GoDaddy

Điều khoản sử dụng dịch vụ Bảo mật website

Ngày sửa đổi lần gần đây nhất - Ngày 4 tháng 5 năm 2017

Bảo mật website trong Điều khoản sử dụng ("Thỏa thuận") Bảo mật website này được cung cấp bởi Sucuri. Việc bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ ("Sản phẩm") của Sucuri phải tuân theo điều khoản và điều kiện sau: https://sucuri.net/terms

Việc chấp nhận điện tử của bạn với Thỏa thuận này có nghĩa rằng bạn đã đọc, hiểu, công nhận và đồng ý chịu ràng buộc bởi Thỏa thuận này, cùng với Thỏa thuận về điều khoản dịch vụ chung của chúng tôi, được kết hợp ở đây bằng tham chiếu này và bất kỳ giới hạn chương trình nào trình bày trên các trang đích của sản phẩm cũng được kết hợp ở đây bằng tham chiếu này.

Các từ "chúng tôi", "của chúng tôi" sẽ đề cập đến GoDaddy. Các từ "bạn", "của bạn", "Người dùng" hoặc "khách hàng" sẽ đề cập đến bất kỳ cá nhân hoặc thực thể nào chấp nhận Thỏa thuận này. Không điều nào trong Thỏa thuận này được coi là bao gồm bất kỳ quyền hoặc lợi ích nào của bên thứ ba.

Chúng tôi, với toàn quyền đơn phương quyết định, có thể thay đổi hoặc điều chỉnh Thỏa thuận này, bất kỳ chính sách hoặc điểm nhất trí nào được kết hợp ở đây và bất kỳ giới hạn hoặc hạn chế nào về Dịch vụ, vào bất kỳ lúc nào và những thay đổi hoặc điều chỉnh này sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi được đăng trên Trang này. Việc sử dụng Trang này hoặc Dịch vụ của bạn sau những thay đổi hoặc điều chỉnh này sẽ cấu thành sự chấp nhận của bạn về Thỏa thuận này và Giới hạn dịch vụ như lần sửa đổi gần nhất. Nếu bạn không đồng ý bị ràng buộc bởi Thỏa thuận này và các giới hạn Dịch vụ như bản sửa đổi cuối cùng, bạn không được tiếp tục sử dụng Trang này hoặc Dịch vụ. Đôi khi chúng tôi có thể thông báo cho bạn những thay đổi hoặc điều chỉnh về Thỏa thuận này bằng email. Do đó việc quan trọng là bạn phải duy trì tài khoản người mua hàng của mình ở tình trạng hoạt động. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý hoặc trách nhiệm về việc bạn không nhận được thông báo qua email nếu lỗi xảy ra do địa chỉ email không chính xác.

Sản phẩm có sẵn để mua dưới dạng sản phẩm độc lập. Việc sử dụng mỗi Sản phẩm của bạn đều phải tuân theo các điều khoản chung của Thỏa thuận này và điều khoản cụ thể đối với bất kỳ Sản phẩm nào bạn sử dụng.

Đã sửa đổi: 04/05/2017

Bản quyền © 2003-2019 GoDaddy.com, LLC Bảo lưu mọi quyền.

Đã sửa đổi: 04/05/2017
Bản quyền © 2019 GoDaddy.com, LLC Bảo lưu mọi quyền.