GoDaddy

CHÍNH SÁCH VỀ TRÁT ĐÒI HẦU TÒA

GoDaddy.com, LLC Chính sách về trát đòi hầu tòa

Chính sách bảo mật của GoDaddy nghiêm cấm việc phát hành thông tin tài khoản hoặc thông tin của khách hàng khi chưa có sự cho phép từ phía khách hàng, trừ khi luật pháp yêu cầu, để phù hợp với các sắc lệnh luật pháp hoặc tuân theo quy trình hợp pháp được thực hiện đúng cách đối với GoDaddy hoặc một trong các đơn vị liên kết của họ. GoDaddy là một đại lý của Wild West Domains, LLC. Các sản phẩm và dịch vụ do GoDaddy cung cấp có thể không phải của Wild West Domains, LLC. Wild West Domains, LLC không thể cung cấp thông tin liên quan đến khách hàng sử dụng các sản phẩm và dịch vụ không phải của Wild West Domains, LLC.

Nếu bạn tìm thông tin về danh tính hoặc tài khoản của một khách hàng GoDaddy liên quan đến một vấn đề pháp lý dân sự hoặc hình sự, bạn phải gửi fax, gửi thư qua đường bưu điện, hoặc liên hệ Wild West Domains, LLC kèm trát hầu tòa hợp lệ.

Đệ trình trát hầu tòa

Wild West Domains, LLC có trụ sở chính tại Scottsdale, Arizona và tất cả trát hầu tòa phải gửi đến địa chỉ đó hoặc gửi qua đường bưu điện đến:

Compliance Department
Wild West Domains, LLC
14455 N. Hayden Road
Suite 219
Scottsdale, Arizona 85260

Hoặc fax trát hầu toàn tới số:

(480) 624-2546
Attn: Compliance Department

Chính sách liên quan đến email

Wild West Domains, LLC sẽ không tạo ra nội dung của email, vì Đạo luật Bảo mật Truyền thông Điện tử, 18 U.S.C. §2701 trở về sau nghiêm cấm nhà cung cấp dịch vụ truyền thông điện tử tạo ra nội dung của thư liên lạc điện tử, thậm chí theo trát hầu tòa hoặc án lệnh tòa án, ngoại trừ trong các trường hợp hạn chế. Máy chủ email của Wild West Domains, LLC không giữ lại các email đã xóa hoặc đã gửi.

Wild West Domains, LLC bảo lưu quyền yêu cầu bản sao của khiếu nại và bất kỳ tài liệu bổ sung nào chứng minh mối liên hệ của địa chỉ email của Wild West Domains, LLC đến việc kiện tụng đang chờ và trát hầu tòa cơ sở.

Thông báo cho khách hàng và thời gian hồi đáp

Khi nhận được trát hầu tòa dân sự có hiệu lực, Wild West Domains, LLC sẽ nhanh chóng thông báo cho khách hàng có thông tin được tìm kiếm thông qua email hoặc dịch vụ thư tín Hoa Kỳ. Trong những trường hợp chưa đến mức khẩn cấp, Wild West Domains, LLC sẽ không lập tức cung cấp thông tin khách hàng được trát hầu tòa yêu cầu và sẽ cho khách hàng cơ hội để thực hiện động thái hủy bỏ trát hầu tòa tại tòa án. Wild West Domains, LLC bảo lưu quyền tính phí hành chính đối với khách hàng bằng cách tính phí vào Phương thức thanh toán mà khách hàng có trong hồ sơ với Wild West Domains, LLC.

Phí tuân thủ trát hầu tòa

Wild West Domains, LLC sẽ tính phí đối với cá nhân hoặc tổ chức gửi trát hầu tòa dân sự cho các phí liên quan đến tuân thủ trát hầu tòa. Thanh toán phải được thực hiện trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhận được hóa đơn của Wild West Domains, LLC. Séc phải được thanh toán cho Wild West Domains, LLC.

Phí tuân thủ trát hầu tòa của Wild West Domains, LLC như sau:

  • Nghiên cứu - 75,00 USD/giờ
  • Federal Express - Phí theo hóa đơn
  • Bản sao - 0,25 USD/trang

Xử lý thông tin bí mật

Các tài liệu và thông tin do Wild West Domains tạo để phản hồi trát đòi hầu tòa có thể chứa thông tin bí mật, độc quyền, bí mật thương mại và/hoặc thông tin riêng tư bảo đảm sự bảo vệ đặc biệt không bị tiết lộ công khai. Bất kỳ tài liệu nào như vậy sẽ được chỉ định một dấu "BÍ MẬT" gắn vào các tài liệu lúc phát hành và phải được tất cả cá nhân và thực thể truy cập chúng xử lý theo cách bí mật. Việc xử lý thông tin mật bao gồm:

Đầu tiên, quyền truy cập vào các tài liệu BÍ MẬT phải bị giới hạn ở các bên trong vụ kiện theo trát đòi hầu tòa, các bên đại diện của họ, và tòa án và nhân viên của tòa án. Có thể dùng các tài liệu được chỉ định là BÍ MẬT trong quá trình lấy lời khai của một nhân chứng trong vụ kiện được đề cập mà việc tiết lộ là cần thiết, với điều kiện là bất kỳ lời khai tuyên thệ nào liên quan đến các tài liệu BÍ MẬT hoặc một phần của tài liệu đó được chỉ định là "BÍ MẬT" và có đủ điều kiện để xử lý theo cách do điều khoản này yêu cầu.

Thứ hai, không nộp các tài liệu BÍ MẬT trong hồ sơ công khai mà không có nỗ lực hợp lý để đảm bảo việc nộp các tài liệu đó và mọi tài liệu tham khảo theo đó, được đóng dấu niêm phong. Một bên tìm cách nộp bất kỳ kiến nghị nào, bản tóm tắt hoặc tài liệu nào khác đính kèm hoặc đề cập đến bất kỳ tài liệu BÍ MẬT nào hoặc một phần của tài liệu đó, thì cần phải thực hiện các bước cần thiết để yêu cầu tòa án niêm phong thông tin BÍ MẬT đang được đề cập. Nếu tòa án từ chối yêu cầu đóng dấu theo Chính sách trát đòi hầu tòa này, bên đó có thể nộp (các) tài liệu có vấn đề bình thường, trừ khi tòa án có hướng dẫn khác.

Thứ ba, không được sử dụng các tài liệu BÍ MẬT được tạo ra để phản hồi trát đòi hầu tòa cho bất kỳ mục đích nào ngoài việc truy tố hoặc bào chữa cho vụ kiện mà trát hầu tòa được tống đạt và phải được hủy trong vòng sáu mươi (60) ngày sau lần phân xử cuối cùng của vụ kiện được đề cập. Cá nhân hoặc thực thể nộp trát đòi hầu tòa có trách nhiệm đảm bảo rằng mỗi cá nhân hoặc thực thể mà bất kỳ tài liệu BÍ MẬT nào được cung cấp đều tuân thủ yêu cầu này.