GoDaddy

THỎA THUẬN ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ CHUNG

Sửa đổi lần gần đây nhất: 10/03/2020

VUI LÒNG ĐỌC KỸ THỎA THUẬN ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ CHUNG NÀY, VÌ THỎA THUẬN CÓ CHỨA THÔNG TIN QUAN TRỌNG VỀ CÁC QUYỀN HỢP PHÁP CỦA BẠN CŨNG NHƯ CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC.


1. TỔNG QUAN

Thỏa thuận điều khoản dịch vụ chung này ("Thỏa thuận") được ký kết bởi và giữa GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company ("GoDaddy") và bạn, và có hiệu lực kể từ ngày bạn sử dụng website này ("Trang") hoặc ngày chấp nhận dưới dạng điện tử. Thỏa thuận này nêu ra các điều khoản và điều kiện chung về việc bạn sử dụng Trang và các sản phẩm và dịch vụ đã mua hoặc truy cập thông qua Trang này (gọi là “Dịch vụ”). Các Thỏa thuận dịch vụ và chính sách bổ sung áp dụng cho một số Dịch vụ nhất định và bổ sung vào (không thay thế) Thỏa thuận này. Trong trường hợp xảy ra mâu thuẫn giữa các điều khoản của một Thỏa thuận dịch vụ và các điều khoản của Thỏa thuận này, thì các điều khoản của Thỏa thuận dịch vụ hiện hành sẽ có hiệu lực chi phối.

Các từ "chúng tôi", "của chúng tôi" sẽ đề cập đến GoDaddy. Các từ "bạn", "của bạn", "Người dùng" hoặc "khách hàng" sẽ đề cập đến bất kỳ cá nhân hoặc thực thể nào chấp nhận Thỏa thuận này, có quyền truy cập đến tài khoản của bạn hoặc sử dụng Dịch vụ. Không điều nào trong Thỏa thuận này được coi là bao gồm bất kỳ quyền hoặc lợi ích nào của bên thứ ba.


2. ĐIỀU CHỈNH THỎA THUẬN, TRANG HOẶC DỊCH VỤ

Bất cứ lúc nào, với toàn quyền đơn phương quyết định, GoDaddy cũng có thể thay đổi hoặc sửa đổi Thỏa thuận này và mọi chính sách hay thỏa thuận nào được kết hợp vào đây và những thay đổi hoặc sửa đổi này sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng trên Trang này. Việc sử dụng Trang này hoặc Dịch vụ sau khi có các thay đổi hoặc sửa đổi này sẽ đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận Thỏa thuận này theo bản sửa đổi gần nhất. Nếu bạn không đồng ý chịu sự ràng buộc của Thỏa thuận này theo bản sửa đổi gần nhất, vui lòng không sử dụng (hoặc tiếp tục sử dụng) Trang này hoặc Dịch vụ này. Ngoài ra, GoDaddy đôi khi có thể thông báo cho bạn về các thay đổi hoặc sửa đổi đối với Thỏa thuận này qua email. Do đó, việc bạn đảm bảo cập nhật thông tin tài khoản người mua của bạn (“Tài khoản”) là rất quan trọng. GoDaddy không chịu trách nhiệm cho việc bạn không nhận được thông báo qua email nếu việc không nhận được thông báo đó là do địa chỉ email không chính xác. Ngoài ra, GoDaddy có thể chấm dứt việc bạn sử dụng Dịch vụ nếu Bạn vi phạm hoặc phá vỡ bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa thuận này. GoDaddy BẢO LƯU QUYỀN THAY ĐỔI, SỬA ĐỔI HAY DỪNG LẠI BẤT KỲ PHẦN NÀO CỦA TRANG HAY CÁC DỊCH VỤ BẤT CỨ LÚC NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở GIÁ VÀ PHÍ TƯƠNG ỨNG.


3. TÍNH ĐỦ ĐIỀU KIỆN; QUYỀN

Trang này và các Dịch vụ chỉ khả dụng với những cá nhân hay thực thể (“Người dùng”) có thể tham gia các hợp đồng ràng buộc pháp lý theo luật áp dụng. Khi sử dụng Trang này hoặc các Dịch vụ, bạn thể hiện và đảm bảo rằng (i) bạn từ mười tám (18) tuổi trở lên, (ii) hoặc được công nhận là có thể tham gia các hợp đồng ràng buộc pháp lý theo luật áp dụng hoặc (iii) không thuộc đối tượng bị cấm mua hay nhận các Dịch vụ theo luật của Hoa Kỳ hay các khu vực thẩm quyền áp dụng khác.

Nếu bạn tham gia vào Thỏa thuận này với tư cách là đại diện cho một tổ chức, bạn thể hiện và đảm bảo rằng bạn có quyền hợp pháp để ràng buộc tổ chức đó với các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này. Trong trường hợp này, các thuật ngữ "bạn", "của bạn", "Người dùng" hay "khách hàng" được hiểu là tổ chức đó. Trong trường hợp sau khi bạn chấp nhận Thỏa thuận này ở dạng điện tử, GoDaddy phát hiện ra bạn không có quyền lực pháp lý để ràng buộc tổ chức đó thì bạn phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với các nghĩa vụ trong Thỏa thuận này, bao gồm nhưng không giới hạn ở các nghĩa vụ thanh toán. GoDaddy không phải chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát hay thiệt hại nào phát sinh từ sự tin tưởng của GoDaddy vào bất cứ hướng dẫn, thông báo, tài liệu hoặc liên lạc nào mà GoDaddy cho là xác thực và bắt nguồn từ một đại diện được tổ chức của bạn ủy quyền. Nếu có nghi ngờ hợp lý về tính xác thực của bất kỳ hướng dẫn, thông báo, tài liệu hoặc nội dung giao tiếp nào như vậy, GoDaddy bảo lưu quyền (nhưng không có nghĩa vụ) yêu cầu xác thực bổ sung từ bạn. Bạn cũng đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản của Thỏa thuận này đối với các giao dịch được bạn nhập vào, bất kỳ ai đóng vai trò là đại lý của bạn và bất kỳ ai sử dụng tài khoản của bạn hoặc Dịch vụ, cho dù bạn có ủy quyền hay không.


4. TÀI KHOẢN CỦA BẠN


Để truy cập một số tính năng của Trang này hay sử dụng một số Dịch vụ, bạn cần phải tạo một Tài khoản. Bạn đại diện và bảo đảm với GoDaddy rằng tất cả thông tin bạn gửi khi bạn tạo Tài khoản của mình là chính xác, hiện hành và đầy đủ, và bạn sẽ giữ thông tin Tài khoản của mình chính xác, hiện hành và đầy đủ. Nếu GoDaddy có lý do để tin rằng thông tin tài khoản của bạn là không đúng sự thật, không chính xác, lỗi thời hoặc không đầy đủ, GoDaddy bảo lưu quyền, theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình, đình chỉ hoặc chấm dứt Tài khoản của bạn. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về hoạt động xảy ra trên Tài khoản của mình, cho dù bạn có ủy quyền hay không, và bạn phải bảo mật thông tin Tài khoản của mình, bao gồm nhưng không giới hạn số khách hàng/đăng nhập, mật khẩu, (các) Phương thức thanh toán (như được xác định bên dưới) và mã PIN của người mua sắm. Vì mục đích bảo mật, GoDaddy khuyên bạn nên thay đổi mật khẩu và mã PIN của người mua hàng ít nhất sáu (6) tháng một lần cho mỗi Tài khoản. Bạn phải ngay lập tức thông báo cho GoDaddy về bất kỳ hành vi phạm bảo mật hoặc việc sử dụng trái phép Tài khoản của bạn. GoDaddy sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào bạn phải chịu do bất kỳ việc sử dụng trái phép Tài khoản của bạn. Tuy nhiên, bạn có thể phải chịu trách nhiệm về mọi tổn thất mà GoDaddy hoặc các đối tượng khác gặp phải do Tài khoản của bạn gây ra cho dù là do bạn, người được bạn ủy quyền hay người không được bạn ủy quyền thực hiện.


5. CÁC NGUYÊN TẮC ỨNG XỬ CHUNG

Bạn xác nhận và đồng ý rằng:

 1. Việc bạn sử dụng Trang này và các Dịch vụ, bao gồm mọi nội dung mà bạn gửi lên, phải tuân thủ Thỏa thuận này, bất kỳ Thỏa thuận dịch vụ hoặc chính sách hiện hành có thể áp dụng cho Dịch vụ của bạn, cũng như tất cả các luật, quy tắc và quy định của địa phương, bang, quốc gia và quốc tế hiện hành.
 2. Bạn không được thu thập (hay cho phép người khác thu thập) bất cứ Nội dung người dùng nào (được định nghĩa dưới đây) hay bất cứ thông tin nhận dạng cá nhân hoặc thông tin nhận dạng không công khai nào về Người dùng khác hoặc bất cứ cá nhân hay tổ chức nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của họ.
 3. Bạn không được sử dụng Trang này hay các Dịch vụ theo cách (do GoDaddy toàn quyền quyết định):
  • Bất hợp pháp hay thúc đẩy hoặc khuyến khích hành động bất hợp pháp;
  • Thúc đẩy, khuyến khích hay tham gia vào hoạt động mại dâm hay bóc lột trẻ vị thành niên;
  • Thúc đẩy, khuyến khích hay tham gia vào chủ nghĩa khủng bố, bạo lực chống lại con người, động vật hay phá hoại tài sản;
  • Thúc đẩy, khuyến khích hay tham gia vào hoạt động phát tán thư rác hay gửi thư số lượng lớn, xâm nhập bất hợp pháp hay phá hoại máy tính hoặc hệ thống;
  • Vi phạm Đạo luật bảo vệ người tiêu dùng dược phẩm trực tuyến Ryan Haight năm 2008 hay các luật tương tự; thúc đẩy, khuyến khích hoặc tham gia vào việc buôn bán hay phân phối dược phẩm kê đơn mà không có đơn thuốc hợp pháp;
  • Vi phạm Đạo luật buôn bán tình dục trực tuyến 2017 hoặc luật pháp tương tự, hoặc quảng bá hoặc tạo điều kiện cho hành vi mại dâm và/hoặc buôn bán tình dục;
  • Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của Người dùng khác hoặc bất cứ cá nhân hay tổ chức nào khác;
  • Vi phạm quyền riêng tư hay quyền công bố của Người dùng khác hoặc bất cứ cá nhân hay tổ chức nào khác, hay vi phạm bất kỳ nghĩa vụ bảo mật nào mà bạn có trách nhiệm giữ kín với một Người dùng khác hay các cá nhân hoặc tổ chức khác;
  • Can thiệp vào hoạt động của Trang này hoặc các Dịch vụ của Trang này;
  • Chứa hoặc cài đặt vi-rút, sâu, bọ, ngựa Trojan hay các mã, tập tin hoặc chương trình khác được thiết kế để hoặc có khả năng can thiệp, phá hủy hoặc hạn chế hoạt động của bất cứ phần mềm hoặc phần cứng nào; hoặc
  • Chứa ngôn ngữ giả hoặc lừa đảo hoặc các cáo buộc vô căn cứ hoặc tương đối, liên quan đến GoDaddy hoặc các Dịch vụ của GoDaddy.
 4. Bạn không được sao chép hay phát tán bất cứ phần nào của Trang này hoặc các Dịch vụ trên bất kỳ phương tiện nào trừ trường hợp được GoDaddy ủy quyền rõ ràng.
 5. Bạn không được sửa đổi hay thay đổ bất cứ phần nào của Trang này hay các Dịch vụ của Trang này hoặc các công nghệ liên quan.
 6. Bạn không được truy cập Nội dung (được định nghĩa dưới đây) của GoDaddy hoặc Nội dung người dùng thông qua bất cứ công nghệ hay phương tiện nào khác việc thông qua chính Trang này hoặc do GoDaddy có thể chỉ định.
 7. Bạn đồng ý sao lưu tất cả Nội dung người dùng của mình để có thể truy cập và sử dụng khi cần thiết. GoDaddy không đảm bảo rằng sẽ sao lưu bất cứ Tài khoản hay Nội dung người dùng nào và bạn đồng ý chấp nhận rủi ro mất bất cứ hay tất cả Nội dung người dùng của mình.
 8. Bạn không được bán lại hoặc cung cấp các Dịch vụ vì mục đích thương mại, bao gồm mọi công nghệ liên quan của GoDaddy mà không có sự đồng ý trước rõ ràng bằng văn bản của GoDaddy.
 9. Bạn sẽ không phá hoại, vô hiệu hóa hoặc can thiệp vào các tính năng liên quan đến bảo mật của Trang này hay các Dịch vụ của Trang này (bao gồm nhưng không giới hạn ở những tính năng ngăn chặn hoặc hạn chế việc sử dụng hay sao chép mọi Nội dung của GoDaddy hoặc Nội dung người dùng) hoặc áp đặt các hạn chế trong việc sử dụng Trang này và các Dịch vụ của Trang, Nội dung của GoDaddy hay những Nội dung người dùng bao gồm trong đó.
 10. Bạn đồng ý cung cấp chứng minh thư có ảnh do chính quyền cấp và/hoặc giấy tờ chứng minh doanh nghiệp do chính quyền cấp theo yêu cầu để xác nhận danh tính khi có yêu cầu.
 11. Bạn biết rằng thỉnh thoảng GoDaddy có thể gọi cho bạn về tài khoản của bạn, và rằng vì mục đích của bất kỳ và tất cả các cuộc gọi như vậy, cuộc gọi của bạn có thể được ghi âm và bạn đồng ý với điều đó, tuân thủ bất kỳ luật hiện hành nào các hạn chế và nghĩa vụ theo đó, bao gồm, khi được phép, để ghi lại toàn bộ các cuộc gọi như vậy bất kể GoDaddy có yêu cầu bạn trong bất kỳ cuộc gọi cụ thể nào để đồng ý ghi lại cuộc gọi đó hay không. Bạn cũng công nhận và đồng ý rằng, trong phạm vi được luật pháp hiện hành cho phép, mọi bản ghi như vậy có thể được gửi làm bằng chứng trong bất kỳ quy trình pháp lý nào trong đó GoDaddy là một bên. Ngoài ra, bằng việc cung cấp số điện thoại hoặc số di động của mình, bạn đồng ý nhận cuộc gọi tiếp thị từ hoặc thay mặt cho GoDaddy có thể là một cuộc gọi từ hệ thống quay số điện thoại tự động và/hoặc sử dụng giọng nói nhân tạo hoặc được ghi âm trước. Bạn hiểu rằng sự chấp thuận này không phải là điều kiện để mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào từ GoDaddy. Tương tự, bằng việc cung cấp số di động của bạn, bạn đồng ý nhận tin nhắn tiếp thị từ hoặc thay mặt cho GoDaddy mà có thể được gửi từ một hệ thống quay số điện thoại tự động. Bạn hiểu rằng sự chấp thuận này không phải là điều kiện để mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào từ GoDaddy. Có thể áp dụng phí dữ liệu và phí tin nhắn.
 12. Không giới hạn bất kỳ quyền nào được quy định ở những nơi khác trong Thỏa thuận này, GoDaddy tuyệt đối có quyền từ chối, hủy bỏ, chấm dứt, đình chỉ hoặc giới hạn quyền truy cập trong tương lai vào Trang này hoặc bất kỳ Dịch vụ nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền hủy bỏ hoặc chuyển nhượng bất gói kỳ đăng ký tên miền) cho bất kỳ Người dùng nào (i) có Tài khoản hoặc Dịch vụ trước đó đã bị chấm dứt hoặc bị đình chỉ, cho dù do vi phạm Thỏa thuận này hoặc bất kỳ chính sách nào khác hoặc bất kỳ chính sách nào của GoDaddy, hoặc (ii) có hành vi hoặc tham gia vào hoạt động không phù hợp hoặc bất hợp pháp trong khi sử dụng Trang hoặc Dịch vụ (như được xác định bởi GoDaddy, theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình).


6. BẢO VỆ DỮ LIỆU CỦA BẠN

GoDaddy cung cấp các Dịch vụ lưu trữ có sẵn cho bạn mà có thể bao gồm việc gửi, thu thập và/hoặc sử dụng thông tin nhận dạng hoặc có thể nhận dạng cá nhân về bạn và khách hàng của bạn ("Dữ liệu của bạn") trong thời gian bạn sử dụng những Dịch vụ này ("Dịch vụ có liên quan"). Dữ liệu của bạn, cho mục đích của Phần này, không bao gồm bất kỳ Nội dung người dùng nào. Phụ lục về xử lý dữ liệu của GoDaddy ("DPA"), được kết vào đây làm tham chiếu và áp dụng cho các Dịch vụ có liên quan, là nhằm cung cấp cho bạn sự đảm bảo theo hợp đồng rằng chúng tôi có cơ chế mạnh mẽ để đảm bảo việc truyền Dữ liệu của bạn, bao gồm cả việc truyền Dữ liệu của bạn từ Khu vực kinh tế Châu Âu đến các Dịch vụ có liên quan, tuân thủ các luật bảo mật dữ liệu.

Đối với mục đích của DPA và Điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn đính kèm với DPA (khi có và nếu có), bạn (và đơn vị liên kết áp dụng) được xem là Đơn vị kiểm soát dữ liệu/Đơn vị xuất dữ liệu, và sự chấp nhận của bạn đối với các điều khoản dịch vụ chi phối Dịch vụ có liên quan tại thời điểm mua bất kỳ Dịch vụ có liên quan nào cũng sẽ được coi là sự xác nhận và chấp nhận của bạn đối với DPA và các phụ lục của DPA (bao gồm cả các Điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn và các phụ lục của nó, nếu có). Nếu bạn muốn in, ký và gửi lại bản sao cứng của DPA, vui lòng gửi email yêu cầu đến privacy@godaddy.com.

Dịch vụ có liên quan, như được định nghĩa trong Phần này và trong DPA, bao gồm các dịch vụ lưu trữ và tuân thủ điều khoản và điều kiện của các Thỏa thuận sau: (1) Đăng ký tên miền, (2) Dịch vụ tiếp thị qua email, (3) Trình dựng website, (4) Dịch vụ lưu trữ, (5) Quản lý sổ sách trực tuyến, (6) Cửa hàng trực tuyến/Giỏ mua hàng nhanh, và (7) Smartline.


7. NỘI DUNG NGƯỜI DÙNG

Một số tính năng của Trang này hoặc Dịch vụ, bao gồm cả những Dịch vụ được lưu trữ qua GoDaddy, có thể cho phép Người dùng xem, đăng, công khai, chia sẻ, lưu trữ hoặc quản lý (a) các ý tưởng, ý kiến, đề xuất hoặc lời khuyên thông qua các bài đăng trên diễn đàn, nội dung gửi liên quan đến một cuộc thi, bài đánh giá về sản phẩm hoặc đề xuất sản phẩm, hoặc ảnh được đăng lên một hoạt động hoặc sự kiện mạng xã hội (“Đăng tải của người dùng”) hoặc (b) nội dung văn học, nghệ thuật, âm nhạc hoặc nội dung khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở ảnh và video (cùng với Đăng tải người dùng, gọi là “Nội dung người dùng”). Tất cả nội dung được gửi qua Tài khoản của bạn được coi là Nội dung của người dùng. Khi đăng tải hay xuất bản Nội dung người dùng lên Trang này hay vào các Dịch vụ, bạn thể hiện và đảm bảo với GoDaddy rằng (i) bạn có mọi quyền cần thiết để phân phối Nội dung người dùng thông qua Trang này hoặc thông qua các Dịch vụ vì bạn là tác giả của Nội dung người dùng và bạn có quyền phân phối thông tin này, hoặc vì bạn có quyền phân phối, giấy phép, sự chấp thuận và/hoặc cho phép phù hợp bằng văn bản để sử dụng từ chủ sở hữu bản quyền hay chủ sở hữu khác của Nội dung người dùng, và (ii) Nội dung người dùng không vi phạm quyền lợi của bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về bất cứ và tất cả những Nội dung người dùng của bạn hay Nội dung người dùng được đăng tải thông qua Tài khoản của bạn cũng như các hậu quả và các yêu cầu về việc phân phối những nội dung đó.

Đăng tải của người dùng. Bạn xác nhận và đồng ý rằng các việc Đăng tải của người dùng là hoàn toàn tự nguyện, không thiết lập một mối quan hệ bí mật hoặc buộc GoDaddy phải xử lý các nội dung Đăng tải của người dùng là thông tin bảo mật hoặc bí mật, rằng GoDaddy không có nghĩa vụ, thể hiện rõ ràng hoặc ngụ ý, phát triển hoặc sử dụng các nội dung Đăng tải của người dùng, và không bồi thường cho bạn hoặc cho bất kỳ ai cho bất kỳ việc sử dụng vô tình hoặc cố ý nào các nội dung Đăng tải của người dùng, và rằng GoDaddy có thể đang làm việc trên cùng hoặc nội dung tương tự, có thể đã biết nội dung này từ các nguồn khác, có thể tự mình muốn phát triển nội dung này (hoặc tương tự), hoặc có thể đã thực hiện / sẽ thực hiện một số hành động khác.

GoDaddy sở hữu độc quyền các quyền (bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ và các quyền sở hữu khác) đối với mọi Đăng tải của người dùng được đăng trên Trang này và được quyền sử dụng và phổ biến không hạn chế những Đăng tải của người dùng trên Trang này vì bất cứ mục đích nào, thương mại hay phi thương mại, mà không phải công nhận hay bồi thường cho bạn hay bất kỳ ai khác.

Nội dung người dùng ngoài những Đăng tải của người dùng. Khi đăng tải hay xuất bản Nội dung người dùng lên Trang này hay thông qua các Dịch vụ, bạn được coi là ủy quyền cho GoDaddy sử dụng quyền sở hữu trí tuệ và các quyền sở hữu khác bao gồm trong và đối với Nội dung người dùng của bạn để cho phép bao gồm và sử dụng những Nội dung người dùng theo cách phù hợp với Trang này cũng như Thỏa thuận này. Theo đó, bạn cấp cho GoDaddy giấy phép trên phạm vi toàn thế giới, không độc quyền, miễn phí, có thể cấp phép lại (thông qua nhiều lớp khác nhau) hay có thể chuyển nhượng để sử dụng, sao chép, phân phối, tạo tác phẩm phái sinh từ và kết hợp với các công việc khác, hiển thị và thực hiện Nội dung người dùng của bạn gắn với Trang này, các Dịch vụ và việc kinh doanh của GoDaddy (và các đơn vị liên kết của GoDaddy), bao gồm nhưng không giới hạn ở việc quảng bá hay phân phối lại toàn bộ hay từng phần của Trang này dưới bất kỳ hình thức truyền thông nào và thông qua bất kỳ kênh truyền thông nào mà không chịu sự hạn chế và không phải thanh toán hay bất kỳ khoản tiền công nào khác, hoặc phải đợi sự cho phép hay thông báo của bạn hay bất kỳ bên thứ ba nào. Cũng theo đó, bạn được coi là cấp cho mỗi Người dùng của Trang này một giấy phép không độc quyền để truy cập Nội dung người dùng của bạn (trừ những Nội dung người dùng mà bạn chỉ rõ là "riêng tư" hay "được bảo vệ bằng mật khẩu") thông qua Trang này, đồng thời cho phép sử dụng, sao chép, phân phối, chuẩn bị các công việc được bắt nguồn từ và kết hợp với các công việc khác, hiển thị và thực hiện Nội dung người dùng của bạn đã được cấp phép thông qua hoạt động của Trang này và theo Thỏa thuận này. Những giấy phép mà bạn cấp nói trên thông qua Nội dung người dùng của bạn sẽ hết hiệu lực trong một khoảng thời gian hợp lý về mặt thương mại sau khi bạn gỡ hoặc xóa Nội dung người dùng của bạn trên Trang này. Tuy nhiên, Bạn hiểu và đồng ý rằng GoDaddy có thể giữ lại (nhưng không phân phối, hiển thị hay thực hiện) các bản sao trên máy chủ về Nội dung người dùng của bạn mà bạn đã gỡ hay xóa. Các giấy phép trên do bạn cấp trong Nội dung người dùng của bạn là vĩnh viễn và không thể hủy ngang. Mặc dù có bất cứ điều gì trái ngược trong tài liệu này, GoDaddy sẽ không sử dụng bất kỳ Nội dung người dùng nào đã được bạn chỉ định là "riêng tư" hoặc "được bảo vệ bằng mật khẩu" vì mục đích quảng bá Trang này hoặc (các) doanh nghiệp của GoDaddy (hoặc đơn vị liên kết của GoDaddy). Nếu bạn có một website hay nội dung khác sử dụng dịch vụ lưu trữ của GoDaddy, bạn có quyền hưởng tất cả các quyền sở hữu hay các quyền được cấp phép bao gồm trong Nội dung người dùng.


8. TÍNH KHẢ DỤNG CỦA WEBSITE/DỊCH VỤ


Theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này cũng như các chính sách và quy trình khác của mình, chúng tôi sẽ sử dụng các biện pháp hợp lý về mặt thương mại nhằm cố gắng cung cấp Trang này và các Dịch vụ trên cơ sở hai mươi tư (24) giờ mỗi ngày và bảy (7) ngày mỗi tuần. Bạn xác nhận và đồng ý rằng đôi khi Trang này có thể không truy cập được hoặc không hoạt động vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn ở hư hỏng thiết bị; bảo trì định kỳ, các sửa chữa hoặc thay thế đôi khi được chúng tôi tiến hành; các nguyên nhân vượt quá khả năng kiểm soát hợp lý của chúng tôi hoặc các nguyên nhân mà chúng tôi không thể dự đoán một cách hợp lý, bao gồm nhưng không giới hạn ở sự gián đoạn hay không hoạt động của dịch vụ viễn thông hoặc của các liên kết truyền dẫn kỹ thuật số, các cuộc tấn công mạng nguy hiểm, nghẽn mạng hay các sự cố khác. Bạn xác nhận và đồng ý rằng chúng tôi không kiểm soát tính khả dụng của Trang này hay Dịch vụ một cách liên tục hoặc ngắt quãng, và rằng chúng tôi không phải chịu trách nhiệm pháp lý nào với bạn hay các bên khác về vấn đề này.


9. ĐIỂM TÍN DỤNG SẢN PHẨM

Trong trường hợp bạn được cấp một điểm tín dụng sản phẩm ("Điểm tín dụng") cho dù là để thanh toán cho việc mua một sản phẩm cụ thể hay miễn phí khi mua một sản phẩm khác ("Sản phẩm được mua"), bạn công nhận và đồng ý rằng Điểm tín dụng này chỉ có giá trị trong một (1) năm và chỉ áp dụng với một giao dịch mua hợp lệ và có thể bị hủy trong trường hợp sản phẩm được mua bị xóa, hủy, chuyển nhượng hay không được gia hạn. Điểm tín dụng sẽ hết hạn sau một (1) năm kể từ ngày mua của Sản phẩm được mua nếu Điểm ín dụng chưa được quy đổi. Trong trường hợp điểm Tín dụng được đổi, thì sau giai đoạn ban đầu của gói đăng ký, sản phẩm sẽ tự động được gia hạn với mức giá gia hạn hiện hành tại thời điểm đó, cho đến khi chúng bị hủy. Nếu muốn hủy việc tự động gia hạn sản phẩm, bạn có thể thực hiện bằng cách truy cập vào Tài khoản của mình hoặc liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng. Trong trường hợp Sản phẩm đã mua của bạn có một tên miền miễn phí, nếu bạn hủy Sản phẩm đã mua, giá niêm yết cho tên miền đó sẽ được trừ khỏi số tiền hoàn lại. Giá niêm yết là giá của tên miền được niêm yết trên website của GoDaddy và không bao gồm bất cứ khuyến mại, chiết khấu hay giảm giá nào. Đối với những Điểm tín dụng được phát hành miễn phí kèm theo Sản phẩm được mua khác, bạn công nhận và đồng ý rằng chúng tôi có thể đơn phương quyết định đổi Điểm tín dụng của bạn sang một sản phẩm tương tự.


10. GIÁM SÁT NỘI DUNG; CHÍNH SÁCH CHẤM DỨT TÀI KHOẢN


GoDaddy thường không sàng lọc trước Nội dung người dùng (cho dù được đăng lên một website do GoDaddy lưu trữ hoặc đăng lên Trang này). Tuy nhiên, GoDaddy bảo lưu quyền (nhưng không chịu trách nhiệm) thực hiện điều đó và quyết định xem mọi mục của Nội dung người dùng có phù hợp và/hoặc tuân thủ theo Thỏa thuận này không. GoDaddy có thể gỡ bất cứ mục nào của Nội dung người dùng (dù được đăng lên một website do GoDaddy cung cấp dịch vụ lưu trữ hay được đăng lên Trang này) và/hoặc hủy quyền truy cập của Người sử dụng vào Trang này hay các dịch vụ của Trang để đăng tải hay xuất bản bất kỳ nội dung nào vi phạm Thỏa thuận này, hoặc để đăng tải những nội dung khác vi phạm Thỏa thuận này (do GoDaddy toàn quyền quyết định) vào bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. GoDaddy cũng có thể hủy truy cập của Người dùng vào Trang này hay các Dịch vụ của Trang nếu GoDaddy có lý do để tin rằng Người dùng tái phạm. Nếu GoDaddy chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Trang này hay các Dịch vụ của Trang, GoDaddy có toàn quyền quyết định gỡ và hủy mọi dữ liệu và tập tin mà bạn lưu trữ trong máy chủ của họ.


11. DỊCH VỤ KẾT THÚC; CHÍNH SÁCH HẾT VÒNG ĐỜI

GoDaddy bảo lưu quyền ngừng giới thiệu hay cung cấp mọi Dịch vụ bất cứ lúc nào với bất kỳ hoặc không lý do gì và không báo trước. Mặc dù GoDaddy đã nỗ lực hết sức để kéo dài tối đa vòng đời của tất cả các Dịch vụ nhưng vẫn có những thời điểm một Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp sẽ bị kết thúc hay hết vòng đời (End-of-life, "EOL"). Trong trường hợp này, sản phẩm hay dịch vụ đó sẽ không còn được GoDaddy hỗ trợ bằng bất cứ cách nào kể từ ngày EOL.

Thông báo và di chuyển. Trong trường hợp bất kỳ sản phẩm nào mà chúng tôi giới thiệu đã đến hay sẽ đến ngày EOL, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho bạn trước ngày EOL ba mươi ngày hoặc nhiều hơn. Bạn có trách nhiệm thực hiện các bước cần thiết để thay thế Dịch vụ bằng cách di chuyển sang một Dịch vụ mới trước ngày EOL, hoặc bằng cách ngừng lệ thuộc vào Dịch vụ nói trên trước ngày EOL. Trong cả hai trường hợp, GoDaddy sẽ cung cấp một Dịch vụ tương đương để bạn di chuyển sang để sử dụng đến hết thời gian còn lại mà bạn đã mua, một tín dụng cửa hàng theo tỷ lệ hoặc một khoản tiền hoàn trả theo tỷ lệ do GoDaddy toàn quyền quyết định. GoDaddy có thể di chuyển bạn tới một phiên bản Dịch vụ cập nhật nhất nếu có mà có thể thông báo hoặc không thông báo với bạn. Bạn đồng ý chịu mọi trách nhiệm về bất cứ và tất cả những mất mát hay thiệt hại phát sinh từ việc di chuyển này.

Không chịu trách nhiệm. GoDaddy sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hay bất kỳ bên thứ ba nào về mọi thay đổi, đình chỉ hay chấm dứt bất kỳ Dịch vụ nào mà chúng tôi có thể cung cấp hay cho phép truy cập.


12. DỊCH VỤ BETA


GoDaddy có thể thỉnh thoảng cung cấp các Dịch vụ mới (các dịch vụ xem trước giới hạn hay tính năng mới của các Dịch vụ hiện tại) thông qua phiên bản thử nghiệm trước khi phát hành. Các Dịch vụ mới, tính năng mới của Dịch vụ hiện tại hay các dịch vụ xem trước giới hạn sẽ được gọi riêng và chung là “Dịch vụ beta”. Nếu bạn lựa chọn sử dụng bất cứ Dịch vụ thử nghiệm nào thì việc sử dụng của bạn sẽ chịu sự ràng buộc của các điều khoản và điều kiện sau: (i) Bạn xác nhận và đồng ý rằng các Dịch vụ thử nghiệm là các phiên bản dùng thử trước khi phát hành và có thể không hoạt động chính xác; (ii) Bạn xác nhận và đồng ý rằng việc sử dụng các Dịch vụ thử nghiệm của bạn có thể khiến bạn phải chịu những rủi ro khác thường về lỗi hoạt động; (iii) Các Dịch vụ thử nghiệm được cung cấp nguyên trạng nên chúng tôi không đề xuất sử dụng chúng vào sản xuất hay trong các môi trường tối quan trọng; (iv) GoDaddy bảo lưu quyền thay đổi, sửa đổi hay dừng bất cứ phần nào của các Dịch vụ thử nghiệm vào bất cứ lúc nào; (v) Các bản phát hành thương mại của các Dịch vụ thử nghiệm có thể thay đổi đáng kể và các chương trình sử dụng hoặc chạy cùng với các Dịch vụ thử nghiệm có thể không hoạt động được với bản phát hành thương mại hay các bản tiếp theo; (vi) GoDaddy có thể giới hạn thời gian hỗ trợ của dịch vụ khách hàng dành riêng cho các Dịch vụ thử nghiệm; (vii) Bạn xác nhận và đồng ý cung cấp phản hồi ngay lập tức về trải nghiệm sử dụng các Dịch vụ thử nghiệm theo mẫu yêu cầu hợp lý của chúng tôi bao gồm các thông tin cần thiết để giúp chúng tôi sao chép các lỗi hay sự cố mà bạn gặp phải. Bạn xác nhận và đồng ý rằng chúng tôi có thể sử dụng phản hồi của bạn cho mọi mục đích, bao gồm mục đích phát triển sản phẩm. Bạn sẽ cung cấp những ý kiến đóng góp theo yêu cầu để chúng tôi có thể sử dụng công khai làm tài liệu cho báo chí và bổ sung thông tin cho việc tiếp thị. Bất kỳ tài sản trí tuệ nào có trong phản hồi của bạn hoặc phát sinh từ việc bạn sử dụng Dịch vụ Beta sẽ được sở hữu độc quyền bởi GoDaddy; (viii) Bạn thừa nhận và đồng ý rằng tất cả thông tin liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ Beta, bao gồm kinh nghiệm và ý kiến của bạn về Dịch vụ Beta, là bí mật và không được tiết lộ cho bên thứ ba hoặc sử dụng cho bất kỳ mục đích nào ngoài việc cung cấp phản hồi đến GoDaddy; (ix) các Dịch vụ Beta được cung cấp dưới dạng "nguyên trạng", "khi có sẵn" và "có tất cả các lỗi". Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, GoDaddy từ chối bất kỳ và tất cả các bảo đảm, theo luật định, rõ ràng hoặc ngụ ý, đối với Dịch vụ Beta bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ bảo đảm ngụ ý nào về quyền sở hữu, tính thương mại, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể và không vi phạm.


13. CÁC KHOẢN PHÍ VÀ THANH TOÁN

Bạn đồng ý rằng Phương thức thanh toán của bạn có thể bị tính phí bởi một trong những chi nhánh của chúng tôi. Nếu trong quá trình mua sắm, thanh toán của bạn được nhận dạng là đang được xử lý tại Hoa Kỳ thì giao dịch của bạn sẽ được xử lý bởi Công ty TNHH GoDaddy.com, LLC,; nếu thanh toán của bạn được nhận dạng là đang được xử lý tại Canada thì giao dịch của bạn sẽ được xử lý bởi Công ty Miền GoDaddy Canada; nếu thanh toán của bạn được nhận dạng là đang được xử lý tại Vương quốc Anh thì giao dịch của bạn sẽ được xử lý bởi Công ty TNHH GoDaddy châu Âu; nếu thanh toán của bạn được nhận dạng là đang được xử lý tại Ấn Độ thì giao dịch của bạn sẽ được xử lý bởi Công ty TNHH Miền và Dịch vụ lưu trữ GoDaddy Ấn Độ. Nếu trong quá trình mua sắm, thanh toán của bạn được nhận dạng là đang được xử lý ở quốc gia không nằm trong danh sách nêu trên thì giao dịch của bạn được xử lý bởi một thực thể nằm trong quốc gia đã nêu có liên kết với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán địa phương của chúng tôi và tuân theo các điều khoản trong Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi.

(A) CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG, BAO GỒM CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN TỰ ĐỘNG GIA HẠN

Thanh toán đến hạn vào thời gian đặt hàng; Không được hoàn tiền. Bạn đồng ý thanh toán tất cả số tiền đến hạn cho Dịch vụ tại thời điểm bạn đặt hàng. Tất cả số tiền là không hoàn lại trừ khi có ghi chú khác trong Chính sách hoàn tiền.

Thay đổi giá. GoDaddy bảo lưu quyền thay đổi giá và phí bất cứ lúc nào và những thay đổi đó sẽ được đăng trực tuyến tại Trang web này và có hiệu lực ngay lập tức mà không cần thông báo thêm cho bạn. Nếu bạn đã mua hoặc có được Dịch vụ trong một vài tháng hoặc năm, các thay đổi về giá và phí sẽ có hiệu lực khi Dịch vụ được đề cập đến thời gian gia hạn như được mô tả dưới đây.

Loại thanh toán. Trừ khi bị cấm trong bất kỳ thỏa thuận sản phẩm cụ thể nào, bạn có thể trả cho các Dịch vụ bằng cách sử dụng bất kỳ “Phương thức thanh toán” nào sau đây: (i) thẻ tín dụng hợp lệ, (ii) “Dịch vụ trả trước Good As Gold” (được định nghĩa dưới đây); (iii) thanh toán điện tử từ tài khoản séc cá nhân hoặc doanh nghiệp của bạn, nếu thích hợp (và theo quy định dưới đây); (iv) PayPal, (v) Tùy chọn thanh toán quốc tế (theo quy định dưới đây) hoặc (vi) thông qua số dư tín dụng trong cửa hàng, nếu thích hợp (và theo quy định dưới đây), mỗi một phương thức gọi là “Phương thức thanh toán”. Tính năng "Thanh toán nhanh' tự động đặt lệnh cho Dịch vụ áp dụng và tính phí Phương thức Thanh toán nhanh mặc định trong hồ sơ cho Tài khoản của bạn. Việc xác nhận lệnh đó sẽ được gửi đến địa chỉ email trong hồ sơ cho Tài khoản của bạn. Phương thức thanh toán của bạn trong hồ sơ phải được giữ hợp lệ nếu bạn có bất kỳ Dịch vụ nào đang hoạt động trong Tài khoản của mình. Ngoài ra, bạn đồng ý rằng vị trí xử lý các thanh toán của bạn có thể thay đổi vì bất kỳ lý do gì, bao gồm cả loại Phương thức thanh toán bạn chọn, tiền tệ bạn đã chọn, hoặc các thay đổi hoặc thông tin cập nhật đối với Phương thức thanh toán của bạn.

Phát hành hoàn tiền. Bạn đồng ý rằng trong trường hợp khoản tiền hoàn lại được phát hành vào Phương thức thanh toán của bạn, việc phát hành biên lai hoàn tiền của GoDaddychỉ là sự xác nhận rằng GoDaddy đã gửi khoản tiền hoàn lại của bạn vào Phương thức thanh toán được tính tại thời điểm bán ban đầu, và GoDaddy không kiểm soát đối với thời điểm khoản tiền hoàn lại sẽ được áp dụng cho số dư có sẵn của Phương thức thanh toán của bạn. Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng nhà cung cấp thanh toán và/hoặc ngân hàng phát hành riêng lẻ được liên kết với Phương thức thanh toán của bạn thiết lập và điều chỉnh các khung thời gian để gửi khoản tiền hoàn lại của bạn, và rằng các khung thời gian gửi khoản tiền hoàn lại đó có thể từ năm (5) ngày làm việc đến một chu kỳ thanh toán trọn vẹn, hoặc lâu hơn.

Trong trường hợp khoản tiền hoàn lại được trả vào Phương thức thanh toán của bạn và người thanh toán, người xử lý thanh toán hay ngân hàng phát hành thanh toán cá nhân liên kết với Phương thức thanh toán của bạn áp đặt bất kỳ hạn chế nào đối với khoản tiền hoàn lại, bao gồm nhưng không giới hạn ở những hạn chế về thời điểm hay số lượng tiền được phép hoàn trả thì GoDaddy toàn quyền quyết định bảo lưu quyền thanh toán tiền hoàn trả (i) theo hình thức tín dụng cửa hàng; (ii) thông qua phát hành séc của GoDaddy, thông tin sẽ được gửi qua tập tin vào địa chỉ thư đăng ký trong Tài khoản của bạn; hoặc (iii) trong một số khu vực tài phán, như một giao dịch chuyển khoản, khi đơn vị xử lý thanh toán không thể hoàn tiền vào Phương thức thanh toán. GoDaddy cũng có quyền cung cấp tín dụng cửa hàng cho khách hàng tìm cách hoàn tiền, kể cả khi không có giới hạn về hoàn tiền áp dụng bởi Phương thức thanh toán.

Ngày thanh toán hàng tháng. Nếu bạn thanh toán hàng tháng thì ngày thanh toán hàng tháng của bạn sẽ được quyết định dựa trên ngày của tháng mà bạn mua Dịch vụ, trừ trường hợp ngày mua sau ngày 28 của tháng. Trong trường hợp này, ngày thanh toán của bạn sẽ là ngày 28 hàng tháng.

Điều khoản tự động gia hạn. Trừ khi theo yêu cầu của luật pháp hiện hành, GoDaddy không giữ bản sao in hoặc phiên bản điện tử của ủy nhiệm, đơn hàng thường xuyên hay mẫu hướng dẫn thường xuyên và/hoặc bất kỳ thỏa thuận xác thực nào liên quan đến việc bạn sử dụng dịch vụ gia hạn tự động, và do đó chúng tôi không thể cung cấp các tài liệu này. Bạn có thể xem hoặc thay đổi cài đặt gia hạn tự động bất cứ lúc nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.

ĐỂ ĐẢM BẢO RẰNG BẠN KHÔNG GẶP PHẢI HIỆN TƯỢNG GIÁN ĐOẠN HOẶC MẤT DỊCH VỤ, TẤT CẢ CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ TỰ ĐỘNG GIA HẠN. NGOẠI TRỪ CÁC LÝ DO ĐƯỢC MÔ TẢ DƯỚI ĐÂY TRONG PHẦN NÀY, VIỆC TỰ ĐỘNG GIA HẠN SẼ TỰ ĐỘNG GIA HẠN DỊCH VỤ ÁP DỤNG VÀO NGÀY HẾT HẠN CỦA THỜI HẠN HIỆN TẠI KHI ĐÓ CHO MỘT GIAI ĐOẠN GIA HẠN BẰNG VỚI THỜI GIAN CỦA GIAI ĐOẠN DỊCH VỤ GẦN ĐÂY NHẤT (NGOẠI TRỪ CÁC TÊN MIỀN MÀ CÓ THỂ GIA HẠN CHO GIAI ĐOẠN DỊCH VỤ BAN ĐẦU). VÍ DỤ: NẾU GIAI ĐOẠN DỊCH VỤ GẦN ĐÂY NHẤT CỦA BẠN LÀ MỘT NĂM, THÌ GIAI ĐOẠN GIA HẠN THƯỜNG SẼ LÀ MỘT NĂM. TUY NHIÊN, TRONG TRƯỜNG HỢP VIỆC GIA HẠN BẰNG PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TRONG HỒ SƠ KHÔNG THÀNH CÔNG, GoDaddy CÓ THỂ CỐ GẮNG GIA HẠN DỊCH VỤ ÁP DỤNG CHO GIAI ĐOẠN NGẮN HƠN GIAI ĐOẠN ĐĂNG KÝ BAN ĐẦU Ở PHẠM VI CẦN THIẾT ĐỂ GIAO DỊCH THÀNH CÔNG.

TRỪ KHI BẠN TẮT TÙY CHỌN GIA HẠN TỰ ĐỘNG, GoDaddy SẼ TỰ ĐỘNG GIA HẠN DỊCH VỤ ÁP DỤNG KHI ĐẾN HẠN GIA HẠN VÀ SẼ THỰC HIỆN THANH TOÁN TỪ PHƯƠNG TỨC THANH TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN (CÁC) DỊCH VỤ TRONG TÀI KHOẢN CỦA BẠN HOẶC (CÁC) PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN DỰ PHÒNG ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH TRÊN CÓ TRONG HỒ SƠ VỚI GoDaddy. KHI TỰ ĐỘNG GIA HẠN CÁC DỊCH VỤ CỦA BẠN, TRƯỚC TIÊN, GoDaddy SẼ TÌM CÁCH TÍNH PHÍ VÀO PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN (CÁC) DỊCH VỤ TRONG TÀI KHOẢN CỦA BẠN. TRONG TÌNH HUỐNG GoDaddy KHÔNG THỂ THANH TOÁN BẰNG PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN NÀY, CHÚNG TÔI SẼ THỬ VỚI (CÁC) PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH LÀ "DỰ PHÒNG" TRONG TÀI KHOẢN. GIA HẠN SẼ BỊ TÍNH PHÍ GoDaddy THEO MỨC PHÍ HIỆN HÀNH LÚC ĐÓ, MÀ BẠN CHẤP THUẬN RẰNG CÓ THỂ CAO HƠN HAY THẤP HƠN MỨC PHÍ CHO THỜI ĐIỂM DỊCH VỤ BAN ĐẦU. ĐỂ XEM CÁC TÙY CHỌN CÀI ĐẶT GIA HẠN ÁP DỤNG CHO BẠN VÀ CHO CÁC DỊCH VỤ CỦA BẠN, BẠN CHỈ CẦN ĐĂNG NHẬP VÀO TRÌNH QUẢN LÝ TÀI KHOẢN CỦA BẠN TỪ TRANG NÀY VÀ LÀM THEO CÁC BƯỚC CÓ Ở ĐÂY. NẾU BẠN KHÔNG MUỐN TỰ ĐỘNG GIA HẠN BẤT KỲ DỊCH VỤ NÀO, BẠN CÓ THỂ CHỌN HỦY GIA HẠN, TRONG TRƯỜNG HỢP ĐÓ, CÁC DỊCH VỤ CỦA BẠN SẼ CHẤM DỨT KHI HẾT HẠN GIAI ĐOẠN HIỆN HÀNH TẠI THỜI ĐIỂM ĐÓ, TRỪ KHI BẠN GIA HẠN DỊCH VỤ CỦA MÌNH THEO CÁCH THỦ CÔNG TRƯỚC NGÀY ĐÓ. NÓI CÁCH KHÁC, NẾU BẠN CHỌN HỦY SẢN PHẨM CỦA MÌNH VÀ KHÔNG GIA HẠN DỊCH VỤ THEO CÁCH THỦ CÔNG TRƯỚC KHI CHÚNG HẾT HẠN, THÌ BẠN CÓ THỂ GẶP PHẢI TÌNH TRẠNG GIÁN ĐOẠN HOẶC MẤT DỊCH VỤ, VÀ GoDaddy SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẠN HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỀU NÀY.

NGOÀI RA, GoDaddy CÓ THỂ THAM GIA VÀO “CHƯƠNG TRÌNH HÓA ĐƠN ĐỊNH KỲ" HOẶC "DỊCH VỤ CẬP NHẬT TÀI KHOẢN" DO NHÀ CUNG CẤP THẺ TÍN DỤNG CỦA BẠN HỖ TRỢ (VÀ CUỐI CÙNG LÀ PHỤ THUỘC VÀO SỰ THAM GIA CỦA NGÂN HÀNG CỦA BẠN). NẾU CHÚNG TÔI KHÔNG THỂ TÍNH PHÍ VÀO PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN HIỆN CÓ CỦA BẠN MỘT CÁCH THÀNH CÔNG, THÌ NHÀ CUNG CẤP THẺ TÍN DỤNG CỦA BẠN (HOẶC NGÂN HÀNG CỦA BẠN) CÓ THỂ THÔNG BÁO CHO CHÚNG TÔI VỀ CÁC THÔNG TIN CẬP NHẬT VỀ SỐ THẺ TÍN DỤNG VÀ/HOẶC NGÀY HẾT HẠN CỦA THẺ CỦA BẠN, HOẶC HỌ CÓ THỂ TỰ ĐỘNG TÍNH PHÍ VÀO THẺ TÍN DỤNG MỚI CỦA BẠN THAY MẶT CHÚNG TÔI MÀ KHÔNG THÔNG BÁO CHO CHÚNG TÔI. THEO CÁC YÊU CẦU CỦA CHƯƠNG TRÌNH HÓA ĐƠN ĐỊNH KỲ, TRONG TRƯỜNG HỢP CHÚNG TÔI ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ MỘT THÔNG TIN CẬP NHẬT VỀ SỐ THẺ TÍN DỤNG CỦA BẠN VÀ/HOẶC NGÀY HẾT HẠN CỦA THẺ, GoDaddy SẼ TỰ ĐỘNG CẬP NHẬT HỒ SƠ THANH TOÁN CỦA BẠN THAY MẶT CHO CHÚNG TÔI. GoDaddy KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG CHÚNG TÔI SẼ YÊU CẦU HOẶC NHẬN ĐƯỢC THÔNG TIN CẬP NHẬT VỀ THẺ TÍN DỤNG. BẠN CÔNG NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG BẠN CÓ TRÁCH NHIỆM CHỈNH SỬA VÀ DUY TRÌ CÁC TÙY CHỌN CÀI ĐẶT TÀI KHOẢN, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở (I) VIỆC HỦY SẢN PHẨM VÀ (II) ĐẢM BẢO (CÁC) PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN LIÊN KẾT CỦA BẠN LÀ HIỆN HÀNH VÀ HỢP LỆ. NGOÀI RA, BẠN CÔNG NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG NẾU KHÔNG LÀM NHƯ VẬY, BẠN CÓ THỂ GẶP PHẢI TÌNH TRẠNG GIÁN ĐOẠN HOẶC MẤT DỊCH VỤ, VÀ GoDaddy SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẠN VÀ BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC NÀY.

Nếu vì bất cứ lý do gì không thể tính phí toàn bộ số tiền bạn nợ vào Phương thức thanh toán của bạn, hoặc nếu GoDaddy nhận được thông báo hoàn tiền, đảo ngược, tranh chấp thanh toán hay bị thu một khoản phạt về bất cứ khoản phí nào đã thu từ Phương thức thanh toán của bạn trước đó, thì bạn đồng ý rằng GoDaddy có thể thực hiện mọi biện pháp pháp lý sẵn có để thu được khoản thanh toán, bao gồm nhưng không giới ở hạn việc hủy ngay lập tức bất kỳ tên miền hay Dịch vụ nào bạn đã đăng ký hay gia hạn mà không cần thông báo cho bạn. GoDaddy cũng bảo lưu quyền thu của bạn phí "quản trị" cho (i) những việc GoDaddy có thể thực hiện ngoài phạm vi Dịch vụ thông thường, (ii) thời gian và/hoặc chi phí bổ sung mà GoDaddy phải chịu để cung cấp Dịch vụ, và/hoặc (iii) việc bạn không tuân thủ Thỏa thuận này (do GoDaddy toàn quyền quyết định). Danh mục phí quản trị hoặc phí xử lý bao gồm, nhưng không giới hạn ở, (i) các vấn đề về dịch vụ khách hàng và yêu cầu thêm lưu ý và thời gian của cá nhân, (ii) các hành động UDRP có liên quan đến (các) tên miền của bạn và/hoặc các tranh chấp yêu cầu dịch vụ kế toán hoặc pháp lý, cho dù được thực hiện bởi nhân viên GoDaddy hoặc bởi các công ty bên ngoài do GoDaddy thuê; (iii) bồi thường bất kỳ và toàn bộ chi phí và phí, bao gồm cả chi phí Dịch vụ, mà GoDaddy phải chịu do phải hoàn tiền hoặc những tranh chấp thanh toán khác do bạn, ngân hàng hay đơn vị xử lý Phương thức thanh toán của bạn gây nên. Phí quản trị hay phí xử lý này sẽ được gửi hóa đơn đến Phương thức thanh toán của bạn trong hồ sơ với GoDaddy.

GoDaddy có thể cung cấp giá theo cấp sản phẩm ở các tiền tệ khác nhau. Giao dịch sẽ được xử lý bằng loại tiền tệ được đã chọn và giá được hiển thị trong quá trình thanh toán chính là khoản tiền thực tế được gửi để thanh toán. Đối với một số Phương thức thanh toán nhất định, công ty phát hành Phương thức thanh toán của bạn có thể tính phí giao dịch nước ngoài hoặc phí khác, mà có thể được thêm vào số tiền cuối cùng xuất hiện trên bảng sao kê ngân hàng của bạn hoặc gửi dưới dạng một số tiền riêng. Vui lòng kiểm tra với nhà phát hành Phương thức thanh toán của bạn để biết chi tiết. Ngoài ra, dù loại tiền tệ được chọn là gì, bạn đều thừa nhận và đồng ý rằng bạn có thể bị tính thêm Thuế giá trị gia tăng ("VAT"), Thuế hàng hóa và dịch vụ ("GST") hoặc các loại thuế và/hoặc phí nội địa hóa khác, tùy theo ngân hàng và/hoặc quốc gia mà bạn ghi trong mục địa chỉ thanh toán.

(B) CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN

Các Sản phẩm và Dịch vụ được hoàn tiền được mô tả tại đây (“Chính sách hoàn tiền”).

(C) CÁC DỊCH VỤ TRẢ TRƯỚC GOOD AS GOLD

Chi tiết dịch vụ. Bằng việc sử dụng Dịch vụ trả trước Good As Gold, bạn có thể chuyển tiền sang GoDaddy để nạp tiền cho tài khoản Dịch vụ trả trước Good As Gold của bạn (“Tài khoản Good As Gold”). Sau đó, bạn có thể sử dụng Tài khoản Good As Gold của mình để mua bất kỳ Dịch vụ nào. Bạn có thể nạp tiền vào Tài khoản Good As Gold của mình bằng cách chuyển khoản.

Bạn xác nhận rằng khoản tiền được chuyển vào Tài khoản Good As Gold của bạn sẽ do GoDaddy giữ và sẽ không phát sinh hay phải trả tiền lãi cho bạn. Trong trường hợp phát sinh lãi, bạn đồng ý rằng GoDaddy sẽ được quyền nhận và giữ lại khoản lãi đó để chi trả những chi phí liên quan đến Dịch vụ trả trước Good As Gold.

Bạn đồng ý rằng mọi giao dịch sử dụng Dịch vụ trả trước Good As Gold sẽ được thực hiện bằng đồng đô la Mỹ.

Tài khoản Good As Gold của bạn phải được nạp số tiền ban đầu không thấp hơn 1.000,00 $ đô la Mỹ.

Mọi khoản thanh toán phải được trả đầy đủ khi mua hàng.

Chi tiết chuyển khoản ngân hàng. Điện chuyển tiền có thể được chuyển bằng đồng ngoại tệ vào Tài khoản Good As Gold của bạn, tuy nhiên đơn vị tiền tệ mặc định của tài khoản ngân hàng của Công ty miền Wild West Domains là đồng đô la Mỹ. Điện chuyển tiền bằng ngoại tệ sẽ được chuyển đổi tự động sang và được đặt cọc bằng đồng đô la Mỹ. Xin lưu ý rằng phí tỷ giá hối đoái có thể áp dụng.

Bạn chịu trách nhiệm thanh toán mọi khoản phí điện chuyển khoản, bao gồm cả phí gửi và nhận, liên quan đến Tài khoản Good As Gold của mình. Mọi khoản điện chuyển tiền không thuộc Hoa Kỳ có thể phát sinh phí do ngân hàng của bạn, ngân hàng trung gian hay ngân hàng của GoDaddy thu khiến cho số tiền mà ngân hàng của GoDaddy thực nhận có thể ít hơn và kết quả là số tiền được nộp vào Tài khoản Good As Gold của bạn sẽ ít hơn. Theo đây, bạn ủy quyền rõ ràng cho GoDaddy(i) để trừ vào Tài khoản Good As Gold của bạn số phí chuyển khoản GoDaddy phải chịu để nhận tiền của bạn; và/hoặc (ii) để tính phí dịch vụ hai mươi đô la (20,00 $) ("Phí dịch vụ") liên quan đến việc chấm dứt Tài khoản Good As Gold của bạn. Mọi khoản phí đều có thể thay đổi tại bất kỳ thời điểm nào và những thay đổi đó sẽ được đăng trực tuyến tại và có hiệu lực ngay lập tức mà không cần thông báo thêm cho bạn.

Bạn có thể xác minh số tiền còn lại trong Tài khoản Good As Gold của mình tại bất kỳ thời điểm nào qua Tài khoản hoặc giỏ hàng của bạn. Nếu bạn quyết định hủy Tài khoản Good As Gold của mình (hoặc nếu GoDaddy lựa chọn chấm dứt Tài khoản Good As Gold của bạn do bạn vi phạm một nghĩa vụ theo Thỏa thuận về dịch vụ Good As Gold), số dư trong Tài khoản Good As Gold của bạn sẽ được hoàn lại, sau khi trừ Phí dịch vụ.

Bạn có thể nộp thêm tiền vào Tài khoản Good As Gold của bạn bất cứ lúc nào.

Việc sử dụng Dịch vụ trả trước Good As Gold của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng số tiền trong Tài khoản Good As Gold của mình thông qua quy trình mua của GoDaddy tại website của GoDaddy. Việc mua sắm chỉ có thể được thự hiện khi Tài khoản Good As Gold của bạn có đủ tiền để chi trả toàn bộ số tiền mua sản phẩm, bao gồm mọi khoản phí liên quan được quy định trong thỏa thuận này hay trong các thỏa thuận liên quan khác tại thời điểm mua.

(D) THANH TOÁN BẰNG SÉC (THANH TOÁN ĐIỆN TỬ)

Khi sử dụng tùy chọn thanh toán bằng séc của GoDaddy ("Thanh toán bằng séc"), bạn có thể mua các Dịch vụ của GoDaddy bằng séc điện tử (từ tài khoản thanh toán cá nhân hay doanh nghiệp của bạn ("Tài khoản séc"), nếu phù hợp). Theo đó, bạn đồng ý cho phép nhà cung cấp dịch vụ ngân phiếu của bên thứ ba, Certegy Check Services, Inc., ("Nhà cung cấp dịch vụ ngân phiếu") ghi nợ toàn bộ số tiền mua hàng của bạn vào Tài khoản thanh toán của bạn và khoản tiền này là không được hoàn lại. Nhà cung cấp dịch vụ ngân phiếu sẽ tạo một chuyển tiền điện tử (“EFT”) hay hối phiếu được trình lên ngân hàng hay tổ chức tài chính của bạn để thực hiện thanh toán bằng Tài khoản thanh toán của bạn. Tài khoản thanh toán phải được mở tại một tổ chức tài chính ở Hoa Kỳ và thanh toán phải được thực hiện bằng đồng đô la Mỹ.

Bạn có trách nhiệm cập nhật và nộp tiền vào Tài khoản thanh toán của mình. Bạn đồng ý rằng (i) Nhà cung cấp dịch vụ ngân phiếu hay GoDaddy bảo lưu quyền từ chối một giao dịch với bất kỳ lý do nào (bao gồm nhưng không giới hạn những thanh toán không được thực hiện do Tài khoản ngân phiếu của bạn không còn tồn tại hoặc không có/không đủ tiền) và (ii) trong trường hợp này, cả Nhà cung cấp dịch vụ ngân phiếu và GoDaddy đều không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn hay bất kỳ bên thứ ba nào về vấn đề tương tự. Nếu vì bất kỳ lý do nào, Nhà cung cấp dịch vụ ngân phiếu không thể rút toàn bộ số tiền còn nợ cho Dịch vụ được cung cấp, thì bạn đồng ý rằng Nhà cung cấp dịch vụ ngân phiếu và GoDaddy có thể theo đuổi tất cả các biện pháp hợp pháp có sẵn để thu được thanh toán (cộng với mọi khoản phí áp dụng). GoDaddy không chịu trách nhiệm cho các hành động của Nhà cung cấp dịch vụ ngân phiếu. Bạn đồng ý rằng nếu EFT hoặc hối phiếu ngân hàng bị trả lại chưa thanh toán, thì bạn sẽ trả phí dịch vụ theo các khoản phí được pháp luật cho phép đối với mỗi bang của Hoa Kỳ. Bạn có thể đọc bài viết trợ giúp mô tả Nhà cung cấp dịch vụ ngân phiếu và các khoản phí dịch vụ được tham chiếu ở trên tại đây. Những phí này có thể được thu từ Tài khoản thanh toán của bạn thông qua EFT hoặc hối phiếu. Tất cả các khoản phí được thanh toán bằng đồng đô la Mỹ.

GoDaddy và các nhà cung cấp dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn Nhà cung cấp dịch vụ ngân phiếu và Complete Payment Recovery Services, Inc., có thể thông báo cho bạn, bao gồm bằng email, thư thông thường, SMS, MMS, tin nhắn văn bản, bài đăng về dịch vụ hoặc các phương tiện phù hợp khác hiện được biết tới hoặc được phát triển sau này. Bạn sẽ không nhận được các thông báo này nếu bạn vi phạm điều khoản dịch vụ khi truy cập trái phép vào dịch vụ. Việc bạn đồng ý với các điều khoản dịch vụ này sẽ cấu thành thỏa thuận mà bạn được coi là đã nhận được bất kỳ hoặc tất cả các thông báo đã được gửi nếu bạn tiếp cận dịch vụ hợp pháp. Việc không nhận được những thông báo này vì bất kỳ lý do gì sẽ không được coi là lý do bào chữa cho việc thực hiện thanh toán hoặc nghĩa vụ khác đối với GoDaddy và Nhà cung cấp dịch vụ ngân phiếu. Bạn ủy quyền rõ ràng cho GoDaddy và các nhà cung cấp dịch vụ của họ, bao gồm nhưng không giới hạn Check Services Provider and Complete Payment Recovery Services, Inc. và các đơn vị liên kết của họ liên hệ với bạn qua quay số tự động, tin nhắn thoại ghi trước hoặc bất kỳ phương thức nào khác, theo bất kỳ số điện thoại di động hoặc email nào của bạn. Bạn công nhận thêm rằng địa chỉ email bạn cung cấp không phải địa chỉ dùng chung, người khác không truy cập được và không phải là địa chỉ email liên quan đến người sử dụng lao động.

(E) CÁC TÙY CHỌN THANH TOÁN QUỐC TẾ

GoDaddycung cấp một loạt các lựa chọn thanh toán quốc tế thay thế thông qua nhiều Nhà cung cấp thanh toán quốc tế (“IPP”). Trong trường hợp bạn chọn một IPP, bạn tuyên bố rằng bạn đã đồng ý với bất kỳ và tất cả các thỏa thuận dịch vụ khách hàng hiện hành của IPP đó trước khi hoàn thành giao dịch của bạn tại GoDaddy. Bạn cũng đồng ý cho phép IPP đó ghi nợ toàn bộ số tiền trong giao dịch mua hàng của bạn từ tài khoản hoặc phương thức thanh toán đã chọn, gọi chung là "Nguồn cấp tiền". Ngoài ra, bạn được coi là đồng ý cho phép IPP lựa chọn thu, nếu áp dụng, một khoản "Phí chuyển đổi tỷ giá" cũng như bất kỳ khoản phí hay tiền công nào được áp dụng theo thỏa thuận giữa bạn với IPP (gọi chung là "Phí IPP") từ Nguồn cấp tiền của bạn. Bạn hiểu và đồng ý rằng Phí IPP có thể được IPP thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần GoDaddy thông báo cho bạn.

Bạn có trách nhiệm cập nhật và nộp tiền vào Nguồn tiền gửi của mình. Bạn đồng ý rằng (i) IPP hoặc GoDaddycó quyền từ chối một giao dịch vì bất kỳ lý do nào và (ii) cả IPP và GoDaddy sẽ không chịu trách nhiệm đối với bạn hay bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến nội dung tương tự. Bạn công nhận rằng GoDaddy sẽ không cố gắng cung cấp đầy đủ các Dịch vụ mà bạn đã mua cho đến khi GoDaddy nhận được xác nhận thanh toán từ IPP thông qua bộ phận xử lý thanh toán liên quan của họ. Bạn công nhận rằng có thể có khoảng thời gian ngắt quãng vài giờ đồng hồ hoặc vài ngày giữa thời điểm bạn đặt một đơn hàng và thời điểm IPP xác nhận thanh toán của bạn thông qua bộ phận xử lý thanh toán liên quan của họ. Nếu GoDaddy không nhận được xác nhận thanh toán từ IPP thông qua bộ phận xử lý thanh toán liên quan của họ trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày đặt đơn hàng thì đơn hàng của bạn có thể bị hủy, lúc đó bạn sẽ cần phải thực hiện lại quy trình mua sắm. Trong trường hợp bạn muốn hủy thanh toán cho một giao dịch đang chờ xử lý, bạn có thể hủy đơn hàng thông qua tài khoản GoDaddy của bạn. Khoản thanh toán nhận được từ đơn hàng đã bị hủy trước đó sẽ được tự động hoàn vào Phương thức thanh toán ban đầu khi có thể.

Nếu tại thời điểm GoDaddy nhận được xác nhận thanh toán từ IPP (thông qua bộ phận xử lý thanh toán liên quan của họ), các Dịch vụ (bao gồm dịch vụ tên miền) không còn tồn tại để mua; hoặc (ii) đơn hàng đang chờ xử lý đã bị hủy trong hệ thống của chúng tôi; hoặc (iii) xác nhận thanh toán không khớp với khoản tiền đô la của đơn hàng đang chờ xử lý, và kết quả là đơn hàng của bạn được nộp thừa tiền hoặc thiếu tiền thì GoDaddy có thể tự động phát hành hoàn tiền một phần (trong trường hợp nộp thừa) hay hoàn tiền toàn bộ (trong trường hợp nộp thiếu) vào Nguồn tiền gửi của bạn. Nếu IPP (hoặc đơn vị xử lý thanh toán liên kết của IPP đó) áp dụng các giới hạn hoàn tiền dưới bất kỳ hình thức nào, thì GoDaddy có quyền phát hành khoản tiền hoàn lại cho số dư tín dụng tại cửa hàng hoặc dưới dạng chuyển khoản ngân hàng, khi đơn xử lý thanh toán đó không thể hoàn trả lại Phương thức thanh toán. Nếu bạn nhận được một khoản tiền hoàn lại đầy đủ, bạn sẽ cần phải bắt đầu lại quá trình mua hàng. Bạn đồng ý rằng IPP có quyền không hoàn trả Phí của IPP liên quan đến giao dịch được hoàn lại. Theo đó, bất kỳ khoản tiền hoàn lại nào do GoDaddy phát hành sẽ không bao gồm các khoản phí của IPP trừ khi có quy định khác.

GoDaddy cung cấp Giấy ủy nhiệm chi SEPA ("SEPA") làm phương thức thanh toán cho các khách hàng tại Đức. Nếu bạn chọn sử dụng SEPA làm phương thức thanh toán, bạn đang ủy quyền cho GoDaddy và Adyen, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của chúng tôi, gửi lệnh đến ngân hàng để ghi nợ tài khoản của bạn. Khi đồng ý với những điều khoản này, bạn đã ủy nhiệm cho GoDaddy thu mọi khoản phí áp dụng phát sinh theo Thỏa thuận này. Việc ủy quyền cũng sẽ được áp dụng cho bất kỳ tài khoản ngân hàng mới nào mà bạn sử dụng để mua hàng từ GoDaddy. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về ngày thu nợ trực tiếp trong một thời gian hợp lý ("thông báo trước"). Thông báo trước này sẽ được chuyển đến bạn qua email ít nhất một (1) ngày làm việc trước khi chúng tôi thu khoản thanh toán. Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo tài khoản có đủ tiền để trang trải mọi khoản thanh toán. Bạn cũng đồng ý bồi thường GoDaddy đối với mọi tổn thất có thể phát sinh nếu tổ chức tài chính của bạn giữ lại khoản thanh toán từ GoDaddy vì bất cứ lý do nào.

(F) SỐ DƯ TÍN DỤNG CỬA HÀNG

Trong trường hợp Tài khoản của bạn có số dư tín dụng cửa hàng: (1) bạn có thể áp dụng bất kỳ số dư tín dụng có sẵn nào cho bất kỳ giao dịch mua nào trong tương lai trong Tài khoản của bạn; và (2) bạn ủy quyền cho GoDaddy áp dụng mọi số dư tín dụng có sẵn cho bất kỳ khoản phí hành chính, khoản bồi hoàn hoặc các khoản phí khác liên quan đến Tài khoản của bạn. Trong trường hợp GoDaddy không thể tính phí thành công vào Phương thức thanh toán được liên kết với một Dịch vụ cụ thể trong tài khoản của bạn hoặc Phương thức thanh toán dự phòng khi xử lý gia hạn Dịch vụ, GoDaddy có thể sử dụng bất kỳ số dư tín dụng nào có sẵn trong cửa hàng nếu có đủ tiền để chi trả cho toàn bộ giao dịch. Bất kể khoản tiền có trong tín dụng cửa hàng trong tài khoản của bạn, GoDaddy không chịu trách nhiệm về việc mất sản phẩm do không thể thu được tiền từ Phương thức thanh toán mặc định hoặc từ tín dụng cửa hàng của bạn. Tín dụng cửa hàng sẽ được áp dụng dựa trên đơn vị tiền tệ được lựa chọn trong giỏ hàng tại thời điểm mua sắm (hay gia hạn). Nếu bạn có nhiều hơn một tín dụng cửa hàng thì các tín dụng này sẽ được xử lý dựa trên thời gian xuất hiện của tín dụng, tín dụng cửa hàng có thời gian xuất hiện lâu nhất sẽ được áp dụng trước. Nếu cần bổ sung tiền để hoàn thiện đơn hàng hay gia hạn thì những tín dụng được cất giữ bằng đơn vị tiền tệ không được lựa chọn sẽ được quy đổi theo tỷ giá hàng ngày của GoDaddy dựa trên thời gian xuất hiện của tín dụng (tín dụng cửa hàng có thời gian xuất hiện dài nhất sẽ được áp dụng trước) cho đến khi (i) số tiền thu được đủ để hoàn tất giao dịch, hay (ii) không còn số dư khả dụng trong tài khoản của bạn. Bạn hiểu và đồng ý rằng tại thời điểm chuyển đổi, GoDaddy cũng có thể áp dụng phí quản trị bổ sung.

Bạn có thể xác minh số dư tín dụng cửa hàng có sẵn của mình tại bất kỳ thời điểm nào thông qua Tài khoản của bạn trên website GoDaddy. Bạn xác nhận rằng số dư tín dụng cửa hàng không thể chuyển nhượng được chỉ có thể được sử dụng trong Tài khoản – nơi chúng được thu và có thể hết hạn. Tín dụng miễn phí tại cửa hàng sẽ hết hạn hai năm sau khi phát hành. Trong trường hợp GoDaddy chấm dứt Tài khoản của bạn, bạn công nhận và đồng ý rằng mọi số dư tín dụng cửa hàng còn lại sẽ bị mất.

Bạn xác nhận rằng số tiền có trong số dư tín dụng cửa hàng của bạn sẽ được GoDaddy giữ và sẽ không phát sinh hay phải trả lãi cho bạn. Trong trường hợp phát sinh lãi, bạn hiểu và đồng ý rằng GoDaddy sẽ được quyền nhận và giữ lại khoản lãi đó để chi trả những chi phí liên quan đến việc hỗ trợ chức năng số dư tín dụng cửa hàng.

(G) MUA CÁC TÊN MIỀN ĐÃ HẾT HẠN

Đối với những tên miền đã hết hạn được mua bằng tài khoản của bạn, bạn đồng ý rằng trong vòng bốn mươi tám (48) giờ kể từ khi đấu giá kết thúc, Bạn chịu trách nhiệm thanh toán khoản tiền đã đấu giá thành công cộng với khoản phí gia hạn hoặc phí chuyển nhượng một (1) năm (từ thời điểm kết thúc chu kỳ đăng ký trước đó của tên miền) cộng thêm phí ICANN nếu có; nếu không, phương thức thanh toán hợp lệ bất kỳ liên kết với tài khoản của bạn sẽ được thu phí vào ngày thứ ba sau khi đấu giá kết thúc. Nếu chúng tôi không thể thu tiền, bạn có thể mất quyền mua tên miền.


14. CÁC QUYỀN ĐƯỢC BẢO LƯU KHÁC

GoDaddy có toàn quyền từ chối, hủy, xóa, dừng, khóa hay thay đổi truy cập vào (hoặc kiểm soát của) mọi Tài khoản hay Dịch vụ (bao gồm cả quyền hủy hay chuyển nhượng bất cứ đăng ký tên miền nào) vì bất cứ lý do gì (do GoDaddy đơn phương toàn quyền quyết định), bao gồm nhưng không giới hạn những việc sau: (i) sửa các lỗi do GoDaddy tạo ra trong quá trình giới thiệu hay cung cấp các Dịch vụ (bao gồm mọi đăng ký tên miền), (ii) bảo vệ tính toàn vẹn và ổn định của, và sửa các lỗi tạo ra bởi cơ quan đăng ký miền hoặc nhà đăng ký, (iii) trợ giúp các nỗ lực của chúng tôi trong việc phát hiện và phòng tránh các gian lận và lạm dụng, (iv) tuân thủ lệnh của tòa án chống lại bạn và/hoặc tên miền hoặc website của bạn và các quy tắc, quy định cũng như luật áp dụng của địa phương, bang, quốc gia, quốc tế, (v) tuân thủ yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật, bao gồm cả trát hầu tòa, (vi) tuân thủ mọi quy trình giải quyết tranh chấp, (vii) bảo vệ trước mọi việc kiện tụng hoặc đe dọa sẽ kiện mà không cần xem xét liệu việc kiện tụng hoặc đe dọa sẽ kiện này cuối cùng có được quyết định là hợp lý hay không, (viii) tránh mọi nghĩa vụ pháp lý dân sự hay hình sự áp đặt đối với bộ phận của GoDaddy, các quan chức, giám đốc, nhân viên hay đại lý của họ cũng như các chi nhánh của GoDaddy bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp bạn kiện hoặc de dọa khởi kiện GoDaddy, hoặc (ix) trả lời quá nhiều khiếu nại liên quan theo bất kỳ cách nào đến Tài khoản, tên miền hoặc nội dung trên website của bạn mà có thể dẫn đến tổn hại cho công việc kinh doanh, hoạt động, danh tiếng hoặc cổ đông của GoDaddy.

GoDaddy bảo lưu tuyệt đối quyền được kiểm tra mọi Tài khoản để tận dụng dung lượng trống và băng thông còn dư thừa và để hủy hay áp dụng phí bổ sung đối với những Tài khoản vượt quá mức độ cho phép.

GoDaddy bảo lưu tuyệt đối quyền hủy mà không cần thông báo với bạn về bất kỳ và tất cả các Dịch vụ trong đó, theo quyết định riêng của GoDaddy, bạn đang quấy rối hay đe dọa GoDaddy và/hoặc bất cứ nhân viên nào của GoDaddy.

Nội dung GoDaddy. Ngoại trừ Nội dung người dùng, các nội dung trên Trang này và các Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, phần mềm, tập lệnh, mã nguồn, API, đồ họa, hình ảnh, âm thanh, âm nhạc, video và các tính năng tương tác, nhãn hiệu, nhãn dịch vụ và lô-gô bao gồm trong đó (“Nội dung GoDaddy”), được sở hữu bởi hoặc được cấp phép vĩnh viễn cho GoDaddy và tuân thủ luật bảo về quyền sở hữu, nhãn hiệu, và/hoặc sáng chế của Hoa Kỳ cũng như các nước khác và tuân thủ quyền sở hữu trí tuệ theo luật của Hoa Kỳ và các nước khác. Nội dung GoDaddy được cung cấp cho bạn “nguyên trạng”, “có sẵn” và “chứa tất cả các lỗi” để bạn tham khảo và chỉ được sử dụng vào mục đích cá nhân, phi thương mại, không được tải về, sao chép, tái tạo, phát tán, truyền đi, phát đi, hiển thị, bán, cấp phép hay khai thác phục vụ bất cứ mục đích nào mà không có sự đồng ý rõ ràng trước bằng văn bản của GoDaddy. Thỏa thuận này không cấp bất cứ quyền hay giấy phép trong bất kỳ bản quyền, thương hiệu, bằng sáng chế hay các quyền và giấy phép sở hữu trí tuệ nào khác. GoDaddy bảo lưu mọi quyền không được cấp rõ ràng trong và tới Nội dung của GoDaddy, Trang này và các Dịch vụ và Thỏa thuận này không chuyển nhượng quyền sở hữu của bất cứ quyền nào trong những quyền này.


15.KHÔNG GỬI THƯ RÁC;BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI


Không thư rác. Chúng tôi không dung thứ cho việc phát tán thư rác. Chúng tôi giám sát tất cả các lưu lượng truyền đi và đến máy chủ web của mình để phát hiện các dấu hiệu phát tán thư rác và duy trì một trung tâm khiếu nại việc lạm dụng thư rác để ghi chép các trường hợp nghi ngờ lạm dụng thư rác. Những khách hàng bị nghi ngờ sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi để gửi thư rác sẽ bị điều tra toàn diện. Nếu chúng tôi xác định rằng có dấu hiệu phát tán thư rác, chúng tôi sẽ tiến hành các hành động phù hợp để giải quyết tình huống.

Chúng tôi định nghĩa phát tán thư rác là hành động gửi Email thương mại tự gửi (UCE), Email tự gửi hàng loạt (UBE) hoặc Fax tự gửi (Fax), là email hoặc fax được gửi tới người nhận như một quảng cáo hay mang nội dung khác, mà không có sự đồng ý được xác nhận trước của người nhận về việc nhận về những thông tin này. Việc này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở những điều sau:

 1. Thư điện tử
 2. Bài đăng trên nhóm tin tức
 3. Thông báo hệ thống Windows
 4. Thông báo bật lên (hay còn gọi là thông báo của "phần mềm quảng cáo" hoặc "phần mềm gián điệp")
 5. Tin nhắn tức thì (sử dụng AOL, MSN, Yahoo hoặc chương trình nhắn tin tức thì khác)
 6. Quảng cáo trong các phòng trò chuyện trực tuyến
 7. Sổ lưu bút hoặc bài đăng trên diễn đàn
 8. Fax mời chào
 9. Tin nhắn văn bản/SMS

Chúng tôi không cho phép sử dụng các máy chủ và dịch vụ của mình vào các mục đích nói trên. Để sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, bạn không những phải tuân theo tất cả các luật và quy định áp dụng, bao gồm Đạo luật chống phát tán thư rác Can-Spam năm 2003 và Đạo luật bảo vệ khách hàng điện thoại, mà bạn còn phải tuân theo chính sách chống phát tán thư rác này. Quảng cáo thương mại và/hoặc các email hay fax hàng loạt chỉ được gửi đến những người nhận "chọn tham gia" nhận các tin nhắn. Chúng phải có địa chỉ hồi đáp hợp pháp và địa chỉ trả lời thư, địa chỉ thực của người gửi và phương thức hủy ở phần cuối của email hoặc fax. Chúng tôi có thể yêu cầu cung cấp bằng chứng thuyết phục về việc một địa chỉ email hay số fax chọn tham gia nhận các tin nhắn này.

Nếu chúng tôi quyết định rằng tài khoản, các sản phẩm hoặc dịch vụ được nhắc đến đang được sử dụng kết hợp với thư rác thì chúng tôi sẽ điều hướng lại, dừng hoặc hủy mọi tài khoản, dịch vụ lưu trữ trang web, đăng ký miền, hộp thư điện tử hay các sản phẩm hoặc dịch vụ áp dụng khác. Trong trường hợp đó, theo lựa chọn của mình, chúng tôi có thể yêu cầu bạn phản hồi bằng email nêu rõ rằng bạn sẽ ngừng gửi thư rác và/hoặc nhờ bên khác thay bạn gửi thư rác và yêu cầu bạn trả phí kích hoạt lại không hoàn trả trước khi chúng tôi kích hoạt lại trang, hộp thư điện tử và/hoặc dịch vụ.

Chúng tôi khuyến khích tất cả khách hàng và người nhận email được tạo ra từ sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi báo cáo về thư rác khả nghi. Hành vi lạm dụng bị nghi ngờ có thể được báo cáo qua email hoặc thông qua Trung tâm khiếu nại lạm dụng thư rác của chúng tôi trên Web. Web: báo cáo lạm dụng.

Bồi thường thiệt hại. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể hủy ngay lập tức mọi Tài khoản mà chúng tôi toàn quyền quyết định tin rằng đang truyền hay được kết nối với bất kỳ thư rác hoặc email gửi theo khối lượng lớn không theo yêu cầu nào. Hơn nữa, nếu thiệt hại thực tế không thể tính toán hợp lý được thì bạn đồng ý bồi thường thiệt hại cho chúng tôi với số tiền là 1,00 $ cho mỗi thư rác hay thư gửi theo khối lượng lớn được chuyển đi từ hoặc kết nối với Tài khoản của bạn.


16. CÁC KHIẾU NẠI VỀ NHÃN HIỆU VÀ/HOẶC BẢN QUYỀN


GoDaddy hỗ trợ việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Nếu bạn muốn gửi (i) khiếu nại về việc vi phạm một nhãn mà bạn sở hữu nhãn hiệu hay nhãn dịch vụ được đăng ký hợp pháp, hoặc (ii) khiếu nại về bản quyền đối với tài liệu mà bạn thực sự sở hữu bản quyền, vui lòng tham khảo Chính sách xử lý vi phạm thương hiệu và/hoặc bản quyền nói trên của GoDaddy có tại đây.


17. LIÊN KẾT ĐẾN CÁC WEBSITE CỦA BÊN THỨ BA


Trang này và các Dịch vụ của Trang này có thể chứa liên kết đến các website của bên thứ ba không thuộc sở hữu hay chịu sự kiểm soát của GoDaddy. GoDaddy không chịu trách nhiệm về nội dung, các điều khoản và điều kiện, các chính sách về quyền riêng tư hay hoạt động thực tiễn của các website của bên thứ ba. Hơn nữa, GoDaddy không kiểm duyệt hay chỉnh sửa nội dung của bất kỳ website của bên thứ ba nào. Khi sử dụng Trang này hay các Dịch vụ của Trang này, bạn miễn trừ tuyệt đối GoDaddy khỏi bất kỳ và tất cả trách nhiệm phát sinh từ việc bạn sử dụng các website của bên thứ ba. Do đó, GoDaddy khuyên bạn nên thận trọng khi rời Trang này hay các Dịch vụ của Trang này và nên xem xét các điều khoản và điều kiện, chính sách về quyền riêng tư và các tài liệu chi phối khác của mỗi website mà bạn truy cập.


18. TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM ĐẠI DIỆN VÀ BẢO ĐẢM

BẠN XÁC NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RÕ RÀNG RẰNG BẠN SẼ CHỊU MỌI RỦI RO KHI SỬ DỤNG TRANG NÀY VÀ CÁC DỊCH VỤ CỦA TRANG NÀY VÀ RẰNG TRANG NÀY VÀ CÁC DỊCH VỤ CỦA TRANG NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP "THEO NGUYÊN TRẠNG", "KHI CÓ SẴN" VÀ "CHỨA TẤT CẢ CÁC LỖI. GoDaddy, CÁC QUAN CHỨC, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ, VÀ TẤT CẢ CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ LÀ BÊN THỨ BA TỪ CHỐI MỌI BẢO ĐẢM, MỌI TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, DÙ LÀ THỂ HIỆN HAY ÁM CHỈ, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở NHỮNG BẢO ĐẢM ÁM CHỈ VỀ DANH NGHĨA, TÍNH BÁN ĐƯỢC, SỰ PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ SỰ KHÔNG XÂM PHẠM. GoDaddy, CÁC QUAN CHỨC, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN VÀ ĐẠI LÝ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM HAY BẢO HÀNH NÀO VỀ (I) SỰ CHÍNH XÁC, ĐẦY ĐỦ HAY NỘI DUNG CỦA TRANG NÀY, (II) SỰ CHÍNH XÁC, ĐẦY ĐỦ HAY NỘI DUNG CỦA BẤT KỲ TRANG NÀO ĐƯỢC LIÊN KẾT (THÔNG QUA SIÊU LIÊN KẾT, BIỂU NGỮ QUẢNG CÁO HOẶC CÁC PHƯƠNG THỨC KHÁC) TỚI TRANG NÀY, VÀ/HOẶC (III) CÁC DỊCH VỤ CỦA TRANG NÀY HAY BẤT KỲ TRANG NÀO ĐƯỢC LIÊN KẾT (THÔNG QUA SIÊU LIÊN KẾT, BIỂU NGỮ QUẢNG CÁO HOẶC CÁC PHƯƠNG THỨC KHÁC) TỚI TRANG NÀY, VÀ GoDaddy KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ HAY TRÁCH NHIỆM NÀO TƯƠNG TỰ.

HƠN NỮA, BẠN XÁC NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RÕ RÀNG RẰNG KHÔNG CÓ THÔNG TIN HAY LỜI KHUYÊN BẰNG LỜI NÓI HAY BẰNG VĂN BẢN NÀO DO GoDaddy, CÁC QUAN CHỨC, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN HAY ĐẠI LÝ CỦA HỌ (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở TRUNG TÂM LIÊN LẠC HAY ĐẠI DIỆN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CỦA HỌ) CUNG CẤP ĐƯỢC COI LÀ (I) CẤU THÀNH LỜI KHUYÊN PHÁP LÝ HAY THƯƠNG MẠI HOẶC (II) TẠO RA BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO LIÊN QUAN ĐẾN TRANG NÀY HAY CÁC DỊCH VỤ CỦA TRANG NÀY, VÀ NGƯỜI DÙNG KHÔNG NÊN TIN VÀO NHỮNG THÔNG TIN HAY LỜI KHUYÊN NÀY.

VIỆC TỪ CHỐI ĐẠI DIỆN VÀ BẢO ĐẢM NÓI TRÊN ĐƯỢC ÁP DỤNG Ở MỨC TỐI ĐA TRONG KHUÔN KHỔ PHÁP LUẬT CHO PHÉP VÀ VẪN CÓ HIỆU LỰC KỂ CẢ KHI THỎA THUẬN NÀY HAY VIỆC BẠN SỬ DỤNG TRANG NÀY HOẶC CÁC DỊCH VỤ CỦA TRANG NÀY CHẤM DỨT HOẶC HẾT HẠN.


19. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, GoDaddy VÀ CÁC QUAN CHỨC, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ VÀ TẤT CẢ NHỮNG NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ LÀ BÊN THỨ BA SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI BẠN HAY BẤT KỲ CÁ NHÂN HAY TẬP THỂ NÀO KHÁC VỀ NHỮNG THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, KHẮC NGHIỆT HAY LÀ HỆ QUẢ TẤT YẾU, BAO GỒM MỌI THIỆT HẠI CÓ THỂ BẮT NGUỒN TỪ (I) SỰ CHÍNH XÁC, ĐẦY ĐỦ HAY NỘI DUNG CỦA TRANG NÀY, (II) SỰ CHÍNH XÁC, ĐẦY ĐỦ HAY NỘI DUNG CỦA CÁC TRANG NÀY ĐƯỢC LIÊN KẾT (THÔNG QUA SIÊU LIÊN KẾT, BIỂU NGỮ QUẢNG CÁO HOẶC CÁC PHƯƠNG THỨC KHÁC) TỚI TRANG NÀY, (III) CÁC DỊCH VỤ CỦA TRANG NÀY HAY BẤT KỲ TRANG NÀO ĐƯỢC LIÊN KẾT (THÔNG QUA SIÊU LIÊN KẾT, BIỂU NGỮ QUẢNG CÁO HOẶC CÁC PHƯƠNG THỨC KHÁC) TỚI TRANG NÀY, (IV) CHẤN THƯƠNG HAY THIỆT HẠI TÀI SẢN CÁ NHÂN DƯỚI MỌI HÌNH THỨC, (V) HÀNH ĐỘNG BÊN THỨ BA DƯỚI MỌI HÌNH THỨC, (VI) MỌI TRUY CẬP BẤT HỢP PHÁP TỚI HAY VIỆC SỬ DỤNG MÁY CHỦ CỦA CHÚNG TÔI VÀ/HOẶC BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ NHỮNG NỘI DUNG, THÔNG TIN CÁ NHÂN, THÔNG TIN TÀI CHÍNH HAY CÁC THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU KHÁC ĐƯỢC LƯU TRỮ TRONG ĐÓ, (VII) MỌI SỰ CAN THIỆP HAY CHẤM DỨT CÁC DỊCH VỤ TỚI VÀ TỪ TRANG NÀY HAY BẤT KỲ TRANG NÀO ĐƯỢC LIÊN KẾT (THÔNG QUA SIÊU LIÊN KẾT, BIỂU NGỮ QUẢNG CÁO HOẶC CÁC PHƯƠNG THỨC KHÁC) TỚI TRANG NÀY, (VIII) MỌI LOẠI VI-RÚT, SÂU, BỌ, PHẦN MỀM ĐỘC HẠI, TROJAN HOẶC NHỮNG YẾU TỐ TƯƠNG TỰ CÓ THỂ ĐƯỢC TRUYỀN TỚI HOẶC TỪ TRANG NÀY HAY BẤT KỲ TRANG NÀO ĐƯỢC LIÊN KẾT (THÔNG QUA SIÊU LIÊN KẾT, BIỂU NGỮ QUẢNG CÁO HOẶC CÁC PHƯƠNG THỨC KHÁC) TỚI TRANG NÀY, (IX) MỌI NỘI DUNG NGƯỜI DÙNG HAY CÁC NỘI DUNG MANG TÍNH BÔI NHỌ, QUẤY RỐI, LẠM DỤNG, CÓ HẠI ĐỐI VỚI TRẺ VỊ THÀNH NIÊN HAY BẤT KỲ ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC BẢO VỆ NÀO, KHIÊU DÂM, "ĐƯỢC XẾP HẠNG LÀ NỘI DUNG NGƯỜI LỚN", ĐỒI TRỤY HAY NÓI CÁCH KHÁC LÀ PHẢN CẢM, VÀ/HOẶC (X) MỌI MẤT MÁT HAY THIỆT HẠI DƯỚI BẤT CỨ HÌNH THỨC NÀO XẢY RA DO VIỆC BẠN SỬ DỤNG TRANG NÀY HAY CÁC DỊCH VỤ CỦA TRANG CHO DÙ DỰA TRÊN BẢO ĐẢM, HỢP ĐỒNG, VI PHẠM DÂN SỰ HAY BẤT CỨ NGUYÊN TẮC PHÁP LÝ HAY HỢP LÝ NÀO VÀ CHO DÙ GoDaddy CÓ ĐƯỢC CHO BIẾT VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA NHỮNG THIỆT HẠI NÀY HAY KHÔNG.

NGOÀI RA, BẠN CÔNG NHẬN RÕ RÀNG VÀ ĐỒNG Ý RẰNG TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, TỔNG MỌI TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA GoDaddy CỘNG LẠI KHÔNG VƯỢT QUÁ 10.000,00 $ ĐÔ LA MỸ.
GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM NÓI TRÊN ĐƯỢC ÁP DỤNG Ở MỨC TỐI ĐA TRONG KHUÔN KHỔ PHÁP LUẬT CHO PHÉP VÀ VẪN CÓ HIỆU LỰC NGAY CẢ KHI THỎA THUẬN NÀY HAY VIỆC BẠN SỬ DỤNG TRANG NÀY HOẶC CÁC DỊCH VỤ CỦA TRANG NÀY CHẤM DỨT HOẶC HẾT HẠN.


20. BỒI THƯỜNG


Bạn đồng ý bảo vệ, ủng hộ, bồi thường hay miễn trừ cho GoDaddy và các quan chức, giám đốc, nhân viên đại lý, và các nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba của họ khỏi và chống lại bất kỳ và tất cả những khiếu nại, yêu cầu, chi phí, phí tổn, mất mát, trách nhiệm pháp lý và thiệt hại dưới bất kỳ hình thức hay bản chất nào (bao gồm nhưng không giới hạn các khoản phí luật sư) mà GoDaddy bị áp đặt hay buộc phải gánh chịu trực tiếp hay gián tiếp từ (i) việc bạn sử dụng và truy cập vào Trang này hay các Dịch vụ của Trang này; (ii) bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này hay các chính sách hoặc điểm nhất trí đi kèm Thỏa thuận này; và/hoặc (iii) bạn vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hay quyền sở hữu nào khác. Các nghĩa vụ bồi thường được quy định trong phần này vẫn có hiệu lực kể cả khi Thỏa thuận này hay việc bạn sử dụng Trang này hoặc các Dịch vụ của Trang này chấm dứt hoặc hết hạn.


21. TUÂN THỦ PHÁP LUẬT ĐỊA PHƯƠNG


GoDaddy không đại diện hay bảo đảm rằng nội dung của Trang này hay những Dịch vụ của Trang này phù hợp với mọi quốc gia hay thể chế pháp luật và việc truy cập vào Trang này hay các Dịch vụ của Trang từ các quốc gia hay thể chế pháp luật nơi những nội dung này không hợp pháp đều bị cấm. Người dùng truy cập Trang này hay các Dịch vụ của Trang này tự chịu trách nhiệm tuân thủ pháp luật, các nguyên tắc và quy định của địa phương.


22. TRANH CHẤP, TRỌNG TÀI CÁ NHÂN RÀNG BUỘC VÀ TỪ BỎ KHỞI KIỆN TẬP THỂ VÀ PHÂN XỬ TẬP THỂ

VUI LÒNG ĐỌC KỸ PHẦN NÀY. VUI LÒNG TUÂN THEO CÁC HƯỚNG DẪN BÊN DƯỚI NẾU BẠN CHỌN KHÔNG THAM GIA CÁC ĐIỀU KHOẢN YÊU CẦU BẠN PHẢI GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP QUA TRỌNG TÀI CÁ NHÂN.

(A) Tranh chấp. Các điều khoản của Phần này sẽ được áp dụng cho tất cả các Tranh chấp giữa bạn và GoDaddy, ngoại trừ các tranh chấp được điều chỉnh bởi Chính sách giải quyết tranh chấp tên miền thống nhất được tham chiếu ở trên và có sẵn ở đây. Trong Phần này, "Tranh chấp" là các tranh chấp, khiếu nại hoặc khởi kiện giữa bạn và GoDaddy phát sinh tại hoặc liên quan tới bất kỳ Dịch vụ hoặc Sản phẩm nào của GoDaddy, website của GoDaddy, Các điều khoản này, hoặc mọi giao dịch giữa bạn và , dù về hợp đồng, bảo hành, xuyên tạc, gian lận, vi phạm, cố ý vi phạm, đạo luật, quy định, pháp lệnh hoặc bất kỳ cơ sở pháp lý hoặc công bằng nào khác và được sẽ hiểu với nghĩa rộng nhất mà pháp luật cho phép. BẠN VÀ GoDaddy ĐỒNG Ý RẰNG "TRANH CHẤP" NHƯ ĐỊNH NGHĨA TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY KHÔNG BAO GỒM BẤT KỲ KHIẾU NẠI HOẶC NGUYÊN NHÂN TỐ TỤNG DO BẠN HOẶC GoDaddy CHO VIỆC (i) BIỂN THỦ BÍ MẬT THƯƠNG MẠI, (ii) VI PHẠM BẰNG SÁNG CHẾ, (iii) SỬ DỤNG SAI MỤC ĐÍCH HOẶC VI PHẠM BẢN QUYỀN VÀ (iv) VI PHẠM HOẶC LÀM SUY YẾU NHÃN HIỆU. Ngoài ra, dù có bất cứ điều gì khác trong các Điều khoản này, bạn đồng ý rằng một phiên tòa, chứ không phải một trọng tài, có quyền quyết định một khiếu nại là một trong bốn ngoại lệ này.

(B) Phân xử ràng buộc. Bạn và GoDaddy thống nhất thêm rằng: (i) phân xử tất cả các Tranh chấp giữa các bên theo các điều khoản trong Điều khoản này; (ii) các Điều khoản này ghi nhớ giao dịch trong thương mại giữa các bang; (iii) Đạo luật phân xử liên bang (9 U.S.C. §1, et seq.) điều chỉnh và giải thích việc thực thi Phần này; và (iv) Phần này sẽ kéo dài hiệu lực sau khi chấm dứt các Điều khoản này. PHÂN XỬ NGHĨA LÀ BẠN TỪ BỎ QUYỀN CỦA MÌNH CHO MỘT THẨM PHÁN HOẶC BAN BỒI THẨM TRONG MỘT THỦ TỤC TỐ TỤNG VÀ CĂN CỨ KHÁNG CÁO CỦA BẠN BỊ GIỚI HẠN. Trọng tài có thể phán quyết khiến bạn chịu những thiệt hại tương tự như tòa có thẩm quyền hợp lý do đều bị giới hạn bởi Giới hạn trách nhiệm quy định tại Phần 19 của Thỏa thuận này và có thể đưa ra biện pháp bồi thường bằng tuyên bố hay mang tính ngăn chặn chỉ có lợi cho bên muốn được bồi thường và chỉ trong phạm vi cần thiết để cung cấp biện pháp bồi thường được bảo hành bởi khiếu nại cá nhân của bên đó. Ngoài ra, trong một số trường hợp, chi phí trọng tài có thể vượt quá chi phí kiện tụng và quyền để lộ có thể bị giới hạn hơn khi ở tòa. Quyết định của trọng tài là quyết định cuối cùng và có giá trị thi hành bởi bất kỳ tòa án nào có thẩm quyền với các bên.

(C) Tòa khiếu nại nhỏ. Mặc dù đã đề cập ở trên, bạn vẫn có thể đưa khởi kiện cá nhân ra tòa khiếu nại nhỏ ở bang hoặc thành phố của bạn nếu khởi kiện nằm trong thẩm quyền của tòa án đó và chỉ chưa xử tại tòa án đó.

(D) Thông báo tranh chấp. Trong trường hợp có Tranh chấp, bạn hoặc GoDaddy trước tiên phải gửi cho bên còn lại một thông báo về Tranh chấp bao gồm một tuyên bố văn bản có tên, địa chỉ và thông tin liên hệ của bên đưa ra Tranh chấp, thực tế phát sinh Tranh chấp và biện pháp bồi thường yêu cầu ("Thông báo tranh chấp"). Thông báo tranh chấp gửi cho GoDaddy phải gửi tới địa chỉ: GoDaddy, 14455 N. Hayden Rd., Scottsdale, AZ 85260, Attn.: Legal Department (the “GoDaddy Notice Address”). Thông báo tranh chấp cho bạn sẽ được gửi bằng thư đảm bảo qua đường bưu điện đến địa chỉ gần đây nhất chúng tôi có trong hồ sơ hoặc trong hồ sơ của chúng tôi cho bạn. Nếu GoDaddy và bạn không đạt được thỏa thuận giải quyết Tranh chấp trong vòng sáu mươi (60) ngày sau khi nhận được Thông báo tranh chấp, bạn hoặc GoDaddy có thể bắt đầu một thủ tục trọng tài theo Phần này. Sau khi nộp và nhận Thông báo tranh chấp, mỗi chúng ta đều thống nhất hành động với thiện chí tìm kiếm giải pháp giải quyết Tranh chấp trước khi phải thực hiện tố tụng phân xử.

(E) TỪ BỎ KHỞI KIỆN TẬP THỂ VÀ PHÂN XỬ TẬP THỂ. BẠN VÀ GoDaddy ĐỒNG Ý RẰNG MỖI BÊN CÓ THỂ TRANH CHẤP CHỐNG LẠI BÊN KIA CHỈ TRONG NĂNG LỰC CỦA CÁ NHÂN, VÀ KHÔNG PHẢI LÀ MỘT NGUYÊN ĐƠN HAY THÀNH VIÊN TẬP THỂ CỦA BẤT KỲ TẬP THỂ CÓ MỤC ĐÍCH HOẶC THỦ TỤC ĐẠI DIỆN NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN CÁC VỤ KIỆN TẬP THỂ HOẶC TRỌNG TÀI TẬP THỂ. CẢ BẠN VÀ GoDaddy SẼ KHÔNG TÌM KIẾM HÒA GIẢI BẤT KỲ TRANH CHẤP NÀO NHƯ MỘT VỤ TỐ TỤNG TẬP THỂ, TỐ TỤNG CHUNG CỦA LUẬT SƯ CÁ NHÂN, HOẶC TRONG BẤT KỲ VỤ KIỆN TỤNG NÀO KHÁC MÀ MỘT TRONG HAI BÊN HÀNH ĐỘNG TRONG NĂNG LỰC ĐẠI DIỆN. KHÔNG CÓ TRƯỜNG HỢP PHÂN XỬ HOẶC TỐ TỤNG KHÁC SẼ ĐƯỢC KẾT HỢP VỚI SỰ ĐỒNG Ý BẰNG VĂN BẢN TRƯỚC ĐÓ CỦA TẤT CẢ CÁC BÊN ĐỐI VỚI TẤT CẢ VIỆC PHÂN XỬ HOẶC TỐ TỤNG BỊ ẢNH HƯỞNG.

(F) Quy trình phân xử. Nếu một bên chọn thực hiện phân xử trọng tài, phân xử sẽ được quản lý bởi Hiệp hội trọng tài Hoa Kỳ ("AAA") và được điều chỉnh bởi Quy tắc trọng tài người tiêu dùng của AAA ("Quy tắc AAA") kết hợp với các quy tắc quy định trong các Điều khoản này, trừ việc AAA không quản lý nhiều nguyên đơn hoặc phân xử tập thể, do các bên đồng ý rằng trọng tài chỉ giải quyết các khiếu nại cá nhân. Quy tắc AAA có tại www.adr.org hoặc bạn có thể gọi tới số 1-800-778-7879. Nếu có mâu thuẫn giữa Quy tắc AAA và các quy tắc quy định trong các Điều khoản này, các quy tắc quy định trong các Điều khoản này sẽ chi phối. Trong phân xử trọng tài, bạn có thể tìm kiếm bất kỳ và mọi biện pháp khắc phục có thể áp dụng cho bạn theo luật liên bang, bang hoặc địa phương như được giới hạn trong Giới hạn trách nhiệm ở phần 19 của Thỏa thuận này. Tất cả Tranh chấp phải được giải quyết bằng một trọng tài trung lập duy nhất và cả hai bên đều có cơ hội hợp lý để tham gia chọn trọng tài. Trọng tài bị ràng buộc bởi các Điều khoản này. Trọng tài viên, chứ không phải bất kỳ tòa án hoặc cơ quan liên bang, tiểu bang hoặc địa phương nào, sẽ có thẩm quyền giải quyết tất cả các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến việc diễn giải, áp dụng, thi hành hoặc hình thành các Điều khoản này, bao gồm, nhưng không giới hạn đối với bất kỳ khiếu nại nào rằng tất cả hoặc bất kỳ phần nào của các Điều khoản này là vô hiệu hoặc có thể vô hiệu. Trọng tài viên cũng có thẩm quyền độc quyền để phán quyết quyền tài phán của chính mình, bao gồm mọi phản đối liên quan đến sự tồn tại, phạm vi hoặc hiệu lực của thỏa thuận trọng tài hoặc đối với trọng tài của bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu phản tố nào. Mặc dù việc ủy quyền trên phạm vi lớn này cho trọng tài viên, nhưng một tòa án có thể xác định vấn đề giới hạn về việc liệu yêu cầu bồi thường hoặc nguyên nhân của hành động là (i) chiếm đoạt bí mật thương mại, (ii) vi phạm bằng sáng chế, (iii) vi phạm bản quyền hoặc lạm dụng bản quyền, hoặc (iv) vi phạm hoặc pha loãng nhãn hiệu, mà được không bao gồm trong định nghĩa của "Tranh chấp" như đã nêu ở trên. Trọng tài được trao quyền đưa ra bất kỳ biện pháp bồi thường nào có thể áp dụng trong một phiên tòa theo luật hoặc luật công lý. Phán quyết của trọng tài sẽ có hiệu lực đối với các bên và có thể được coi như phán quyết tại bất kỳ tòa án có thẩm quyền phù hợp nào. Bạn có thể chọn tham gia các phiên điều trần phân xử bằng điện thoại. Các phiên điều trần phân xử không được tiến hành qua điện thoại sẽ được thực hiện tại địa điểm bạn có thể thuận tiện đến từ nơi bạn sống (hoặc nơi kinh doanh chính nếu bạn là doanh nghiệp nhỏ), hoặc tại Quận Maricopa, Arizona, tùy theo lựa chọn của bạn.

(G) Bắt đầu tiến trình phân xử. Nếu bạn hoặc GoDaddy quyết định phân xử một Tranh chấp, chúng ta thống nhất theo quy trình sau:

i. Viết một Yêu cầu phân xử. Yêu cầu này phải bao gồm miêu tả Tranh chấp và khoản thiệt hại cần được bồi hoàn. Bạn có thể tìm bản sao Yêu cầu phân xử tại www.adr.org ("Yêu cầu phân xử: Quy tắc phân xử với khách hàng")

ii. Gửi một bản sao Yêu cầu phân xử tới AAA bằng thư đến địa chỉ American Arbitration Association Case Filing Services 1101 Laurel Oak Road, Suite 100 Voorhees, NJ 08043.

iii. Gửi một bản sao Yêu cầu phân xử tới bên còn lại ở cùng địa chỉ như trên Thông báo tranh chấp hoặc được thống nhất giữa các bên.

(H) Hình thức của phiên điều trần. Trong tất cả các hình thức điều trần, trọng tài sẽ ban hành một quyết định bằng văn bản nêu rõ các phát hiện và kết luận mà phán quyết dựa vào, nếu có phán quyết. Trong quá trình phân xử, số tiền do GoDaddy hoặc bạn đề nghị hòa giải không được tiết lộ cho trọng tài cho tới khi trọng tài quyết định số tiền, nếu có, mà bạn hoặc GoDaddy được nhận. Có thể để lộ hoặc trao đổi các thông tin không đặc quyền có liên quan đến Tranh chấp trong quá trình phân xử.

(I) Phí và thanh toán cho việc phân xử.

i. Tranh chấp với phí từ 75.000,00 $ trở xuống. GoDaddy sẽ nhanh chóng hoàn trả phí nộp hồ sơ và trả phí và chi phí của AAA và trọng tài. Nếu bạn từ chối đề nghị thanh toán cuối cùng bằng văn bản của GoDaddy trước khi chỉ định trọng tài ("đề nghị thanh toán cuối cùng bằng văn bản của GoDaddy", tranh chấp của bạn sẽ phải tuân theo quyết định của trọng tài (được gọi là "phán quyết"), và phán quyết của trọng tài cho bạn nhiều hơn đề nghị thanh toán cuối cùng bằng văn bản của GoDaddy, GoDaddy sẽ: (i) trả phần lớn hơn của phán quyết hoặc 1.000,00 $; (ii) trả gấp đôi phí luật sư hợp lý của bạn, nếu có; và (iii) hoàn trả bất kỳ chi phí hợp lý nào (bao gồm phí và chi phí làm chứng chuyên gia) mà luật sư của bạn phải chi trả trong suốt quá trình điều tra, chuẩn bị và theo đuổi khiếu nại của bạn trong quá trình phân xử. Trọng tài sẽ quyết định khoản phí, chi phí, phí tổn trừ khi bạn và GoDaddy đạt được thống nhất về vấn đề này.

ii. Các tranh chấp với mức phí lớn hơn 75.000,00 $. Các quy tắc của AAA sẽ chi phối việc thanh toán phí hồ sơ cũng như phí và chi phí của AAA và trọng tài.

iii. Tranh chấp liên quan tới bất kỳ khoản tiền nào. Trong bất kỳ phân xử nào bạn khởi sự, GoDaddy sẽ tìm cách để được hoàn tiền các phí và chi chí của AAA hoặc trọng tài hoặc phí hồ sơ của bạn, chỉ khi trọng tài thấy phân xử này không đúng hoặc phù phiếm. Trong bất kỳ quy trình trọng tài nào mà GoDaddy khởi xướng, GoDaddy sẽ thanh toán tất cả các khoản phí, chi phí nộp đơn, AAA và trọng tài. GoDaddy sẽ không tìm kiếm phí luật sư hoặc chi phí từ luật sư của bạn trong bất kỳ quy trình trọng tài nào. Phí và chi phí không được bao gồm trong việc xác định số tiền đang tranh chấp.

(J) Khiếu nại hoặc tranh chấp phải được nộp hồ sơ trong vòng một năm. Trong phạm vi luật cho phép, mọi khiếu nại hoặc tranh chấp áp dụng theo Phần này phải được nộp hồ sơ trong vòng một năm theo hình thức khiếu nại nhỏ hoặc phân xử. Thời hạn một năm bắt đầu khi yêu cầu hoặc Thông báo tranh chấp đầu tiên có thể được nộp. Nếu không nộp trong vòng một năm, yêu cầu hoặc tranh chấp sẽ bị cấm vĩnh viễn.

(K) Thời gian 30 ngày không tham gia . NẾU BẠN KHÔNG MUỐN TUÂN THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN TRỌNG TÀI CỦA PHẦN TRANH CHẤP NÀY, BẠN PHẢI THÔNG BÁO CHO GoDaddy BẰNG EMAIL TỚI ĐỊA CHỈ LEGALOPTOUT@godaddy.COM TRONG VÒNG 30 NGÀY TỪ NGÀY BẠN CHẤP THUẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY (TRỪ KHI LUẬT ÁP DỤNG YÊU CẦU KHOẢNG THỜI GIAN DÀI HƠN). Trong e-mail, bạn phải cung cấp (a) tên, (b) họ (c) địa chỉ, (d) số điện thoại và (e) số tài khoản và nói rõ như sau: "Tôi muốn từ chối điều khoản trọng tài có trong "Thỏa thuận điều khoản dịch vụ chung" của GoDaddy. Bằng cách cung cấp thông tin của bạn theo phương pháp trên, bạn sẽ từ chối thỏa thuận phân xử có trong Điều khoản dịch vụ chung của GoDaddy. Yêu cầu từ chối của bạn sẽ chỉ có hiệu lực nếu được thực hiện trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ lần đầu tiên chấp nhận Điều khoản dịch vụ chung. Trong trường hợp bạn chọn không tham gia đúng theo quy trình được nêu ở trên, tất cả các điều khoản khác có trong tài liệu này áp dụng tiếp, bao gồm cả các điều khoản liên quan đến luật điều chỉnh áp dụng và (các) tòa án trong đó tranh chấp pháp lý có thể được đưa ra.

(L) Sửa đổi Phần này. Mặc dù có bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này ngược lại, bạn và GoDaddy đồng ý rằng nếu GoDaddy thực hiện bất kỳ sửa đổi nào trong tương lai đối với thủ tục giải quyết tranh chấp và các điều khoản từ bỏ tố tụng tập thể (ngoài việc thay đổi địa chỉ của GoDaddy) trong các Điều khoản này, thì GoDaddy sẽ thông báo cho bạn và bạn sẽ có ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhận thông báo để từ chối dứt khoát bất kỳ sửa đổi nào như vậy. Nếu bạn dứt khoát từ chối mọi sửa đổi trong tương lai, bạn đồng ý rằng bạn sẽ phân xử bất kỳ Tranh chấp nào giữa chúng ta theo ngôn ngữ của Phần này như đã nêu trong các Điều khoản hiện hành này, mà không có bất kỳ sửa đổi nào được đề xuất. Nếu bạn không dứt khoát từ chối bất kỳ sửa đổi nào trong tương lai, bạn sẽ được coi là đã đồng ý với bất kỳ sửa đổi nào trong tương lai.

(M) Hiệu lực từng phần. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Phần này được coi là không thể thi thành, điều khoản đó sẽ bị cắt đứt và các phần còn lại trong Điều khoản này vẫn giữ nguyên hiệu lực. Điều trên không áp dụng với việc cấm khởi kiện tập thể hoặc đại diện; nếu việc cấm khởi kiện tập thể hoặc đại diện là không thể thi hành, toàn bộ Phần này sẽ không có giá trị và hiệu lực. Các điều khoản của Phần này sẽ kéo dài hiệu lực kể cả khi các Điều khoản này chấm dứt ở bất kỳ nội dung nào.

(N) Địa điểm độc quyền cho các tranh cãi khác. GoDaddy và bạn đồng ý rằng bất kỳ tranh cãi nào nằm ngoài quy trình giải quyết tranh chấp và điều khoản miễn trừ tố tụng tập thể trong Phần này (ngoài tố tụng cá nhân nộp trong tòa khiếu nại nhỏ) sẽ chỉ được thụ lý ở Tòa án tối cao quận Maricopa, Arizona hoặc Tòa án quận hạt Hoa Kỳ thuộc quận Arizona và mỗi bên sẽ đồng ý và chịu sự phán quyết độc quyền của tòa một cách vô điều kiện và không hủy bỏ đối với bất kỳ tranh cãi nào như vậy. Bạn cũng đồng ý từ bỏ quyền xét xử bởi ban bồi thẩm cho những tố tụng và khởi kiện như vậy.


23. TÀI SẢN VÔ CHỦ; PHÍ PHẠT DO KHÔNG HOẠT ĐỘNG


Xin lưu ý rằng nếu một khách hàng có số dư tài khoản chưa thanh toán (số dư tín dụng dương) trong ba (3) năm trở lên vì bất cứ lý do nào, và (i) GoDaddy không thể yêu cầu thanh toán đối với khách hàng đó hoặc (ii) GoDaddy đã yêu cầu thanh toán đối với khách hàng đó theo hình thức séc giấy nhưng khách hàng không chuyển tiền thanh toán séc, GoDaddy sẽ chuyển số dư của tài khoản đó tới Bang Arizona theo luật của bang. Bạn công nhận và đồng ý rằng trong cả hai trường hợp (i) hoặc (ii) nói trên, GoDaddy được giữ lại phí duy trì có giá trị bằng 25,00 $ hoặc tổng số dư tài khoản còn lại liên kết với khách hàng đó, tùy theo khoản nào thấp hơn.


24. NGƯỜI THỪA KẾ VÀ NGƯỜI ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH


Thỏa thuận này sẽ ràng buộc và có hiệu lực đối với lợi ích của các bên tham gia cũng như người thừa kế, người nối nghiệp hay người được chỉ định của họ.


25. KHÔNG CÓ NGƯỜI THỤ HƯỞNG BÊN THỨ BA


Không điều nào trong Thỏa thuận này được coi là bao gồm bất kỳ quyền hoặc lợi ích nào của bên thứ ba.


26. LUẬT XUẤT KHẨU HOA KỲ


Trang này và những Dịch vụ mà nó cung cấp chịu sự chi phối của luật xuất khẩu, các ràng buộc, quy định và các đạo luật hành chính của Bộ Thương mại, Phòng quản lý tài sản nước ngoài của Bộ Tài chính ("OFAC"), Bộ ngoại giao và các cơ quan nhà nước liên bang (gọi chung là "Luật xuất khẩu Hoa Kỳ”). Người dùng không sử dụng các Dịch vụ mà Trang này cung cấp để thu thập, lưu trữ hay truyền bất cứ thông tin hay dữ liệu kỹ thuật nào chịu sự kiểm soát của Luật Xuất khẩu Hoa Kỳ. Người dùng không xuất khẩu hay tái xuất khẩu, hoặc cho phép xuất khẩu hay tái xuất khẩu các Dịch vụ mà Trang này cung cấp trái với quy định của Luật Xuất khẩu Hoa Kỳ. Không Dịch vụ nào của Trang này có thể được tải về hoặc xuất khẩu hay tái xuất (i) vào (hoặc tới một quốc gia hay công dân của) bất cứ quốc gia nào mà Hoa Kỳ áp đặt lệnh trừng phạt thương mại; hoặc (ii) tới bất kỳ ai trong Danh sách Công dân bị chỉ định trừng phạt đặc biệt của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, Danh sách những người bị cấm xuất cảnh của Bộ Thương mại Hoa Kỳ hay bất kỳ danh sách những đối tượng bị cấm xuất cảnh nào khác của Luật Xuất khẩu Hoa Kỳ. Khi sử dụng Trang này và các Dịch vụ của Trang này, bạn được coi là đồng ý với những điều nói trên, tuyên bố và đảm bảo rằng bạn không phải là một công dân hay kiều bào của, cư trú tại hay chịu sự quản lý của bất kỳ quốc gia bị hạn chế nào; bạn không thuộc bất kỳ danh sách những đối tượng bị cấm xuất cảnh nào; và bạn đồng ý tuân thủ tất cả các điều luật của Luật Xuất khẩu Hoa Kỳ (trong đó có các quy định về "chống tẩy chay", "xuất khẩu tại chỗ" và "tái xuất tại chỗ"). Nếu bạn truy cập vào Trang này hay các Dịch vụ của Trang này từ các quốc gia hay các thể chế pháp luật khác, bạn tự làm điều đó theo năng lực của mình và chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương của thể chế pháp luật đó nếu và trong phạm vi pháp luật địa phương được áp dụng và không xung đột với luật pháp của Luật Xuất khẩu Hoa Kỳ. Nếu luật pháp đó xung đột với Luật Xuất khẩu Hoa Kỳ, thì bạn sẽ không có quyền truy cập vào Trang này hoặc Dịch vụ có tại Trang này. Các nghĩa vụ được quy định trong phần này vẫn có hiệu lực kể cả khi Thỏa thuận này hay việc bạn sử dụng Trang này hoặc các Dịch vụ của Trang này chấm dứt hoặc hết hạn.


27. TIÊU ĐỀ VÀ ĐỀ MỤC; ĐIỀU KHOẢN ĐỘC LẬP; HIỆU LỰC TỪNG PHẦN


Tiêu đề và đề mục của Thỏa thuận này chỉ nhằm mục đích mang lại sự thuận tiện cũng như giúp dễ dàng tham chiếu và không được sử dụng theo bất kỳ cách nào để phân tích hoặc giải thích thỏa thuận giữa các bên, trừ khi được quy định trong tài liệu này. Mỗi điều khoản và thỏa thuận trong Thỏa thuận này sẽ được hiểu là cho tất cả mục đích để có một điều khoản hoặc thỏa thuận riêng biệt và độc lập. Nếu tòa án của khu vực tài phán có thẩm quyền quyết định bất kỳ điều khoản nào (hoặc một phần của điều khoản) của Thỏa thuận này là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thi hành, các điều khoản còn lại (hoặc các phần của điều khoản) của Thỏa thuận này sẽ không bị ảnh hưởng, do đó sẽ có giá trị và có thể thi hành trong phạm vi đầy đủ nhất được pháp luật cho phép.


THÔNG TIN LIÊN HỆ

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến Thỏa thuận này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email hay thư tín theo địa chỉ sau đây:

GoDaddy Legal Department
14455 North Hayden Rd.
Suite 219
Scottsdale, AZ 85260
legal@godaddy.com