trì tính bí mật của thông tin nhận dạng cá nhân.
  3.7 Trong phạm vi bạn nhận, duy trì, xử lý hoặc có quyền truy cập vào thông tin nhận dạng cá nhân liên quan đến Chương trình bán lẻ theo Thỏa thuận, bạn công nhận và đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm duy trì các biện pháp an ninh và tổ chức phù hợp để bảo vệ các thông tin nhận dạng cá nhân này. Bạn phải bảo vệ và bảo mật thông tin nhận dạng cá nhân này tuân thủ mọi pháp luật bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn ở Quy định (Liên minh Châu Âu) 2016/679 của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng Châu Âu ngày 27 tháng 4 năm 2016 về việc bảo vệ thể nhân liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân và khi di chuyển tự do những dữ liệu này ("Quy định chung về bảo vệ dữ liệu" hay "GDPR") và luật pháp hoặc quy định của các Quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu (cùng với "Luật bảo vệ dữ liệu của Liên minh Châu Âu").
  3.8 Các biện pháp tổ chức và an ninh thích hợp được dẫn chiếu trong Phần 3.7 sẽ bao gồm khi thích hợp (nhưng không giới hạn ở):
  3.8.1 Những biện pháp đó được liệt kê bên dưới tại Phần 5 và 6;
  3.8.2 Các biện pháp để đảm bảo rằng chỉ những cá nhân được ủy quyền cho các mục đích được mô tả trong Thỏa thuận mới có thể truy cập thông tin nhận dạng cá nhân;
  3.8.3 Bí danh và mã hóa thông tin nhận dạng cá nhân;
  3.8.4 Khả năng đảm bảo tính bảo mật, tính toàn vẹn, tính sẵn có và khả năng phục hồi liên tục của các hệ thống và dịch vụ xử lý của bạn;
  3.8.5 Khả năng khôi phục tính sẵn có và quyền truy cập vào thông tin nhận dạng cá nhân một cách kịp thời;
  3.8.6 Một quy trình kiểm tra và đánh giá tính hiệu quả của các biện pháp kỹ thuật và tổ chức để đảm bảo tính bảo mật của việc xử lý dữ liệu cá nhân; và
  3.8.7 Các biện pháp để xác định các lỗ hổng liên quan đến việc xử lý thông tin nhận dạng cá nhân trong hệ thống của bạn.
  3.9 Trong phạm vi mà bạn ký hợp đồng với bất kỳ nhà thầu phụ, nhà cung cấp hoặc bên thứ ba nào khác để hỗ trợ cho hoạt động của mình theo Thỏa thuận, bạn phải (i) nhận được sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi; và (ii) ký kết thỏa thuận bằng văn bản với bên thứ ba đó để đảm bảo bên đó cũng tuân thủ các điều khoản của Thỏa thuận cấp độ dịch vụ về bảo mật này và Thỏa thuận.
  3.10 Bất kể sự ủy quyền nào được chúng tôi cấp theo Mục 3.9, bạn vẫn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ nhà thầu phụ, nhà cung cấp hoặc các bên thứ ba nào khác mà bên đó không thực hiện nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận cấp độ dịch vụ về Bảo mật này (hoặc thỏa thuận hợp đồng tương tự được đưa ra để áp đặt các nghĩa vụ tương đương cho bên thứ ba đối với những nhiệm vụ hoặc nghĩa vụ của bạn theo Thỏa thuận cấp độ dịch vụ về Bảo mật này) hoặc theo (các) luật bảo vệ quyền riêng tư hiện hành.
  3.11 Bạn sẽ, bằng chi phí của mình, bảo vệ, bồi thường và giữ chúng tôi vô hại và chống lại tất cả trách nhiệm pháp lý, chi phí và mất mát liên quan đến bất kỳ tình trạng tạm thời hoặc vĩnh viễn, vô tình hoặc bất hợp pháp, không có sẵn, mất mát, phá hủy, tiết lộ hoặc truy cập trái phép vào hoặc xâm phạm thông tin nhận dạng cá nhân và bất kỳ vi phạm nào đối với luật bảo vệ dữ liệu hiện hành khác và mọi vi phạm đối với Thỏa thuận cấp độ dịch vụ về bảo mật này.
  3.12 Trong trường hợp bạn biết rằng bạn đã nhận được Thông tin bí mật của chúng tôi hoặc Thông tin nhận dạng cá nhân mà không dành cho bạn nhận hoặc bạn không được ủy quyền nhận theo Thỏa thuận này, thì bạn phải (i) thông báo ngay cho chúng tôi theo địa chỉ , và (ii) trừ khi được hướng dẫn bằng văn bản, hãy giữ lại thông tin đó cho đến khi liên lạc với bạn để hướng dẫn về những việc cần làm với thông tin đó.

4. Đánh giá tác động và kiểm toán bảo mật

  4.1 Đánh giá tác động bảo vệ dữ liệu. Bạn phải hỗ trợ chúng tôi tiến hành đánh giá tác động bảo vệ dữ liệu để xác định và giảm thiểu mọi rủi ro về quyền riêng tư hoặc bảo mật liên quan đến Chương trình đại lý theo Thỏa thuận.
  4.2 Kiểm tra định kỳ. Chúng tôi có quyền kiểm tra định kỳ (hoặc thuê bên thứ ba, theo chỉ đạo của chúng tôi, kiểm tra) việc bạn tuân thủ Thỏa thuận cấp độ dịch vụ về Bảo mật này.
  4.3 Kiểm tra sau khi có sự cố. Trong trường hợp Đại lý vi phạm bảo mật, chúng tôi có thể tiến hành kiểm tra bảo mật để đảm bảo không có Thông tin nhận dạng cá nhân nào bị ảnh hưởng. Bạn sẽ được cho phép 90 ngày để trả lời bất kỳ vấn đề nào được xác định thông qua việc kiểm tra này. Sau khi các vấn đề được xác định đã được giải quyết, chúng tôi có thể tiến hành kiểm tra bảo mật để đảm bảo hoàn thành giải pháp.
  4.4 Thông báo không tuân thủ. Nếu bạn không thể đáp ứng bất kỳ cam kết nào trong Thỏa thuận cấp độ dịch vụ về Bảo mật này vì bất kỳ lý do gì, bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức. Trong trường hợp như vậy, bạn phải thông báo liệu bạn có khả năng khắc phục bất kỳ vấn đề nào một cách nhanh chóng và không gây nguy hiểm đến khả năng bảo mật của bất kỳ Thông tin nhận dạng cá nhân nào. Nếu không, sau đó chúng tôi có thể chọn chấm dứt Thỏa thuận mà không trì hoãn, phạt hoặc áp dụng thêm trách nhiệm pháp lý cho bạn.

5. Ứng cứu sự cố bảo mật

  5.1 Thời gian thông báo. Bạn sẽ thông báo bất kỳ sự cố bảo mật nào liên quan đến dịch vụ của bạn và/hoặc thông tin nhận dạng cá nhân cho chúng tôi ngay sau khi phát hiện ra và sẽ cung cấp phản hồi ngay lập tức về bất kỳ tác động nào mà sự cố này có thể/sẽ gây ra cho chúng tôi hoặc thông tin nhận dạng cá nhân. Bạn sẽ nỗ lực hết sức để thông báo cho chúng tôi về sự cố bảo mật ngay sau khi phát hiện sự cố đó, nhưng trong mọi trường hợp không muộn hơn 1 giờ sau khi bạn phát hiện ra sự cố. Một sự cố cho mục đích của Thỏa thuận cấp độ dịch vụ về bảo mật này cũng sẽ bao gồm:
  5.1.1 Một khiếu nại hoặc yêu cầu đối với việc thực hiện các quyền của cá nhân theo luật hiện hành bao gồm cả Luật bảo vệ dữ liệu của Liên minh Châu Âu;
  5.1.2 Một cuộc điều tra hoặc thu giữ thông tin nhận dạng cá nhân của các quan chức chính phủ, cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan pháp luật, hoặc các dấu hiệu chỉ ra rằng việc điều tra hoặc thu giữ như vậy đã được dự tính;
  5.1.3 Bất kỳ việc tạm thời hoặc vĩnh viễn, vô tình hoặc bất hợp pháp, không có sẵn, mất mát, phá hủy, tiết lộ trái phép hoặc truy cập trái phép vào, trộm cắp hoặc xâm phạm thông tin nhận dạng cá nhân; và
  5.1.4 Bất kỳ vi phạm nghĩa vụ về bảo mật và/hoặc tính bí mật nào nêu trong Thỏa thuận cấp độ dịch vụ này.
  5.2 Nội dung và hình thức thông báo. Thông báo về việc vi phạm bảo mật sẽ diễn ra dưới hình thức gọi điện đến Trung tâm điều hành mạng (NOC) của chúng tôi theo số (480) 505-8809, sau đó là thông báo bằng văn bản gửi đến [privacy@secureserver.net](privacy@secureserver.net). Bạn phải cung cấp thông tin sau trong suốt cuộc gọi điện thoại thông báo và trong thông báo bằng văn bản, ở mức độ lớn nhất có thể với các thông tin cập nhật khác khi thông tin bổ sung được đưa ra ánh sáng:
  5.2.1 Mô tả về bản chất của sự cố và hậu quả có thể xảy ra của sự cố;
  5.2.2 Thời gian giải quyết dự kiến (nếu biết);
  5.2.3 Mô tả các biện pháp đã thực hiện hoặc đề xuất để giải quyết sự cố bao gồm các biện pháp giảm thiểu các tác động bất lợi có thể xảy ra đối với chúng tôi, thông tin nhận dạng cá nhân hoặc các cá nhân có liên quan;
  5.2.4 Nếu cách giải quyết là không xác định tại thời điểm cuộc gọi, bạn phải xác minh là nó chưa được xác định;
  5.2.5 Các danh mục và khối lượng tương đối của thông tin nhận dạng cá nhân và các cá nhân có khả năng bị ảnh hưởng bởi sự cố và các hậu quả có thể xảy ra của sự cố đối với thông tin nhận dạng cá nhân đó và các cá nhân có liên quan; và
  5.2.6 Tên và số điện thoại của đại diện Đại lý bán lẻ mà chúng tôi có thể liên hệ để biết thông tin cập nhật về sự cố.
  5.3 Tài nguyên bảo mật. Chúng tôi có thể, theo thỏa thuận chung với bạn, cung cấp tài nguyên từ nhóm bảo mật của chúng tôi để hỗ trợ về một trường hợp vi phạm bảo mật được xác định. Bạn đồng ý giúp chúng tôi đáp ứng các nghĩa vụ của mình liên quan đến việc thông báo về việc vi phạm bảo mật theo Luật Bảo vệ dữ liệu của Liên minh Châu Âu hoặc bất kỳ nghĩa vụ thông báo vi phạm pháp lý, quy định, hành chính hoặc hợp đồng nào khác.

6. Mật mã

  6.1 Mã hóa độc quyền. Các giao dịch bảo đảm giữa bạn và nhà thầu phụ, nhà cung cấp hoặc bên thứ ba khác, cũng như việc lưu trữ Thông tin bí mật của chúng tôi hoặc thông tin nhận dạng cá nhân không được sử dụng bất kỳ thuật toán mật mã nào được bạn phát triển nội bộ. Bất kỳ thuật toán đối xứng, không đối xứng hoặc băm nào được sử dụng bởi cơ sở hạ tầng ứng dụng phải sử dụng các thuật toán đã được cộng đồng mã hóa nói chung phát hành và đánh giá.
  6.2 Sức mạnh mã hóa. Các thuật toán mã hóa phải sử dụng công hệ hiện hành của ngành và đủ sức mạnh, chẳng hạn như AES. Mã hóa khóa công khai SHA-256 hoặc RSA.
  6.3 Hàm băm. Các hàm băm sẽ là sự kết hợp của SHA-256 và ít nhất một trong số MD-5, SHA-2, SHA-3 hoặc tương tự, không bao gồm SHA-1. Nếu các hàm băm thay thế được sử dụng, chúng sẽ có sự chấp thuận rõ ràng từ Nhóm bảo mật thông tin của chúng tôi và phải được kèm theo ít nhất một thuật toán đã phê duyệt.

7. Xử lý thông tin nhận dạng cá nhân

  7.1 Tuân thủ pháp luật. Trong phạm vi áp dụng, bạn sẽ hỗ trợ chúng tôi trong nghĩa vụ của chúng tôi để phản hồi các yêu cầu của một cá nhân mà thông tin nhận dạng cá nhân của họ đang được xử lý theo Thỏa thuận này và muốn thực hiện bất kỳ quyền nào của họ theo Luật bảo vệ dữ liệu của Liên minh Châu Âu, bao gồm (nhưng không giới hạn ở): (i) quyền truy cập; (ii) quyền di chuyển dữ liệu; (iii) quyền xóa; (iv) quyền cải chính; (v) quyền phản đối việc ra quyết định tự động; hoặc (vi) quyền phản đối xử lý.
  7.2 Xóa/Phá hủy. Bạn phải xóa/phá hủy một cách bảo mật hoặc trả lại mọi thông tin nhận dạng cá nhân và ghi đè ổ đĩa vật lý đã dùng để lưu trữ thông tin này bằng cách sử dụng công nghệ Cryptographic Erase (NIST SP-800-88r1) hoặc biện pháp tương đương tại bất kỳ thời điểm nào theo yêu cầu của chúng tôi hoặc, không có yêu cầu của chúng tôi, sau khi chấm dứt Thỏa thuận này và phá hủy hoặc trả lại mọi bản sao hiện có của cùng thông tin cho chúng tôi.

***********************
ĐIỀU KHOẢN HỢP ĐỒNG TIÊU CHUẨN

Cho mục đích của Điều 26(2) của Chỉ thị 95/46/EC về việc chuyển dữ liệu cá nhân cho các đơn vị xử lý được thành lập ở các quốc gia thứ ba mà không đảm bảo mức bảo vệ dữ liệu thích hợp

đơn vị xuất dữ liệu: GoDaddy, và các thực thể liên kếtđơn vị nhập dữ liệu: Đại lý bán lẻ có tên tham gia vào Chương trình bán lẻ theo các điều khoản của Thỏa thuận này.

mỗi một ‘bên’; cùng nhau gọi là ‘các bên’,

ĐÃ THỐNG NHẤT về các Điều khoản hợp đồng sau đây (Điều khoản) để tăng cường các biện pháp bảo vệ đầy đủ liên quan đến việc bảo vệ quyền riêng tư và các quyền cơ bản và quyền tự do của cá nhân đối với việc chuyển dữ liệu của đơn vị xuất dữ liệu của dữ liệu cá nhân được chỉ định trong Phụ lục 1.

Điều 1
Định nghĩa

Cho mục đích của Điều khoản này:

(a)'dữ liệu cá nhân', 'các danh mục dữ liệu đặc biệt', 'xử lý/việc xử lý', 'đơn vị kiểm soát', 'đơn vị xử lý', 'chủ thể dữ liệu' và 'cơ quan giám sát' sẽ có cùng định nghĩa như trong Chỉ thị 95/46/EC của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu ngày 24 tháng 10 năm 1995 về việc bảo vệ các cá nhân liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân và trong việc di chuyển tự do các dữ liệu đó;

(b) 'đơn vị xuất dữ liệu' nghĩa là đơn vị kiểm soát việc truyền dữ liệu cá nhân;

(c) 'đơn vị nhập dữ liệu' nghĩa là đơn vị xử lý đồng ý nhận từ đơn vị xuất dữ liệu dữ liệu cá nhân nhằm xử lý thay mặt đơn vị xuất dữ liệu sau khi chuyển theo các hướng dẫn của đơn vị xuất dữ liệu và theo các điều trong Điều khoản và không tuân theo hệ thống của quốc gia thứ ba đảm bảo bảo vệ đầy đủ theo nghĩa Điều 25(1) của Chỉ thị 95/46/EC;

(d) 'đơn vị xử lý phụ' nghĩa là bất kỳ đơn vị xử lý nào tham gia cùng với đơn vị nhập dữ liệu hoặc bất kỳ đơn vị phụ xử lý dữ liệu nào khác của đơn vị nhập dữ liệu mà đồng ý nhận từ đơn vị nhập dữ liệu hoặc từ bất kỳ đơn vị phụ xử lý nào dữ liệu cá nhân của đơn vị nhập dữ liệu dành riêng cho các hoạt động xử lý được thực hiện thay mặt cho đơn vị xuất dữ liệu sau khi chuyển theo hướng dẫn của đơn vị xuất dữ liệu, các khoản mục trong Điều khoản và điều khoản hợp đồng phụ bằng văn bản;

(e) 'luật bảo vệ dữ liệu hiện hành' nghĩa là pháp luật bảo vệ các quyền cơ bản và quyền tự do của các cá nhân và, đặc biệt là, quyền riêng tư của họ đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân áp dụng cho đơn vị kiểm soát dữ liệu trong Quốc gia thành viên mà đơn vị xuất dữ liệu được thành lập;

(f) 'các biện pháp an ninh kỹ thuật và tổ chức' nghĩa là các biện pháp nhằm bảo vệ dữ liệu cá nhân chống lại sự phá hủy vô tình hoặc bất hợp pháp hoặc mất mát, thay đổi, tiết lộ hoặc truy cập trái phép, đặc biệt trong trường hợp việc xử lý liên quan đến việc truyền dữ liệu qua mạng và chống lại tất cả các hình thức xử lý bất hợp pháp khác.

Điều 2
Chi tiết về việc chuyển nhượng

Các chi tiết về việc chuyển dữ liệu và đặc biệt là các danh mục dữ liệu cá nhân, nếu có, được quy định tại Phụ lục 1 tạo thành một phần không tách rời của Điều khoản.

Điều 3
Điều khoản thụ hưởng của bên thứ ba

 1. Chủ thể dữ liệu có thể thực thi đối với đơn vị xuất dữ liệu Điều khoản này, Điều 4(b) đến (i), Điều 5(a) đến (e), và (g) đến (j), Điều 6(1) và (2), Điều 7, Điều 8(2) và Điều 9 đến 12 trong vai trò là người thụ hưởng bên thứ ba.

 2. Chủ thể dữ liệu có thể thực thi đối với đơn vị nhập dữ liệu Điều này, Điều 5(a) đến (e) và (g), Điều 6, Điều 7, Điều 8(2) và các Điều từ 9 đến 12, trong trường hợp đơn vị xuất dữ liệu trên thực tế đã biến mất hoặc ngừng tồn tại theo luật hoặc đã ngừng tồn tại, trừ khi bất kỳ thực thể kế thừa nào đã đảm nhận toàn bộ nghĩa vụ pháp lý của đơn vị xuất dữ liệu của hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật, do đó, đơn vị này sẽ đảm nhận các quyền và nghĩa vụ của đơn vị xuất dữ liệu, trong trường hợp đó, chủ thể dữ liệu có thể thực các quyền và nghĩa vụ này cho thực thể đó.

 3. Chủ thể dữ liệu có thể thực thi đối với đơn vị xử lý phụ Điều này, Điều 5(a) đến (e) và (g), Điều 6, Điều 7, Điều 8(2) và các Điều từ 9 đến 12, trong trường hợp cả đơn vị xuất dữ liệu và đơn vị nhập dữ liệu trên thực tế đã biến mất hoặc ngừng tồn tại theo luật hoặc không còn khả năng thanh toán, trừ khi bất kỳ thực thể kế thừa nào đã đảm nhận toàn bộ nghĩa vụ pháp lý của đơn vị xuất dữ liệu của hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật, do đó, đơn vị này sẽ đảm nhận các quyền và nghĩa vụ của đơn vị xuất dữ liệu, trong trường hợp đó, chủ thể dữ liệu có thể thực các quyền và nghĩa vụ này cho thực thể đó. Trách nhiệm pháp lý của bên thứ ba này sẽ bị giới hạn ở các hoạt động xử của riêng mình theo các Điều khoản này.

 4. Các bên không phản đối một chủ thể dữ liệu được đại diện bởi một hiệp hội hoặc cơ quan khác nếu chủ thể dữ liệu đó thể hiện mong muốn một cách rõ ràng và nếu được luật pháp quốc gia cho phép.

Điều 4
Nghĩa vụ của đơn vị xuất dữ liệu

Đơn vị xuất dữ liệu đồng ý và đảm bảo:

(a) rằng việc xử lý, bao gồm cả việc chuyển chính, dữ liệu cá nhân đã và sẽ tiếp tục được thực hiện theo các quy định có liên quan của luật bảo vệ dữ liệu hiện hành (và, nếu có, đã được thông báo cho cơ quan có liên quan của Quốc gia thành viên nơi đơn vị xuất dữ liệu được thành lập) và không vi phạm các quy định có liên quan của Quốc gia đó;

(b) rằng đơn vị đã hướng dẫn và trong suốt thời gian thực hiện các dịch vụ xử lý dữ liệu cá nhân sẽ hướng dẫn đơn vị nhập dữ liệu xử lý dữ liệu cá nhân được chuyển chỉ thay mặt đơn vị xuất dữ liệu và tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu hiện hành và các Điều khoản;

(c) rằng đơn vị nhập dữ liệu sẽ cung cấp điều khoản bảo đảm đầy đủ về các biện pháp an ninh kỹ thuật và tổ chức được quy định tại Phụ lục 2 của hợp đồng này;

(d) rằng sau khi đánh giá các yêu cầu của luật bảo vệ dữ liệu hiện hành, các biện pháp an ninh là thích hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân chống lại sự phá hủy vô tình hoặc bất hợp pháp hoặc mất mát ngẫu nhiên, thay đổi, tiết lộ hoặc truy cập trái phép, đặc biệt trong trường hợp việc xử lý liên quan đến việc truyền dữ liệu qua mạng, và chống lại tất cả các hình thức xử lý bất hợp pháp khác, và rằng các biện pháp này đảm bảo mức bảo mật phù hợp đối với các rủi ro do quá trình xử lý và bản chất của dữ liệu được bảo vệ liên quan đến tính hiện đại và chi phí của việc triển khai các biện pháp này;

(e) rằng đơn vị sẽ đảm bảo việc tuân thủ các biện pháp an ninh;

(f) rằng, nếu việc chuyển dữ liệu liên quan đến các danh mục dữ liệu đặc biệt, chủ thể dữ liệu đã được thông báo hoặc sẽ được thông báo trước, hoặc sớm nhất có thể sau đó, thì việc chuyển dữ liệu đó có thể được truyền sang một quốc gia thứ ba không cung cấp các biện pháp bảo vệ thích hợp theo định nghĩa của Chỉ thị 95/46/EC;

(g) chuyển tiếp bất kỳ thông báo nào nhận được từ đơn vị nhập dữ liệu hoặc bất kỳ đơn vị xử lý phụ nào theo Điều 5(b) và Điều 8(3) đến cơ quan giám sát bảo vệ dữ liệu nếu đơn vị xuất dữ liệu quyết định tiếp tục chuyển dữ liệu hoặc gỡ bỏ việc tạm dừng;

(h) để cung cấp cho các chủ thể dữ liệu, theo yêu cầu, bản sao của Điều khoản, ngoại trừ Phụ lục 2 và bản mô tả tóm tắt các biện pháp an ninh, cũng như bản sao của bất kỳ hợp đồng nào cho các dịch vụ xử lý phụ phải được thực hiện theo Điều khoản, trừ khi các Điều khoản hoặc hợp đồng có chứa thông tin thương mại, trong trường hợp đó, nó có thể loại bỏ thông tin thương mại đó;

(i) rằng, trong trường hợp xử lý phụ, hoạt động xử lý được thực hiện theo Điều 11 bởi một đơn vị xử lý phụ cung cấp ít nhất cùng mức độ bảo vệ cho dữ liệu cá nhân và các quyền của chủ thể dữ liệu với tư cách là đơn vị nhập dữ liệu theo Điều khoản; và

(j) rằng đơn vị sẽ đảm bảo việc tuân thủ Điều 4(a) đến (i).

Điều 5
Nghĩa vụ của đơn vị nhập dữ liệu

Đơn vị nhập dữ liệu đồng ý và đảm bảo:

(a) chỉ xử lý dữ liệu cá nhân thay mặt đơn vị xuất dữ liệu và tuân thủ các hướng dẫn của đơn vị xuất dữ liệu và Điều khoản; nếu không thể cung cấp sự tuân thủ đó vì bất kỳ lý do nào, đơn vị nhập dữ liệu đồng ý thông báo kịp thời cho đơn vị xuất dữ liệu về việc không tuân thủ, trong trường hợp đó, đơn vị xuất dữ liệu có quyền tạm dừng việc chuyển dữ liệu và / hoặc chấm dứt hợp đồng;

(b) rằng công ty không có lý do gì để tin rằng luật áp dụng cho công ty ngăn cản việc thực hiện các hướng dẫn nhận được từ đơn vị xuất dữ liệu và các nghĩa vụ của công ty theo hợp đồng và trong trường hợp có sự thay đổi trong luật này mà có khả năng có tác động bất lợi đáng kể về việc bảo hành và nghĩa vụ theo quy định của Điều khoản, thì công ty sẽ nhanh chóng thông báo cho đơn vị xuất dữ liệu ngay khi biết được thông tin, trong trường hợp đó, đơn vị xuất dữ liệu có quyền tạm dừng chuyển dữ liệu và/hoặc chấm dứt hợp đồng;

(c) rằng đơn vị đã thực hiện các biện pháp an ninh kỹ thuật và tổ chức quy được nêu trong Phụ lục trước khi xử lý dữ liệu cá nhân được chuyển qua;

(d) rằng đơn vị sẽ nhanh chóng thông báo cho đơn vị xuất dữ liệu về:

(i) bất kỳ yêu cầu ràng buộc pháp lý nào về việc tiết lộ dữ liệu cá nhân của cơ quan hành pháp, trừ khi bị cấm, chẳng hạn như cấm theo luật hình sự để bảo vệ tính bí mật của việc điều tra thực thi pháp luật;

(ii) bất kỳ quyền truy cập vô tình hoặc trái phép nào; và

(iii) bất kỳ yêu cầu nào nhận được trực tiếp từ các chủ thể dữ liệu mà không trả lời yêu cầu đó, trừ khi đơn vị đó được ủy quyền để làm như vậy;

(e) giải quyết kịp thời và đúng cách mọi yêu cầu của đơn vị xuất dữ liệu liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân theo hoạt động chuyển dữ liệu và tuân theo hướng dẫn của cơ quan giám sát đối với việc xử lý dữ liệu được chuyển;

(f) theo yêu cầu của đơn vị xuất dữ liệu để gửi dữ liệu của mình cho các cơ sở xử lý dữ liệu để kiểm tra các hoạt động xử lý được bao gồm trong Điều khoản mà sẽ được tiến hành bởi đơn vị xuất dữ liệu hoặc một cơ quan thanh tra bao gồm các thành viên độc lập và có bằng cấp chuyên môn bị ràng buộc bởi trách nhiệm bảo mật, do đơn vị xuất dữ liệu lựa chọn, nếu có, với sự đồng ý của cơ quan giám sát;

(g) để cung cấp cho chủ thể dữ liệu, theo yêu cầu, một bản sao của các Điều khoản, hoặc bất kỳ hợp đồng hiện có nào cho việc xử lý phụ, trừ trường hợp các Điều khoản hoặc hợp đồng có chứa thông tin thương mại, trong trường hợp này đơn vị có thể loại bỏ các thông tin thương mại đó, ngoại trừ Phụ lục 2 mà sẽ được thay thế bằng một bản mô tả tóm tắt về các biện pháp an ninh trong những trường hợp mà chủ thể dữ liệu không thể lấy được bản sao từ đơn vị xuất dữ liệu;

(h) rằng, trong trường hợp xử lý phụ, đơn vị trước đây đã thông báo cho đơn vị xuất dữ liệu và nhận được sự đồng ý trước bằng văn bản;

(i) rằng các dịch vụ xử lý của đơn vị xử lý phụ sẽ được tiến hành theo Điều 11;

(j) để nhanh chóng gửi bản sao của bất kỳ thỏa thuận nào của đơn vị xử lý phụ mà đơn vị quyết định theo các Điều khoản đối với đơn vị xuất dữ liệu.

(k) đơn vị sẽ, bằng chi phí của mình, bảo vệ, bồi thường và giữ vô hại cho đơn vị xuất dữ liệu chống lại tất cả trách nhiệm pháp lý và mất mát liên quan đến bất kỳ tổn thất, tiết lộ trái phép, trộm cắp hoặc xâm phạm dữ liệu cá nhân nào và bất kỳ vi phạm nào đối với luật bảo vệ dữ liệu hiện hành của hoặc từ đơn vị nhập dữ liệu.

Điều 6
Trách nhiệm pháp lý

 1. Các bên đồng ý rằng bất kỳ chủ thể dữ liệu nào bị thiệt hại do bất kỳ vi phạm nghĩa vụ nào nêu tại Điều 3 hoặc Điều 11 của bất kỳ bên hoặc đơn vị xử lý phụ nào đều được nhận khoản bồi thường từ đơn vị xuất dữ liệu.

 2. Nếu chủ thể dữ liệu không thể đưa ra yêu cầu bồi thường theo đoạn 1 đối với đơn vị xuất dữ liệu, phát sinh từ việc vi phạm của đơn vị nhập dữ liệu hoặc đơn vị xử lý phụ của đơn vị nhập dữ liệu về bất kỳ nghĩa vụ nào được nêu tại Điều 3 hoặc Điều 11, bởi vì đơn vị xuất dữ liệu đã biến mất hoặc ngừng tồn tại một trên thực tế theo luật pháp hoặc bị phá sản, thì đơn vị nhập dữ liệu đồng ý rằng chủ thể dữ liệu có thể đưa ra khiếu nại chống lại đơn vị nhập dữ liệu như thể đơn vị nhập dữ liệu chính là đơn vị xuất dữ liệu, trừ khi bất kỳ thực thể kế thừa nào đã nhận toàn bộ nghĩa vụ pháp lý của đơn vị xuất dữ liệu của hợp đồng theo quy định của pháp luật, trong trường hợp đó chủ thể dữ liệu có thể thực thi các quyền của mình đối với thực thể đó.

  Đơn vị nhập dữ liệu không được dựa vào một vi phạm của một đơn vị xử lý phụ đối với nghĩa vụ của họ để tránh các trách nhiệm pháp lý của chính mình.

 3. Nếu một chủ thể dữ liệu không thể đưa ra khiếu nại chống lại đơn vị xuất dữ liệu hoặc đơn vị nhập dữ liệu được đề cập trong đoạn 1 và 2, phát sinh từ việc vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào của đơn vị xử lý phụ được nêu tại Điều 3 hoặc Điều 11 vì cả đơn vị xuất dữ liệu và đơn vị nhập dữ liệu trên thực tế đã biến mất hoặc ngừng tồn tại theo pháp luật hoặc đã bị phá sản, thì đơn vị xử lý phụ đồng ý rằng chủ thể dữ liệu có thể đưa ra khiếu nại chống lại đơn vị phụ xử lý dữ liệu liên quan đến các hoạt động xử lý của riêng mình theo các Điều khoản như thể là đơn vị đó là đơn vị xuất dữ liệu hoặc đơn vị nhập dữ liệu, trừ khi bất kỳ thực thể kế thừa nào đảm nhận toàn bộ nghĩa vụ pháp lý của đơn vị xuất dữ liệu hoặc đơn vị nhập dữ liệu theo hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật, trong trường hợp này chủ thể dữ liệu có thể thực thi các quyền chống lại thực thể này. Trách nhiệm pháp lý của đơn vị xử lý phụ sẽ bị giới hạn ở các hoạt động xử của riêng mình theo các Điều khoản này.

Điều 7
Hòa giải và thẩm quyền tài phán

 1. Đơn vị nhập dữ liệu đồng ý rằng nếu chủ thể dữ liệu yêu cầu quyền lợi thụ hưởng bên thứ ba và/hoặc yêu cầu bồi thường thiệt hại theo Điều khoản, thì đơn vị nhập dữ liệu sẽ chấp nhận quyết định của chủ thể dữ liệu:

  (a) đề cập đến tranh chấp cần hòa giải, bởi một cá nhân độc lập hoặc, nếu có, bởi cơ quan giám sát;

  (b) đề cập đến tranh chấp với các tòa án ở Quốc gia thành viên nơi đơn vị xuất dữ liệu được thành lập.

 2. Các bên đồng ý rằng lựa chọn do chủ thể dữ liệu thực hiện sẽ không ảnh hưởng đến các quyền căn bản hoặc thủ tục của mình để tìm kiếm các biện pháp khắc phục phù hợp với các quy định khác của luật pháp quốc gia hoặc quốc tế.

Điều 8
Phối hợp với các cơ quan giám sát

 1. Đơn vị xuất dữ liệu đồng ý gửi một bản sao hợp đồng này đến cơ quan giám sát nếu có yêu cầu hoặc nếu việc gửi như vậy là bắt buộc theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

 2. Các bên đồng ý rằng cơ quan giám sát có quyền tiến hành kiểm tra đơn vị nhập dữ liệu và bất kỳ đơn vị xử lý phụ nào có cùng phạm vi và tuân theo các điều kiện tương tự như các điều kiện sẽ áp dụng cho việc kiểm tra của đơn vị xuất dữ liệu theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

 3. Đơn vị nhập dữ liệu phải thông báo kịp thời cho đơn vị xuất dữ liệu về sự tồn tại của luật pháp áp dụng cho đơn vị nhập dữ liệu hoặc bất kỳ đơn vị xử lý phụ nào ngăn chặn việc tiến hành kiểm tra của đơn vị nhập dữ liệu, hoặc bất kỳ đơn vị xử lý phụ nào, theo đoạn 2. Trong trường hợp này, đơn vị xuất dữ liệu có quyền thực hiện các biện pháp dự kiến trong Điều 5 (b).

Điều 9
Luật điều chỉnh

Các Điều khoản sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của Quốc gia thành viên mà đơn vị xuất dữ liệu được thành lập, hoặc trong trường hợp đơn vị xuất dữ liệu được thành lập ở nhiều khu vực tài phán, sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của Anh và xứ Wales. 

Điều 10
Biến thể của hợp đồng

Các bên cam kết không thay đổi hoặc sửa đổi các Điều khoản. Điều này không ngăn cản các bên bổ sung điều khoản về các vấn đề liên quan đến kinh doanh khi được yêu cầu, miễn là các phần bổ sung đó không mâu thuẫn với Điều khoản.

Điều 11
Xử lý phụ

 1. Đơn vị nhập dữ liệu không được ký hợp đồng phụ bất kỳ hoạt động xử lý nào được thực hiện thay mặt cho đơn vị xuất dữ liệu theo Điều khoản mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của đơn vị xuất dữ liệu. Trong trường hợp đơn vị nhập dữ liệu ký hợp đồng phụ các nghĩa vụ của mình theo Điều khoản, có sự đồng ý của đơn vị xuất dữ liệu, thì đơn vị nhập dữ liệu chỉ được thực hiện bằng một thỏa thuận văn bản với đơn vị xử lý phụ trong đó áp đặt cùng nghĩa vụ lên đơn vị xử lý phụ như được áp dụng đối với đơn vị nhập dữ liệu theo Điều khoản. Trong trường hợp đơn vị xử lý phụ không thực hiện các nghĩa vụ bảo vệ dữ liệu theo thoả thuận bằng văn bản đó, thì đơn vị nhập dữ liệu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với đơn vị xuất dữ liệu để thực hiện các nghĩa vụ của đơn vị xử lý phụ theo thỏa thuận đó.

 2. Hợp đồng bằng văn bản trước đây giữa đơn vị nhập dữ liệu và đơn vị xử lý phụ cũng sẽ quy định điều khoản thụ hưởng của bên thứ ba như được quy định tại Điều 3 đối với các trường hợp chủ thể dữ liệu không thể mang yêu cầu bồi thường như nêu tại đoạn 1 của Điều 6 chống lại đơn vị xuất dữ liệu hoặc đơn vị nhập dữ liệu vì họ đã biến mất hoặc đã ngừng tồn tại theo pháp luật hoặc đã phá sản và không có tổ chức kế thừa nào đảm nhận toàn bộ nghĩa vụ pháp lý của đơn vị xuất dữ liệu hoặc đơn vị nhập dữ liệu theo hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật. Trách nhiệm pháp lý của bên thứ ba này sẽ bị giới hạn ở các hoạt động xử của riêng mình theo các Điều khoản này.

 3. Các điều khoản liên quan đến các khía cạnh bảo vệ dữ liệu đối với việc xử lý phụ của hợp đồng nêu tại khoản 1 sẽ được điều chỉnh bởi luật của Quốc gia thành viên nơi đơn vị xuất dữ liệu thành lập.

 4. Đơn vị xuất dữ liệu phải lưu giữ danh sách các thỏa thuận xử lý phụ được ký kết theo các Điều khoản và được thông báo bởi đơn vị nhập dữ liệu theo Điều 5 (j), mà sẽ được cập nhật ít nhất mỗi năm một lần. Danh sách này sẽ được cung cấp cho cơ quan giám sát bảo vệ dữ liệu của đơn vị xuất dữ liệu.

Điều 12
Nghĩa vụ sau khi chấm dứt dịch vụ xử lý dữ liệu cá nhân

 1. Các bên đồng ý rằng khi việc chấm dứt cung cấp dịch vụ xử lý dữ liệu, đơn vị nhập dữ liệu và đơn vị xử lý phụ, theo sự lựa chọn đơn vị xuất dữ liệu, trả lại tất cả dữ liệu cá nhân đã chuyển và các bản sao của dữ liệu đó cho đơn vị xuất dữ liệu hoặc sẽ phá hủy tất cả dữ liệu cá nhân và chứng nhận cho đơn vị xuất dữ liệu rằng họ đã làm như vậy, trừ khi pháp luật áp đặt khi đơn vị nhập dữ liệu ngăn không cho họ trả lại hoặc hủy tất cả hoặc một phần dữ liệu cá nhân đã chuyển. Trong trường hợp đó, đơn vị nhập dữ liệu đảm bảo rằng họ sẽ đảm bảo tính bí mật của dữ liệu cá nhân đã chuyển và sẽ không chủ động xử lý dữ liệu cá nhân đã chuyển nữa.

 2. Đơn vị nhập dữ liệu và đơn vị xử lý phụ đảm bảo rằng theo yêu cầu của đơn vị xuất dữ liệu và/hoặc của cơ quan giám sát, thì đơn vị nhập dữ liệu sẽ gửi thông tin về các cơ sở xử lý dữ liệu của mình để kiểm tra các biện pháp được đề cập trong đoạn 1.

Phụ lục 1
** của Điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn**

Thông tin cần thiết bổ sung nếu không có trong Phạm vi công việc kèm theo nên được bao gồm trong Phụ lục này:

Đơn vị xuất dữ liệu:
Đơn vị xuất dữ liệu là thực thể được xác định là GoDaddy, một nhà cung cấp của chương trình bán lẻ cho đơn vị nhập dữ liệu để bán lại các sản phẩm và dịch vụ nhất định của GoDaddy cho khách hàng.

Đơn vị nhập dữ liệu:

Đơn vị nhập dữ liệu là một đại lý lẻ của sản phẩm và dịch vụ của GoDaddy.

Chủ thể dữ liệu

Chủ thể dữ liệu là khách hàng.

Các danh mục dữ liệu

Dữ liệu cá nhân được chuyển liên quan đến các danh mục dữ liệu sau:

Khách hàng có thể gửi dữ liệu cá nhân cho các Dịch vụ mà có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các loại danh mục dữ liệu cá nhân sau đây:

 • Tên và họ
 • Email
 • Số điện thoại
 • Địa chỉ thực
 • Hoạt động xử lý

Dữ liệu cá nhân được chuyển sẽ phải tuân theo các hoạt động xử lý cơ bản sau đây:

Đại lý bán lẻ sẽ xử lý dữ liệu cá nhân khi cần thiết để thực hiện Dịch vụ theo Thỏa thuận đại lý, và khi được khách hàng yêu cầu trong suốt quá trình sử dụng Dịch vụ.

Phụ lục 2
của Điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn

Các biện pháp an ninh tổ chức và kỹ thuật

Đơn vị nhập dữ liệu sẽ duy trì các biện pháp bảo vệ kỹ thuật và hành chính để bảo vệ tính bảo mật, tính bí mật và tính toàn vẹn của dữ liệu khách hàng, bao gồm cả Dữ liệu cá nhân, như được nêu trong Hợp đồng bổ sung về xử lý dữ liệu này. Đơn vị nhập dữ liệu sẽ thường xuyên giám sát việc tuân thủ bằng các biện pháp bảo vệ này. Đơn vị nhập dữ liệu sẽ không làm giảm đáng kể tính bảo mật tổng thể của Dịch vụ hoặc Chương trình đại lý.

Đã sửa đổi: 05/09/2018

Bản quyền © 2003-2019 GoDaddy.com, LLC Bảo lưu mọi quyền.