Miền Trợ giúp

Thêm miền con

Thêm bản ghi miền con vào tập tin vùng DNS khi miền của bạn đang sử dụng máy chủ tên GoDaddy . Miền con dùng tiền tố miền, chẳng hạn như blog.mycoolnewbusiness.com làm bản ghi A để trỏ đến một địa chỉ IP. Để thêm miền con trỏ đến tên miền, bạn sẽ cần thêm bản ghi CNAME.

 1. Đăng nhập vào Danh mục miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Hãy tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
 2. Chọn tên thay thế cho hình ảnh Các tùy chọn chỉnh sửa miền bên cạnh miền rồi chọn Chỉnh sửa DNS. Bạn có thể cần cuộn xuống để xem tùy chọn Chỉnh sửa DNS.
  ảnh chụp màn hình hiển thị tùy chọn chỉnh sửa dns
 3. Chọn Thêm để thêm bản ghi mới.
  chọn thêm một bản ghi mới
 4. Chọn A từ tùy chọn menuLoại.
 5. Nhập chi tiết cho bản ghi A của miền con mới của bạn:
  • Tên: Tên máy chủ lưu trữ, hay chính là tiền tố, cho miền con. Ví dụ: nhập blog để tạo miền con cho blog.mycoolnewbusiness.com.
  • Giá trị: Địa chỉ IP của miền con. Đây thường sẽ là địa chỉ IP của tài khoản dịch vụ lưu trữ của bạn.
  • TTL: Thời gian máy chủ lưu thông tin trong bộ nhớ đệm. Cài đặt mặc định là 1 giờ.
 6. Chọn Thêm bản ghi để lưu bản ghi A của miền phụ mới.

Phần lớn cập nhật DNS có hiệu lực trong một giờ, nhưng có thể mất đến 48 giờ để cập nhật toàn bộ.

Các bước liên quan

Thông tin thêm