Bằng sáng chế của GoDaddy

Thông báo về bằng sáng chế

Một hoặc nhiều bằng sáng chế sau đây thuộc quyền sở hữu của hoặc được cấp phép bởi GoDaddy có thể áp dụng cho Trang này và cho các tính năng và dịch vụ có thể truy cập thông qua Trang này.

icn-product-catalog-domain-88px-03
Miền
  • Số bằng sáng chế tại Mỹ 6,980,990; 7,130,878; 7,305,394; 7,627,633; 7,814,141; 7,870,213; 7,870,214; 7,930,383; 7,937,446; 7,996,457; 8,489,746; 8,706,728; 8,751,685; 8,775,675; 9,002,926; 9,058,393; 9,245,136 ; 9,275,040; 9,311,423; 9,330,168; 9,451,050; D762,699; D770,497 và D763,290.
icn-hosting-products-dedicated-servers-03
Dịch vụ lưu trữ & Máy chủ
  • Số bằng sáng chế tại Mỹ 7,752,313; 7,774,460; 7,840,637; 7,904,345; 8,601,098; 9,087,356; 9,378,100; 9,438,493 và 9,501,211.
icn-pws-ecomm-connect-with-your-customers-03
Thương mại điện tử
  • Số bằng sáng chế tại Mỹ 7,680,901; 8,086,684; 8,103,761; 8,356,090 và 8,560,665.
icn-voice-lp-set-up-features-03
Gói đại lý
  • Số bằng sáng chế tại Mỹ 7,500,182; 7,500,183; 7,644,117; 7,877,432 và 8,171,070.
icn-ssl-certificates-88x88
SSL & bảo mật
  • Số bằng sáng chế tại Mỹ 7,702,902; 7,707,404; 8,086,848; 8,103,761; 8,117,439; 8,615,653; 9,141,789 và 9,479,532.
feature-godaddy-patents-legal-info