GoDaddy

VI PHẠM NHÃN HIỆU/BẢN QUYỀN

Tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ

GoDaddy.com, LLC ("GoDaddy") hỗ trợ việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Dù bạn là chủ sở hữu của nhãn hiệu, nhãn dịch vụ hay bản quyền, GoDaddy cam kết hỗ trợ bảo vệ các quyền hợp pháp của bạn. Vì vậy, chúng tôi đã xây dựng các chính sách sau đây cho việc cân nhắc các khiếu nại về vi phạm bản quyền và/hoặc nhãn hiệu.

Khiếu nại tranh chấp về tên miền

Vui lòng tham khảo Chính sách giải quyết tranh chấp tên miền thống nhất ("UDRP") nếu bạn có quan ngại hay tranh chấp về tên miền đã đăng ký. Bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến việc đăng ký tên miền sẽ cần phải được gửi cho người đăng ký, đến một nhà cung cấp trọng tài được ICANN phê duyệt , hoặc hệ thống tòa án. Vui lòng xem Lời khuyên của luật sư của chúng tôi để biết thêm thông tin về việc gửi bản sao tài liệu tòa án và pháp lý đến GoDaddy.

Chính sách Vi phạm bản quyền/nhãn hiệu cụ thể không bao gồm tranh chấp tên miền và được thiết lập để cho phép nhận các báo các về các vi phạm có thể xảy ra liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ khác của GoDaddy.

GoDaddy Đấu giá và các Khiếu nại tranh chấp về tên miền Premium

 1. Để thông báo cho GoDaddy biết về việc xảy ra vi phạm nhãn hiệu liên quan đến miền được đưa ra để bán trong buổi bán đấu giá của GoDaddy hoặc với tư cách một Tên miền Premium, vui lòng làm theo các hướng dẫn cụ thể trong phần (A) dưới đây để nộp đơn khiếu nại về nhãn hiệu.

 2. Nếu bạn đang trả lời một khiếu nại về vi phạm có liên quan đến miền được đưa ra để bán trong buổi bán đấu giá của GoDaddy hoặc với tư cách một Tên miền Premium, làm theo Chính sách thông báo phản đối của chúng tôi trong (C) dưới đây.

Khiếu nại về nhãn hiệu và bản quyền

 1. Để thông báo cho GoDaddy biết về việc xảy ra vi phạm bản quyền hay nhãn hiệu, vui lòng làm theo các hướng dẫn cụ thể trong (A) để nộp đơn khiếu nại về nhãn hiệu hoặc trong (B) để nộp đơn khiếu nại về bản quyền.

 2. Nếu bạn đang trả lời khiếu nại về vi phạm, bạn sẽ cần làm theo Chính sách thông báo phản đối của chúng tôi trong (C).

A. Khiếu nại về nhãn hiệu

 1. Nếu bạn ("Bên khiếu nại") muốn gửi yêu cầu bồi thường nhãn hiệu cho việc vi phạm nhãn hiệu mà theo đó bạn nắm giữ nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu dịch vụ đã được đăng ký hợp lệ (đã đăng ký với Văn phòng nhãn hiệu và bằng sáng chế Hoa Kỳ vào Sổ đăng bạ chính hoặc đối với nhãn hiệu nước ngoài, đăng ký với tổ chức sở hữu trí tuệ tương ứng trong nước; đăng ký quốc gia và đăng ký trên Sổ đăng ký bổ sung không được xem là hợp lệ cho các mục đích sau), GoDaddy yêu cầu Bên khiếu nại chứng minh yêu cầu bồi thường bằng cách: (i) hoặc điền vào mẫu có sẵn ở đây hoặc (ii) cung cấp các thông tin sau đây thông qua email tới trademarkclaims@godaddy.com. Dòng tiêu đề email nphải ghi "Khiếu nại nhãn nhiệu". XIN LƯU Ý: Điền vào mẫu trực tuyến là cách nhanh nhất để khiếu nại của bạn được giải quyết.

  Để được coi là có hiệu lực, một thông báo về việc vi phạm nhãn hiệu bị khiếu nại phải bao gồm các thông tin sau:
  • Nhãn hiệu, nhãn dịch vụ, hình thức thương mại, tên hoặc dấu hiệu phân biệt nguồn gốc ("nhãn") được cho là bị vi phạm, bao gồm cả số đăng ký.
  • Khu vực địa lý hoặc tài phán theo đó nhãn hiệu được áp dụng.
  • Tên, địa chỉ bưu điện và số điện thoại của chủ sở hữu nhãn hiệu đã được xác định ở trên.
  • Hàng hóa và/hoặc dịch vụ thuộc phạm vi hoặc được cung cấp theo nhãn hiệu được xác định ở trên.
  • Ngày đầu tiên sử dụng nhãn hiệu được xác định ở trên.
  • Ngày đầu tiên sử dụng nhãn hiệu trong thương mại liên bang được xác định ở trên.
  • Mô tả cách thức theo đó Bên khiếu nại cho rằng nhãn hiệu của họ đang bị vi phạm.
  • Bằng chứng đầy đủ cho thấy chủ sở hữu website được cho là đang phạm là khách hàng của GoDaddy.
  • Địa chỉ chính xác của nhãn vi phạm, kể cả địa chỉ thư điện tử, v.v.
  • Chứng nhận thành thực, được ký theo khoản phạt cho tội khai man, nêu rõ:
   1. Nội dung website [xác định website] vi phạm quyền của bên đương sự khác,
   2. Tên của bên đương sự được nêu này,
   3. Nhãn [xác định nhãn] đang bị vi phạm và
   4. Việc sử dụng nội dung trên website bị tuyên bố là vi phạm đang trong tranh cãi là không thể biện hộ được.
 2. Khi nhận được thông tin phù hợp được xác định trong Phần 1 ở trên, đối với khiếu nại nhãn hiệu, GoDaddy sẽ bắt đầu điều tra và chuyển thông báo bằng văn bản của Bên khiếu nại cho người vi phạm bị cáo buộc. Trong khi GoDaddy điều tra khiếu nại, GoDaddy, dựa trên xác nhận của chính họ và không phụ thuộc vào bất cứ quy định pháp lý nào, có thể tạm thời xóa tài liệu bị cáo buộc là vi phạm khỏi GoDaddy Đấu giá, thông báo về sự việc được cho là vi phạm, và sẽ tiến hành khóa tên miền, chuyển hướng DNS, và/hoặc nếu chỉ lưu trên máy chủ của GoDaddy, sẽ tạm thời bỏ đi hoặc từ chối truy cập đến tài liệu được cho là vi phạm.
 3. Nếu GoDaddy kết luận rằng Bên khiếu nại đã đưa ra yêu cầu bồi thường nhãn hiệu hợp pháp, họ có thể đơn phương quyết định và không do phải chịu nghĩa vụ pháp lý nào, xóa vĩnh viễn tài liệu không được thừa nhận khỏi GoDaddy Đấu giá, tiếp tục đình chỉ tài khoản GoDaddy của bên gửi và/hoặc nếu tài liệu chỉ được lưu trên máy chủ của GoDaddy, sẽ từ chối truy cập vào tài liệu không được thừa nhận. Nếu GoDaddy kết luận đưa cho biết Bên khiếu nại không đưa khiếu nại ra pháp luật, GoDaddy sẽ khôi phục truy cập đến tài liệu được coi là vi phạm.
 4. Bên khiếu nại cần hiểu rằng GoDaddy, một nhà đăng ký được ICANN công nhận, các khách hàng sẽ chịu rằng buộc bởi chính sách UDRP. Không có phần nào trong Chính sách này được hiểu là có thể thay thế UDRP, cũng như nghĩa vụ của GoDaddy và các khách hàng của họ tuân thủ UDRP trong tình huống tranh chấp về tên miền.

B. Khiếu nại về bản quyền

 1. Nếu Bên khiếu nại muốn gửi đơn khiếu nại về bản quyền tài liệu, theo đó bạn nắm giữ bản quyền một cách chân thực, GoDaddy yêu cầu Bên khiếu nại chứng minh khiếu nại bằng cách: (i) điền vào biểu mẫu sẵn có tại đây, hoặc (ii) cung cấp thông tin sau đây qua email tới copyrightclaims@godaddy.com. Các cụm từ "Khiếu nại về bản quyền" phải xuất hiện trong dòng tiêu đề của email. Khiếu nại về bản quyền cũng có thể gửi đến: Copyright Agent, GoDaddy, 14455 N. Hayden Road, Suite 219, Scottsdale, AZ 85260. **VUI LÒNG LƯU Ý: Điền vào biểu mẫu trực tuyến là cách nhanh nhất để khiếu nại của bạn được giải quyết.**

  Để được coi là có hiệu lực, một thông báo về việc vi phạm bản quyền được yêu cầu bồi thường phải được cung cấp cho GoDaddy và phải bao gồm thông tin sau:
  1. Chữ ký điện tử của người sở hữu bản quyền hoặc người được ủy quyền đại diện cho người chủ sở hữu, của một bản quyền độc quyền được cho là bị vi phạm.
  2. Việc xác định các công trình được đăng ký bản quyền được tuyên bố là bị vi phạm hoặc nếu nhiều công trình được đăng ký bản quyền tại một trang web trực tuyến đơn được bảo chứng nởi một thông báo đơn, danh sách đại diện của các công trình này trên trang web.
  3. Việc xác định tài liệu được tuyên bố là bị vi phạm hay là đối tượng của hoạt động vi phạm và tài liệu đó sẽ bị xóa bỏ hoặc việc truy cập vào tài liệu này sẽ bị vô hiệu hóa, thông tin tương đối đầy đủ để cho phép GoDaddy xác định vị trí tài liệu.
  4. Thông tin tương đối đầy đủ để cho phép GoDaddy liên hệ với Bên khiếu nại, như địa chỉ, số điện thoại và nếu có, địa chỉ email điện tử có thể giúp liên hệ được với Bên khiếu nại.
  5. Tuyên bố về việc Bên khiếu nại tin tưởng sâu sắc rằng việc sử dụng tài liệu theo cách thức bị khiếu nại mà chưa được ủy quyền bởi chủ sở hữu bản quyền, đại lý hoặc pháp luật.
  6. Tuyên bố về việc thông tin trong thông báo là chính xác và theo hình phạt cho tội khai man, rằng Bên khiếu nại là chủ sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện cho chủ sở hữu, của một quyền lợi độc quyền được cho là bị vi phạm.
 2. Với Khiếu nại về bản quyền, dựa trên việc nhận thông báo phù hợp từ Bên khiếu nại, đối chiếu theo Mục 1 trong Khiếu nại về bản quyền ở trên, GoDaddy sẽ bắt đầu điều tra và chuyển thông báo bằng văn bản của Bên khiếu nại về sự việc được cho là vi phạm. Trong khi GoDaddy điều tra khiếu nại, GoDaddy, dựa trên xác nhận của chính họ và không phụ thuộc vào bất cứ quy định pháp lý nào, có thể thông báo về sự việc được cho là vi phạm, và sẽ tiến hành khóa tên miền, chuyển hướng DNS, và/hoặc nếu chỉ lưu trên máy chủ của GoDaddy, sẽ tạm thời bỏ đi hoặc từ chối truy cập đến tài liệu được cho là vi phạm.
 3. Nếu GoDaddy kết luận đưa ra Bên khiếu nại đã đưa ra khiếu nại về bản quyền pháp lý, thì sẽ tiếp tục treo tài khoản GoDaddy của bên được coi là vi phạm và/hoặc nếu được lưu trên máy chủ của GoDaddy sẽ từ chối truy cập đến tài liệu được coi là vi phạm. Nếu GoDaddy kết luận đưa cho biết Bên khiếu nại không đưa khiếu nại ra pháp luật,GoDaddy sẽ khôi phục truy cập đến tài liệu được coi là vi phạm.

C. Chính sách thông báo phản đối

 1. Counter Notification. If you have received a notice of copyright or trademark infringement that you wish to challenge based on a good faith belief that the material was removed or disabled as a result of mistake or misidentification of the material to be removed or disabled, you may provide Counter Notification by emailing copyrightclaims@godaddy.com or trademarkclaims@godaddy.com and including the following:

  1. An electronic signature of the alleged infringer.
  2. Identification of the material that has been removed or to which access has been disabled and the location at which the material appeared before it was removed or access to it was disabled.
  3. A statement under penalty of perjury that the alleged infringer has a good faith belief that the material was removed or disabled as a result of mistake or misidentification of the material to be removed or disabled.
  4. The alleged infringer's name, address, and telephone number, and a statement that the Infringer consents to the jurisdiction of the Federal District Court for the judicial district of Arizona, or if the alleged infringer's address is outside of the United States, for any judicial district in which GoDaddy may be found, and that the alleged infringer will accept service of process from the Complaining Party or an agent of such Party.

 2. Upon receipt of a Counter Notification as described in Section 1 above, GoDaddy shall promptly provide the Complaining Party with a copy of the Counter Notification, and inform such Party that it will replace the removed material or cease disabling access to it in ten (10) business days. GoDaddy will replace the removed material and cease disabling access to it in not less than ten (10), nor more than fourteen (14), business days following receipt of the Counter Notification, unless GoDaddy first receives notice from the Complaining Party that such Complaining Party has filed an action seeking a court order to restrain the alleged infringer from engaging in infringing activity relating to the material on GoDaddy's system or network.
 3. D. Vi phạm lặp lại

  Đây là chính sách của GoDaddy nhằm cung cấp thông tin cho việc chấm dứt, tùy từng trường hợp, của khách hàng cũng như các chủ sở hữu tài khoản GoDaddy, những người vi phạm nhiều lần chính sách này hoặc vi phạm lặp lại các công trình có bản quyền, nhãn hiệu hay tài sản trí tuệ khác.

  Đã sửa đổi: 03/12/2015
  Bản quyền © 2019 GoDaddy.com, LLC Bảo lưu mọi quyền.